NGHIÊN cứu, ĐÁNH GIÁ NGUY cơ lũ QUÉT ở các HUYỆN MIỀN núi TỈNH QUẢNG NAM

242 25 0
  • Loading ...
1/242 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 14:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI - NGUYỄN THỊ THU HIỀN NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LŨ QUÉT Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÍ HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI - NGUYỄN THỊ THU HIỀN NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LŨ QUÉT Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành Mã số : Địa lý tự nhiên : 44 02 17 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÍ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Kim Chƣơng PGS TS Nguyễn Ngọc Thạch HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng, đƣợc cơng bố theo quy định Kết nghiên cứu luận án chƣa đƣợc công bố nghiên cứu khác Tác giả luận án Nguyễn Thị Thu Hiền ii LỜI CẢM ƠN Luận án hoàn thành Khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hướng dẫn khoa học PGS TS Nguyễn Thị Kim Chương PGS TS Nguyễn Ngọc Thạch Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Cô Người tận tâm dạy bảo, đồng hành động viên tác giả suốt thời gian thực đề tài luận án Trong trình nghiên cứu, tác giả nhận bảo, đóng góp ý kiến quý báu thầy cơ, nhà khoa học khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm Hà Nội quan khoa học như: Viện Địa lí - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam; Khoa Địa lí - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Bộ Quốc Phòng; Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi tồn cầu, Trường Đại học Tài ngun Mơi trường Hà Nội Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Sau đại học, Trung tâm Thơng tin Thư viện, Bộ mơn Địa lí Tự nhiên, Ban Chủ nhiệm Khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để tác giả thực hoàn thành luận án Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cung cấp tài liệu, liệu phục vụ nghiên cứu Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến người dân tỉnh hợp tác, giúp đỡ nhiệt tình trình nghiên cứu, khảo sát thực địa Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, đồng nghiệp trường THPT Lê Quý Đôn, tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành luận án Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên nhiều suốt trình thực đề tài luận án Cuối xin tri ân gia đình người thân ln chia sẻ, động viên, chăm sóc tạo điều kiện cho tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Tác giả luận án Nguyễn Thị Thu Hiền iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU .1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA LUẬN ÁN MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU LUẬN ĐIỂM BẢO VỆ .3 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI CƠ SỞ TÀI LIỆU CỦA LUẬN ÁN CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN .6 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu lũ qt giới, Việt Nam tỉnh Quảng Nam 1.1.1 Tổng quan nghiên cứu lũ quét giới 1.1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu lũ quét Việt Nam 13 1.2 Cơ sở lý luận nghiên cứu nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam .23 1.2.1 Khái niệm lũ quét 23 1.2.2 Các đặc trƣng lũ quét .24 1.2.3 Phân biệt lũ thƣờng lũ quét 25 1.2.4 Cách nhận biết lũ quét .26 1.2.5 Phân loại lũ quét 26 1.2.6.Các giai đoạn hình thành lũ quét 28 1.2.7 Các nhân tố tham gia vào trình hình thành lũ quét 29 1.3 Quan điểm nghiên cứu, hƣớng tiếp cận nghiên cứu .31 1.3.1 Các quan điểm nghiên cứu 31 1.3.2 Hƣớng tiếp cận nghiên cứu (Sơ đồ bƣớc nghiên cứu) 32 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 33 1.4.1 Hệ phƣơng pháp nghiên cứu 33 1.4.2 Các phƣơng pháp cụ thể 37 iv CHƢƠNG ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH LŨ QUÉT Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM 49 2.1 Vị trí địa lý nhân tố tự nhiên .49 2.1.1 Vị trí địa lý .49 2.1.2 Các nhân tố tự nhiên 49 2.2 Các nhân tố kinh tế - xã hội 75 2.2.1 Khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội 75 2.2.2 Các hoạt động phát triển kinh tế ảnh hƣởng đến phát sinh tai biến lũ quét 75 2.3 Thực trạng tai biến lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 78 2.3.1 Hiện trạng lũ quét 78 2.3.2 Đặc điểm nhân tố tự nhiên ảnh hƣởn đến nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam .80 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LŨ QUÉT Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM .83 3.1 Phân chia lƣu vực huyện miền núi tỉnh Quảng Nam .83 3.2 Đánh giá lƣợng địa hình theo lƣu vực sơng 84 3.2.1 Năng lƣợng địa hình - nhân tố hình thành tiềm phát sinh lũ quét 84 3.2.2 Kết đánh giá lƣợng địa hình theo lƣu vực sông .85 3.3 Đánh giá lƣợng dòng chảy theo lƣu vực sơng .89 3.3.1 Kết đánh giá lƣợng dòng chảy theo lƣu vực sông 89 3.4 Đánh giá tổng hợp nhân tố ảnh hƣởng đến nguy lũ quét theo tiếp cận cảnh quan .92 3.4.1 Thành lập đồ cảnh quan cho nghiên cứu nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 93 3.4.2 Đánh giá cảnh quan theo mức độ ảnh hƣởng đến lũ quét 100 3.5 Đánh giá tiềm phát sinh lũ quét cho huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 104 3.5.1 Cơ sở lý luận đánh giá tiềm phát sinh lũ quét 104 3.5.2 Kết đánh giá phân cấp tiềm phát sinh lũ quét theo lƣu vực sông 104 3.6 Đánh giá nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 107 3.6.1 Cơ sở lý luận đánh giá nguy lũ quét 107 3.6.2 Kết đánh giá phân cấp nguy lũ quét theo lƣu vực sông 108 v 3.7 Đánh giá tổng hợp tiềm phát sinh lũ quét nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 114 3.7.1 Phân cấp tiềm phát sinh lũ quét 114 3.7.2 Phân cấp nguy lũ quét 114 3.7.3.Tổng hợp lƣu vực có nguy lũ quét cao cao theo trị số mƣa 118 3.8 Đề xuất giải pháp phòng tránh, giảm thiểu tai biến môi trƣờng lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 120 3.8.1 Cơ sở đề xuất 120 3.8.2 Đề xuất giải pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại lũ quét gây huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 127 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 134 TÀI LIỆU THAM KHẢO 139 PHỤ LỤC 147 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ AHP : Analytic Hierarchy Process – Q trình phân tích phân cấp ATNĐ : Áp thấp nhiệt đới CQ : Cảnh quan ĐC : Đồi cao DEM : Digital Elevation Model – Mơ hình số độ cao ĐT : Đồi thấp DTMN : Diện tích miền núi GIS : Geographic Information System – Hệ thống thông tin địa lý GRDP : Tổng sản phẩm địa bàn HST : Hệ sinh thái KTTV : Khí tƣợng thủy văn KT - XH : Kinh tế - xã hội LMNLNTBNN : Lƣợng mƣa ngày lớn trung bình nhiều năm LMMMTBNN : Lƣợng mƣa mùa mƣa trung bình nhiều năm LVG : Lƣu vực gộp LVS : Lƣu vực sông MN : Miền núi NCS : Nghiên cứu sinh NCLQ : Nguy lũ quét NT : Núi thấp NTB : Núi trung bình TL : Thung lũng TNLQ : Tiềm lũ quét WMO : World Meteorological Organization - Tổ chức Khí tƣợng Thế giới vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Ma trận phân cấp liên kết cho theo tổng điểm 41 Bảng 1.2 Tƣơng quan cấp thiệt hại lũ quét với cấp nhân tố 44 Bảng 2.1 Diện tích cấp độ cao theo huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 53 Bảng 2.2 Diện tích cấp độ dốc theo huyện miền núi tỉnh Quảng Nam .54 Bảng 2.3 Đặc trƣng khí hậu so với tiêu chuẩn nhiệt đới 58 Bảng 2.4 Lƣợng mƣa trung bình năm số tỉnh nƣớc nhiều năm .58 Bảng 2.5 Lƣợng mƣa năm bình quân nhiều năm trạm đo mƣa Quảng Nam 59 Bảng 2.6 Lƣợng mƣa trung bình nhiều năm số vị trí lƣu vực 59 Bảng 2.7 Số ngày mƣa trung bình tháng, năm (ngày) .60 Bảng 2.8 Mƣa ngày lớn năm thời gian xuất .61 Bảng 2.9 Một số đặc trƣng mƣa lớn Quảng Nam (Trung bình thời kì 1981-2015) 62 Bảng 2.10 Số (đợt) bão, ATNĐ, lũ lụt đổ vào biển Đơng Quảng Nam 64 Bảng 2.11 Đặc trƣng hình thái sông thuộc tỉnh Quảng Nam 66 Bảng 2.12 Các ngƣỡng mƣa gây lũ quét 67 Bảng 2.13 Diện tích loại nhóm đất huyện miền núi Quảng Nam 69 Bảng 2.14 Các nhóm đất theo nguy lũ quét huyện miền núi Quảng Nam 70 Bảng 2.15 Diễn biến diện tích rừng giai đoạn 2001 - 2010 .72 Bảng 2.16 Thống kê diện tích kiểu hệ sinh thái huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 72 Bảng 2.17 Tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Quảng Nam từ 2006 - 2011 .73 Bảng 2.18 Diện tích đất có rừng, khơng rừng huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 73 Bảng 2.19 Tiêu chuẩn đánh giá mức độ an tồn mơi trƣờng lƣu vực 74 Bảng 3.1 Kết 77 lƣu vực gộp từ 441 lƣu vực cấp 84 Bảng 3.2 Phân cấp lƣu vực theo đại lƣợng lƣợng địa hình trung bình Bảng 3.3 Phân cấp lƣu vực theo đại lƣợng lƣợng địa hình Bảng 3.4 Bảng ma trận phân cấp liên kết cho .85 86 theo tổng điểm 86 Bảng 3.5 Kết giá trị mơ hình Y1 theo 77 lƣu vực gộp từ 441 lƣu vực cấp theo địa hình .87 Bảng 3.6 Diện tích lƣợng địa hình phát sinh lũ quét theo huyện huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 88 viii Bảng 3.7 Bảng ma trận phân cấp liên kết cho theo tổng điểm .89 Bảng 3.8 Kết giá trị mơ hình Y2 theo 77 lƣu vực gộp từ 441 lƣu vực cấp Năng lƣợng dòng chảy tính theo lƣợng mƣa ngày lớn trung bình nhiều năm 89 Bảng 3.9 Diện tích lƣợng dòng chảy phát sinh lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam (LMNLNTBNN) 90 Bảng 3.10 Kết giá trị mơ hình Y2 theo 77 lƣu vực gộp từ 441 lƣu vực cấp theo lƣợng dòng chảy (lƣợng mƣa mùa mƣa trung bình nhiều năm) .91 Bảng 3.11 Diện tích lƣợng dòng chảy phát sinh lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam (LMMMTBNN) 92 Bảng 3.12 Hệ thống phân loại “Nền tảng nhiệt ẩm” (Sinh khí hậu) 94 Bảng 3.13 Hệ thống phân loại “Nền tảng rắn” 95 Bảng 3.14 Hệ thống phân loại “Cảnh quan sinh thái” .98 Bảng 3.15 Các đơn vị cảnh quan huyện miền núi .99 Bảng 3.16 Bảng ma trận cảnh quan huyện miền núi tỉnh Quảng Nam sau trang 99 Bảng 3.17 Diện tích cấp cảnh quan theo 77 tiểu lƣu vực gộp 100 Bảng 3.18 Kết phân cấp cảnh quan theo mức ảnh hƣởng đến nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 103 Bảng 3.19 Bảng đánh giá tiềm phát sinh lũ quét theo lƣu vực sông 104 Bảng 3.20 Kết tiềm phát sinh lũ quét theo lƣu vực sông 105 Bảng 3.21 Diện tích cấp tiềm lũ quét theo huyện 106 Bảng 3.22 Bảng đánh giá nguy lũ quét theo lƣu vực ứng với lƣợng mƣa trung bình ngày lớn 108 Bảng 3.23 Kết nguy lũ quét theo lƣu vực ứng với trị số lƣợng mƣa trung bình ngày lớn 109 Bảng 3.24 Diện tích nguy phát sinh lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam theo lƣợng mƣa ngày lớn trung bình nhiều năm 110 Bảng 3.25 Bảng đánh giá nguy lũ quét theo lƣợng mƣa mùa mƣa trung bình nhiều năm 111 Bảng 3.26 Kết nguy lũ quét theo lƣu vực sông ứng với lƣợng mƣa mùa mƣa trung bình nhiều năm 112 Bảng 3.27 Diện tích nguy phát sinh lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam theo lƣợng mƣa mùa mƣa trung bình nhiều năm 113 Bảng 3.28 Diện tích cấp tiềm phát sinh lũ quét cao cao theo huyện, xã 115 184 331 11,569 3.12 0.12 2.12 II 132 1,568 3.16 0.16 2.16 II 38 11,991 3.17 0.17 2.17 II 48 19,314 3.18 0.18 2.18 II 248 8,750 3.19 0.19 2.19 II 383 8,901 3.19 0.19 2.19 II 409 5,770 3.27 0.27 2.27 II 177 11,356 3.28 0.28 2.28 II 173 11,823 3.3 0.3 2.3 II 75 10,634 3.31 0.31 2.31 II 130 4,974 3.31 0.31 2.31 II 47 9,085 3.32 0.32 2.32 II 71 9,256 3.33 0.33 2.33 II 399 5,702 3.38 0.38 2.38 II 90 5,183 3.39 0.39 2.39 II 354 8,457 3.39 0.39 2.39 II 411 5,268 3.45 0.45 2.45 II 164 7,711 3.46 0.46 2.46 II 185 12,083 3.5 0.5 2.5 II 108 4,987 3.51 0.51 2.51 II 42 7,572 3.56 0.56 2.56 II 310 7,350 3.57 0.57 2.57 II 55 7,257 3.82 0.82 2.82 II 198 25,722 3.03 0.03 3.03 III 391 4,168 3.12 0.12 3.12 III 382 12,575 3.25 0.25 3.25 III 92 6,992 3.5 0.5 3.5 III 417 5,586 3.64 0.64 3.64 III 402 6,737 3.76 0.76 3.76 III 393 12,578 3.28 0.28 4.28 IV 415 11,065 3.96 0.96 5.96 V 419 13,529 4.27 1.27 6.27 V 425 13,295 4.44 1.44 6.44 V 185 Phụ lục 15 Phân cấp lƣợng dòng chảy theo lƣu vực với ngƣỡng mƣa ngày lớn Mã lƣu vực gộp Toàn lƣu vực 129 167 211 259 262 277 330 16 26 54 110 128 142 149 158 165 179 185 196 197 257 287 319 350 352 366 367 83 93 102 112 115 130 132 Diện tích (ha) Tổng Y2 785,361 10,692 8,356 13,697 9,884 9,248 5,348 9,410 4,378 11,672 10,370 4,494 10,407 12,172 8,113 5,055 5,761 7,428 18,488 11,484 10,199 3,865 17,616 9,507 8,825 4,137 10,104 8,891 2,751 7,165 2,743 20,705 16,317 5,575 2,796 5,698 1,736 5,849,857 20,387 22,515 25,652 48,791 32,190 27,097 41,810 45,899 81,068 42,377 28,526 61,941 21,863 62,477 36,636 23,178 50,228 105,528 50,505 31,053 11,128 105,884 81,407 54,541 38,294 65,530 50,315 25,710 40,733 22,017 96,392 132,011 24,540 7,040 30,088 11,368 Cấp TY2MCD 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 Y2 Bình quân 33 11 13 19 11 23 15 18 21 23 38 28 16 30 22 31 33 31 16 39 30 36 22 19 31 29 20 33 34 49 47 35 25 42 41 41 50 Cấp Y2BQMCD Tổng điểm CẤP Y2 MCD 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II II II II II II II II 186 148 164 173 177 193 243 248 255 304 310 311 327 354 411 38 42 47 55 66 71 75 90 108 292 331 339 383 399 409 48 92 198 382 391 402 417 44 393 419 415 425 4,985 7,061 11,120 11,530 22,554 15,008 9,674 12,080 7,911 8,755 17,196 20,940 8,687 5,540 12,647 8,318 9,295 7,572 6,828 7,947 10,595 6,148 4,932 10,788 16,079 19,587 8,251 5,512 8,390 19,562 8,083 27,228 13,444 5,269 7,633 6,385 15,341 15,130 11,677 14,191 20,399 20,030 44,679 67,549 91,595 155,406 58,989 55,012 118,952 19,813 52,773 83,781 92,133 78,070 52,127 139,533 156,438 151,018 97,040 101,158 35,120 61,839 58,032 62,369 26,291 101,222 148,914 87,000 72,549 108,701 184,789 133,269 189,634 92,561 16,585 80,867 65,573 189,731 119,422 216,971 227,883 277,717 1 2 1 1 2 3 2 2 2 4 2 4 5 47 44 27 39 17 42 45 16 47 46 31 34 31 49 32 38 38 52 51 67 50 62 48 56 43 39 50 48 45 32 51 30 58 71 55 65 52 67 68 61 83 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 10 II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II III III III III III III III IV IV IV V V Phụ lục 16 Bảng phân cấp cảnh quan theo mức ảnh hƣởng đến nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam Thổ nhƣỡng Thảm thực vật Loại đất Điểm C, Cc, Pbc, Py, Pg Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Pj, Pg Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 Trọng số 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 Hệ sinh Điểm thái RT 2.00 IBTĐ 1.00 TS 2.00 IBTĐ 1.00 TS 2.00 RT 2.00 RT 2.00 IBTĐ 1.00 TS 2.00 RT 2.00 TS 2.00 RT 2.00 TS 2.00 RT 2.00 RT 2.00 RT 2.00 IBTĐ 1.00 TS 2.00 RT 2.00 NN 2.00 IBTĐ 1.00 IBTĐ 1.00 TS 2.00 RT 2.00 TCCB 3.00 Tổng Trọng đểm số 0.224 1.49 0.224 1.51 0.224 1.53 0.224 1.57 0.224 1.70 0.224 1.70 0.224 1.70 0.224 1.72 0.224 1.74 0.224 1.74 0.224 1.75 0.224 1.75 0.224 1.75 0.224 1.75 0.224 1.75 0.224 1.75 0.224 1.78 0.224 1.79 0.224 1.79 0.224 1.79 0.224 1.83 0.224 1.87 0.224 1.90 0.224 1.90 0.224 1.92 Diện tích (ha) Cấp CQ 714,650 222.98 76.01 8.25 415.13 7.45 671.12 42.93 206.88 102.31 191.7 57.99 2063.86 447.8 26.47 181.2 12.49 2433.37 903.09 362.07 289.1 326.79 368.87 161.21 266.35 17.79 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 187 Kiểu địa hình(phụ Nhóm địa mạo(hạng lớp CQ) CQ) Mã loại CQ Tên Trọng Điểm Đặc điểm Điểm Trọng số kiểu số ĐT138 ĐT 1.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐC106 ĐC 2.00 0.304 NL 1.00 0.264 ĐC111 ĐC 2.00 0.304 NL 1.00 0.264 ĐC77 ĐC 2.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐT135 ĐT 1.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐT136 ĐT 1.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 TL166 TL 1.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐC102 ĐC 2.00 0.304 NL 1.00 0.264 ĐC107 ĐC 2.00 0.304 NL 1.00 0.264 ĐC108 ĐC 2.00 0.304 NL 1.00 0.264 ĐT150 ĐT 1.00 0.304 DC 3.00 0.264 ĐT151 ĐT 1.00 0.304 DC 3.00 0.264 ĐT163 ĐT 1.00 0.304 DC 3.00 0.264 ĐT164 ĐT 1.00 0.304 DC 3.00 0.264 TL170 TL 1.00 0.304 DC 3.00 0.264 TL173 TL 1.00 0.304 DC 3.00 0.264 ĐC73 ĐC 2.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐC78 ĐC 2.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐC79 ĐC 2.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐC81 ĐC 2.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐC124 ĐC 2.00 0.304 DC 3.00 0.264 NT29 NT 3.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐT132 ĐT 1.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐT133 ĐT 1.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐT137 ĐT 1.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐT ĐC ĐC ĐT ĐT TL ĐC ĐT ĐT ĐT ĐC ĐC ĐT ĐC ĐC ĐC ĐC ĐC ĐC ĐC NT ĐC NT ĐT ĐT ĐT NT ĐC ĐC ĐT 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 BMSB NL NL DC DC DC NL DC DC DC NL BMSB BMS BMSB BMSB BMSB DC DC DC DC BMSB BMS BMSB BMSB BMSB BMSB DC NL NL DC 2.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 1.00 3.00 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 C, Cc, Pbc, Py, Pg Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Py, Pg Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Pj, Pg Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq C, Cc, Pbc, Pj, Pg Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 4.00 3.00 1.00 4.00 4.00 3.00 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 NN TS RT TS RT RT TCCB TCCB TCCB TCCB NN IBTĐ IBTĐ TS RT TCCB IBTĐ TS RT NN IBTĐ IBTĐ TS TS RT TCCB IBTĐ TS RT TS 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 1.94 1.94 1.94 1.96 1.96 1.96 1.96 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 2.00 2.00 2.00 2.02 2.04 2.06 2.06 2.06 2.08 2.10 2.10 2.11 2.11 2.13 2.14 2.15 2.15 2.17 11.82 528.21 117.85 108.8 2092 172.52 99.36 172.35 449.99 207.81 21.76 5033.18 8.53 2627.05 700.67 414.25 1254.34 446.72 1157.9 1965.15 558.12 8265.56 61.98 71.8 1150.11 28.87 253.26 179.67 864.69 172.2 I I I II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 188 ĐT139 ĐC103 ĐC104 ĐT160 ĐT161 TL172 ĐC109 ĐT152 ĐT153 ĐT165 ĐC110 ĐC69 ĐT146 ĐC74 ĐC75 ĐC80 ĐC120 ĐC125 ĐC126 ĐC128 NT26 ĐC94 NT30 ĐT129 ĐT130 ĐT134 NT61 ĐC99 ĐC100 ĐT157 ĐT TL ĐC NTB ĐT ĐT ĐC TL ĐC ĐC ĐT ĐT TL ĐC ĐC ĐC ĐC ĐC NT NT ĐC NT ĐC ĐC ĐT NT NT NT ĐT ĐT 1.00 1.00 2.00 4.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 DC DC NL BMSB DC DC BMSB DC BMSB BMSB BMS BMS BMS BMSB DC DC DC DC BMSB BMSB BMS BMSB BMS BMS BMSB DC DC DC DC DC 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq C, Cc, Pbc, Pj, Pg Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Fs, Fk, Fe, Fv, E C, Cc, Pbc, Py, Pg Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Py, Pg Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Pj, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg Fs, Fk, Fe, Fv, E Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Pj, Pg C, Cc, Pbc, Pj, Pg Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 4.00 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 4.00 2.00 1.00 1.00 4.00 4.00 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 RT RT TCCB IBTĐ TCCB TCCB IBTĐ NN TS RT TS RT RT TCCB IBTĐ TS RT TCCB IBTĐ TS IBTĐ TCCB TS RT TCCB IBTĐ TS NN TS RT 2.00 2.00 3.00 1.00 3.00 3.00 1.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 2.17 2.17 2.17 2.18 2.18 2.18 2.19 2.20 2.21 2.21 2.22 2.22 2.22 2.22 2.25 2.26 2.26 2.28 2.29 2.30 2.30 2.32 2.32 2.32 2.34 2.34 2.36 2.36 2.38 2.38 1111.2 14.94 158.89 2.94 1235.15 348.51 4637.61 8.07 5359.19 2333.74 546.44 4393.35 99.78 1008.16 2912.34 1083.52 1587.04 804.27 6090.61 36.5 24103.95 7.99 6764.54 5870.39 45.03 141.66 11.55 68.76 84.7 3387.89 II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 189 ĐT158 TL171 ĐC105 NTB5 ĐT149 ĐT162 ĐC65 TL174 ĐC70 ĐC71 ĐT147 ĐT148 TL168 ĐC76 ĐC116 ĐC121 ĐC122 ĐC127 NT22 NT27 ĐC90 NT31 ĐC95 ĐC96 ĐT131 NT57 NT62 NT64 ĐT154 ĐT155 ĐC ĐT NT ĐC ĐC ĐT ĐT ĐC ĐC ĐC ĐC ĐC NT NT NT ĐC ĐC ĐC NT ĐC NT NT NT NT NTB NT NT NT NT ĐT 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 NL DC BMS BMSB BMSB BMS BMS BMSB DC DC DC DC BMSB BMSB BMSB BMS BMS BMS BMSB BMS DC DC DC DC BMSB BMS BMS BMS BMS BMS 1.00 3.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 Fs, Fk, Fe, Fv, E) Fa, Ha, Hs, Hq C, Cc, Pbc, Pj, Pg Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Py, Pg Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Pj, Pg Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Pj, Pg C, Cc, Pbc, Pj, Pg C, Cc, Pbc, Pj, Pg Fs, Fk, Fe, Fv, E 4.00 3.00 1.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 TCCB TCCB IBTĐ TS RT TS RT TCCB IBTĐ TS RT TCCB IBTĐ TS RT IBTĐ TS RT TCCB TCCB IBTĐ TS RT TCCB IBTĐ IBTĐ TS RT NN TS 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 2.38 2.39 2.40 2.42 2.42 2.43 2.43 2.43 2.46 2.47 2.47 2.49 2.50 2.51 2.51 2.51 2.53 2.53 2.53 2.54 2.55 2.57 2.57 2.58 2.59 2.61 2.62 2.62 2.62 2.64 141.72 202.58 3097.74 4148.94 3346.98 390.68 4144.39 2679.14 2910.33 3915.33 6049.87 1495.74 3884.77 1318.29 54.19 59045.14 23236.12 9131.44 66.2 5181.83 1859.77 62.9 8.08 41.97 333.76 5968.69 589.06 16.25 328.64 416.73 II II II III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III 190 ĐC101 ĐT159 NT44 ĐC66 ĐC67 ĐT143 ĐT144 ĐC72 ĐC112 ĐC117 ĐC118 ĐC123 NT18 NT23 NT24 ĐC86 ĐC91 ĐC92 NT28 ĐC97 NT53 NT58 NT59 NT63 NTB3 NT40 NT45 NT46 NT48 ĐT140 ĐT TL ĐC ĐT TL ĐC ĐC ĐC NTB NT NT ĐC ĐC ĐC NT ĐC NT ĐC NT NT NT NTB NTB NT ĐT NT NT NT ĐT ĐC 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 BMS BMS BMSB BMS BMS DC DC DC BMS BMSB BMSB BMS BMS BMS BMSB BMS DC BMS DC DC DC BMSB BMSB BMS DC BMS BMS BMS BMS DC 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq C, Cc, Pbc, Pj, Pg Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Fs, Fk, Fe, Fv, E C, Cc, Pbc, Py, Pg Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Fs, Fk, Fe, Fv, E Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Pj, Pg Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 4.00 4.00 3.00 1.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 1.00 3.00 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 1.00 4.00 4.00 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 RT RT TCCB TCCB NN TS RT TCCB IBTĐ TS RT IBTĐ TS RT TCCB TCCB IBTĐ NN TS RT TCCB IBTĐ TS IBTĐ NN TS RT TCCB TCCB TCCB 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 1.00 4.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 2.64 2.64 2.64 2.66 2.67 2.68 2.68 2.70 2.70 2.72 2.72 2.72 2.74 2.74 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.78 2.79 2.80 2.82 2.82 2.82 2.83 2.83 2.85 2.86 2.90 11794.76 131.23 1812.24 570.76 10.34 3427.44 6623.64 6528.65 3.83 492.26 35.98 44630.78 60621.74 29437.05 680.17 14779.42 740.81 7231.75 743.19 77.79 192.25 75.83 29.6 42112.31 178.26 851.38 167.85 106.61 651.54 5081.8 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III IV 191 ĐT141 TL167 ĐC68 ĐT145 TL169 ĐC113 ĐC114 ĐC119 NTB14 NT19 NT20 ĐC82 ĐC87 ĐC88 NT25 ĐC93 NT49 ĐC98 NT54 NT55 NT60 NTB1 NTB4 NT36 ĐT156 NT41 NT42 NT47 ĐT142 ĐC115 ĐC ĐC NT ĐC NT NT NT NT NT NT NT NTB NTB NTB NTB ĐC NT NT NT NTB NT NTB NTB NTB NTB NT NTB NTB NTB 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMSB 2.00 0.304 BMS 4.00 0.304 DC 3.00 0.304 DC 3.00 0.304 DC 3.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 DC 3.00 0.304 DC 3.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 DC 3.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMSB 2.00 0.304 BMS 4.00 0.304 DC 3.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fs, Fk, Fe, Fv, E 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 TS RT TCCB TCCB TS RT TCCB IBTĐ TS RT TCCB NN TS NN TS TCCB TCCB TS RT TCCB TCCB TCCB IBTĐ NN TS TCCB TS TCCB TCCB 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 2.94 2.94 2.94 2.96 2.98 2.98 3.00 3.02 3.04 3.04 3.06 3.08 3.08 3.14 3.14 3.17 3.21 3.25 3.25 3.25 3.26 3.30 3.33 3.34 3.34 3.47 3.55 3.57 3.78 46912.28 39796.24 383.2 47909.46 516.4 49.76 1568.55 15363.01 10490.04 394 653.91 8.23 21.71 12.97 58.32 35852.84 304.09 3330.14 373.58 18.78 8214.78 8.14 437.08 528.68 635.17 2739.64 19.9 119.02 37.49 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV V V V V V V 192 ĐC83 ĐC84 NT21 ĐC89 NT50 NT51 NT56 NT32 NT37 NT38 NT43 NTB15 NTB16 NTB12 NTB13 ĐC85 NT52 NT33 NT34 NTB2 NT39 NTB17 NTB6 NTB9 NTB10 NT35 NTB7 NTB11 NTB8 193 Phụ lục 17 Bảng tổng hợp kết 77 LVG có nguy lũ quét theo đại lƣợng mƣa Lƣợng mƣa ngày lớn trung bình nhiều năm Cấp Cấp I (27LVG) Cấp II (40 LVG) Cấp III (5 LVG) Cấp IV(2LVG) Cấp V (3LVG) Tổng LVG Mã lƣu vực gộp Diện tích (ha) Tỉ lệ (%) 237,731 33.3 393,224 55 33,486 4.7 415 17,802 2.5 417 419 425 32,410 4.5 714,650 100 110 128 54 112 115 167 55 211 330 243 255 327 259 304 196 391 411 402 93 129 102 83 16 66 44 277 262 366 339 198 179 352 193 148 350 409 77 132 38 48 26 130 75 47 311 292 331 165 383 248 287 382 158 319 393 71 142 90 92 108 42 177 257 173 197 354 164 367 185 310 149 399 Lƣợng mƣa mùa mƣa trung bình nhiều năm Cấp Mã lƣu vực Diện tích(ha) 110 262 287 128 243 366 158 54 129 16 257 112 255 179 173 Cấp I (31LVG) 259,140 167 259 352 197 211 102 350 142 330 196 165 367 115 277 26 Cấp II (32LVG) 149 193 38 399 322,331 Tỉ lệ (%) 36.3 45.1 194 Cấp IV (3LVG) 93 327 304 83 339 198 44 383 402 Cấp V (4LVG) 417 419 425 415 43,475 6.1 Tổng 77 714,650 100 Cấp III (7LVG) 148 66 311 292 331 391 132 382 409 55 48 248 319 177 130 75 47 71 90 393 354 411 164 185 108 42 310 92 63,135 8.8 26,572 3.7 Phụ lục 18 Phân cấp lƣợng dòng chảy theo 77 LVG với ngƣỡng mƣa đại lƣợng mƣa trung bình năm Mã LVG Tổng huyện 16 26 38 42 47 48 54 66 75 83 93 102 108 110 112 115 128 129 130 Cộng (ha) 714.650 7.269 10.428 11.203 10.158 11.991 7.572 9.085 19.314 4.349 6.508 10.634 3.401 21.828 15.007 4.987 7.795 5.429 1.981 11.907 6.768 4.974 Cấp NCLQ NMTBCĐ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Mã LVG Tổng huyện 16 26 38 42 47 48 54 66 75 83 93 102 108 110 112 115 128 129 130 Cộng (ha) 714.650 7.269 10.428 11.203 10.158 11.991 7.572 9.085 19.314 4.349 6.508 10.634 3.401 21.828 15.007 4.987 7.795 5.429 1.981 11.907 6.768 4.974 Cấp NCLQ MMTHU Cấp NCTH II I I I II II II II I II II II II I II I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 195 132 142 44 71 90 92 148 149 158 164 165 167 173 177 179 185 193 196 197 198 211 243 248 255 257 259 262 277 287 292 304 310 311 319 327 330 331 339 350 352 354 366 367 382 1.568 7.686 14.458 9.256 5.183 6.992 4.756 3.506 5.558 7.711 5.223 11.241 11.823 11.356 14.498 12.083 17.679 10.975 5.795 25.722 8.102 13.475 8.750 7.762 16.839 9.408 4.791 8.118 7.616 11.867 8.877 7.350 14.023 8.649 18.953 3.224 11.569 16.754 3.216 8.390 8.457 8.377 1.998 12.575 I I I I I I II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 132 142 44 71 90 92 148 149 158 164 165 167 173 177 179 185 193 196 197 198 211 243 248 255 257 259 262 277 287 292 304 310 311 319 327 330 331 339 350 352 354 366 367 382 1.568 7.686 14.458 9.256 5.183 6.992 4.756 3.506 5.558 7.711 5.223 11.241 11.823 11.356 14.498 12.083 17.679 10.975 5.795 25.722 8.102 13.475 8.750 7.762 16.839 9.408 4.791 8.118 7.616 11.867 8.877 7.350 14.023 8.649 18.953 3.224 11.569 16.754 3.216 8.390 8.457 8.377 1.998 12.575 II I III III III III II II I II I I I II I II II I I II I I II I I I I I I II II II II II II I II II I I II I I III I I II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 196 383 55 391 393 399 409 411 402 415 417 419 425 8.901 7.257 4.168 12.578 5.702 5.770 5.268 6.737 11.065 5.586 13.529 13.295 II II III III III III III IV IV V V V 383 55 391 393 399 409 411 402 415 417 419 425 8.901 7.257 4.168 12.578 5.702 5.770 5.268 6.737 11.065 5.586 13.529 13.295 III IV II IV II IV III II V V V V II III III III III III III IV IV V V V 197 Phụ lục 19 Một số hình ảnh thực địa huyện miền núi tỉnh Quảng Nam Hình P19.2 Thực địa Nam Giang Hình P19.3 Cầu Hiệp Đức Hình P19.1 Lộ trình thực địa Hình P19.4 Thực đại Nơng Sơn Hình P19.5 Thực địa huyện Tây Giang 198 Hình P19.6 Sơng Thanh Hình P19.7 Thực địa huyện Phước Sơn Hình P19.8 Phụ lưu sơng Tranh Hình P19.9 Phụ lưu sơng Tranh Hình P19.10 Thực địa Tây Giang Hình P19.11 Thực địa Nam Trà My Hình P19.12 Cầu Hà Nha Hình P19.13 Thực địa huyện Nam Giang Hình P19.14 Thực địa Tây Giang Hình P19.15 Thực địa Tây Giang ... hƣởn đến nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam .80 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LŨ QUÉT Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM .83 3.1 Phân chia lƣu vực huyện miền núi tỉnh Quảng. .. cho nghiên cứu nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 93 3.4.2 Đánh giá cảnh quan theo mức độ ảnh hƣởng đến lũ quét 100 3.5 Đánh giá tiềm phát sinh lũ quét cho huyện miền núi tỉnh. .. Đánh giá nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 107 3.6.1 Cơ sở lý luận đánh giá nguy lũ quét 107 3.6.2 Kết đánh giá phân cấp nguy lũ quét theo lƣu vực sông 108 v 3.7 Đánh giá tổng hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu, ĐÁNH GIÁ NGUY cơ lũ QUÉT ở các HUYỆN MIỀN núi TỈNH QUẢNG NAM , NGHIÊN cứu, ĐÁNH GIÁ NGUY cơ lũ QUÉT ở các HUYỆN MIỀN núi TỈNH QUẢNG NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn