KHAI THÁC yếu tố văn hóa TRUYỀN THỐNG TRONG tổ CHỨC KHÔNG GIAN CÔNG VIÊN tại đô THỊ bắc NINH (lấy CÔNG VIÊN KHU vực KHU đô THỊ mới tây bắc làm địa bàn THÍ điểm)

216 27 0
  • Loading ...
1/216 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 14:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYẾN THỊ DIỆU HƯƠNG KHAI THÁC YẾU TỐ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRONG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CÔNG VIÊN TẠI ĐÔ THỊ BẮC NINH (LẤY CÔNG VIÊN KHU VỰC KHU ĐƠ THỊ MỚI TÂY BẮC LÀM ĐỊA BÀN THÍ ĐIỂM) LUẬN ÁN TIẾN SỸ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI - NGUYẾN THỊ DIỆU HƯƠNG KHAI THÁC YẾU TỐ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRONG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CÔNG VIÊN TẠI ĐÔ THỊ BẮC NINH (LẤY CÔNG VIÊN KHU VỰC KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY BẮC LÀM ĐỊA BÀN THÍ ĐIỂM) LUẬN ÁN TIẾN SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ MÃ SỐ: 62.58.01.05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS.KTS ĐỖ HẬU HÀ NỘI, 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập cá nhân Các số liệu, kết đề xuất luận án trung thực, xác chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án NCS Nguyễn Thị Diệu Hương ii LỜI CÁM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc GS-TS-KTS Đỗ Hậu- người thầy tận tình hướng dẫn, động viên tơi bước hồn thành Luận án Thầy gương sáng- nguồn động lực vô tận thúc cố gắng phấn đấu, rèn luyện học tập, nghiên cứu công tác giảng dạy Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Kiến trúc Hà nội, Khoa Sau đại học, Ban chủ nhiệm Khoa Quy hoạch đô thị- nông thôn, Bộ môn Thiết kế đô thị đơn vị ban ngành liên quan tạo điều kiện, giúp đỡ tơi q trình thực Luận án Tôi xin chân thành cảm ơn quan tâm, giúp đỡ chuyên gia, nhà khoa học, đồng nghiệp chia sẻ kinh nghiệm dành cho tơi ý kiến đóng góp q báu thời gian nghiên cứu Luận án Cuối cùng, từ sâu thẳm trái tim, xin dành lời cảm ơn tới gia đình, người thân, bạn bè đồng hành tôi, chỗ dựa tinh thần, ủng hộ, động viên tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thành Luận án / Hà nội năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Thị Diệu Hương iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CÁM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH VẼ x MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Những đóng góp luận án Các khái niệm sử dụng luận án Cấu trúc luận án NỘI DUNG CHƯƠNG1.TỔNG QUAN KHAI THÁC YẾU TỐ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRONG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CÔNG VIÊN TẠI ĐÔ THỊ BẮC NINH 1.1 Tổng quan khai thác yếu tố Văn hóa truyền thống tổ chức khơng gian công viên giới Việt Nam 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Việt Nam 10 1.2 Thực trạng hệ thống công viên đô thị Bắc Ninh 12 1.2.1 Giới thiệu chung đô thị Bắc Ninh 12 1.2.2 Hệ thống công viên đô thị Bắc Ninh 15 1.3 Nhận diện yếu tố Văn hóa truyền thống đặc trưng Bắc Ninh 16 1.3.1 Yếu tố văn hóa vật thể 17 1.3.2 Yếu tố văn hóa phi vật thể 22 1.4 Thực trạng khai thác yếu tố Văn hóa truyền thống tổ chức không gian công viên đô thị Bắc Ninh 27 1.5 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan 32 1.5.1 Các nghiên cứu giới 32 1.5.2 Các nghiên cứu Việt Nam 35 iv 1.6 Những tồn hướng tập trung nghiên cứu đề tài 38 1.6.1 Những tồn 38 1.6.2 Hướng tập trung nghiên cứu đề tài 40 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC KHAI THÁC YẾU TỐ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRONG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CÔNG VIÊN TẠI ĐÔ THỊ BẮC NINH 41 2.1 Cơ sở lý luận 41 2.1.1 Cơ sở lý luận tổ chức không gian công viên 41 2.1.1.1 Các loại hình cơng viên thị 41 2.1.1.2 Hệ thống tầng bậc công viên đô thị 42 2.1.1.3 Cấu trúc không gian công viên 43 2.1.1.4 Các đối tượng hoạt động khu chức 47 2.1.1.5 Các hình thức bố cục khơng gian cơng viên 48 2.1.1.6 Khơng gian văn hóa truyền thống 51 2.1.2 Cơ sở lý luận Văn hóa truyền thống 52 2.1.2.1 Triết học Phương Đông tổ chức không gian công viên 52 2.1.2.2 Vai trò Văn hóa truyền thống xu tồn cầu hóa 53 2.1.2.3 Xu hướng khai thác yếu tố Văn hóa truyền thống tổ chức khơng gian cơng viên 54 2.2 Cơ sở pháp lý 56 2.2.1 Các văn quy phạm pháp luật 56 2.2.2 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn 58 2.2.3 Định hướng mạng lưới công viên Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh 60 2.2.4 Các định hướng phát triển 62 2.3 Cơ sở thực tiễn 63 2.3.1 Kết điều tra xã hội học việc khai thác Văn hóa truyền thống tổ chức không gian công viên đô thị Bắc Ninh 63 2.3.2 Các yếu tố tác động đến việc khai thác yếu tố Văn hóa truyền thống tổ chức khơng gian cơng viên 65 2.3.2.1 Điều kiện tự nhiên 67 2.3.2.2 Yếu tố kinh tế 68 2.3.2.3 Yếu tố văn hóa xã hội 69 2.3.2.4 Yếu tố trị 70 v 2.3.2.5 Yếu tố quy hoạch 72 2.3.2.6 Yếu tố khoa học công nghệ 73 2.3.2.7 Sự tham gia cộng đồng 74 2.4 Các học thực tiễn khai thác yếu tố Văn hóa truyền thống tổ chức không gian công viên 75 2.4.1 Trên giới 75 2.4.2 Tại Việt Nam 80 2.4.3 Những học đúc rút từ kinh nghiệm giới Việt Nam 84 CHƯƠNG GIẢI PHÁP KHAI THÁC YẾU TỐ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRONG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CÔNG VIÊN TẠI ĐÔ THỊ BẮC NINH 85 3.1 Quan điểm, mục tiêu 85 3.1.1 Quan điểm 85 3.1.2 Mục tiêu 86 3.2 Các nguyên tắc khai thác yếu tố Văn hóa truyền thống tổ chức khơng gian công viên đô thị Bắc Ninh 87 3.3 Đề xuất khả áp dụng yếu tố Văn hóa truyền thống công viên đô thị Bắc Ninh 89 3.4 Xác định quy mô, mức độ ưu tiên khu chức công viên 92 3.4.1 Xác định quy mô khu chức công viên 92 3.4.2 Xác định mức độ ưu tiên khu chức công viên 94 3.5 Mơ hình cấu trúc khơng gian công viên đô thị Bắc Ninh 98 3.5.1 Mơ hình tổng qt cấu trúc khơng gian công viên 98 3.5.2 Mơ hình cấu trúc hạt nhân tập trung 100 3.5.3 Mơ hình cấu trúc hạt nhân phân tán độc lập 100 3.5.4 Mơ hình cấu trúc hạt nhân đan xen kết hợp 101 3.6 Các giải pháp khai thác yếu tố Văn hóa truyền thống tổ chức khơng gian cơng viên đô thị Bắc Ninh 102 3.6.1 Giải pháp phân khu chức công viên 102 3.6.2 Giải pháp tổ chức không gian công viên 111 3.6.3 Giải pháp hạ tầng kỹ thuật 120 3.6.4 Giải pháp đầu tư xây dựng, khai thác quản lý công viên trình sử dụng 125 3.6.5 Giải pháp vai trò cộng đồng xây dựng quản lý công viên 128 vi 3.7 Áp dụng mơ hình giải pháp khai thác yếu tố văn hóa truyền thống tổ chức khơng gian cơng viên khu đô thị Tây Bắc- Thành phố Bắc Ninh129 3.7.1 Vị trí đặc điểm trạng 129 3.7.2 Mơ hình cấu trúc áp dụng cho cơng viên khu đô thị Tây Bắc- Thành phố Bắc Ninh 136 3.7.3 Các giải pháp áp dụng công viên khu đô thị Tây Bắc- Thành phố Bắc Ninh 137 3.7.3.1 Phân khu chức công viên khu đô thị Tây Bắc- Thành phố Bắc Ninh 137 3.7.3.2 Giải pháp tổ chức không gian khu chức công viên khu đô thị Tây Bắc- Thành phố Bắc Ninh 140 3.7.4 Giải pháp tổ chức thực hiện, quản lý, khai thác công viên khu đô thị Tây Bắc- Thành phố Bắc Ninh 139 3.8 Bàn luận kết nghiên cứu 142 3.8.1 Bàn luận khả khai thác yếu tố Văn hóa truyền thống tổ chức không gian công viên đô thị Bắc Ninh 142 3.8.2 Bàn luận mơ hình cấu trúc khơng gian công viên đô thị Bắc Ninh 143 3.8.3 Bàn luận giải pháp khai thác yếu tố Văn hóa truyền thống tổ chức khơng gian cơng viên đô thị Bắc Ninh 144 3.8.4 Bàn luận giải pháp đầu tư xây dựng, khai thác quản lý công viên qúa trình sử dụng 145 3.8.5 Bàn luận huy động tham gia cộng đồng quy hoạch quản lý công viên 147 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 149 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 153 TÀI LIỆU THAM KHẢO 154 PHỤ LỤC 161 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ Công viên CV Công viên đa chức CVĐCN Đơ thị ĐT Đơ thị hóa ĐTH Đơ thị ĐTM Khoa học kỹ thuật KHKT Tiêu chuẩn xây dựng TCXD Thành phố TP Thể dục thể thao TDTT Quy hoạch chung QHC Quy hoạch đô thị QHĐT Quy hoạch xây dựng QHXD Văn hóa truyền thống VHTT Ủy ban nhân dân UBND viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tổng quan tình hình khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian công viên giới Bảng 1.2 Tổng quan tình hình khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian công viên Việt Nam 10 Bảng 1.3 Hiện trạng xanh vườn hoa công viên địa bàn TP Bắc Ninh [101] 15 Bảng 1.4 Số lượng vườn hoa, công viên địa bàn TP (Số liệu Công ty TNHH MTV Môi trường CTĐT Bắc Ninh) 15 Bảng 1.5 Hiện trạng xanh công viên địa bàn thị xã Từ Sơn- Nguồn Viện Quy hoạch Kiến trúc Bắc Ninh 15 Bảng 1.6 Hiện trạng xanh công viên địa bàn huyện Tiên Du xã Quế Võ 15 Bảng 1.7 Những yếu tố Văn hóa truyền thống đặc trưng tỉnh Bắc Ninh 17 Bảng 1.8 Hiện trạng xanh công viên Nguyên Phi Ỷ Lan 28 Bảng 1.9 Hiện trạng trò chơi cơng viên Ngun Phi Ỷ Lan 28 Bảng 1.10 Đánh giá trạng hoạt động VHTT- công viên Nguyên Phi Ỷ Lan 28 Bảng 1.11 Hiện trạng trò chơi truyền thống công viên 28 Bảng 1.12 Hiện trạng xanh vườn hoa công viên Nguyễn Văn Cừ 29 Bảng 1.13 Hiện trạng trò chơi công viên Nguyễn Văn Cừ 29 Bảng 1.14 Hiện trạng hoạt động VHTT công viên Nguyễn Văn Cừ 29 Bảng 1.15 Hiện trạng trò chơi truyền thống cơng viên Nguyễn Văn Cừ 31 Bảng 2.1 Các loại hình cơng viên 41 Bảng 2.2 Phân cấp công viên 42 Bảng 2.3 Triết học phương Đông tổ chức không gian vườn- công viên Việt Nam 52 Bảng 2.4 Tổng hợp tiêu chuẩn diện tích đất xanh sử dụng công cộng 58 Bảng 2.5 Diện tích đất tối thiểu loại cơng viên 58 Bảng 2.6 Thành phần sử dụng đất cơng viên văn hóa nghỉ ngơi 59 Bảng 2.7 Tỷ lệ loại đất cơng viên văn hóa nghỉ ngơi 59 Bảng 2.8 Chỉ tiêu diện tích xanh công cộng đô thị Việt Nam 59 Bảng 2.9 Chỉ tiêu diện tích xanh công cộng giới 60 Bảng 2.10 Quy hoạch sử dụng đất công viên, xanh, TDTT phân khu đô thị- đô thị Bắc Ninh 61 Bảng 2.11 Hệ thống công viên thành phố Bắc Ninh theo QH chung 61 Bảng 2.12 Mục đích đến cơng viên 64 165 Nhà vệ sinh Bãi để xe Các dịch vụ khác Total Có Khơng Total Có Khơng Total Có Khơng Total 150 116 33 149 79 71 150 147 149 100.0% 77.9% 22.1% 100.0% 52.7% 47.3% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0% 66 37 29 66 43 23 66 13 53 66 100.0% 56.1% 43.9% 100.0% 65.2% 34.8% 100.0% 19.7% 80.3% 100.0% 14 Xin Ơng/bà đánh giá dịch vụ cơng viên Kém TB Chất lượng nhà hàng/quán Khá ăn/giải khát Tốt Total Kém TB Chất lượng nhà vệ sinh Khá Tốt Total Kém TB Chất lượng bãi để xe Khá Tốt Total Kém TB Chất lượng dịch vụ Khá khác Tốt Total Địa bàn nghiên cứu Suối Hoa Đại Phúc Số người Số người Tỷ lệ Tỷ lệ trả lời trả lời 10 9.3% 8.0% 80 74.1% 11 44.0% 15 13.9% 32.0% 2.8% 16.0% 108 100.0% 25 100.0% 37 31.9% 13.5% 54 46.6% 13 35.1% 16 13.8% 18.9% 7.8% 12 32.4% 116 100.0% 37 100.0% 12 15.2% 7.1% 43 54.4% 15 35.7% 20 25.3% 16.7% 5.1% 17 40.5% 79 100.0% 42 100.0% 11.1% 7.7% 55.6% 11 84.6% 22.2% 0.0% 11.1% 7.7% 100.0% 13 100.0% 15 Ơng/bà muốn có dịch vụ cơng viên hay khơng? Muốn có nhà hàng/qn ăn/giải khát Muốn có nhà vệ sinh Muốn có bãi để xe Có Khơng Total Có Khơng Total Có Địa bàn nghiên cứu Suối Hoa Đại Phúc Số người Số người Tỷ lệ Tỷ lệ trả lời trả lời 94 63.1% 31 47.7% 55 36.9% 34 52.3% 149 100.0% 65 100.0% 129 86.6% 57 87.7% 20 13.4% 12.3% 149 100.0% 65 100.0% 114 76.5% 55 84.6% 166 Khơng Total Có Muốn có dịch vụ khác Không Total 35 149 145 149 23.5% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0% 10 65 61 65 15.4% 100.0% 6.2% 93.8% 100.0% 16 Ơng/bà thấy an tồn, an ninh cơng viên nào? An tồn, an ninh cv ban ngày An toàn, an ninh cv ban đêm Báo động Khơng tốt Bình thường Tốt Total Báo động Không tốt Bình thường Tốt Total Địa bàn nghiên cứu Suối Hoa Đại phúc Số người Số người Tỷ lệ Tỷ lệ trả lời trả lời 0.0% 1.5% 0.7% 0.0% 81 54.0% 23 34.8% 68 150 45.3% 100.0% 0.0% 5.3% 42 66 63.6% 100.0% 1.5% 0.0% 85 56.7% 25 37.9% 57 150 38.0% 100.0% 40 66 60.6% 100.0% 17 Xin Ông/bà cho biết cơng viên có trò chơi hay khơng? Các trò chơi cơng viên Có Khơng Địa bàn nghiên cứu Suối Hoa Đại Phúc Số người Số người Tỷ lệ Tỷ lệ trả lời trả lời 107 71.3% 54 81.8% 43 28.7% 12 18.2% 18 Xin Ông/bà cho biết ý kiến số lượng, hình thức, chất hượng trò chơi cơng viên? Số lượng trò chơi Hình thức trò chơi Chất lượng trò chơi Ít TB Đủ Total Chưa đẹp TB Đẹp Total Chưa tốt TB Tốt Địa bàn nghiên cứu Suối Hoa Đại Phúc Số người Số người Tỷ lệ Tỷ lệ trả lời trả lời 62 57.9% 14 25.9% 34 31.8% 19 35.2% 11 10.3% 21 38.9% 107 100.0% 54 100.0% 28 26.9% 1.9% 55 52.9% 24 45.3% 21 20.2% 28 52.8% 104 100.0% 53 100.0% 28 26.9% 1.9% 56 53.8% 28 51.9% 20 19.2% 25 46.3% 167 Total 104 100.0% 54 100.0% 19 Xin Ông/bà cho biết cơng viên có bố trí trò chơi truyền thống khơng? Bố trí trò chơi truyền thống cv Có Khơng Không biết Total Địa bàn nghiên cứu Suối Hoa Đại Phúc Số người Số người Tỷ lệ Tỷ lệ trả lời trả lời 51 34.0% 24 35.3% 90 60.0% 34 50.0% 6.0% 10 14.7% 150 100.0% 68 100.0% 20 Xin Ơng/bà cho biết cơng viên có hoạt động VHTT khơng (các kiện văn hóa/ lễ hội )? Địa bàn nghiên cứu Suối Hoa Đại Phúc Số người Số người Tỷ lệ Tỷ lệ trả lời trả lời 15 10.0% 3.0% 49 32.7% 7.5% 31 20.7% 11 16.4% 39 26.0% 18 26.9% 6.0% 13 19.4% 4.0% 18 26.9% 0.7% 0.0% 150 100.0% 67 100.0% Hàng tuần Hàng tháng Hàng quý Hàng năm Không tổ chức Theo kiện tỉnh Khác Total 21 Xin Ông/bà cho biết cơng viên Bắc Ninh có mang nét VHTT không? Nét VHTT công viên Bắc Ninh Có Khơng Khơng biết Total Địa bàn nghiên cứu Suối Hoa Đại Phúc Số người Số người Tỷ lệ Tỷ lệ trả lời trả lời 24 16.0% 5.9% 120 80% 62 91.2% 4.0% 2.9% 150 100.0% 68 100.0% 22 Bắc Ninh vùng đất giàu truyền thống văn hóa, theo Ơng/bà có nên xây dựng công viên mang nét đặc trưng văn hóa hay khơng? Nên xây dựng cơng viên mang nét đặc trưng VHTT Có Không Ý kiến khác Total Địa bàn nghiên cứu Suối Hoa Đại Phúc Số người Số người Tỷ lệ Tỷ lệ trả lời trả lời 146 97.3% 66 100.0% 2.0% 0.0% 0.7% 0.0% 150 100.0% 66 100.0% 168 23 Theo Ơng/bà để cơng viên Bắc Ninh có nét đặc trưng VHTT có nên bố trí cơng viên số khu chức khác như: Khu vực biểu diễn Quan họ Khu vực tổ chức lễ hội truyền thống Nơi trải nghiệm, trưng bày, tìm hiểu nghề truyền thống Khu triển lãm, trưng bày mơ hình thu nhỏ di tích lịch sử văn hóa, cơng trình kiến trúc đặc trưng BN Khu vực tái trường thi, khóa thi, hoạt động văn hóa (ngày hội đọc sách, hội thi thơ, hội thi viết chữ ) Nơi tái trận đánh giặc ngoại xâm (phòng chiến tuyến sơng Như Nguyệt, hội nghị Diên Hồng ) Khu vực tổ chức trò chơi truyền thống (kéo co, đánh đu, đạp niêu, bịt mắt bắt dê, cờ người ) Ý kiến khác Có Khơng Total Có Khơng Total Có Khơng Total Có Không Địa bàn nghiên cứu Suối Hoa Đại Phúc Số người Số người Tỷ lệ Tỷ lệ trả lời trả lời 142 95.3% 62 92.5% 4.7% 7.5% 149 100.0% 67 100.0% 114 76.0% 58 86.6% 36 24.0% 13.4% 150 100.0% 67 100.0% 67 44.7% 44 65.7% 83 55.3% 23 34.3% 150 100.0% 67 100.0% 85 56.7% 44 65.7% 65 43.3% 23 34.3% Total 150 100.0% 67 100.0% Có Khơng 71 79 47.3% 52.7% 44 23 65.7% 34.3% Total 150 100.0% 67 100.0% Có Không 53 97 35.3% 64.7% 46 21 68.7% 31.3% Total 150 100.0% 67 100.0% Có Khơng 112 38 74.7% 25.3% 51 16 76.1% 23.9% Total 150 100.0% 67 100.0% Có Khơng Total 10 140 150 6.7% 93.3% 100.0% 67 67 0.0% 100.0% 100.0% 24 Ông/bà mong muốn tham gia vào hoạt động công viên tương lai: Địa bàn nghiên cứu Suối Hoa Trò chơi giải trí đại Trò chơi truyền thống Đại Phúc Số người trả lời Tỷ lệ Số người trả lời Tỷ lệ Có 49 32.7% 30 44.8% Không 101 67.3% 37 55.2% Total 150 100.0% 67 100.0% Có 91 60.7% 42 62.7% 169 Không 59 39.3% 25 37.3% Total 150 100.0% 67 100.0% Có 116 77.3% 46 68.7% Khơng 34 22.7% 21 31.3% Total 150 100.0% 67 100.0% Có 46 30.7% 20 29.9% Khơng 104 69.3% 47 70.1% Total 150 100.0% 67 100.0% Xem biểu diễn nghệ thuật Có truyền thống (hát Quan Khơng họ ) Total 105 70.0% 59 88.1% 45 30.0% 11.9% 150 100.0% 67 100.0% Có Xem biểu diễn nghệ thuật Không đại Total 39 26.0% 30 44.8% 111 74.0% 37 55.2% 150 100.0% 67 100.0% Có 67 44.7% 26 38.8% Không 83 55.3% 41 61.2% Total 150 100.0% 67 100.0% Có 57 38.0% 29 43.3% Không 93 62.0% 38 56.7% Total 150 100.0% 67 100.0% 100 66.7% 57 85.1% 50 33.3% 10 14.9% 150 100.0% 67 100.0% Hoạt động thể thao trời Hoạt động thể thao nhà Tham gia lễ hội Xem triển lãm văn hóa, lịch sử, nghệ thuật Có Nghỉ ngơi (trò chuyện/thư Khơng giãn/đi dạo/đọc sách) Total 25 Ơng/bà có muốn tiện ích (ghế ngồi, đèn, chỗ nghỉ chân…) cơng trình dịch vụ (cửa hàng, nhà hàng, nhà sinh…) công viên mang hình thức kiến trúc truyền thống? Địa bàn nghiên cứu Suối Hoa Muốn tiện ích (ghế ngồi, đèn, chỗ nghỉ chân ) cơng trình dịch vụ (cửa hàng, nhà hàng, nhà vệ sinh ) cv mang hình thức kiến trúc truyền thống Đại Phúc Số người trả lời Tỷ lệ Số người trả lời Tỷ lệ 145 96.7% 65 98.5% Không 2.7% 1.5% Ý kiến khác 0.7% 0.0% 150 100.0% 66 100.0% Có Total 170 PHỤ LỤC 2: PHIẾU PHỎNG VẤN CÁ NHÂN Kính thưa Ơng/bà Nhằm nâng cao chất lượng công viên đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi giải trí nhân dân TP Bắc Ninh, trường Đại học Kiến trúc Hà nội triển khai nghiên cứu đề tài: “Khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian công viên đô thị Bắc Ninh” Để phục vụ cho cơng tác nghiên cứu, xin Ơng/bà vui lòng trả lời câu hỏi Các thơng tin từ vấn sử dụng với nguyên tắc khuyết danh nhằm phục vụ công tác nghiên cứu Rất mong Ông/bà dành thời gian để trả lời Xin chân thành cảm ơn! I THÔNG TIN CHUNG Họ tên :………………………………………………………1 Nam Nữ Địa chỉ:………………………………………………………………………… Năm sinh:……………………………………………………………………… Nghề nghiệp : Khoanh vào phương án thích hợp Học sinh/sinh viên Cán bộ/ viên chức nhà nước/ liên doanh Buôn bán/dịch vụ Công nhân/sản xuất tiểu thủ công nghiệp Bộ đội/Công an Lao động tự CB/CNVC hưu/già yếu không làm việc Khơng nghề/Khơng việc Trình độ học vấn: Phổ thông (Ghi rõ) …… CĐ/Đại học/Trên đại học Chưa học II CÁC HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÔNG VIÊN TẠI ĐÔ THỊ BẮC NINH (Phần II,III xin trả lời cơng viên Ơng/bà hay đến ) Khoảng cách từ nhà Ông/bà đến công viên Dưới 1km Từ – 3km Trên 3km Ơng/bà có thường đến cơng viên không? Hàng ngày 2 lần / tuần lần / tuần lần / tháng Vài tháng lần Không đến (xin cho biết lý do)……………… Nếu trả lời câu  chuyển đến câu 24, phần IV Ông/ bà thường đến công viên vào khoảng thời gian ? Sáng Trưa Chiều Tối Mục đích Ơng/bà đến cơng viên làm gì? (chọn nhiều phương án) Thể dục, thể thao Chơi trò chơi Nghỉ ngơi thư giãn/ ngắm cảnh dạo/ gặp gỡ bạn bè/ trò chuyện tâm Mục đích khác (ghi rõ)…………………………………………………… 10 Điều cơng viên khiến Ơng/bà thích đến? (chọn nhiều phương án) 171 Diện tích rộng Có xanh/ cảnh quan đẹp Có trò chơi/ hoạt động hấp dẫn Dịch vụ tốt An toàn, an ninh Vệ sinh môi trường tốt Lý khác (ghi rõ)…… III CÂY XANH, HẠ TẦNG KỸ THUẬT, DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ Hiện trạng xanh 11 Xin Ông/bà cho biết ý kiến xanh, vườn hoa cơng viên? (TB:tạm đủ/ có chỗ đẹp, có chỗ chưa đẹp/ có chỗ hợp lý, có chỗ chưa hợp lý) Số lượng 1.Ít TB 3.Đủ Hình thức 1.Chưa đẹp TB 3.Đẹp Cách bố trí 1.Chưa hợp lý TB 3.Hợp lý Ý kiến khác (ghi rõ): ………………………………………………………… Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 12 Xin Ông/bà cho biết đường dạo cơng viên nào? (TB: có chỗ an tồn, chỗ khơng an tồn/ có chỗ tốt có chỗ chưa tốt) Chất lượng Chưa tốt TB An tồn Khơng TB Tốt Có 13 Ơng/bà thấy hệ thống đèn chiếu sáng cơng viên nào? (TB:tạm đủ/ có chỗ đẹp, có chỗ chưa đẹp/ có chỗ hợp lý, có chỗ chưa hợp lý) Số lượng Ít TB Đủ Hình thức Chưa đẹp TB Đẹp Cách bố trí Chưa hợp lý TB Hợp lý 14 Xin Ông/bà cho biết ý kiến hệ thống ghế ngồi công viên? (TB:tạm đủ/ có chỗ đẹp, có chỗ chưa đẹp/ có chỗ hợp lý, có chỗ chưa hợp lý) Số lượng Ít TB Đủ Hình thức Chưa đẹp TB Đẹp Chất lượng Chưa tốt TB Tốt Cách bố trí Chưa hợp lý TB Hợp lý 15 Xin Ông/bà cho biết ý kiến thùng rác cơng viên ? (TB:tạm đủ / có chỗ hợp lý, có chỗ chưa hợp lý) Số lượng Ít TB Cách bố trí Chưa hợp lý TB Đủ Hợp lý 16 Xin Ơng/bà cho biết vào ngày mưa, cơng viên có bị ngập hay lầy lội khơng? 1.Có Khơng 17 Ông/bà thấy vấn đề vệ sinh môi trường công viên nào? Khơng tốt Bình thường Tốt Ý kiến khác (ghi rõ)………………………… Hiện trạng dịch vụ quản lý 172 18 Xin Ông/bà cho biết cơng viên có dịch vụ khơng? TT Cơng trình Nhà hàng/qn ăn/ giải khát Nhà vệ sinh Bãi để xe Các dịch vụ khác (ghi rõ)……………… Nếu chọn phương án Có  chuyển đến câu 19 Nếu chọn phương án Không  chuyển đến câu 20 19 Xin Ông/bà đánh giá dịch vụ cơng viên: Chất lượng cơng trình TT Cơng trình Kém TB Khá Tốt Nhà hàng/qn ăn/ giải khát Nhà vệ sinh Bãi để xe Các dịch vụ khác Có Khơng Chất lượng phục vụ Kém TB Khá Tốt 20 Ông/bà muốn có dịch vụ cơng viên hay khơng? TT Cơng trình Nhà hàng/quán ăn/ giải khát Nhà vệ sinh Bãi để xe Các dịch vụ khác (ghi rõ)……………… 21 Ông/bà thấy an tồn, an ninh cơng viên nào? TT Thời gian 1.Báo động 2.Không tốt Ban ngày Ban đêm Có 3.Bình thường Khơng 4.Tốt 22 Xin Ơng/bà cho biết cơng viên có trò chơi hay khơng? Có  chuyển đến câu 23 Khơng  chuyển đến câu 24 23 Xin Ơng/bà cho biết ý kiến số lượng, hình thức, chất hượng trò chơi cơng viên? (TB:tạm đủ/ có chỗ đẹp, có chỗ chưa đẹp/ có chỗ tốt có chỗ chưa tốt) Số lượng Ít TB Đủ Hình thức 1.Chưa đẹp TB Đẹp Chất lượng 1.Chưa tốt TB Tốt IV CÁC YẾU TỐ VHTT VỚI VIỆC XÂY DỰNG CÔNG VIÊN (Phần xin Ơng/bà trả lời cơng viên Bắc Ninh nói chung) 24 Xin Ơng/bà cho biết cơng viên có bố trí trò chơi truyền thống khơng? Có Khơng Khơng biết 25 Xin Ơng/bà cho biết cơng viên có hoạt động VHTT khơng (các kiện văn hóa/ lễ hội )? Hàng tuần 173 Hàng tháng Hàng quý Hàng năm Không tổ chức Khác (ghi rõ)……………………………………………… 26 Xin Ơng/bà cho biết cơng viên Bắc Ninh có mang nét VHTT khơng? Có Không Không biết 27 Bắc Ninh vùng đất giàu truyền thống văn hóa, theo Ơng/bà có nên xây dựng công viên mang nét đặc trưng văn hóa hay khơng? Có Khơng Ý kiến khác (ghi rõ)……………………………………………………………… 28 Theo Ông/bà để cơng viên Bắc Ninh có nét đặc trưng VHTT có nên bố trí cơng viên số khu chức khác như: TT Các phương án Có 2.Khơng Khu vực biểu diễn Quan họ Khu vực tổ chức lễ hội truyền thống Nơi trải nghiệm, trưng bày, tìm hiểu nghề truyền thống Khu triển lãm, trưng bày mơ hình thu nhỏ di tích lịch sử văn hóa, cơng trình kiến trúc đặc trưng Bắc Ninh Khu vực tái trường thi, khóa thi, hoạt động văn hóa (ngày hội đọc sách, hội thi thơ, hội thi viết chữ ) Nơi tái trận đánh giặc ngoại xâm (phòng chiến tuyến sơng Như Nguyệt, hội nghị Diên Hồng ) Khu vực tổ chức trò chơi truyền thống (kéo co, đánh đu, đập niêu, bịt mắt bắt dê, cờ người…) Ý kiến khác (ghi rõ):…………………………………………… 29 Ông/bà mong muốn tham gia vào hoạt động công viên tương lai: Trò chơi giải trí đại Trò chơi truyền thống Hoạt động thể thao trời Hoạt động thể thao nhà Xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống (hát Quan họ…) Xem biểu diễn nghệ thuật đại Tham gia lễ hội Xem triển lãm văn hóa, lịch sử, nghệ thuật Nghỉ ngơi (trò chuyện/ thư giãn/ dạo/ đọc sách…) 30 Ơng/bà có muốn tiện ích (ghế ngồi, đèn, chỗ nghỉ chân…) cơng trình dịch vụ (cửa hàng, nhà hàng, nhà sinh…) cơng viên mang hình thức kiến trúc truyền thống? Có Khơng Khác(ghi rõ)…………… Xin chân thành cám ơn hợp tác Ông/bà! 174 PHỤ LỤC Cấu trúc số làng truyền thống Bắc Ninh 175 PHỤ LỤC 4.1 Xu hướng khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Công viên Tiergarten Berlin- Đức (1740) có bố cục dạng tia hội tụ kết hợp với hệ thống đường dạo tự tạo không gian linh hoạt, phong phú [60] Mặt tổng thể cơng viên trung tâm văn hóa nghỉ dưỡng Gorky- Matxcova- Nga bố cục hình học với trục đối xứng [nguồn Salome Nikuradze] Mặt tổng thể công viên Vondelpark Amsterdam có bố cục tự theo điều kiện địa hình tự nhiên, khéo léo kết hợp mặt nước xanh công viên để tạo nên nét đặc trưng cảnh quan địa phương [55] 176 PHỤ LỤC 4.2 Xu hướng khai thác yếu tố VHTT xây dựng công viên Công viên Guell- Barcelona công viên tiếng thành công việc sử dụng vật liệu Mang phong cách tráng lệ vô lôi Những hoa văn, thơ ca xứ Catalan sử dụng hài hòa tồn thiết kế công viên [60] PHỤ LỤC Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị Bắc Ninh 174 PHỤ LỤC GHI CHÚ - Tỷ lệ % người thường xuyên đến công viên (hàng ngày): a% (xác định phương pháp thống kê) - Tỷ lệ % người không đến công viên: c% (xác định phương pháp thống kê) - Tỷ lệ % người đến công viên: b% - Tỷ lệ % người muốn tham gia hoạt động khu chức (xác định phương pháp thống kê) : d% - Số lượng người đến công viên hàng ngày : A - Số lượng người đến công viên (lượng người đến công viên nói chung với tần suất khác nhau): B - Dân số khu vực : P - Diện tích cơng viên tối thiểu : St - Diện tích cơng viên tối đa : Sđ - Diện tích khu chức : Scn - Tiêu chuẩn xanh công viên / người : n (theo quy chuẩn) 175 PHỤ LỤC Mức độ phù hợp loài lựa chọn trồng TP Bắc Ninh [39] TT Hình dáng đẹp Hoa có màu sắc đẹp, hương thơm Hoa quả, nhựa khơng gây nhiễm độc hại Khả thích ứng cao Có khả chống chịu gió bão Có khả chống bui, chống ồn Tên loài Tổng điểm Ban 10 9 52 Bằng lăng 10 10 9 53 Sấu 10 10 10 52 Long Não 10 10 48 Sưa 7 37 Keo tràm 10 8 45 Phượng vỹ 10 7 49 Liễu 8 45 Lát hoa 10 10 10 51 10 Sao đen 9 10 10 52 11 Trứng cá 9 10 49 12 Sữa 9 10 8 51 13 Ngọc Lan 10 8 8 47 14 Muồng đen 9 9 52 Minh họa số loại trồng công viên ... - NGUYẾN THỊ DIỆU HƯƠNG KHAI THÁC YẾU TỐ VĂN HĨA TRUYỀN THỐNG TRONG TỔ CHỨC KHƠNG GIAN CƠNG VIÊN TẠI ĐÔ THỊ BẮC NINH (LẤY CÔNG VIÊN KHU VỰC KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY BẮC LÀM ĐỊA BÀN THÍ ĐIỂM) LUẬN... CHƯƠNG1.TỔNG QUAN KHAI THÁC YẾU TỐ VĂN HĨA TRUYỀN THỐNG TRONG TỔ CHỨC KHƠNG GIAN CÔNG VIÊN TẠI ĐÔ THỊ BẮC NINH 1.1 Tổng quan khai thác yếu tố Văn hóa truyền thống tổ chức không gian công viên giới... khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian công viên đô thị Bắc Ninh 6 NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN KHAI THÁC YẾU TỐ VHTT TRONG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CÔNG VIÊN TẠI ĐÔ THỊ BẮC NINH 1.1 Tổng quan khai thác
- Xem thêm -

Xem thêm: KHAI THÁC yếu tố văn hóa TRUYỀN THỐNG TRONG tổ CHỨC KHÔNG GIAN CÔNG VIÊN tại đô THỊ bắc NINH (lấy CÔNG VIÊN KHU vực KHU đô THỊ mới tây bắc làm địa bàn THÍ điểm) , KHAI THÁC yếu tố văn hóa TRUYỀN THỐNG TRONG tổ CHỨC KHÔNG GIAN CÔNG VIÊN tại đô THỊ bắc NINH (lấy CÔNG VIÊN KHU vực KHU đô THỊ mới tây bắc làm địa bàn THÍ điểm)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn