QUẢN lý NHÀ nước đối với HOẠT ĐỘNG của đạo CÔNG GIÁO TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hà nội

224 25 0
  • Loading ...
1/224 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 14:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐỖ HỒNG VƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠO CÔNG GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐỖ HOÀNG VƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠO CÔNG GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 34 04 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS HOÀNG VĂN CHỨC TS HOÀNG QUANG ĐẠT HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng cá nhân Các thông tin, số liệu luận án trình bày trung thực có nguồn gốc rõ ràng Việc sử dụng, trích dẫn tư liệu số cơng trình nghiên cứu cơng bố đưa vào luận án thực theo quy định Kết nghiên cứu khoa học luận án chưa cơng bố cơng trình Hà Nội, ngày tháng TÁC GIẢ LUẬN ÁN Đỗ Hoàng Vương i năm 2019 LỜI CẢM ƠN Nghiên cứu quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo nội dung khoa học quản lý nói chung khoa học quản lý hành nhà nước nói riêng Cơng trình nghiên cứu kết thời gian học tập, nghiên cứu tác giả Khoa Sau Đại học, Khoa QLNN Xã hội, thuộc Học viện Hành Quốc gia Với tình cảm chân thành, Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc Học viện Hành Quốc gia; q thầy, Học viện; Thầy, Cơ Khoa Sau đại học, Khoa QLNN Xã hội; đặc biệt PGS.TS Hoàng Văn Chức TS Hoàng Quang Đạt, người Thầy tận tình hướng dẫn tơi suốt trình học tập, từ xây dựng đề cương, tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực địa đến phân tích số liệu báo cáo hồn thành luận án Xin cảm ơn quan tâm tạo điều kiện Ban Tơn giáo Chính phủ, Ban Tơn giáo, Cơng An thành phố Hà Nội, UBMTTQ Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã địa bàn thành phố Hà Nội Xin cảm ơn đội ngũ cán quản lý nhà nước tơn giáo cấp, cán đồn thể đồng nghiệp nhiệt tình cung cấp số liệu, tham gia đóng góp ý kiến qua phiếu điều tra, trao đổi trực tiếp nội dung đề tài nghiên cứu Tác giả có nhiều nỗ lực q trình nghiên cứu, song khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến dẫn, đóng góp thầy bạn bè, đồng nghiệp để bổ sung, hồn thiện, góp phần cung cấp sở khoa học cho việc nâng cao hiệu quản quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội năm Hà Nội, ngày tháng năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN ÁN Đỗ Hoàng Vương ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ix PHẦN MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Cơng trình nghiên cứu đạo Công giáo 1.1.1 Những cơng trình nghiên cứu đạo Cơng giáo ngồi nước 1.1.2 Những cơng trình nghiên cứu đạo Cơng giáo nước 10 1.2 Công trình nghiên cứu quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo 18 1.2.1 Những cơng trình nghiên cứu quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo địa bàn nước 18 1.2.2 Những cơng trình nghiên cứu đạo Công giáo quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội 22 1.3 Nhận xét cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài vấn đề đặt đề tài luận án 23 1.3.1 Kết đạt 23 1.3.2 Những nội dung chưa tìm hiểu, nghiên cứu sâu 25 1.3.3 Những vấn đề đặt cho đề tài luận án cần tiếp tục nghiên cứu 26 Chương CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠO CÔNG GIÁO 29 2.1 Những khái niệm liên quan đến luận án 29 2.1.1 Tôn giáo, đạo Công giáo hoạt động đạo Công giáo 29 2.1.2 Giáo lý, giáo luật lễ nghi tôn giáo 31 2.1.3 Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 32 2.1.4 Chức sắc tín đồ tơn giáo 34 2.2 Khái quát đạo Công giáo giới Việt Nam 34 2.2.1.Khái quát đạo Công giáo 34 iii 2.2.2 Đạo Công giáo Việt Nam 40 2.3 Quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo 46 2.3.1 Sự cần thiết quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo 46 2.3.2 Khái niệm quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo 49 2.3.3 Chủ thể, đối tượng quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo 51 2.3.4 Nội dung, phương thức quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo 52 2.3.5 Những yếu tố tác động đến quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo 58 2.4 Kinh nghiệm quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo 61 2.4.1 Kinh nghiệm số địa phương 61 2.4.2 Bài học kinh nghiệm cho thành phố Hà Nội 70 Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠO CÔNG GIÁO VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠO CÔNG GIÁOTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 74 3.1 Khái quát thành phố Hà Nội 74 3.1.1 Vị trí địa lý 74 3.1.2 Kinh tế, văn hóa - xã hội 74 3.1.3 Dân cư, tín ngưỡng, tơn giáo 75 3.2 Đạo Công giáo Hà Nội thực trạng hoạt động đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội 76 3.2.1 Khái quát Tổng giáo phận Hà Nội 76 3.2.2 Đạo Công giáo hoạt động đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội 81 3.2.3 Đặc điểm tín đồ đạo Cơng giáo địa bàn thành phố Hà Nội 84 3.3 Thực trạng thực nội dung quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội 86 3.3.1 Xây dựng, hướng dẫn tổ chức thực thi sách, pháp luật tơn giáo 86 3.3.2 Tuyên truyền phổ biến pháp luật vận động chức sắc, tín đồ đạo Cơng giáo 90 3.3.3 Thực trạng tổ chức máy quản lý nhà nước tôn giáo Thành phố 95 3.3.4 Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước tôn giáo TP Hà Nội 99 iv 3.3.5 Quản lý nhà nước tổ chức hoạt động đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội 101 3.3.6 Quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, trùng tu, sửa chữa cơng trình, kiến trúc đạo Cơng giáo địa bàn Thành phố 110 3.3.7 Quản lý hoạt động đối ngoại Công giáo địa bàn Thành phố 114 3.3.8 Phối hợp đoàn thể quần chúng nhân dân quản lý hoạt động đạo Công giáo địa bàn Thành phố 116 3.3.9 Kiểm tra, tra việc thực sách, pháp luật nhà nước tơn giáo hoạt động đạo Công giáo địa bàn Thành phố 118 3.4 Nhận xét thực trạng quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo thành phố Hà Nội 121 3.4.1 Những kết đạt 121 3.4.2 Những hạn chế, bất cập 125 3.4.3 Nguyên nhân 126 Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠO CÔNG GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 131 4.1 Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam thành ủy thành phố Hà Nội tôn giáo công tác tôn giáo 131 4.1.1 Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam công tác tôn giáo 131 4.1.2 Quan điểm thành ủy Thành phố công tác tơn giáo tình hình 133 4.2 Dự báo xu hướng hành đạo đạo Công giáo địa bàn Hà Nội 135 4.2.1 Xu hướng đối thoại, tuân thủ pháp luật quan hệ với quyền Thành phố 135 4.2.2 Xu hướng củng cố đức tin truyền giáo gắn với hội nhập văn hóa, bối cảnh tồn cầu hóa 136 4.2.3 Phát triển đạo gắn với hoạt động xã hội, từ thiện, nhận đạo 136 4.2.4 Xu hướng mở rộng quan hệ đối thoại liên tôn, quan hệ quốc tế 137 4.2.5 Thế lực thù địch lợi dụng vấn đề đất đai, xây dựng sở thờ tự để xâm hại đến an ninh, trật tự thành phố 138 4.3 Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội 138 v 4.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý nhà nước tôn giáo, tăng cường thể chế văn pháp luật tôn giáo 138 4.3.2 Đổi hoạt động tuyên truyền vận động chức sắc, tín đồ đạo Cơng giáo 142 4.3.3 Củng cố, kiện toàn tổ chức máy; nâng cao lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước tôn giáo thành phố Hà Nội 146 4.3.4 Tăng cường phối hợp quan, tổ chức đoàn thể quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo địa bàn Thành phố 152 4.3.5 Thực tốt sáchnhà đất liên quan đến đạo Cơng giáo địa bàn Thành phố 155 4.3.6 Quản lý hoạt động dòng tu đạo Công giáo địa bàn Thành phố 157 4.3.7 Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật hoạt động đạo Công giáo địa bàn Thành phố 158 KẾT LUẬN 163 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 165 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 166 PHỤ LỤC i vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Từ viết tắt Nghĩa từ HĐND Hội đồng nhân dân MTTQ Mặt trận Tổ quốc MEP Hội Thừa sai Pari QLNN Quản lý nhà nước TNTG Tín ngưỡng, tơn giáo TP Thành phố UBĐKCG Ủy ban đồn kết Cơng giáo UBMTTQ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc UBND Ủy ban nhân dân VPQPPL Văn quy phạm pháp luật XHCN Xã hội chủ nghĩa vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Thống kê tình hình đạo Cơng giáo địa bàn TP Hà Nội 82 Bảng 3.2: Kết khảo sát thực trạng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tôn giáo công tác vận động, thuyết phục quần chúng tín đồ đạo Cơng giáo 94 Bảng 3.3: Thống kê trình độ chun mơn, trị QLNN cán bộ, công chức chuyên trách QLNN tôn giáo TP Hà Nội 99 Bảng 3.4: Thống kê trình độ tin học, ngoại ngữ, kiến thức tôn giáo kinh nghiệm quản lý cán bộ, công chức chuyên trách QLNN tôn giáo TP Hà Nội 100 Bảng 3.5: Kết khảo sát thực trạng thực quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây mới, sửa chữa trùng tu cơng trình kiến trúc đạo Cơng giáo TP Hà Nội 112 Bảng 3.6: Kết khảo sát thực trạng phối hợp quan thành phố với MTTQ thành viên QLNN hoạt động đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội 117 Bảng 3.7: Kết khảo sát thực trạng tra, kiểm tra giải khiếu nại, tố cáo quan chức việc chấp hành sách, phát luật có liên quan đến đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội 120 Bảng 4.1: Kết khảo sát phương hướng kiện tồn máy QLNN tơn giáo thành phố Hà Nội 148 Bảng 4.2 Kết khảo sát biện pháp tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức QLNN tôn giáo TP Hà Nội 151 viii ... Chương 2: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo Chương 3: Thực trạng hoạt động đạo Công giáo quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội Chương 4: Quan điểm... THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠO CÔNG GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 131 4.1 Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam thành ủy thành phố Hà Nội tôn giáo công tác tôn giáo. .. động đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội 81 3.2.3 Đặc điểm tín đồ đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội 84 3.3 Thực trạng thực nội dung quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý NHÀ nước đối với HOẠT ĐỘNG của đạo CÔNG GIÁO TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hà nội , QUẢN lý NHÀ nước đối với HOẠT ĐỘNG của đạo CÔNG GIÁO TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn