Nâng cao chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh thái nguyên

190 25 0
  • Loading ...
1/190 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 14:40

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRẦN LÊ DUY NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN – 2018 ii BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRẦN LÊ DUY NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 9.62.01.15 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: TS NGƠ XN HỒNG TS BÙI THỊ MINH HẰNG THÁI NGUYÊN – 2018 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập Các số liệu kết nghiên cứu luận án trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cảm ơn thơng tin trích dẫn luận án ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận án Trần Lê Duy iv LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập nghiên cứu trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên, nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình tập thể Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ, tập thể nhà khoa học bạn bè, đồng nghiệp, gia đình nguồn cổ vũ động viên quan trọng giúp tơi hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Ngơ Xn Hồng, Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật; TS Bùi Thị Minh Hằng, Trường ĐH Kinh tế QTKD tận tình hướng dẫn giúp đỡ để tơi hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Ban Đào tạo Sau đại học – Đại học Thái nguyên, Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh, Khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh, Bộ môn Kinh tế nông nghiệp, UBND Tỉnh Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tỉnh Thái Nguyên, Sở Lao động Thương binh xã hội Tỉnh Thái Nguyên, Cục Thống kê Tỉnh Thái Nguyên, Sở Nội vụ Tỉnh Thái Nguyên, UBND Thành phố Thái Nguyên, UBND Huyện Phú lương, UBND Huyện Phú Bình tạo điều kiện giúp tơi hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến nhà khoa học, thầy giáo, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp gia đình giúp tơi hoàn thành luận án Thái Nguyên, ngày tháng năm Tác giả luận án TRẦN LÊ DUY v MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4 Những đóng góp luận án 4.1 Về phương diện lý luận 4.2 Về phương diện thực tiễn 5 Bố cục luận án TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu liên quan đến nâng cao chất lượng lao động 1.1.1 Một số nghiên cứu tác giả nước 1.1.2 Một số nghiên cứu tác giả nước 1.2 Những vấn đề chất lượng lao động nông thôn khoảng trống tri thức cần nghiên cứu 13 1.2.1 Những vấn đề chất lượng lao động nông thôn giải 13 1.2.2 Những vấn đề chất lượng lao động nông thôn chưa giải khoảng trống tri thức cần nghiên cứu 15 CHƯƠNG 17 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG 17 LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 17 2.1 Cơ sở lý luận lao động nông thôn 17 2.1.1 Các khái niệm 17 2.1.2 Các yếu tố cấu thành chất lượng lao động nông thôn 23 2.1.3 Đặc điểm chất lượng lao động nông thôn 27 2.1.4 Vai trò nâng cao chất lượng lao động nông thôn 34 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lao động nông thôn 38 2.1.6 Các yếu tố phản ảnh kết hoạt động lao động nông thôn 42 2.2 Cơ sở thực tiễn nâng cao chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên 44 2.2.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng lao động nông thôn số nước giới 44 2.2.2 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng lao động nông thôn số địa phương Việt Nam 52 2.2.3 Một số học kinh nghiệm nâng cao chất lượng lao động nông thôn cho tỉnh Thái Nguyên 57 CHƯƠNG 59 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 59 3.1 Câu hỏi nghiên cứu luận án 59 3.2 Phương pháp tiếp cận 59 3.3 Khung phân tích luận án 60 3.4 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 62 3.4.1 Chọn huyện nghiên cứu 62 3.4.2 Chọn xã nghiên cứu 63 3.5 Phương pháp thu thập thông tin số liệu 64 3.5.1 Thu thập thông tin thứ cấp 64 3.5.2 Thu thập thông tin sơ cấp 64 3.6 Hệ thớng tiêu phân tích chất lượng lao động nơng thôn 67 vi 3.6.1 Nhóm tiêu phản ánh tình hình chung lao động nơng thơn 67 3.6.2 Nhóm tiêu phản ánh yếu tố cấu thành lao động nơng thơn 69 3.6.3 Nhóm tiêu phản ánh kết kinh tế hoạt động lao động nông thôn 70 3.7 Phương pháp nghiên cứu định tính 71 3.7.1 Phỏng vấn sâu 71 3.7.2 Thảo luận nhóm 71 3.7.3 Quan sát thực tế 71 3.8 Các phương pháp nghiên cứu định lượng 72 3.8.1 Phương pháp thống kê mô tả 72 3.8.2 Phương pháp so sánh 72 3.8 Phương pháp tổng hợp số liệu 72 3.8.4 Phương pháp sử dụng mô hình tốn, hàm thu nhập Mincer 72 CHƯƠNG 77 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 77 TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN 77 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên 77 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 77 4.1.2 Điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội 79 4.2 Thực trạng chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên 85 4.2.1 Nguồn lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên 85 4.2.2 Chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái nguyên 88 4.2.3 Một số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên 91 4.3 Đánh giá thực trạng chất lượng lao động nông thôn thông qua đối tượng điều tra97 4.3.1 Tình hình chung lao động nơng thơn qua điều tra khảo sát 97 4.3.2 Đánh giá yếu tố cấu thành chất lượng lao động nông thôn 99 4.3.3 Đánh giá khả đáp ứng công việc chất lượng lao động nông thôn 106 4.3.4 Đánh giá kết hiệu lao động sản xuất lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên 110 4.3.5 Phân tích yếu tố tác động tới thu nhập lao động nông thơn tỉnh Thái Ngun qua mơ hình hồi quy Mincer 120 4.4 Đánh giá chung hoạt động nâng cao chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên 127 4.4.1 Những thuận lợi nâng cao chất lượng lao động nông thôn 127 4.4.2 Những hạn chế nâng cao chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên 129 CHƯƠNG 134 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG 134 NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN 134 5.1 Một số quan điểm và định hướng nâng cao chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 134 5.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên 135 5.2.1 Các nhóm giải pháp chung 135 5.2.2 Giải pháp đặc thù thực nâng cao chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên 143 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 146 Kết luận 146 Kiến nghị 148 2.1 Đối với nhà nước 148 2.2 Đối với quyền địa phương 149 2.3 Đối với tổ chức hỗ trợ 149 2.4 Đối với người lao động 150 vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Nội dung đầy đủ BMI Chỉ số khối thể CED Chỉ số thiếu lượng trường diễn CNH-HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa EU Liên minh Châu Âu FDI Đầu tư trực tiếp nước GDP Tổng sản phẩm nước GRDP Tổng sản phẩm địa phương HĐND Hội đồng nhân dân NĐ-CP Nghị định – Chính phủ 10 NLĐNT Nguồn lao động nông thôn 11 PTNT Phát triển nông thôn 12 UBND Ủy ban nhân dân 13 LĐNT Lao động nông thôn 14 GTSX Giá trị sản xuất STT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.01 : Dân số lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2016 65 Bảng 3.02: Lao động nông thôn điểm điều tra năm 2016 66 Bảng 3.03: Tổng hợp biến nghiên cứu 75 Bảng 4.01: Tình hình sử dụng đất đai tỉnh Thái Nguyên năm 2016 79 Bảng 4.02: Số sở y tế địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2016 80 Bảng 4.03: Số lượng trường trung cấp, cao đẳng, đại học 81 Bảng 4.04: Tình hình lao động địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2016 82 Bảng 4.05: Lực lượng lao động có việc làm làm việc tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2012 - 2016 82 Bảng 4.06: Giá trị sản xuất ngành kinh tế chủ yếu tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2016 83 Bảng 4.07: Đặc điểm chung khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên năm 2016 84 Bảng 4.08: Lực lượng lao động làm việc tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2016 86 Bảng 4.09 : Lực lượng lao động gián tiếp khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên năm 2016 87 Bảng 4.10: Thu nhập bình quân lao động tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2016 88 Bảng 4.11: Thu nhập bình qn tháng lao động làm cơng hưởng lương khu vực nông thôn Thái Nguyên giai đoạn 2012 -2016 89 Bảng 4.12: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc qua đào tạo giai đoạn 2012 - 2016 90 Bảng 4.13 : Trình độ đội ngũ lao động gián tiếp khu vực nông thôn Thái Nguyên năm 2016 91 Bảng 4.14: Cơ sở dạy nghề địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 -2016 93 Bảng 4.15:Kết hoạt động đào tạo cho LĐNT địa bàn nghiên cứu năm 2016 95 Bảng 4.16: Lực lượng lao động qua điều tra khảo sát điểm nghiên cứu năm 2016 98 Bảng 4.17: Một số tiêu phản ánh yếu tố thể chất LĐNT năm 2016 99 Bảng 4.18: Hiện trạng đào tạo LĐNT điểm nghiên cứu năm 2016 100 Bảng 4.19: Đánh giá hoạt động đào tạo thống LĐNT điểm nghiên cứu năm 2016 101 Bảng 4.20: Đánh giá hoạt động đào tạo phi thống LĐNT điểm nghiên cứu năm 2016 102 Bảng 4.21: Kinh nghiệm công việc LĐNT điểm nghiên cứu năm 2016102 Bảng 4.22: Đánh giá mức độ đáp ứng kỹ công việc 103 Bảng 4.23: Đánh giá yếu tố tác động môi trường làm việc LĐNT điểm nghiên cứu năm 2016 104 Bảng 4.24: Đánh giá mức độ đáp ứng công việc LĐNT điểm nghiên cứu năm 2016 105 Bảng 4.25: Mức độ đáp ứng nhu cầu công việc không chuyên sâu 106 Bảng 4.26: Mức độ đáp ứng công việc công việc LĐNT điểm nghiên cứu năm 2016 107 Bảng 4.27: Đánh giá phù hợp chuyên môn công việc LĐNT điểm nghiên cứu năm 2016 108 Bảng 4.28: Đánh giá mức độ hài lòng với cơng việc LĐNT điểm nghiên cứu năm 2016 109 ix Bảng 4.29: Đánh giá hoạt động đào tạo LĐNT điểm nghiên cứu năm 2016 109 Bảng 4.30: Kết chọn mẫu khu vực nghiên cứu năm 2016 111 Bảng 4.31: Giá trị sản xuất bình quân lao động nông, lâm nghiệp, thủy sản /năm theo khu vực 112 Bảng 4.32: Hiệu lao động nông, lâm nghiệp, thủy sản theo khu vực nghiên cứu 112 Bảng 4.33: Giá trị sản xuất bình qn lao động cơng nghiệp, xây dựng/năm theo khu vực 113 Bảng 4.34: Hiệu lao động công nghiệp, xây dựng theo khu vực nghiên cứu 113 Bảng 4.35: Doanh thu bình quân lao động hoạt động thương mại, dịch vụ/năm theo khu vực 114 Bảng 4.36: Hiệu lao động thương mại, dịch vụ theo khu vực nghiên cứu 115 Bảng 4.37: Giá trị sản xuất bình qn lao động nơng, lâm nghiệp, thủy sản/năm theo trình độ đào tạo 115 Bảng 4.38: Đánh giá hiệu lao động nơng, lâm nghiệp, thủy sản theo trình độ đào tạo 116 Bảng 4.39: Giá trị sản xuất bình qn lao động cơng nghiệp, xây dựng/năm theo trình độ đào tạo 116 Bảng 4.40: Hiệu lao động công nghiệp, xây dựng theo trình độ đào tạo 117 Bảng 4.41: Doanh thu bình quân hoạt lao động thương mại, dịch vụ/năm theo trình độ đào tạo 117 Bảng 4.42: Đánh giá hiệu lao động thương mại dịch vụ theo trình độ đào tạo 118 Bảng 4.43: Thu nhập bình quân LĐNT theo lĩnh vực hoạt động 118 Bảng 4.44: Thu nhập bình quân LĐNT theo trình độ đào tạo 119 Bảng 4.45: Kết kiểm tra tượng đa cộng tuyến 120 Bảng 4.46: Bảng kết hồi quy OLS 121 Hình 2.1: Cấu trúc hình thành lao động nông thôn 20 Hình 3.1: Khung phân tích nâng cao chất lượng NLĐ NT 61 Hình 4.1: Biểu thị hệ số hồi quy Đào tạo nghề kinh nghiệm 123 Hình 4.2: Biểu thị theo thời lao động 123 Hình 4.3: Biểu thị thu nhập theo nhóm khu vực lao động nghề 124 Hình 4.4: Biểu thị theo hoạt động tự làm kinh tế hay làm thuê 125 12 7.2 Kết sản xuất công nghiệp lâu năm: Hộ ông/bà đã thu hoạch sản phẩm nào sau 12 tháng qua STT HỎI CÂU CÁC LOẠI CÂY TRƯỚC KHI CHUYỂN SANG CÂU X Chè Ổi Chuối Mía Mít Đu đủ Cam, chanh, quít, bưởi Cây ăn khác Cây ăn khác 10 Cây lâu năm khác 11 Cây CN lâu năm khác 12 Cây giống 13 Các sản phẩm phụ thu từ trồng trọt (rơm, rạ, củi ) Diện tích […] hộ ơng/bà đã gieo trồng là bao nhiêu? Hộ ông/bà đã thu hoạch […] 12 tháng qua? M2 KG Hộ ông/bà đã bán/đổi tổng sản lượng […] thu hoạch 12 tháng qua? Tổng số tiền hộ ông/bà đã thu đợc bán/đổi […] 12 tháng qua bao nhiêu? Bao nhiêu […] thu hoạch 12 tháng qua để lại tiêu dùng? TỔNG GIÁ TRỊ SẢN PHẨM THU HOẠCH ĐƯỢC TRONG 12 THÁNG QUA KG NGHÌN ĐỒNG KG NGHÌN ĐỒNG TỔNG CỘNG 12 13 7.3 Chi phí cho trồng trọt: STT 1.Hộ [ông/bà] đã chi khoản nào cho nhữngsản phẩm đã thu hoạch 12 tháng qua? (bao gồm mua, đổi, tự túc, được, cho,…khơng tính khoản thu nhặt,hái lượm chưa tính vào thu nhập) HỎI CÂU CÁC LOẠI CÂY TRƯỚC KHI CHUYỂN SANG CÂU Hộ ông (bà) đã chi cho loại sau (1000đ) Nếu khơng ghi 0, khơng nhớ ghi tổng vào cột tổng a Cây lúa b Cây lương thực c Cây công nghiệp d Câyăn và loại khác X Hạt giống Cây giống Phân hoá học (đạm, lân, kali, NPK, ) Phân hữu (tự túc) Phân hữu (mua ngoài) Thuốc trừ sâu Thuốc diệt cỏ Dụng cụ nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng (liềm, hái, cuốc, xẻng, quang gánh ) Năng lượng, nhiên liệu (điện, xăng, dầu, mỡ, chất đốt ) 10 Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng 11 Khấu hao tài sản cố định 12 Thuê đấu thầu đất 13 Thuê tài sản, máy móc t bị, p.tiện c.việc máy, thuê vận chuyển 14 Thuê súc vật cày kéo 15 Trả cơng lao động th ngồi 16 Thuỷ lợi phí, thủy nơng nội đồng 17 Thuế Nông nghiệp 18 Trả li tiền vay cho sản xuất trồng trọt 19 Các khoản chi phí khác (lệ phí, bu điện, quảng cáo, tiếp thị, bảo hiểm SX…) TỔNG CỘNG CHI PHÍ TRỒNG TRỌT: 13 e TỔNG SỐ (e=1+b+c+d) 14 7.4 Kết hoạt động chăn nuôi và săn bắt, đánh bẫy, dưỡng chim, thú: Hộ ông/bà đã thu hoạch sản phẩm nào sau 12 tháng qua STT HỎI CÂU CÁC LOẠI CÂY TRƯỚC KHI CHUYỂN SANG CÂU ĐV T Bán, đổi, trả công, cho biếu 12 tháng qua? Số lượng X Thịt lợn Thịt trâu, bò Ngựa Dê, cừu Gà Vịt, ngan, ngỗng Gia cầm khác Lợn giống Trâu bò giống Trị giá (1000đ) Để lại tiêu dùng 12 tháng qua? Số lượng Trị giá (1000đ) Sử dụng vào việc khác 12 tháng qua (gồm sơ chế, làm nguyên liệu sản xuất) Số lượng Trị giá (1000đ) TỔNG THU CHĂN NUÔI TRONG 12 THÁNG QUA SỐ LƯỢNG x x x x x x x x x x Sản phẩm khác (không qua giết mổ) x x x x 17 Thu chăn nuôi khác x x x x 18 Sản phẩm phụ chăn nuôi x 10 Giống gia súc, gia cầm khác 11 Thu chăn nuôi gia súc khác 12 Trứng gia cầm (gà, vịt, ) 13 Sữa tươi 14 Kén tằm 15 Mật ong (nuôi) 16 19 Săn bắt, dưỡng chim, thú x x x x x x x x x x TỔNG CỘNG 14 TRỊ GIÁ (1000đ) 15 7.5 Chi phí cho hoạt động chăn ni và săn bắt, đánh bẫy, dưỡng chim, thú: STT Ơng/bà vui lòng cho biết chi phí chăn ni cho sản phẩm đã thu hoạch 12 tháng qua (gồm khoản tự túc, mua, đổi, cho) Lợn Trâu, bò Ngựa Dê, cừu Gà Vịt, ngan, ngỗng Gia cầm khác Ong Tằm 10 Sản phẩm chăn nuôi khác 11 Săn bắt, dưỡng chim, thú Giống gia súc, gia cầm, vật ni Th́c phòng, chữa bệnh gia súc, gia cầm x x Năng lượng, nhiên liệu (điên, nước, xăng, dầu, mỡ, chất đốt ) Khấu hao tài sản cớđịnh (chuồng trại, dụng cụ, máy móc ) Th đấu thầu đất Thuê tài sản, máy móc, phương tiện giết mổ, vận chuyển Trả công lao động thuê ngồi Trả lãi tiền vay cho hoạt động chăn ni TỔNG CÁC LOẠI: 15 Chi phí khác (vật rẻ tiền, mau hỏng, chi lần ) TỔNG SỐ 16 Hoạt động dịch vụ nơng nghiệp - Gia đình ơng (bà) có làm dich vụ nơng nghiệp 12 tháng qua hay khơng? Có - Gia đình ơng (bà) có th làm dich vụ nơng nghiệp 12 tháng qua hay không? Xin ông bà cho biết giá trị khoản thu/chi từhoạt độngdịch vụ nông nghiệp: THU TỪ DỊCH VỤ NÔNG NGHIÊP STT Có Trung bình ngày thu Tổng thu Khơng CHI PHÍ CHO DỊCH VỤ NƠNG NGHIỆP TÊN DỊCH VỤ Số ngày hoạt động Không Chi nguyên, vật liệu Chi mua dụng cụ nhỏ lẻ Chi cho nhiên liệu, lượng Chi sửa chữa, bảo dững, Khấu hao Trả cơng LĐ th ngồi Chi khác Cày xới, làm đất Tới tiêu nước Phòng trừ sâu bệnh Tuốt lúa, sơ chế sản phẩm Dịch vụ khác TỔNG THU TỔNG CHI 16 Tổng chi 17 9.Hoạt động lâm nghiệp Trong 12 tháng qua hộ [ơng/bà] có thu từ trồng/quản lý/bảo vệ/chăm sóc rừng, ươm loại giống lâm nghiệp, thu nhặt sản phẩm từ rừng, thu hoạch lâm nghiệp (tre, gỗ, củi, kể vườn nhà); hoạt động dịch vụ lâm nghiệp khơng? Có Không 9.1 Thu từ hoạt động lâm nghiệp: Trị giá sản lượng thu hoạch/ doanh thu hoạt động 12 tháng qua Các sản phẩm, hoạt động lâm nghiệp STT Đất rừng SX/phòng hộđã giao cho hộ Đất rừng SX/phòng hộ chưa giao cho hộ Đất rừng khác TỔNG SỐ Trồng rừng, chăm sóc, tu bổ, cải tạo rừng? Giống lâm nghiệp sản phẩm thu nhặt từ rừng? Dịch vụ lâm nghiệp khác (Bảo vệ rừng,Q.lý lâm nghiệp, ) Loại Loại Loại Loại Loại Loại 10 Loại TỔNG CỘNG: 9.2 Chi phí cho hoạt động lâm nghiệp Chi STT Các chi phí lâm nghiệp Hoạt động lâm nghiệp Dịch vụ nông nghiệp Chi phí giống, vật tư, dụng cụ, nhiên liệu Chi phí thuê đất, khấu hao TSCĐ Chi trả công LĐ thuê ngồi TỔNG CHI 10 Dịch vụ phi nơng, lâm nghiệp, thuỷ sản; chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 10.1 Thu từ ngành nghề SXKD: STT Thông tin hoạt động này? Số ngày hoạt động 12 tháng qua Số lao động sử dụng cho hoạt động Số lđ thuê Doanh thu cho hoạt động này 10.2 Chi phí cho hoạt động ngành nghề SXKD, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản STT Thông tin hoạt động này? Chi phí vật tư, dụng cụ, nhiên liệu Chi phí thuê đất, khấu hao TSCĐ Chi cho lao động thuê Các khoản chi phí khác TỔNG CHI 11 Thu từ nguồn khác STT Trong 12 tháng qua, có hộ [ông/bà] nhận tiền mặthoặc vật từ nguồn sau không? Mừng, giúp đỡ từ nước Tiền mặt trị giá vật người thành viên hộ cho biếu Mừng, giúp từ nước Lương hưu Trợ cấp sức Trợ cấp việc lần Trợ cấp xã hội khác (thương tật, thân nhân liệt sỹ, gia đình sách, ) Trợ cấp khắc phục thiên tai, hỏa hoạn Nhận từ hình thức bảo hiểm Lãi tiền gửi tiết kiệm, cổ phần, cổ phiếu, cho vay, góp vốn 10 Thu từ cho thuê nhà xưởng, máy móc, tài sản, đồ dùng chưa tính phần SXKD ngành nghề 11 12 13 STT Thu từ tổ chức, nhân đạo, hiệp hội đơn vị SXKD ủng hộ… Khác (Ghi rõ .) Thu khác khơng tính vào thu nhập Bán vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức Rút tiền tiết kiệm, cổ phần, thu nợ, lấy họ/ hụi Vay nợ, tạm ứng Thu khác (Ghi rõ ) Trị giá nhận 12 tháng qua 12 Chi tiêu dùng hàng thực phẩm 12.1 Chi tiêu hàng ngày: Trong 12 tháng qua, ơng (bà) STT có tiêu dùng mặt hàng nào dướiđây ĐVT Tổng khới Trong Sớ lượng lương tiêu dùng tháng số lượng tự cung cấp mua/đổi tháng Gạo tẻ? (cả tám thơm, đặc sản) Gạo nếp? Thịt lợn/ thịt heo? (quy lọc) Thịt bò? Thịt trâu? Thịt gà? Thịt vịt gia cầm khác? 10 11 12 13 STT Các loại thịt khác? Dê, chó, cừu, thú rừng Thịt chế biến (giò, chả) Rau, Đỗ hạt loại? Hoa quả, trái Đường, Bánh kẹo Bia, rượu loại Nước giải khát Ăn, uống ngồi gia đình? Hàng ăn uống khác? Chi ăn uống khác Tổng : Giá trị mua sản lượng tiêu dùng 12.2 Chi tiêu lễ, tết: Xin ơng/bà vui lòng cho biết khoản chi tiêu cho ngày lễ, tết như: Tết Nguyên Đán, Noel, Quốc khánh, rằm tháng Giêng, tháng Bảy, Trung thu, Ngày lễ Tết Rằm nguyên tháng đán riêng Rằm tháng Trung thu Noel Lễ khác Chi phí tiêu dùng dành cho lễ, tết Tổng chi 13 Chi phí cho giáo dục ST T Chi phí cho [TÊN] học 12 tháng qua cho chương trình học quy định Học phí Các quỹ đóng góp cho trường, lớp Quỹ phụ huynh học sinh Quần áo, đồng phục, trang phục quy định Sách giáo khoa, sách tham khảo Đồ dùng học tập Tên Tên Tên Tên Tên Chi cho học thêm (các mơn chương trình) Chi cho giáo dục khác (lệ phí, lại, thi cử ) TỔNG: 10 Các khoản nhận tổ chức giáo dục (ăn ở, lại, sách ) 11 Trị giá học bổng nhận 12 tháng qua 12 Chi phí cho giáo dục, đào tạo khác (các mơn ngồi trường trình, lớp kỹ năng, học khác) TỔNG: 14 Chi tiêu khác tính vào chi tiêu STT Trong 12 tháng vừa qua, ông (bà) có chi khoản sau Nếu có đánh dấu [X] Lệ phí, dịch vụ hành chính, pháp lý cho đời sống Đóng góp loại quỹ ? (quỹ thiên tai, tình nghĩa, quỹ đói nghèo, khuyến học, ) Tiền đóng góp lao động cơng ích, nghĩa vụ? Thuế loại (trừ thuế sản xuất) ? Cưới hỏi hộ ? Ma chay, tế lễ hộ ? (Kể cải táng, cúng giỗ) Tổ chức tiệc, chiêu đãi? (Sinh nhật, khánh thành, tiếp khách, ) Cho, biếu, mừng, giúp, phúng viếng, góp giỗ… hộ khác? (Tiền trị giá vật) Trong đó: Chi phí cho người thành viên hộ học tập, chữa bệnh nước 10 Trả nợ, hoàn tạm ứng? (Kể trả lãi tiền vay) 11 Cho vay, góp họ, hụi, phường, mua cổ phiếu, cơng trái, trái phiếu, chứng khốn? 12 Mua vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, ngoại tệ để tiết kiệm? 13 STT Gửi tiết kiệm? Bảo hiểm nhân thọ, an sinh? Bảo hiểm khác? (Trừ bảo hiểm nhân thọ, an sinh, bảo hiểm y tế, BH thân thể HS, SV) Đầu tư lớn dở dang? (Nhà ở, sở sản xuất chưa hoàn thành) Chi khác ? (Ghi rõ: ) TỔNG: Trị giá chi […] 12 tháng qua? 15 Khảo sát quan điểm lao nông thôn với yếu tố tác động * Ông (bà) cảm thấy đối hỗ trợ nhà nước, địa phương lĩnh vực sau đây? Tích X vào lựa chọn Mức độ đánh giá STT Yếu tớ Hài lòng Bình thường Khơng hài lòng Các yếu tố sở hạ tầng Các yếu tố hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật Các yếu tố hỗ trợ tài Các yếu tố chăm sóc sức khỏe Các yếu tố tác động thị trường Tổng sớ * Ơng (bà) đánh giá khả đáp ứng công việc qua tiêu chí sau? Tích X vào ô lựa chọn Chỉ tiêu Cao Mức độ đáp ứng Trung bình Thấp Ơng (bà) có muốn cơng việc khác với thu nhập cao khơng? Mức độ? Ơng (bà) đánh giá khả hồn thành cơng việc sao? Ơng (bà) có hay mắc lỗi cơng việc khơng? Mức độ? Ơng (bà) tự làm cơng việc khơng? Mức độ? Ơng (bà) hợp tác với người làm tốt khơng? Mức độ? * Ơng bà đánh giá hiệu đào tạo ngành, nghề mang lại cho công việc mình? ………… (Hiệu ghi 2, bình thường ghi 1, khơng hiệu ghi 0) * Ơng bà đánh giá hiệu đem lại từ việc học hỏi kiến thức bên ngồi áp dụng vào cơng việc sau đây? Tích X vào lựa chọn Mức độ đánh giá Hoạt động Hiệu Bình thường Khơng hiệu Tham gia lớp tập huấn Học hỏi kinh nghiệp từ bên Thu thập kiến thức từ việc tham gia đoàn, hội Tự nghiên cứu, áp dụng Ông (bà) đánh kỹ áp dung công việc sau đây? Tích X vào lựa chọn Mức độ đánh giá Chỉ tiêu Tốt Trung bình Thấp Khả đọc, viết, tính tốn ơng bà mức độ nào? Ông (bà) sử dụng kiến thức nghề học vào cơng việc mức độ nào? Ơng bà có áp dụng cơng nghệ thơng tin vào cơng việc hay không? Khả sử dụng CNTT ông (bà) nào? Khả giao tiếp ông bà công việc mức độ nào? Khả hợp tác, làm việc ông (bà) với người làm mức độ nào? Ơng (bà) có chủ động xếp, quản lý thời gian làm việc nghỉ ngơi khơng? mức độ nào? Ơng (bà) có thường suy nghĩ tao cơng việc hay ý tưởng hay không? 16 Thông tin tham khảo tình hình sử dụng lao động hộ - Theo hộ số lượng lao động đủ để thực hoạt động sx hay chưa ……………………………………………………………………………………………… - Gia đình cảm thấy hài lòng với suất lao động chưa?  (có ; chưa: 0) - Nếu chưa, theo ơng (bà) suất lao động chưa cao đâu : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… - Theo ơng (bà) lao động hộ có khả làm việc tốt gấp lần ? ……………………………………………………………………………………………… - Gia đình có gặp khó khăn việc sử dụng lao động ?: Xin cụ thể: - Theo ông (bà) nhà nước cần hộ trợ để nâng cao suất lao động? - Theo ông (bà) lao động hộ có đủ khả đáp ứng tiến khoa học nông nghiệp hay ko ? Nếu có/khơng sao: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác ông (bà)! Người điều tra (Ký, họ tên) ... 4.2 Thực trạng chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên 85 4.2.1 Nguồn lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên 85 4.2.2 Chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái nguyên 88... hoạt động nâng cao chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên 127 4.4.1 Những thuận lợi nâng cao chất lượng lao động nông thôn 127 4.4.2 Những hạn chế nâng cao chất lượng. .. hoạt động nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên 91 4.3 Đánh giá thực trạng chất lượng lao động nông thôn thông qua đới tượng điều tra97 4.3.1 Tình hình chung lao động nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh thái nguyên , Nâng cao chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh thái nguyên

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn