HOÀN THIỆN CÔNG tác THAM mưu của cơ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ nước ở TRUNG ƯƠNG

221 24 0
  • Loading ...
1/221 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 14:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ NGỌC HỒNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỀ TÀI HỒN THIỆN CƠNG TÁC THAM MƯU CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ NGỌC HỒNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỀ TÀI HỒN THIỆN CƠNG TÁC THAM MƯU CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG Chun ngành: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CƠNG Mã số: 62.34.82.01 Người hướng dẫn khoa học:1 PGS.TS LƯU KIẾM THANH PGS TS NGÔ THÀNH CAN HÀ NỘI – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Lê Ngọc Hồng i LỜI CẢM ƠN Đề tài “Hồn thiện cơng tác tham mưu quan hành nhà nước trung ương” đề tài tác giả tâm đắc thầy Học viện Hành Quốc gia khuyến khích giúp đỡ thực Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới hai giảng viên hướng dẫn tận tình nghiệp đào tạo, khoa học hành chính: Phó giáo sư, Tiến sĩ Lưu Kiếm Thanh Phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Thành Can Các thầy tận tâm giúp đỡ tác giả hoàn thành Luận án Tác giả gửi lời cảm ơn tới giáo sư: PGS.TS Văn Tất Thu, GS.TSKH NGND Nguyễn Văn Thâm, PGS.TS Dương Văn Khảm, PGS.TS Nguyễn Văn Hậu… mở đường lối, định hướng khoa học cho tác giả hoàn thành Luận án Tác giả cảm ơn Lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo, Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Lãnh đạo Học viện Hành chính, Lãnh đạo thầy Khoa Sau Đại học Khoa Văn Công nghệ Hành chính- Học viện Hành Quốc gia quan tâm, hỗ trợ, động viên, giúp đỡ tác giả hoàn thành Luận án Tác giả cảm ơn lãnh đạo đơn vị Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Tài Nguyên Môi trường, Bộ Giáo dục Đào tạo… tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả nghiên cứu thực khảo sát quan đơn vị Do thời gian có hạn, nội dung nghiên cứu lại rộng, Luận án chắn khơng trách khỏi thiếu sót Tác giả mong muốn nhận giúp đỡ nhiều nhà khoa học, thầy cô để nội dung nghiên cứu hồn thiện, góp phần vào cơng nghiên cứu triển khai cải cách hành Việt Nam Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Tác giả ii năm MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………… i LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………… ii MỤC LỤC ………………………………………………………………… iii DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT……………………………… vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ……………………………………… viii MỞ ĐẦU…………………………………………………………………… Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CƠNG TÁC THAM MƯU CỦA CƠ QUAN HCNN Ở TRUNG ƯƠNG …………… 1.1 Về khái niệm tham mưu thuật ngữ liên quan ………………… 11 1.2 Về kỹ năng, quy trình, phương tiện kỹ thuật tham mưu ………… 12 1.3 Về nghiên cứu, tổ chức công tác tham mưu 13 1.4 Về điều kiện, yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tham mưu………… 17 1.5 Về giải pháp, cơng nghệ hồn thiện cơng tác tham mưu…………… 18 1.6 Kinh nghiệm quốc tế đổi công tác tham mưu …………… 19 Tiểu kết chương 1………………………………………………………… 23 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THAM MƯU CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG 2.1 Khái niệm, chức năng, đặc điểm, vai trò tham mưu quan hành NN trung ương 2.1.1 Khái niệm tham mưu thuật ngữ liên quan……………… 24 2.1.2 Chức , nhiệm vụ phận tham mưu…………………… 25 2.1.3 Đặc điểm, phạm vi, đối tượng tham mưu hành nhà nước trung ương ……………………… 28 2.1.4 Trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ tham mưu……………………… 29 2.2 Nội dung, kỹ năng, quy trình yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tham mưu quan HCNN trung ương 2.2.1 Nội dung công tác tham mưu quan HCNN TƯ……… 31 2.2.2 Kỹ quy trình tham mưu………………………… 32 2.2.3 Điều kiện, yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tham mưu………… 34 iii 2.3 Yêu cầu, nguyên tắc tổ chức hoạt động tham mưu quan hành nhà nước trung ương 2.3.1 Yêu cầu lực tổ chức máy tham mưu …………… 35 2.3.2 Những nguyên tắc chủ yếu cơng tác tham mưu quan hành nhà nước trung ương 39 2.4 Tổ chức máy, đội ngũ nhân tham mưu quan hành nhà nước trung ương 2.4.1 Tổ chức máy tham mưu quan HCNN TƯ………… 42 2.4.2 Tổ chức, quản lý đội ngũ nhân tham mưu HCNN TƯ.… 44 2.5 Phương tiện kỹ thuật, công nghệ tham mưu 2.5.1 Khái niệm kỹ thuật,phương pháp kỹ thuật………………………… 47 2.5.2 Trang thiết bị kỹ thuật tham mưu……………………………………… 48 2.6 Quy trình, phương pháp thực hoạt động tham mưu 2.6.1 Phương pháp xác định vấn đề 49 2.6.2 Tổ chức hệ thống CSDL, thông tin tham mưu 50 2.6.3 Phương pháp xây dựng phương án, chiến lược, kế hoạch, quy 51 hoạch 2.6.4 Phương pháp trình bày đề xuất, làm việc với lãnh đạo………… 52 2.7 Kinh nghiệm công tác tham mưu hành giới 53 Tiểu kết chương 57 2………………………………………………………………… Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM MƯU CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG 3.1 Khái quát quan hành nhà nước trung ương………… 59 3.2 Hệ thống văn quy định hành thực trạng cấu tổ chức máy, nhân tham mưu hành NN trung ương 3.2.1 Hệ thống văn quy định hành nhà nước công tác tham mưu……………………………………………………………………………… 66 3.2.2 Thực trạng cấu tổ chức máy tham mưu hành nhà nước trung ương…………………………… iv 67 3.2.3 Thực trạng đội ngũ nhân tham mưu quan hành NN trung ương 70 3.3 Thực trạng quy trình tham mưu quan hành nhà nước trung ương 3.3.1 Thực trạng hoạt động phát vấn 73 đề 3.3.2 Thực trạng tổng hợp, phân tích thơng tin 77 3.3.3 Thực trạng xây dựng báo cáo, đề xuất phương án …………… 79 3.3.4 Thực trạng trình bày phương án, trình lãnh đạo…… 84 3.3.5 Tổng hợp đánh giá chất lượng thực giai đoạn tham mưu…… 3.4 87 Thực trạng đánh giá chất lượng hoạt động tham mưu quan HCNN trung ương 3.5 3.4.1 Thực trạng đánh giá sản phẩm tham mưu……………………… 89 3.4.2 Thực trạng công tác đánh giá công chức tham mưu…………… 91 3.4.3 Định giá sản phẩm tham mưu…………… 93 Thực trạng đảm bảo điều kiện đảm bảo hiệu cho tham mưu quan HCNN TƯ 3.5.1 Thực trạng công tác nhân tham mưu ……………………… 3.5.2 Thực trạng đảm bảo điều kiện vật chất, thông tin, môi trường pháp 93 101 lý cho tham mưu quan HCNN TƯ 3.5.3 Tổng hợp điều kiện đảm bảo hiệu công tác tham mưu… 105 3.6 Đánh giá chung phân tích nguyên nhân chất lượng hoạt động tham mưu…………………………………………………………… 105 Tiểu kết chương 3………………………………………………………… 108 Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THAM MƯU CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG 4.1 Quan điểm đạo, giải pháp thể chế hóa, đổi chế, tổ chức máy tham mưu quan HCNN trung ương 4.1.1 Quan điểm đạo đổi công tác tham mưu quan HCNN trung ương……………………… v 110 4.1.2 Giải pháp thể chế hóa hoạt động tham mưu……………………… 111 4.1.3 Giải pháp tổ chức máy tham mưu…………………………… 112 4.2 Giải pháp tổ chức đội ngũ nhân tham mưu 4.2.1 Đổi chế tổ chức đội ngũ nhân tham mưu…………… 114 4.2.2 Xây dựng khung lực cán tham mưu …………… 116 4.3 Áp dụng cơng nghệ tự động hóa, mơ hình liên thơng, tích hợp thơng tin tham mưu 4.3.1 Tự động hóa phân loại, xử lý sai số, đảm bảo tính định lượng thơng tin ……………………………………………… 4.3.2 Tự động hóa điều tra thống kê, xử lý số liệu…………… 120 122 4.3.3 Xây dựng mơ hình liên thông, tổ chức nguồn tin dùng chung tham mưu…………………………………………………… 4.3.4 Xây dựng hệ thống tích hợp thơng tin tham mưu……… 123 124 4.4 Đổi phương pháp, quy trình tham mưu chiến lược 4.4.1 Đổi phương xác định vấn đề, phân công giải quyết…… 128 4.4.2 Đổi phương pháp kỹ thuật xây dựng phương án, quản lý chiến lược, kế hoạch, quy hoạch…………………… 130 4.4.3 Đổi phương pháp trình bày phương án tham mưu …… 139 4.4.4 Xây dựng phương pháp làm việc với lãnh đạo… …………… 140 4.5 Giải pháp đánh giá định giá sản phẩm tham mưu, xây dựng thị trường ý tưởng 4.5.1 Giải pháp đánh giá sản phẩm tham mưu……………………… 146 4.5.2 Định giá sản phẩm tham mưu…………………………………… 150 4.5.3 Giải pháp xây dựng thị trường ý tưởng tham mưu…………… 151 Tiểu kết chương 4………………………………………………………… 155 KẾT LUẬN………………………………………………………………… 156 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU…………………………… 158 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………… 159 PHỤ LỤC…………………………………………………………… 165 vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Cụm từ viết đầy đủ BCH TƯ : Ban chấp hành Trung ương CBCC : Cán công chức CAND : Công an nhân dân CVBĐTƯ : Chuyên viên ban đảng trung ương CP : Chính phủ CNTT : Công nghệ thông tin CSVN : Cộng sản Việt Nam CV : Chuyên viên HĐND : Hội đồng nhân dân HCNN : Hành nhà nước HC : Hành KNTM : Kỹ tham mưu NCKH : Nghiên cứu khoa học NN : Nhà nước NQTƯ : Nghị trung ương NQTƯ : Nghị trung ương PR : Quan hệ công chúng QLHCNN : Quản lý hành nhà nước QLNN : Quản lý nhà nước QPPL : Quy phạm pháp luật TM : Tham mưu TƯ : Trung ương TTĐT : Thông tin điện tử UBND : Ủy ban nhân dân VPCP : Văn phòng Chính phủ vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ I DANH MỤC BẢNG STT Nội dung Trang Bảng 3.1.: Khảo sát lực đội ngũ công tác tổ chức tham mưu 2010-2014………………………………………………………… Bảng 3.2.: Bảng Tổng hợp khảo sát khối lượng công việc hiệu đảm bảo thông tin tham mưu……………………… Bảng 3.3.: 71 77 Bảng Tổng hợp đánh giá chất lượng thực giai đoạn tham mưu 88 Bảng 3.4.: Bảng Tổng hợp kết đánh giá chất lượng tham mưu năm 2011-2014………………………………………………… Bảng 3.5.: 90 Bảng Tổng hợp Khảo sát đánh giá kết đào tạo bồi dưỡng cán tham 93 mưu………………………………… Bảng 3.6.: Bảng So sánh mức độ phù hợp nội dung đào tạo bồi dưỡng kỹ cho cán tham mưu năm 2011-2014………… 95 Bảng 3.7.: Bảng Tổng hợp khảo sát khối lượng công việc chuyên môn máy tham mưu…………………………… Bảng 3.8.: 100 Bảng Tổng hợp kết đánh giá điều kiện, môi trường phục vụ hoạt động tham mưu năm 2010-2014……………… 106 Bảng 4.1.: Mẫu bảng đánh giá lực đội ngũ tham mưu…… 117 Bảng 4.2.: Mẫu bảng trắc nghiệm thái độ………………………… 145 Bảng 4.3.: Mẫu bảng đánh giá sản phẩm tham mưu…………………… 147 Bảng 4.4.: Mẫu bảng tính chi phí sản phẩm tham mưu………………… 148 viii Phụ lục số 7: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY BỘ GIÁO DỤC- 2014 Phụ lục số 8: BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 4226/BC-BNN-PC Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013 BÁO CÁO CÔNG TÁC SOẠN THẢO, BAN HÀNH, KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013 Thực công văn số 7712/BTP-KTrVB ngày 18 tháng 11 năm 2013 Bộ Tư pháp việc thông báo nội dung, thời gian làm việc Đồn cơng tác liên ngành, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn báo cáo kết hoạt động soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý rà sốt, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn sau: I KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠNG TÁC NĂM 2013 Cơng tác soạn thảo, ban hành văn QPPL 1.1 Công tác xây dựng Kế hoạch soạn thảo, ban hành văn Bộ tổ chức triển khai thực trọng đổi mới, coi khâu then chốt để đảm bảo thực kế hoạch phê duyệt, cụ thể: - Bộ ban hành tổ chức triển khai thực Quyết định số 149/QĐ-BNN-PC ngày 23/1/2013 Quyết định số 566/QĐ-BNN-PC ngày 19/3/2013 việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng văn quy phạm pháp luật (QPPL) Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn năm 2013; Quyết định1586/QĐ-BNN-PC ngày tháng năm 2013 điều chỉnh kế hoạch xây dựng văn sáu tháng cuối năm 2013; Chỉ thị số 3480/CT-BNN-PC ngày 30 tháng năm 2013 việc tăng cường công tác soạn thảo, ban hành văn quy phạm pháp luật Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (để triển khai Nghị số 101/NQ-CP ngày 20/8/2013 Chính phủ Phiên họp chun đề cơng tác xây dựng pháp luật) Các đơn vị thuộc Bộ dựa kế hoạch xây dựng văn Bộ, có kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công trách nhiệm cho phận, cán công chức soạn thảo văn bản, phối hợp với Vụ Pháp chế trình xây dựng văn - Bộ thường xun có văn đạo đơn vị bám sát tiến độ trình văn hàng tháng tổ chức việc đánh giá mức độ hồn thành hay khơng hồn thành đơn vị họp giao ban tháng Trong tháng cuối năm, Bộ yêu cầu đơn vị báo cáo theo tuần - Bộ chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp để xây dựng, điều chỉnh tiến độ trình dự thảo Nghị định, Quyết định Thủ tướng Chính phủ Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn giao chủ trì soạn thảo 1.2 Cơng tác tổ chức xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật phê duyệt a) Đối với Dự án luật Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn giao chủ trì xây dựng 05 dự án Luật (Phòng, chống thiên tai, Thú y, Bảo vệ kiểm dịch thực vật, Thủy sản sửa đổi dự án Luật Thủy lợi) Tiến độ cụ thể sau: - Dự án Luật phòng, chống thiên tai Quốc hội thông qua Kỳ họp tháng 5/2013 (Luật số 33/2013/QH13) Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn có Công văn số 2397/BNN-TCTLngày 19 tháng năm 2013 báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất xây dựng văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống thiên tai Theo đó, có 02 Nghị định, 02 Quyết định Thủ tướng Chính phủ cần ban hành để hướng dẫn Luật - Dự án Luật Bảo vệ kiểm dịch thực vật: Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phối hợp với đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hồn thiện báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua kỳ họp thứ tháng 10/2013 - Dự án Luật Thú y: Đã hoàn thiện hồ sơ trình Dự án Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng, ban hành Luật, Pháp lệnh Quốc hội năm 2014 (dự kiến đề nghị trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến kỳ họp thứ tháng 10/2014) - Dự án Luật Thủy lợi: Đang xây dựng dự thảo Bộ Nông nghiệp PTNT dự kiến đề nghị đưa vào Chương trình ban hành Luật, Pháp lệnh Quốc hội năm 2015 - Dự án Luật thủy sản sửa đổi: Đang xây dựng dự thảo, Bộ Nông nghiệp PTNT dự kiến đề nghị đưa vào Chương trình ban hành Luật, Pháp lệnh Quốc hội cuối năm 2015 b) Về xây dựng văn theo chương trình, kế hoạch - Đối với văn cấp Chính phủ: trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 Nghị định, 02 Quyết định Thủ tướng Chính phủ - Đã trình Chính phủ xem xét, ban hành 04 Nghị định (về tổ chức, máy Bộ Nông nghiệp PTNT; Nghị định tổ chức hoạt động Tổng cơng ty, tập đồn) - Đối với Thông tư Bộ trưởng ban hành: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành theo thẩm quyền 49 Thông tư (Xem Phụ lục Danh mục Nghị định, Quyết định Thủ tướng Thông tư Bộ ký ban hành) Cơng tác rà sốt, hệ thống hóa, hợp văn QPPL - Tổ chức triển khai thực việc rà soát văn theo chuỗi lĩnh vực chăn nuôi - thú y lĩnh vực thủy lợi Kết quả: số lượng văn rà soát lĩnh vực chăn nuôi - thú y 135 văn bản, gồm 02 Pháp lệnh, luật; 08 Nghị định, 06 Quyết định, thị Thủ tướng Chính phủ 109 văn cấp Bộ Theo đó, có báo cáo đề xuất bãi bỏ: 13 văn bản; sửa đổi, bổ sung: 16 văn bản; văn thay thế: Luật Thú y thay Pháp lệnh thú y 07 Thông tư Bộ thay 20 văn bản; ban hành mới: Luật Chăn nuôi, 09 Thông tư 09 vấn đề cần ban hành quy chuẩn kỹ thuật Đối với Thủ tục hành chính, đề xuất thay thế, bãi bỏ: 07 TTHC; sửa đổi, bổ sung 36 TTHC; giữ nguyên 41 TTHC Lĩnh vực thủy lợi triển khai thực dự kiến hoàn thành vào quý 1/2014 - Tổ chức rà soát văn quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn để công bố hết hiệu lực Dự kiến năm 2013, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn công bố 40 văn quy phạm pháp luật hết hiệu lực - Ban hành Quyết định số 1279/QĐ-BNN-PC ngày tháng năm 2013 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch hợp văn QPPL Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tổ chức pháp chế Tổng cục, Cục triển khai thực kế hoạch đơn vị, Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra tính xác văn hợp trước trình Bộ trưởng ký ban hành - Ban hành Quyết định số 2694/QĐ-BNN-PC ngày 12/11/2013 ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn theo hướng dẫn Bộ Tư pháp Tổ chức rà sốt hệ thống hóa văn nông nghiệp để đảm bảo tới thời điểm 31/12/2013 mốc tính kỳ hệ thống hóa văn thực theo Nghị định 16/2013/NĐ-CP Thông tư số 09/2013/TT-BTP - Tổng hợp danh mục văn đưa vào đề mục pháp điển hóa chủ đề nơng nghiệp, nơng thơn theo u cầu Bộ Tư pháp Cụ thể số lượng văn 737, Luật: 07, Pháp lệnh: 09, Nghị định Chính phủ: 89, Quyết định Thủ tướng Chính phủ: 116, Nghị Chính phủ: 05, Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ: 05, Thơng tư Bộ trưởng: 348, Quyết định Bộ trưởng: 143 Chỉ thị Bộ trưởng: 15 Công tác kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật - Tự kiểm tra 47 Thông tư Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành năm 2013 Kết kiểm tra có văn Bộ ban hành có dấu hiệu trái pháp luật trình đơn vị chủ trì soạn thảo tự kiểm tra, đề xuất hướng khắc phục - Tổ chức tự kiểm tra hệ thống văn lĩnh vực nông sản, lâm sản, thủy sản, thú y, quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm nông nghiệp, số lượng văn ban hành lĩnh vực theo thống kê 337 văn bản, đến theo kết kiểm tra dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay 22 văn - Trong năm 2013, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn nhận kiểm tra theo thẩm quyền 103 văn quy phạm pháp luật nông nghiệp phát triển nông thôn quan có thẩm quyền địa phương ban hành Kết kiểm tra cho thấy có 09 văn có dấu hiệu trái pháp luật, chủ yếu quy định ngày có hiệu lực, thể thức văn Sau phát văn có dấu hiệu trái pháp luật, Vụ Pháp chế tham mưu cho Bộ trưởng ban hành văn đề nghị quan chủ trì soạn thảo địa phương tự kiểm tra, xử lý văn báo cáo Bộ theo quy định - Bộ có cơng văn số 3703/BNN-PC ngày 15/10/2013 v/v thực kiểm tra văn gửi danh mục văn QPPL có liên quan tới lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn gửi cho Bộ, quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Đến nay, Bộ nhận công văn trả lời 42 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kèm theo danh mục 206 văn 12 Bộ, quan ngang Bộ kèm theo danh mục 33 văn Hiện Vụ Pháp chế tham mưu giúp Bộ trưởng tổ chức kiểm tra văn - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn nhận 05 thông báo Cục Kiểm tra văn QPPL - Bộ Tư pháp kết kiểm tra văn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp PTNT ban hành có dấu hiệu chưa phù hợp với pháp luật Nhận thông báo, Bộ tổ chức tự kiểm tra báo cáo kết tự kiểm tra gửi Cục Kiểm tra văn QPPL Kết cụ thể sau: + Công văn số 109/KTrVB ngày 10/5/2013 Cục Kiểm tra văn - Bộ Tư pháp việc thông báo kiểm tra văn Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an tồn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập Bộ Nông nghiệp PTNT có cơng văn số 2698/BNN-PC ngày 11/6/2013 giải trình số nội dung Thông tư số13/2011/TT-BNNPTNT gửi Cục Kiểm tra văn - Bộ Tư pháp Theo đó, Bộ đề nghị bảo lưu ý kiến, đảm bảo quản lý an tồn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập phù hợp với thực tiễn Việt Nam, thông lệ quốc tế, không trái với pháp luật an tồn thực phẩm + Cơng văn số 152/KTrVB ngày 27/6/2013 Cục Kiểm tra văn - Bộ Tư pháp việc thông báo kiểm tra văn Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản Bộ Nơng nghiệp PTNT có cơng văn số 3240/BNN-PC ngày 17/7/2013 v/v tự kiểm tra Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT gửi Cục Kiểm tra văn - Bộ Tư pháp Đến nay, Bộ Nông nghiệp PTNT ban hành Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNTthay Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT + Công văn số 171/KTrVB ngày 16/7/2013 Cục Kiểm tra văn - Bộ Tư pháp việc thông báo kiểm tra văn Thông tư số 29/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/6/2013 quy định thành lập quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh Bộ Nông nghiệp PTNT có cơng văn số 3228/BNN-PCngày 11/9/2013 v/v tự kiểm tra Thông tư số 29/2013/TT-BNNPTNT gửi Cục Kiểm tra văn - Bộ Tư pháp Ngày 23/10/2013, Bộ Nông nghiệp PTNT ban hành Thông tư số 44/2013/TT-BNNPTNT bãi bỏ Điều sửa đổi Điều 15 Thông tư số 29/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/6/2013 Bộ Nông nghiệp PTNT quy định thành lập quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh + Công văn số 215/KTrVB ngày 23/8/2013 Cục Kiểm tra văn - Bộ Tư pháp việc thông báo kiểm tra văn Thông tư số 22/2013/TT-BNNPTNT ngày 03/5/2013 hướng dẫn thực số nội dung Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 17/5/2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch bố trí ổn định dân cư xã biên giới Việt - Trung giai đoạn 2012-2017 Bộ Nông nghiệp PTNT có cơng văn số 147/BNNKTHT ngày 19/9/2013 v/v tự kiểm tra Thông tư số22/2013/TT-BNNPTNT gửi Cục Kiểm tra văn - Bộ Tư pháp + Công văn số 242/KTrVB ngày 10/9/2013 Cục Kiểm tra văn - Bộ Tư pháp việc thông báo kiểm tra văn Thông tư số 65/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2013 quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật Bộ Nơng nghiệp PTNT có cơng văn số4791/BNN-PC ngày 17/10/2013 v/v tự kiểm tra Thông tư số 65/2012/TT-BNNPTNT gửi Cục Kiểm tra văn - Bộ Tư pháp Vấn đề tiếp tục xem xét hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ kiểm dịch thực vật Quốc hội thông qua kỳ họp lần - Báo cáo 10 năm công tác kiểm tra, rà sốt, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật Cụ thể 10 năm Bộ Nông nghiệp PTNT tổ chức tự kiểm tra 1.031 văn QPPL; nhận kiểmtra 1.119 văn QPPL Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành II ĐÁNH GIÁ CHUNG Kết đạt - Có quan tâm đạo sát Bộ trưởng Lãnh đạo Bộ phụ trách công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật; hàng tháng, hàng tuần Hội nghị giao ban Bộ có kiểm điểm tình hình triển khai thực cơng tác xây dựng văn bản; ban hành kịp thời công văn đạo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực kế hoạch Thủ trưởng đơn vị Bộ ngày quan tâm đến công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến văn quy phạm pháp luật kiểm tra thực pháp luật - Kết cơng tác rà sốt, hệ thống hóa văn kiểm tra, xử lý văn kiểm tra thực pháp luật phục vụ tốt cho công tác xây dựng văn QPPL, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước Bộ - Cơng tác soạn thảo, thẩm định trình ban hành văn quy phạm pháp luật Bộ thực theo trình tự, thủ tục quy định Luật ban hành văn QPPL Nghị định số24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 Công tác thẩm định văn QPPL đổi mới, từ việc giao 01 chuyên viên thẩm định đến tổ chức thẩm định theo nhóm, họp thẩm định Nhiệm vụ pháp chế Bộ mang tính ổn định, triển khai toàn diện đồng bộ, đạo mang tính linh hoạt theo kế hoạch đề - Trong trình triển khai thực công tác pháp chế, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn nhận phối hợp đơn vị có liên quan q trình xây dựng, góp ý, thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; rà soát kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật - Chú trọng đến công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng trình độ chun mơn cho đội ngũ cán làm công tác pháp chế Một số khó khăn, tồn 2.1 Về cơng tác triển khai thực nhiệm vụ soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý rà sốt, hệ thống hóa văn QPPL - Trong công tác soạn thảo, ban hành văn QPPL: Số lượng văn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Bộ chủ trì xây dựng phần lớn có nội dung liên quan đến sách, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều Bộ, ngành, cần tập trung nguồn lực, thời gian lớn đồng thuận Bộ, ngành, địa phương; nhiệm vụ đột xuất đơn vị phải phòng, chống thiên tai, dịch bệnh cần phải triển khai ngay, kịp thời nên có ảnh hưởng tới việc đạo, triển khai nhiệm vụ cơng tác pháp chế - Trong cơng tác rà sốt, hệ thống hóa văn QPPL: Việc triển khai hoạt động rà sốt chậm Nhiều đơn vị chưa trọng vào hoạt động Chất lượng rà soát chưa đáp ứng yêu cầu đặt Đối với số hoạt động rà sốt quan tâm, đơn đốc, đạo sát sao, chất lượng rà soát đạt hiệu Tuy nhiên, số hoạt động rà soát khác, chất lượng dừng lại thống kê danh mục văn hiệu lực hết hiệu lực - Trong công tác kiểm tra, xử lý văn QPPL: + Cán thực nhiệm vụ kiểm tra văn quy phạm pháp luật đào tạo luật, song hạn chế nghiệp vụ chuyên sâu kiểm tra văn bản; phạm vi quản lý nhà nước Bộ Nông nghiệp PTNT rộng, nhiều lĩnh vực, cán đào tạo chun ngành hạn chế, việc phát văn có dấu hiệu trái pháp luật nội dung, thẩm quyền hạn chế; + Địa phương không gửi văn quy phạm pháp luật nông nghiệp phát triển nông thôn địa phương ban hành có gửi khơng đầy đủ, khơng quy định (chỉ gửi danh mục), Vụ Pháp chế tự tìm kiếm văn địa phương cách khác (qua mạng thông tin điện tử, công báo địa phương); 2.2 Về trình độ, chun mơn, nghiệp vụ - Phần lớn đội ngũ công chức Vụ Pháp chế trẻ, kinh nghiệm cơng tác hạn chế Công chức Vụ Pháp chế, tra Tổng cục cơng chức Phòng Pháp chế, tra Cục phần lớn làm tra, chưa dành nhiều thời gian nguồn lực để thực nhiệm vụ pháp chế Điều gây khó khăn việc thực thi nhiệm vụ thường xuyên đột xuất công tác pháp chế - Kỹ năng, lực triển khai cơng tác pháp chế, có quy trình, thủ tục soạn thảo văn phận Lãnh đạo, cán công chức số đơn vị yếu - Số lượng, thâm niên cơng tác trình độ học vấn đội ngũ cơng chức làm công tác pháp chế Vụ Pháp chế Bộ tổ chức pháp chế Tổng cục, Cục thuộc Bộ hạn chế Cụ thể: số lượng người làm công tác pháp chế Bộ: 73 người (trong đó: Kiêm nhiệm: 32 người; Chuyên trách: 41 người) Về thâm niên công tác: Dưới năm: 33 người, từ - 10 năm: 27 người; 10 năm: 13 người Về trình độ học vấn: Đại học Luật trở lên: 21 người, Thạc sĩ Luật: 11 người, Tiến sĩ Luật: khơng có, chưa có trình độ cử nhân Luật (Chuyên ngành khác): 33 người 2.2 Về kinh phí - Kinh phí cơng tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý rà soát, hệ thống hóa văn QPPL nhiều hạn chế: + Trong hoạt động soạn thảo, ban hành văn QPPL: Kinh phí xây dựng văn theo Thơng tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng tốn kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật hoàn thiện hệ thống pháp luật thấp, chưa đáp ứng số hoạt động việc xây dựng văn QPPL Cụ thể định mức cho xây dựng 01 Thông tư 15 triệu tối đa 30 triệu, kinh phí dành cho cơng tác khảo sát, lấy ý kiến đối tượng chịu tác động văn gần khơng có kinh phí thực hiện, định mức chi thấp Một số hoạt động khác cần có kinh phí triển khai chuẩn bị ý kiến Thành viên Chính phủ; góp ý Hiệp định, thỏa thuận song phương chưa bố trí kinh phí theo Thông tư liên tịch số 192 + Trong hoạt động kiểm tra, xử lý rà sốt, hệ thống hóa văn QPPL: Kinh phí dành cho cơng tác theo Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng tốn kinh phí bảo đảm cho cơng tác kiểm tra, xử lý, rà sốt, hệ thống hóa văn QPPL hạn chế, số hoạt động chưa có kinh phí như: kiểm tra văn QPPL Bộ ban hành, kiểm tra văn cá biệt có chứa QPPL + Chưa có hướng dẫn kinh phí cho hoạt động hợp văn QPPL - Việc hỗ trợ kinh phí từ chương trình, dự án nước ngồi cho công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý rà sốt, hệ thống hóa văn QPPL gần khơng có III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Để tạo điều kiện cho công tác pháp chế Bộ hoạt động có hiệu hơn, Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tư pháp Bộ, ngành có liên quan: Phối hợp với tổ chức pháp chế Bộ Nông nghiệp PTNT việc tổ chức hoạt động kiểm tra văn chuyên đề địa phương Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ công tác pháp chế cho cán làm công tác pháp chế Bộ, ngành có cán làm công tác pháp chế Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ban hành Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Tài hướng dẫn Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp nghề đặc thù cho người làm công tác pháp chế Trên báo cáo kết hoạt động soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý rà sốt, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn năm 2013 Đề nghị Bộ Tư pháp tổng hợp./ Phụ lục số 9: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỤ PHÁP CHẾ Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 Cơng tác xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật kiểm sốt thủ tục hành Bộ năm 2014 nhận quan tâm đạo Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo đơn vị giao chủ trì, phối hợp xây dựng văn quy phạm pháp luật Ngay từ đầu năm, Bộ ban hành Quyết định số 101/QĐBTNMT ngày 20 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2014 thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ Tài nguyên Môi trường; Quyết định số 193/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Kế hoạch kiểm sốt thủ tục hành Kế hoạch rà sốt, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành trọng tâm năm 2014 thuộc phạm vi chức quản lý nhà nước Bộ Tài nguyên Mơi trường Trong q trình thực Chương trình, Bộ có nhiều Cơng văn đơn đốc đơn vị việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật Kết đạt cụ thể sau: Công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật 1.1 Dự án Luật trình Quốc hội: Trong năm 2014, Bộ Tài ngun Mơi trường có 02 dự án luật trình Quốc hội thơng qua, cho ý kiến: - Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Đã Quốc hội khóa XIII thơng qua kỳ họp thứ 7, ngày 21 tháng năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 - Luật Tài nguyên, môi trường biển hải đảo: thời gian trình Chính phủ, tháng năm 2014, thời gian trình Quốc hội cho ý kiến kỳ họp thứ (tháng 10 năm 2014): Dự án Luật trình Quốc hội khóa XIII cho ý kiến kỳ họp thứ 8, dự kiến thông qua kỳ họp thứ 1.2 Các văn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Tổng số văn phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014 20 văn bản, có 01 dự án luật, 13 Nghị định 06 Quyết định Thủ tướng Chính phủ Đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: 20/20 văn (trong đó, có 07 văn ban hành) Ngoài ra, có có 08 văn ngồi Chương trình ký ban hành 1.3 Thông tư, Thông tư liên tịch: Theo Quyết định số 101/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 01 năm 2014 Quyết định số 1633/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng năm 2014 chương trình năm 2014, Bộ dự kiến xây dựng ban hành 59 văn (56 thông tư, 03 thông tư liên tịch) Đến nay, Bộ ban hành 59 thông tư, thông tư liên tịch (trong có 37 thơng tư, thơng tư liên tịch thuộc Chương trình năm 2013 ngồi chương trình) Cơng tác kiểm sốt thủ tục hành 2.1 Về đánh giá tác động thủ tục hành Nhằm kiểm sốt chặt chẽ quy định thủ tục hành từ khâu dự thảo văn tổ chức thực theo tinh thần đạo Chính phủ văn kiểm sốt thủ tục hành chính, năm 2014, Bộ Tài nguyên Môi trường tiếp tục đạo thực việc đánh giá tác động 130 thủ tục hành quy định 17 dự thảo văn quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành Quốc hội, Chính phủ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Việc đánh giá tác động thủ tục hành quy định dự thảo văn quy phạm pháp luật góp phần nâng cao chất lượng quy định thủ tục hành bảo đảm ban hành thủ tục hành thật cần thiết, hợp lý, hợp pháp có chi phí tuân thủ thấp theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP Chính phủ 2.2 Về tham gia ý kiến thẩm định văn quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành Trong năm 2014, Bộ Tài nguyên Môi trường tham gia ý kiến 10 thủ tục hành quy định 03 dự thảo văn quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành Bộ Việc tham gia ý kiến quy định thủ tục hành dự thảo văn quy phạm pháp luật giúp cho đơn vị chủ trì soạn thảo văn quy phạm pháp luật loại bỏ quy định thủ tục hành khơng thực cần thiết, khơng đạt u cầu góp phần nâng cao chất lượng dự thảo văn quy phạm pháp luật mang lại hiệu lực, hiệu quản lý hành nhà nước Ngồi việc tham gia ý kiến quy định thủ tục hành dự thảo văn quy phạm pháp luật, công tác thẩm định quy định thủ tục hành dự thảo văn quy phạm pháp luật lồng ghép trình thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật Năm 2014, Bộ thẩm định 37 thủ tục hành quy định 07 dự thảo văn quy phạm pháp luật 2.3 Về công bố, cơng khai thủ tục hành Việc cơng bố thủ tục hành đạo thường xuyên thực liệt nghiêm túc, kịp thời Các văn quy phạm pháp luật thủ tục hành chậm công bố, tồn đọng từ trước tháng năm 2014[1] rà sốt, gấp rút cơng bố bổ sung Cụ thể năm qua, Bộ ban hành 11 Quyết định cơng bố 299 thủ tục hành cơng bố, cơng khai thủ tục hành sở liệu quốc gia thủ tục hành 143 thủ tục hành chính; cơng bố bãi bỏ, hủy bỏ đề nghị không công khai sở liệu quốc gia 156 thủ tục hành Ngồi cơng khai thủ tục hành sở liệu quốc gia thủ tục hành chính, Bộ Tài nguyên Môi trường công khai thủ tục hành Cổng thơng tin điện tử Bộ đơn vị chức trực thuộc Bộ; đồng thời niêm yết cơng khai thủ tục hành nơi tiếp nhận giải thủ tục hành theo quy định 2.4 Về rà soát thủ tục hành Theo Quyết định số 193/QĐ-BTNMT ngày 14/02/2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Kế hoạch kiểm sốt thủ tục hành Kế hoạch rà sốt, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành trọng tâm năm 2014 thuộc phạm vi chức quản lý nhà nước Bộ Tài nguyên Mơi trường; Nghị số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 Chính phủ số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành hình thành thực dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh, năm 2014, Bộ Tài ngun Mơi trường phải tập trung rà sốt, đơn giản hóa thủ tục hành đất đai mơi trường Tính đến ngày 04/12/2014, việc rà sốt, đơn giản hóa thủ tục hành lĩnh vực đất đai hoàn thành cụ thể Luật Đất đai năm 2013 văn quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật Đối với lĩnh vực môi trường, việc rà sốt, đơn giản hóa thủ tục hành quy định cụ thể Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 dự thảo Nghị định quy định chi tiết, thi hành luật trình Chính phủ Về tự rà sốt, đánh giá thủ tục hành chính, Bộ đạo đơn vị rà soát quy định pháp luật liên quan đến Đề án đóng cửa mỏ, Đề án cải tạo, phục hồi mơi trường nhằm phát vướng mắc, bất cập trình triển khai thực đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục Ngày 29/4/2014, Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ Hồng Trung Hải đồng ý với đề xuất sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 28/3/2013 theo trình tự thủ tục rút gọn trình Thủ tướng Chính phủ tháng 9/2014 (Công văn số 3464/VPCP-KTN ngày 15/5/2014) 2.5 Về tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị quy định hành Thực Nghị định số 20/2008/NĐ-CP Chính phủ tiếp nhận phản ánh kiến nghị cá nhân, tổ chức quy định hành chính, năm 2014, Bộ tiếp nhận xử lý 321/322 phản ánh, kiến nghị quy định hành thuộc phạm vi chức quản lý nhà nước Bộ Tài nguyên Môi trường Việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị tổ chức, cá nhân quy định hành thuộc phạm vi chức quản lý Bộ chủ yếu thông qua kiến nghị cử tri, giao lưu trực tuyến Bộ Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với nhân dân doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc thực sách, pháp luật lĩnh vực tài nguyên môi trường; qua đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, Bộ phối hợp với Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức “Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp năm 2014: cải cách thủ tục hành lĩnh vực tài nguyên môi trường” Qua việc tiếp nhận, nghiên cứu xử lý phản ánh kiến nghị giúp cho Bộ có thêm thơng tin khó khăn, vướng mắc tổ chức, cá nhân q trình thực thi quy định hành chính, đồng thời qua đó, Bộ đạo đơn vị rà sốt quy định hành khơng phù hợp, chưa minh bạch, rõ ràng chấn chỉnh hành vi cán bộ, công chức, người lao động việc giải thủ tục hành cho tổ chức, cá nhân 2.6 Về giải thủ tục hành Trong năm 2014, Bộ tiếp nhận: 2.869 hồ sơ tổ chức, cá nhân (trong tiếp nhận 2.203; kỳ trước chuyển qua: 666 hồ sơ); giải 1.873 hồ sơ; giải 996 hồ sơ; có 01 hồ sơ giải hạn 2.7 Về hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc thực kiểm sốt thủ tục hành Nhiệm vụ kiểm sốt thủ tục hành Bộ chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, nhân sự, biên chế công chức, tài sản, phương tiện, trang thiết bị nguồn lực khác Phòng Kiểm sốt thủ tục hành từ Văn phòng Bộ sang Vụ Pháp chế từ ngày 01 tháng năm 2013, việc kiện tồn hệ thống nhân làm vụ kiểm sốt thủ tục hành Bộ kiện tồn Bộ phê duyệt danh sách nhân làm nhiệm vụ kiểm sốt thủ tục hành hưởng mức hỗ trợ hàng tháng, theo tất Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ có đầu mối thực nhiệm vụ kiểm sốt thủ tục hành Chính vậy, công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sốt thủ tục hành Bộ trọng quan tâm Trong năm 2014, Bộ tổ chức 02 buổi tập huấn cho công chức, người lao động trực tiếp tham gia xây dựng văn quy phạm pháp luật; trực tiếp tiếp nhận giải thủ tục hành tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị tổ chức, cá nhân nghiệp vụ kiểm sốt thủ tục hành Trong năm 2014, Bộ kiểm tra công tác cải cách hành có nhiệm vụ kiểm tra việc thực nhiệm vụ kiểm sốt thủ tục hành đơn vị trực thuộc Bộ Thông qua buổi tập huấn công tác kiểm tra, đôn đốc có tác dụng lớn việc đẩy mạnh cơng tác đạo điều hành đơn vị nhiệm vụ kiểm sốt thủ tục hành chính; nâng cao nhận thức, lực đội ngũ cán bộ, công chức làm cơng tác kiểm sốt thủ tục hành đơn vị trực thuộc Bộ; đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ khó khăn vướng mắc q trình thực nhiệm vụ kiểm sốt thủ tục hành 2.8 Về triển khai thực Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ cơng dân sở liệu quốc gia dân cư (Đề án 896) Thực công tác Ban Chỉ đạo Đề án 896, năm qua, Bộ hồn thành Báo cáo kết hệ thống hóa thủ tục hành chính, giấy tờ cơng dân sở liệu liên quan đến dân cư theo Đề án 896 (Báo cáo số 03/BC-BTNMT ngày 27 tháng năm 2014) Đánh giá a) Mặt Năm 2014 năm đạt nhiều kết công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật Ngay sau Luật Đất đai Quốc hội thông qua, Tổng cục quản lý đất đai tập trung xây dựng, trình Bộ để Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền Nghị định 10 Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Các nhiệm vụ giao Luật hoàn thành, bảo đảm phù hợp với thời điểm có hiệu lực thi hành Luật Đất đai (01 tháng năm 2014) Đối với lĩnh vực môi trường, Tổng cục môi trường tập trung, phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ Mơi trường Quốc hội hồn thiện dự án Luật Bảo vệ mơi trường trình Quốc hội thơng qua vào ngày 23 tháng năm 2014 Sau Quốc hội thông qua, Tổng cục Môi trường chủ động phối hợp với quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện văn quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đến nay, Bộ trình Chính phủ 05 Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, 03 Quyết định Thủ tướng Chính phủ Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, năm 2014, Cục Quản lý Tài nguyên nước tập trung toàn lực để xây dựng, trình Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 quy trình vận hành liên hồ chứa mùa mưa lũ hàng năm chuẩn bị hồ sơ gia nhập Công ước Liên hợp quốc Luật sử dụng nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy, Cục tập trung xây dựng văn quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước Đến nay, Cục Quản lý tài nguyên nước hoàn thiện 02 dự thảo Nghị định trình Bộ để Bộ trình Chính phủ ban hành; Bộ ban hành 03 Thông tư để hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước Đối với lĩnh vực biển hải đảo, Tổng cục Biển Hải đảo Việt Nam tập trung xây dựng dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển hải đảo Dự án Luật Quốc hội cho ý kiến kỳ họp thứ Hiện nay, Tổng cục phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ Môi trường Quốc hội tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, hoàn thiện dự thảo luật để trình Quốc hội thơng qua kỳ họp thứ Bên cạnh đó, Tổng cục tập trung xây dựng văn quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật để bảo đảm Luật thơng qua có hiệu lực thi hành văn quy định chi tiết hướng dẫn thi hành có hiệu lực đồng thời với hiệu lực Luật Đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn biển đổi khí hậu, năm 2014, Cục Khí tượng thủy văn Biến đổi khí hậu tập trung xây dựng dự án Luật Khí tượng thủy văn để trình Quốc hội cho ý kiến vào năm 2015 Hiện nay, Cục hoàn thiện dự thảo 03 luật hồn thiện hồ sơ để trình Bộ trưởng ký văn gửi Bộ Tư pháp thẩm định Bên cạnh đó, Cục Khí tượng thủy văn Biến đổi hậu tập trung xây dựng văn hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống thiên tai Đến nay, Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Quyết định giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì xây dựng để hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống thiên tai Đối với lĩnh vực đo đạc đồ, Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam hồn thiện, trình Bộ để Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định hoạt động đo đạc đồ Ngoài ra, Cục tập trung xây dựng 03 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai theo phân công Bộ Bộ ban hành 03 Thông tư Mặc dù số lượng văn quy phạm pháp luật phải xây dựng trình, ban hành lớn thời gian ngắn, nhiên, đơn vị trực thuộc Bộ cố gắng tập trung xây dựng, trình, ban hành thời hạn Có kết nêu đạo liệt Lãnh đạo Bộ, vào từ đầu năm đơn vị giao chủ trì xây dựng, phối hợp tích cực đơn vị có liên quan Trong trình xây dựng văn bản, đơn vị tuân thủ quy trình, trình tự, thủ tục xây dựng văn quy phạm pháp luật theo quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật văn quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Đặc biệt, việc lấy ý kiến thủ tục hành chính, thẩm định thủ tục hành trình xây dựng văn tuân thủ theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2010 Chính phủ kiểm sốt thủ tục hành Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành Cơng tác lập dự kiến chương trình năm 2014 có bước tiến đáng kể, không đưa dàn trải văn quy phạm pháp luật vào Chương trình mà tập trung ưu tiên văn quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh thuộc trách nhiệm Bộ Bộ phối hợp tích cực với Bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Quốc hội việc xây dựng, hoàn thiện trình dự án luật văn quy định chi tiết, thi hành luật, pháp lệnh thuộc trách nhiệm Bộ Bộ thường xun có cơng văn đôn đốc, kiểm tra đơn vị trực thuộc Bộ đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn quy phạm pháp luật Triển khai thực văn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến cơng tác kiểm sốt thủ tục hành chính, Bộ Tài ngun Môi trường xác định cải cách thủ tục hành trọng tâm Bộ Bộ có nhiều đổi công tác lãnh đạo, đạo, điều hành hoạt động cải cách thủ tục hành chính, kiểm sốt thủ tục hành chính, như: tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị công tác quản lý, điều hành, giám sát việc thực nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức người lao động việc thực giải thủ tục hành cho tổ chức, cá nhân; lắng nghe, tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị tổ chức, cá nhân sách pháp luật quy định hành thuộc phạm vi chức quản lý nhà nước Bộ; bước đầu gắn cơng tác kiểm sốt thủ tục hành với xây dựng thể chế thông qua việc tổ chức triển khai thực Kế hoạch kiểm sốt thủ tục hành năm 2014 thuộc phạm vi chức quản lý Bộ; việc đánh giá tác động kiểm soát chất lượng quy định thủ tục hành lồng ghép q trình thẩm định; cơng tác cơng bố, cơng khai đạo thường xuyên, nghiêm túc, kịp thời hơn; việc triển khai giải thủ tục hành Bộ theo chế cửa tiếp tục trì kiện tồn,…tăng cường việc phối hợp, chia sẻ, học tập kinh nghiệm đơn vị trực thuộc Bộ Bộ ngành việc thực nhiệm vụ kiểm sốt thủ tục hành b) Mặt hạn chế Bên cạnh mặt tích cực, công tác xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật kiểm sốt thủ tục hành năm 2014 Bộ mặt hạn chế Vẫn tình trạng để chậm tiến độ xây dựng, trình, ban hành văn quy phạm pháp luật Việc xây dựng văn quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính thực tương đối tốt, nhiên, tiến độ xây dựng Thông tư, thông tư liên tịch tương đối chậm Tính đến hết ngày 04 tháng 12 năm 2014, Bộ ban hành 60 thông tư, thông tư liên tịch đa số văn ban hành từ năm trước, tiến độ thực xây dựng, ban hành thông tư, thông tư liên tịch thuộc Chương trình năm 2014 phê duyệt đạt 52,5% Cơng tác kiểm sốt thủ tục hành năm 2014 Bộ vài hạn chế như: số đơn vị giao chủ trì soạn thảo văn quy phạm pháp luật thực hình thức việc đánh giá tác động quy định thủ tục hành dự thảo văn quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành nên ảnh hướng tới chất lượng ban hành quy định thủ tục hành chính; việc cơng bố thủ tục hành đơi chậm; c) Nguyên nhân mặt hạn chế - Thứ nhất, năm 2014 năm Bộ phải xây dựng trình ban hành nhiều luật, văn quy định chi tiết thi hành luật như: Luật Đất đai, Tài nguyên nước, Bảo vệ mơi trường, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Biển Việt Nam Số lượng văn (bao gồm văn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Thông tư, thông tư liên tịch) phải xây dựng, trình ban hành ban hành theo thẩm quyền tương đối lớn, có văn nội dung phức tạp, cần thời gian, nhân lực vật lực Ví dụ lĩnh vực mơi trường, đầu năm 2014, Tổng cục Mơi trường tập trung hồn thiện dự án Luật Bảo vệ mơi trường để trình Quốc hội thông qua kỳ họp thứ (ngày 21 tháng năm 2014) Sau Luật thông qua, thời gian tháng, Tổng cục Môi trường phải tập trung xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 05 Nghị định, 02 Quyết định Thủ tướng Chính phủ, 27 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường Đây khối lượng công việc lớn phải hoàn thành so với quỹ thời gian ngắn - Thứ hai, hầu hết đơn vị tập trung ưu tiên xây dựng văn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chưa tập trung nhiều thời gian cho việc xây dựng Thông tư, thông tư liên tịch - Thứ ba, số đơn vị giao chủ trì soạn thảo dành nhiều thời gian tập trung vào xây dựng, hoàn thiện văn tồn đọng từ năm trước; có số đơn vị giao chủ trì văn chưa tập trung, đạo liệt việc xây dựng, trình ban hành văn Bên cạnh đó, số đơn vị chưa lường hết khả đảm bảo tiến độ xây dựng, dẫn đến tình trạng chậm ban hành văn Chương trình năm 2014 - Thứ tư, trình xây dựng văn quy phạm pháp luật, đơn vị chưa cân đối thời gian xây dựng, hầu hết đơn vị đăng ký thời gian trình, ban hành vào tháng cuối năm (tháng 10, tháng 11), dẫn đến tình trạng tháng đầu năm có làm chưa tích cực mà dồn hết vào cuối năm - Thứ năm, kinh phí xây dựng văn quy phạm pháp luật chưa đảm bảo kịp thời nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ Kinh phí xây dựng văn quy phạm pháp luật năm sau Bộ giao Vụ Pháp chế tổng hợp gửi Vụ Tài vào tháng năm trước Tháng hàng năm, Vụ Pháp chế có Cơng văn gửi đơn vị việc lập dự tốn kinh phí xây dựng văn quy phạm pháp luật năm sau, nhiên, đơn vị thường đề xuất với số lượng khơng có đề xuất Đến thời điểm ban hành Chương trình xây dựng văn quy phạm pháp luật năm sau điều chỉnh Chương trình, số lượng văn đơn vị đề xuất tăng so với thời điểm đăng ký kinh phí với Vụ Tài vào tháng năm trước, dẫn đến khó khăn cho việc bố trí kinh phí xây dựng văn quy phạm pháp luật Nguyên nhân tình trạng nêu nhận thức số cán bộ, công chức chưa đầy đủ vai trò cơng tác kiểm sốt thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành dẫn đến việc tổ chức triển khai thực chưa kịp thời; nghiệp vụ thực nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành số cán đầu mối làm kiểm sốt thủ tục hành hạn chế Kinh phí bố trí để thực nhiệm vụ kiểm sốt thủ tục hành chưa bảo đảm kịp thời Phương hướng công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật, công tác kiểm sốt thủ tục hành năm 2015 4.1 Cơng tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 Trong năm 2015, công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật Bộ tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu sau: Ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ Tài nguyên Môi trường triển khai thực sau ban hành Lập đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh năm 2015 khóa XIII; Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIV Tập trung hồn thiện dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển hải đảo trình Quốc hội thơng qua kỳ họp thứ Tập trung xây dựng hoàn thiện dự án Luật Khí tượng thủy văn, trình Chính phủ, trình Quốc hội năm 2015 Tiếp tục xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền văn quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật: Tài nguyên nước, Đất đai, Bảo vệ môi trường, Tài nguyên, môi trường biển hải đảo Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật cho đơn vị trực thuộc Bộ 4.2 Công tác kiểm sốt thủ tục hành Trong năm 2015, cơng tác kiểm sốt thủ tục hành tập trung thực số nhiệm vụ sau: Tiếp tục rà sốt, đơn giản hóa thủ tục hành theo yêu cầu Thủ tướng Chính phủ Nâng cao chất lượng việc tham gia ý kiến thẩm định quy định, thủ tục hành dự thảo văn quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức quản lý Bộ Bảo đảm chất lượng việc đánh giá tác động thủ tục hành dự thảo văn quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành Thực cơng bố, cơng khai thủ tục hành đảm bảo thời gian theo quy định Tiếp tục thực nhiệm vụ Đề án 896 Triển khai xây dựng sơ đồ hóa thủ tục hành thực Bộ Tài ngun Mơi trường; cơng khai giải đáp, sách, pháp luật tài nguyên môi trường Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành cho đơn vị trực thuộc Bộ./ VỤ PHÁP CHẾ Phụ lục số: 10 BÁO CÁO KẾT QUẢ Công tác cải cách thể chế năm 2015 Bộ Y tế (Trích Báo cáo số: 1108/BC-BYT ngày 10 tháng 12 năm 2015 Bộ Y tế công tác cải cách hành năm 2015) II Kết thực cơng tác cải cách hành Cơng tác cải cách thể chế: 1.1 Xây dựng văn quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ Y tế: * Về xây dựng luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội năm 2015 - Dự án Luật Dược: xây dựng dự thảo, xin ý kiến bộ, ngành báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội kỳ họp thứ 10, Quốc hội khố 13 - Dự án Luật Phòng, chống tác hại lạm dụng rượu bia: Bộ Y tế xây dựng dự thảo chi tiết dự án Luật, Tờ trình Chính phủ, Bản thuyết minh chi tiết dự án Luật, Báo cáo đánh giá tác động, Tổ chức hội thảo cung cấp thơng tin liên quan đến phòng, chống tác hại lạm dụng rượu, bia hội thảo góp ý dự án Luật - Luật máu tế bào gốc: Thực việc thu thập phân tích sách, pháp luật liên quan đến máu, tế bào gốc số nước giới, điều ước quốc tế liên quan đến máu tế bào gốc Đánh giá tác động sơ nội dung dự kiến quy định dự án Luật tiến hành xây dựng dự thảo chi tiết dự án Luật * Về xây dựng nghị định, định Thủ tướng Chính phủ thuộc Chương trình cơng tác Chính phủ năm 2015 Hồn thành việc xây dựng trình Chính phủ ban hành 02 nghị định: - Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 Chính phủ quy định sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm điều kiện mang thai hộ mục đích nhân đạo - Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 Chính phủ Quy định xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” - Xây dựng dự thảo xin ý kiến Bộ, ngành địa phương vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung số Điều Nghị định 85/2012/NĐ-CP chế hoạt động, chế tài đơn vị nghiệp y tế cơng lập; dự kiến trình Chính phủ tháng 12/2015 - Nghị định tăng cường vi chất dinh dưỡng (nội dung bao gồm quy định sản xuất cung ứng muối i ốt cho người ăn thay Nghị định số 163/2005/NĐ-CP sản xuất cung ứng muối i ốt cho người ăn) - Nghị định quy định hoạt động tiêm chủng: Bộ Y tế dự thảo, xin ý kiến đơn vị có liên quan có ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp Hiện hoàn thiện theo ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp, dự kiến trình Chính phủ vào tháng cuối Q I/2016 * Về xây dựng văn quy phạm pháp luật năm 2015 thuộc thẩm quyền ban hành Bộ Y tế Ngày 26/12/2015, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5353/QĐ-BYT việc ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2015 có kế hoạch xây dựng văn quy phạm pháp luật y tế năm 2015; đồng thời ban hành Quyết định số 943/QĐ-BYT ngày 20/3/2015 việc phân công đơn vị xây dựng văn quy phạm pháp luật hướng dẫn luật, pháp lệnh, nghị định có quy định giao Bộ Y tế quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Quyết định số 4176/QĐ-BYT ngày 07/10/2015 việc phân công đơn vị xây dựng văn quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh Ngày 14/10/2015, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4280/QĐ - BYT việc điều chỉnh Phụ lục Kế hoạch ban hành văn quy phạm pháp luật y tế năm 2015; đến ngày 30/11/2015 ban hành Quyết định 5066/QĐ-BYT việc Điều chỉnh kế hoạch công tác pháp chế năm 2015; vậy, tiến độ ban hành văn quy phạm pháp luật theo Quyết định số 5066/QĐ-BYT tính đến ngày 10/12/2015 Bộ Y tế ban hành 50 văn bản, đạt 74,6% kế hoạch công tác năm 2015 Số văn phải ban hành đến 31/12/2015 17 văn bản, số văn chắn ban hành tháng 12 năm 2015 văn bản, văn hồn thành, kế hoạch ban hành văn quy phạm pháp luật y tế năm 2015 59/67 văn bản, đạt 88% kế hoạch năm Bộ Y tế tham gia góp ý 312 dự thảo văn quy phạm pháp luật đơn vị Bộ, ngành gửi đến, bao gồm: 32 dự án Luật, 89 dự thảo Nghị định, 94 dự thảo Thông tư 97 phiếu xin ý kiến thành viên Chính phủ dự án luật, pháp lệnh, nghị định 1.2 Đổi nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật Đôn đốc việc thực quy định xây dựng dự thảo, xin ý kiến, tổ chức thẩm định văn quy phạm pháp luật Bộ Y tế soạn thảo, ban hành theo Thông tư số 22/2014/TT-BYT ngày 30/6/2014 Bộ Y tế quy định việc soạn thảo, ban hành tổ chức triển khai thi hành văn quy phạm pháp luật y tế Các văn quy phạm pháp luật Bộ Y tế soạn thảo bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, kỹ thuật soạn thảo văn theo trình tự, thủ tục theo quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật 1.3 Công tác rà sốt, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, rà sốt, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật y tế, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 19/2015/TT-BYT ngày 15/7/2015 quy định kiểm tra, xử lý, rà sốt, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Y tế Trong năm 2015, Bộ Y tế tiến hành rà soát 388 văn QPPL y tế, rà sốt tình hình xử lý theo kết cơng bố hệ thống hóa năm 2013 261 văn Sau rà soát đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay ban hành văn quy phạm pháp luật có liên quan Trên sở kết rà soát văn bản, ban hành Quyết định số 3611/QĐ-BYT ngày 31/8/2015 việc công bố Danh mục văn quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Y tế tính đến ngày 30 tháng năm 2015 Hiện trình Quyết định cơng bố Danh mục văn quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Y tế tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 Tiếp tục hệ thống hóa, in ấn phát hành tập hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật y tế 1.4 Công tác kiểm tra VBQPPL Bộ Y tế ban hành có liên quan đến chức quản lý nhà nước Bộ Thực tự kiểm tra 35 văn quy phạm pháp luật Bộ Y tế ban hành năm 2015, qua kiểm tra kết luận khơng có văn có nội dung không phù hợp Tiến hành tự kiểm tra 03 văn có dấu hiệu trái pháp luật, qua hủy bỏ thay 01 văn quy phạm pháp luật ... công tác tham mưu hành giới 53 Tiểu kết chương 57 2………………………………………………………………… Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM MƯU CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG 3.1 Khái quát quan hành nhà nước trung. .. cơng tác quan hành trung ương so với quan hành nhà nước địa phương so sánh thực trạng công tác tham mưu quan hành NN trung ương với Phương pháp so sánh tiến hành để đánh giá công tác tham mưu. .. THAM MƯU CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG 4.1 Quan điểm đạo, giải pháp thể chế hóa, đổi chế, tổ chức máy tham mưu quan HCNN trung ương 4.1.1 Quan điểm đạo đổi công tác tham mưu quan
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác THAM mưu của cơ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ nước ở TRUNG ƯƠNG , HOÀN THIỆN CÔNG tác THAM mưu của cơ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ nước ở TRUNG ƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn