SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINH

17 62 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 14:05

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINHMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINHMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINHMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINHMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINHMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINHMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINHMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINHMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINHMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINHMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINHMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINH ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINH I, Phần mở đầu: Lý chọn đề tài: Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại cách mạng Việt Nam, đồng thời là giáo dục lớn dân tộc Người để lại cho nhiều quan điểm giáo dục có giá trị, quan điểm “ Học đơi với hành” sở khoa học, phương pháp luận biện chứng qui luật phát triển toàn diện nhân cách người, phát triển giáo dục Việt Nam đại, tương lai Vì sâu tìm hiểu làm rõ giá trị quan điểm có ý nghĩa sâu sắc quan trọng định hướng lý luận đạo thực tiễn giáo dục, đào tạo trường hệ thống giáo dục quốc dân Quan điểm “ Học đơi với hành” có quan hệ chặt chẽ với quan điểm “ Lý luận gắn liền với thực tế” Người ra: “ Lý luận phải đem thực hành Thực hành phải nhằm vào lý luận Lý luận tên viên đạn thực hành đích để bắn Có tên mà khơng bắn bắn lung tung, khơng có tên Lý luân cốt để áp dụng vào thực tế Chỉ học thuộc lòng, để đem lòe thiên hạ lý luận vơ ích Vì phải gắng học, đồng thời học phải hành” Kế  thừa phát triển quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, Nghị Đại hội XI Đảng xác định: “Đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa hội nhập quốc tế, đổi chế quản lý giáo dục đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý khâu then chốt Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành, khả lập nghiệp Đổi chế tài giáo dục Đổi mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy học” Hoạt động trải nghiệm hoạt động giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng dự thảo từ tháng 01/2018, chương trình giáo dục bắt buộc từ lớp đến lớp 12, tiểu học gọi Hoạt động trải nghiệm, Trung học sở trung học phổ thông gọi Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Hoạt động trải nghiệm nội dung chương trình PGD&ĐT Krơng Ana có định hướng cho trường đăng ký nội dung thực năm học 2018-2019 Nhà trường thực Mơ hình trường học (VNEN) tổ chức nhiều tiết học có tham gia cộng đồng, cha mẹ học sinh tham gia tiết học để giúp học sinh cha mẹ đưa nội dung tiết học sát với sống thực tế tiết học tổ chức trường học chưa tổ chức trường học; làm để tổ chức cho học sinh trải nghiệm học kiến thức mơi trường bên ngồi trường học đạt hiệu quả, nội dung chương trình đòi hỏi tập thể CBGV nhà trường phải bỏ nhiều cơng sức để nghiên cứu thực hiện, chọn đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) cho học sinh Để thực đề tài thân cần phải nhận thức tốt số điểm sau: Nắm rõ đặc điểm HĐTNST, chương trình hoạt động trải nghiêm, hoạt động trải nghiệm, hình thức tổ chức trải nghiệm Đối tượng nghiên cứu Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhà trường, giải pháp nâng cao hiệu hoạt động trải nghiệm sáng tạo; hình thức tổ chức HĐTNST Giới hạn đề tài Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trường tiểu học Lê Hồng Phong năm học 2018 – 2019 4.Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu; - Phương pháp khái quát hóa - Phương pháp vấn - Phương pháp điều tra; - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục; - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Nghiên cứu đề tài nhằm mục đích đề xuất số biện pháp tích cực để tổ chức HĐTNST cho học sinh khối nhằm để học sinh trải nghiệm thực hành nhiều, em có điều kiện đưa kiến thức học vào thực tế sống, phát huy tính tích cực, sáng tạo; nâng cao chất lượng dạy học hiệu lực quản lý nhà trường trường tiểu học Lê Hồng Phong Phần thứ hai: I, Cơ sở lí luận vấn đề Theo Dự thảo chương trình phổ thơng mới, hoạt động trải nghiệm hoạt động giáo dục thực bắt buộc từ lớp đến lớp 12 Ở tiểu học nội dung chương trình Hoạt động trải nghiệm tập trung nhiều vào hoạt động phát triển thân, kỹ sống, quan hệ với bạn bè, thầy người thân gia đình Bên cạnh hoạt động lao động hoạt động xã hội làm quen với số nghề gần gũi tổ chức thực a Khái niệm Hoạt động TNST hoạt động giáo dục, đó, hướng dẫn tổ chức nhà giáo dục, cá nhân học sinh trực tiếp hoạt động thực tiễn nhà trường xã hội hướng dẫn tổ chức nhà giáo dục, qua phát triển tình cảm, đạo đức, phẩm chất nhân cách, lực tích luỹ kinh nghiệm riêng phát huy tiềm sáng tạo cá nhân Khái niệm khẳng định vai trò chủ đạo nhà giáo dục hoạt động này; tính tham gia trực tiếp, chủ động tích cực học sinh; phạm vi chủ đề hay nội dung hoạt động kết đầu lực thực tiễn, phẩm chất tiềm sáng tạo hoạt động phương thức hình thành phát triển nhân cách người b.Đặc điểm hoạt động trải nghiệm: Hoạt động trải nghiệm tạo hội học sinh huy động tổng hợp kiến thức; kĩ môn học lĩnh vực giáo dục khác để trải nghiệm thực tiễn đời sống gia đình, nhà trường xã hội tham gia vào tất khâu trình hoạt động từ thiết kế hoạt động đến chuẩn bị, thực đánh giá kết hoạt động trải nghiệm, bày tỏ quan điểm, ý tưởng sáng tạo, lựa chọn ý tưởng hoạt động, thể tự khẳng định thân, đánh giá tự đánh giá kết hoạt động thân, nhóm bạn hướng dẫn, tổ chức nhà giáo dục, qua hình thành phát triển phẩm chất lực học sinh c Chương trình phương pháp hoạt động trải nghiệm Chương trình hoạt động trải nghiệm mang tinh mềm dẻo vào bốn nội dụng hoạt động Hoạt động phát triển cá nhân Hoạt động lao động Hoạt động xã hội phục vụ cộng đồng Hoạt động giáo dục hướng nghiệp Một số nội dung sinh hoạt nhi đồng, Đội thiếu niên tích hợp nội dung hoạt động Phương pháp giáo dục hoạt động trải nghiệm phải đáp ứng yêu cầu: Làm cho người học sẵn sàng tham gia trải nghiệm tích cực, giúp người học suy nghĩ trải nghiệm, giúp người học phát triển kĩ phân tích, khái quát hóa kinh nghiệm có tạo hội cho người học có kỹ giải vấn đề dịnh dựa tri thức ý tưởng thu từ trải nghiệm d Các loại hoạt động trải nghiệm sáng tạo chủ yếu Sinh hoạt cờ, Sinh hoạt lớp Hoạt động giáo dục chủ đề Hoạt động câu lạc Hoạt động trải nghiệm thực tế e.Hình thức tổ chức Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm bao gồm Hình thức có tính khám phá ( thực địa – thực tế, tham quan, cắm trại, trò chơi…) Hình thức có tính thể nghiệm, tương tác ( diễn đàn, giao lưu, hội thảo, sân khấu hóa…); Hình thức có tính cống hiến (Thực hành lao động, hoạt động tình nguyện, nhân đạo…) Hình thức có tính nghiên cứu, phân hóa ( dự án nghiên cứu khoa học, hoạt động theo nhóm sở thích) Hoạt động trải nghiệm tổ chức lớp học; nhà trường theo qui mơ cá nhân, nhóm, lớp học; khối lớp qui mô trường, II.Thực trạng vấn đề: Trường tiểu học Lê Hồng Phong thực Mơ hình trường học từ năm học 2012-2013 Thực Thông tư 30/2014/TT/BGDĐT thông tư số 22 đánh giá học sinh tiểu học áp dụng từ năm học 2014-2015, nhà trường đạo tổ chức HĐTNST Những hoạt động diễn phạm vi lớp học, trường học, chưa diễn trường học đội ngũ cán giáo viên nhận thức vai trò, vị trí HĐTNST q trình phát triển tồn diện cho học sinh Giáo viên nhà trường mạnh dạn nghiên cứu vấn đề tổ chức hướng dẫn học sinh thực Thông qua việc tổ chức HĐTNST cho học sinh, nhà trường xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với phụ huynh học sinh cộng đồng Đồng thời nhà trường huy động tham gia cộng đồng vào cơng tác giáo dục, chăm sóc học sinh, nâng cao sở vật chất, trang thiết bị dạy học phù hợp với nhiệm vụ, yêu cầu nhà trường Đây nội dung thực vai trò cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh với nhà trường theo hướng dẫn Thông tư 30/2014/TT/BGDĐT.Đối với học sinh tham gia HĐTNST, em phấn khởi, mạnh dạn, tự tin, tự giải vấn đề có nhiều sáng tạo học tập sinh hoạt hàng ngày Hoạt động trải nghiệm thực tể có từ lâu môn học bậc tiểu học, hoạt động ngoại khóa sinh hoạt tập thể Nhưng thực tế giáo viên học sinh tiến hành hoạt động mà khơng ý thức sâu sắc vai trò với hình thành phát triển phẩm chất, lưc Trong tiết học trải nghiểm chương trình Mơ hình trường học số giáo viên dừng lại kiến thức ứng dụng học vào sống, nội dung ứng dụng học tập vào thực tiễn qua Góc học cộng đồng lớp: Trưng bày sản phẩm mùa vụ địa phương loai đậu, rau, cà phê, tiêu., giới thiệu đặc điểm văn hóa tập quán phong tục địa phương, di tích lịch sử, nghề truyền thống, trồng vật ni….học sinh giáo viên trải nghiệm thực tế trường học, học sinh chưa chiêm ngưỡng hay tự tay làm cơng việc thường ngày sống Khó khăn thời gian tổ chức: Việc xây dựng kế hoạch, chương trình dạy học kín thời lượng, bên cạnh yếu tố khơng gian, địa lý khu di tích lịch sử, bảo tàng, địa danh thường nằm xa địa điểm trường học, kinh phí tổ chức cho học sinh học trải nghiệm lại không nhỏ III.Các giải pháp Tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo hoạt động tiếp tục khuyến khích nhà trường năm học 2018-2019 Tuy vậy, công việc không dễ thực Khi bắt tay vào thực gặp phải khơng khó khăn Một yếu tố quan trọng phải kể đến, tổ chức hoạt động trải nghiệm, khơng có chuẩn bị tâm lí phương pháp, em học sinh dễ bị rơi vào thụ động tiếp cận đối tượng trải nghiệm biến buổi học trải nghiệm thành chuyến tham quan Khi tổ chức, yếu tố an tồn q trình tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm quan trọng Do khoảng cách địa lí, phương tiện di chuyển đối tượng trải nghiệm nên việc đảm bảo an toàn q trình tổ chức cho số đơng học sinh tham gia học tập gặp khơng khó khăn.Để đạt mục đích, yêu cầu hiệu hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm đổi phương pháp giáo dục, nhà trường cần có chương trình, kế hoạch phương pháp tổ chức thật khoa học phù hợp Khi xây dựng chương trình, cần ý đến hoạt động thời lượng chương trình để việc xếp tổ chức xen kẽ vừa hợp lí vừa hiệu Cần vào điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch tiến hành hoạt động học tập trải nghiệm cho hiệu quả, làm tốt công tác phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, đoàn thể địa phương tổ chức./ Trong chuyến trải nghiệm cho khối lớp nhà trường xác định, trải nghiệm không quan sát, chiêm ngưỡng hay nghe giảng giải mà học sinh cần tự tay làm cơng việc thường ngày sống Tuy khơng thành thạo việc tự làm công việc dù nhỏ, em cảm nhận vất vả, khó nhọc rèn luyện đức tính yêu lao động Thực tốt Nghị 29-NQ/TW đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo góp phần thực tốt mục tiêu: “Phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực công dân, phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học…”của người học Tổ chức HĐTNST nhà trường góp phần thực dạy học theo định hướng phát triển lực, tạo hội cho học sinh phát huy khả sáng tạo, biết vận dụng kiến thức học vào thực tế, đồng thời biết chia sẻ quan tâm tới người xung quanh Việc học thông qua làm, học đôi với hành học từ trải nghiệm giúp người học đạt tri thức kinh nghiệm theo hướng tiếp cận khơng hồn tồn nhau, trải nghiệm có ý nghĩa giáo dục cao có phần bao hàm học thực hành Căn vào khả năng, điều kiện học sinh, trường, cộng đồng địa phương nhà trường xây dựng kế hoạch Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2018-2019 để tổ chức HĐTNST cho học sinh chủ động, phấn khởi, tích cực tham gia Tuy nhiên, nội dung nên trình tổ chức HĐTNST cho học sinh, số ý kiến băn khoăn yêu cầu, cách thức tổ chức thực hiện, khả học sinh Để việc tổ chức HĐTNST cho học sinh có hiệu quả, cần tập trung thực tốt số biện pháp sau: 1.Tổ chức tập huấn cho đội ngũ CBGV Trước đây, tổ chức hoạt động lên lớp, đa số giáo viên làm thay học sinh hầu hết khâu: lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị Học sinh tham gia thực với số học sinh lớp Với yêu cầu tất học sinh tham gia đầy dủ bước tổ chức HĐTNST nhiệm vụ mẻ, khó khăn nên giáo viên lúng túng khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực Do tổ chức tập huấn để giáo viên nắm mục đích, ý nghĩa, yêu cầu hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm cần thiết Xây dựng kĩ cho học sinh Khi tham gia HĐTNST đòi hỏi học sinh phải huy động kiến thức, kĩ năng, phẩm chất lực tổng hợp để giải nhiệm vụ thực tiến Có nhiệm vụ cá nhân, có nhiệm vụ đòi hỏi phải có hợp sức nhóm Các em phải bàn bạc, trao đổi, thống nhất, định Do điều quan trọng với giáo viên phải hướng dẫn em kĩ như: kĩ làm việc nhóm, kĩ lắng nghe phản hồi tích cực, kĩ ghi chép, thu thâp xử lí thơng tin, kĩ định Đồng thời xây dựng niềm tin học sinh Giáo viên tin tưởng em giao việc cho em Và ngược lại, học sinh có tin u giáo viên, tin u bạn tự tin chia sẻ với giáo viên bạn bè lớp suy nghĩ 3.Hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu HĐTNST Ngay từ đầu năm học, việc hướng dẫn học sinh xây dựng nội quy lớp, trường, kỹ bản: tổ chức, làm việc nhóm, ghi chép vv… Giáo viên cần giới thiệu, hướng dẫn cho học sinh hiểu mục đích, hình thức, cách tổ chức HĐTNST Thơng qua đó, học sinh lớp biết lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với nội dung; nắm bước cần thực hiện, trách nhiệm cá nhân tham gia HĐTN Giáo viên nên hướng cho học sinh lựa chọn nội dung thực năm học dựa chủ điểm tháng, điều kiện, khả thân, lớp, nhà trường, địa phương tổ chức Việc tạo tâm sẵn sàng thực cho học sinh Tổ chức trì tốt hoạt động hội đồng tự quản lớp Giáo viên cần mạnh dạn giao việc cho hội đồng tự quản thực nhiệm vụ quản lí lớp, trì tổ chức sinh hoạt lớp, chào cờ đầu tuần; khuyến khích em tích cực tham gia trang trí lớp, tự tổ chức hoạt động vui chơi, đăng kí tham gia câu lạc bộ, tránh làm thay, làm hộ học sinh Giáo viên đóng vai trò người tư vấn giúp đỡ Làm em có hội bộc lộ khả thân, rèn luyện phẩm chất, lực cần thiết Từ có thêm kĩ cần thiết để tổ chức HĐ TNST hiệu 5.Tổ chức phong phú hình thức, phương pháp dạy học lớp HĐTNST có nội dung đa dạng mang tính tổng hợp kiến thức, kĩ nhiều môn học, nhiều lĩnh vực học tập giáo dục Vì dạy học lớp, giáo viên cần tổ chức nhiều hình thức, phương pháp dạy học khác nhau: cá nhân, nhóm, trò chơi, đố vui, ứng dụng công nghệ thông tin, kĩ thuật dạy học tích cực Đặc biệt phương pháp Bàn tay nặn bột Dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn học Tạo hội cho tất học sinh tham gia vào trình HĐTNST HĐTNST mang tính chất hoạt động tập thể tinh thần tự chủ nhằm phát triển khả sáng tạo cá tính riêng cá nhân tập thể Thông qua HĐTNST hình thành lực, kỹ sống, phẩm chất tốt đẹp học sinh Chính thế, để tổ chức HĐTNST Mỗi giáo viên phải giúp đỡ, hỗ trợ em thực đầy đủ bước sau: Bước Xây dựng ý tưởng; Bước Xây dựng kế hoạch; Bước Công tác chuẩn bị thực hiện; Bước Tổ chức thực hiện; Bước Đánh giá kết thực hiện.1 Việc em tham gia đầy đủ vào bước giúp hình thành rèn luyện phẩm chất lực cần thiết: lực tổ chức, lực giao tiếp, tự giải vấn đề vv… Do giáo viên không nên coi nhẹ bước Bước Giúp học sinh xây dựng ý tưởng Ví dụ: Kết thúc hoạt động tháng 10, chuẩn bị cho hoạt động tháng 11, giáo viên gợi ý nhiều cách để học sinh xây dựng ý tưởng sau: + Theo em, tháng 11 có ngày lễ lớn ? (20/11) Vậy em có suy nghĩ ngày ? Học sinh trả lời nhiều ý khác Trên sở đó, giáo viên hướng cho học sinh thực hoạt động có ý nghĩa để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Bước Học sinh phải định hình cơng việc cần làm làm ? Tổ chức đâu ? Những thực ? Cần có giúp đỡ nhà trường ? Cần sở vật chất, thiết bị, đồ dùng… để thực ? Ví dụ tỉnh Đăk Lăk có di tích lịch sử ? Lúc này, vai trò Hội đồng tự quản lớp phát huy Các em vừa người thu thập xử lý thơng tin, phân tích tình hình tổ chức lớp để bàn bạc đến thống nội dung công việc cần làm Ở bước này, học sinh lớp Một, lớp Hai, giáo viên ghi chép giúp học sinh kế hoạch, học sinh lớp Ba, Bốn Năm, giáo viên nên để học sinh tự ghi chép Tùy theo em viết theo trình tự nội dung, hình thức, cơng tác chuẩn bị, thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia,… em xây dựng sơ đồ, bảng biểu,… Như vậy, từ hoạt động này, em bộc lộ nhiều khả năng: Ngơn ngữ, giao tiếp, phân tích, phán đốn, lắng nghe, cách trình bày, tổng hợp, tính tốn… Đó đích mà giáo viên cần em Vì phát huy vài trò học sinh từ bước quan trọng để em làm tốt bước Bước Trong trình học sinh thực bước này, giáo viên cần theo dõi, giúp đỡ học sinh việc chuẩn bị thực phải an toàn mặt: Sức khỏe, tác phong, lời nói, ăn mặc, đồ dùng, dụng cụ, phục vụ cho hoạt động Đặc biệt 10 giáo viên tập huấn, hướng dẫn cho em kĩ cần thiết: cách ghi chép, vấn dự đoán tình nảy sinh thực hiện, cách giải quyết… Bước Học sinh tiến hành thực công việc Trong trình em thực hiện, giáo viên cần giúp đỡ theo dõi GV cần quan tâm đến tình nảy sinh sáng tạo cách giải em Điều giúp giáo viên đánh giá phẩm chất lực em Bước Đây bước cuối hoạt động, học sinh tự đánh giá lại trình hoạt động Hội đồng tự quản trì trực tiếp học sinh tự viết giấy, sau Hội đồng tự quản tổng hợp lại ý kiến Nội dung đánh giá phải tổng hợp lại từ việc xây dựng ý tưởng đến tất bước tổ chức thực hiện; kết công việc ý nghĩa nó; học kinh nghiệm mặt; sáng kiến áp dụng lớp học hoạt động lớp học tiếp theo,…Thơng qua đây, giúp học sinh có khả tư sâu hơn; việc giao tiếp mạnh dạn, tự tin; ý thức trách nhiệm em bộc lộ Lập kế hoạch định hướng số hoạt động trải nghiệm Hoạt động 1: Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh thông qua việc Giáo dục kĩ sống: Ví dụ 2/ Đạo đức lớp 5: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vị giao” Trong trình giảng dạy, giáo viên cần quan tâm đến phần Trải nghiệm phần Bài học, đặc biệt phần trải nghiệm: yêu cầu xử lý tình huống, thực tập, trò chơi… liên quan đến học để giúp học sinh vận dụng tri thức vào thực tế., học sinh thực hành “Lập kế hoạch cho lớp làm vệ sinh sân trường” (yêu cầu – phần trải nghiệm) Có trải nghiệm qua thực tế việc làm vệ sinh sân trường, học sinh biết cần chuẩn bị gì, cần làm thực cơng việc lập kế hoạch thực nhiệm vụ trực nhật lớp học (ở lớp); lập kế hoạch thực việc dọn dẹp nhà cửa (ở nhà) Qua thực hành trải nghiệm, học sinh phát huy tính tích cực, chủ 11 động, tự giác sáng tạo thân, học sinh tham gia vào tất khâu trình hoạt động từ lựa chọn ý tưởng, thiết kế hoạt động tham gia chuẩn bị, thực hành trải nghiệm, tự đánh giá, khảng định Hoạt động 2: Tổ chức trải nghiệm cho học sinh qua hoạt động Câu lạc Hoạt động Câu lạc tạo hội để học sinh chia sẻ kiến thức, hiểu biết lĩnh vực mà em quan tâm, qua phát triển kĩ học sinh như: kĩ giao tiếp, kĩ lắng nghe biểu đạt ý kiến, kĩ trình bày suy nghĩ, ý tưởng, kĩ viết bài, kĩ chụp ảnh, kĩ hợp tác, làm việc nhóm, kĩ định giải vấn đề,… Câu lạc nơi để học sinh thực hành quyền trẻ em quyền học tập quyền vui chơi giải trí tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật; quyền tự biểu đạt; tìm kiếm, tiếp nhận phổ biến thông tin,… Thông qua hoạt động Câu lạc bộ, giáo viên hiểu quan tâm đến nhu cầu, nguyện vọng mục đích đáng em Mỗi lớp (hoặc khối) tổ chức nhiều câu lạc khác cho nhóm học sinh tham gia cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho câu lạc để việc tổ chức thực đạt hiệu giáo dục cao như: CLB Em yêu Tiếng Việt; CLB Tốn; CLB Thể dục thể thao; CLB Trò chơi dân gian… Hoạt động 3: Tổ chức trải nghiệm cho học sinh thông qua tham quan dã ngoại Với điều kiện thực tế lớp, giáo viên tổ chức cho em: - Tham quan, dâng hương Di tích lịch sử văn hóa địa phương Đăk Lăk vào ngày hội trải nghiệm hoạt động ngày Hội buôn xã - Tham quan xưởng khí, nhơm kính, lò rèn địa phương để tìm hiểu ứng dụng cách sản xuất đồ dùng từ hợp kim sắt (thép): chấn song sắt, hàng rào sắt, cửa sắt, dao, cuốc, xẻng; từ nhôm: khung cửa, tủ bếp,… (Bài 23: Sắt, gang, thép Bài 25: Nhôm – môn Khoa học) 12 - Tham quan vườn ươm giống địa phương để em tìm hiểu cách tạo con: gieo hạt, giâm cành, chiết, ghép,… (Bài Cây mọc lên từ hạt Cây mọc lên từ phận mẹ - mơn Khoa học) - Thăm hộ gia đình chăn ni nhiều gà giúp em trải nghiệm cách cho gà ăn, uống, chăm sóc vệ sinh phòng bệnh cho gà (Bài 13: Nuôi dưỡng gà, Bài 14: Chăm sóc gà, Bài 15: Vệ sinh phòng bệnh cho gà – môn Kĩ thuật) - Tham qua trụ sở Ủy ban nhân dân xã để tìm hiểu vai trò số hoạt động Ủy ban nhân dân xã (Bài 10: Ủy ban nhân dân xã – mơn Đạo đức) - Viếng, chăm sóc Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Eana để thể đạo lí Uống nước nhớ nguồn… Hoạt động 4: Tổ chức trải nghiệm cho học sinh thong qua hoạt động nhân đạo Giáo viên tổ chức cho học sinh lớp tham gia hoạt động nhân đạo như: - Mua tăm tre ủng hộ người mù - Quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, tiền… ủng hộ bạn hồn cảnh khó khăn - Ni lợn đất lấy quỹ ủng hộ bạn lớp, trường có hồn cảnh khó khăn - Giúp đỡ gia đình có hồn cảnh neo đơn trường, xã… Hoạt động 5: Tổ chức trải nghiệm cho học sinh qua hội thi, thi Tùy theo nội dung theo chủ điểm mà hội thi/cuộc thi lớp học thực nhiều hình thức khác như: - Thi vẽ tranh - Thi viết chữ đẹp - Thi kể chuyện theo sách, theo tranh - Thi đọc thơ diễn cảm Ngoài hội thi tổ chức theo đơn vị lớp, giáo viên động viên học sinh tham gia thi, giao lưu cấp trường, cấp huyện, tỉnh tổ chức như: 13 - Thi đấu cầu lơng, cờ vua, bóng đá mi ni… Giáo viên cần lưu ý tổ chức hội thi phải linh hoạt, sáng tạo, nên kết hợp với hình thức tổ chức khác (như văn nghệ, trò chơi) để thi/hội thi phong phú, đa dạng, thu hút nhiều học 7: Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, phối hợp Các hình thức HĐTNST phong phú: hoạt động câu lạc bộ, tổ chức trò chơi, diễn đàn, sân khấu tương tác, tham quan dã ngoại, hội thi, hoạt động giao lưu, hoạt động nhân đạo, hoạt động tình nguyện, hoạt động cộng đồng, sinh hoạt tập thể, lao động cơng ích, sân khấu hóa, thể dục thể thao, tổ chức ngày hội,… Để giúp em tổ chức tốt HĐ TNST tham gia cộng đồng đặc biệt cha mẹ học sinh vô quan trọng Nhà trường giáo viên cần chủ động đề xuất, phối hợp với cấp ủy, quyền, ban ngành đồn thể địa phương; các quan, tổ chức, doanh nghiệp địa phương, nhà hoạt động xã hội, nghệ nhân, người lao động tham gia Các sở khu di tích lịch sử, khu văn hóa, quan, cơng trường, nhà vườn, khu chăn ni, đồng ruộng… gia đình địa điểm lý tưởng để học sinh thực hành, trải nghiệm sáng tạo Làm tốt vai trò trung tâm nhà trường Hoạt động trải nghiệm sáng tạo thường diễn không gian mở, có nhiều lực lượng giáo dục tham gia, đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian, cơng sức, kinh phí nên nhà trường cần xây dựng thời khóa biểu hợp lí, linh hoạt Có thể bố trí tiết HĐTNST liền với tiết SHTT để giáo viên có nhiều thời gian tiểu học, GVCN hàng ngày có mặt lớp, nội dung nhận xét đánh giá tình hình lớp thực sau buổi học Nhà trường cần giao quyền tự chủ khuyến khích giao viên linh hoạt, sáng tạo việc xây dựng chương trình thời khóa biểu Mặt khác hoạt động TNST không trách nhiệm riêng GVCN nên nhà trường cần đóng vai trò trung tâm, định hướng tổ chức, đạo, điều hành, phân công trách nhiệm cho thành viên nhà trường; chủ động phối hợp với lực lượng giáo dục khác tổ chức HĐTNST cho học sinh 14 Bên cạnh đó, nhà trường cần đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, tài vụ cho hoạt động em; khuyến khích, động viên đội ngũ giáo viên tích cực sáng tạo q trình tổ chức hoạt động IV Tính giải pháp: Tăng cường tổ chức hoạt động thực hành cho học sinh Hoạt động trải nghiệm sáng tạo hoạt động giáo dục học sinh trực tiếp hoạt động thực tiễn nhà trường xã hội hướng dẫn tổ chức giáo viên,… qua phát triển tình cảm, đạo đức, kỹ tích luỹ kinh nghiệm riêng cá nhân Trải nghiệm sáng tạo hoạt động coi trọng môn học; đồng thời kế hoạch giáo dục bố trí hoạt động trải nghiệm sáng tạo riêng, hoạt động mang tính tổng hợp nhiều lĩnh vực giáo dục, kiến thức, kỹ khác Bằng hoạt động trải nghiệm thân, học sinh vừa người tham gia, vừa người kiến thiết tổ chức hoạt động cho nên học sinh khơng biết cách tích cực hố thân, khám phá thân, điều chỉnh thân mà biết cách tổ chức hoạt động, tổ chức sống biết làm việc có kế hoạch, có trách nhiệm Phối hơp nhiều tổ chức, lực lượng tham gia vào hoạt động giáo dục Đây hoạt động giáo dục tổ chức ngồi nhà trường, để thực có hiệu nhà trường phải xây dựng kế hạch, dự tốn kinh phí, phối hợp với nhiều tổ chức để thực hiện: Tổ chức Đoàn niên, Đội thiếu niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh, quyền địa phường, chủ trang trại, quan chuyên môn địa phương; Ban quản lý khu di tích, quản lý dịch vụ ăn uống, phương tiện lại… Phối hợp với rạm y tế : Tuyên truyền An toàn thực phẩm, giáo dục sức khỏe giơi tính, chăm sóc sức khẻ thân Phối hơp công an địa phương: Tuyên truyền an ninh trường học, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tội phạm Phối hơp khu di tích lịch sử: Tổ chức cho học sinh tham gia điểm di tích lịch sử 15 Phối hợp với chủ trang trại, chủ sở sản xuất địa phường: cho hs trải nghiệm chăm sóc rau, hoa, loại kinh tế chủ lực địa phương cà phê, điều, tiêu… V Hiệu SKKN: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo hoạt dộng giáo dục thực tiễn, tăng cường tổ chức cho học sinh thực hành cần phải tổ chức song hành với hoạt động dạy học nhà trường Thông qua hoạt động thực hành, việc làm cụ thể hành động học sinh Thông qua hoạt động học sinh nâng cao tổ chất tiềm thân, nuôi dưỡng ý thức tự lập đồng thời quan tâm chia sẻ với người xung quanh Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị I Kết luận: Thông qua việc tham gia vào HĐTNST học sinh phát huy vai trò chủ thể, tính tích cực, chủ động, tự giác sáng tạo thân Các em chủ động tham gia vào tất khâu trình hoạt động từ thiết kế hoạt động đến chuẩn bị, thực đánh giá kết hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa tuổi khả than từ hình thành cho em lực, phẩm chất phát triển khả sáng tạo cá tính riêng cá nhân tập thể HĐTNST có nội dung đa dạng mang tính tích hợp, tổng hợp nhiều kiến thức, kĩ nhiều môn học, nhiều lĩnh vực học tập giáo dục như: Giáo dục đạo đức, giáo dục trí tuệ, giáo dục kĩ sống, giáo dục nghệ thuật thẩm mĩ, giáo dục lao động, giáo dục phòng chống ma tuysvaf phòng chống tệ nạn xã hội… Nội dung giáo dục HĐTNST thiết thực gần gũi với sống thực tế, đáp ứng nhu cầu hoạt động học sinh, giúp em vận dụng hiểu biết vào thực tiễn sống cách dễ dàng, thuận lợi Thông qua hoạt động năm học 2018-2019 nhà trường định hướng tổ chức theo qui mô khác nhau: Theo khối lớp, theo nhóm sở thích… Khối 1; khối 2,3 khối 4,5; câu lạc theo sở thích: Câu lạc võ thuật, vẽ tranh, viết chữ đẹp Từ đặc điểm chung khối lớp, 16 nhóm nhà trường tổ chức cho học sinh nhiều tiết học trải nghiệm địa phương xã Eana, thành phố Buôn Ma Thuột II Kiến nghị: Kiến nghị với địa phương tổ chức, đoàn thể Tạo điều kiện cho nhà trường đến liên hệ cho học sinh học tiết học trải nghiệm Kiến nghị với Phòng Giáo dục Đào tạo Chỉ đạo khuyến khích trường tổ chức tiết học trải nghiệm Người viết Đỗ Thị Vinh 17 ... nghiêm, hoạt động trải nghiệm, hình thức tổ chức trải nghiệm Đối tượng nghiên cứu Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhà trường, giải pháp nâng cao hiệu hoạt động trải nghiệm sáng tạo; hình... tài Một số giải pháp nâng cao hiệu Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) cho học sinh Để thực đề tài thân cần phải nhận thức tốt số điểm sau: Nắm rõ đặc điểm HĐTNST, chương trình hoạt động trải. .. tri thức ý tưởng thu từ trải nghiệm d Các loại hoạt động trải nghiệm sáng tạo chủ yếu Sinh hoạt cờ, Sinh hoạt lớp Hoạt động giáo dục chủ đề Hoạt động câu lạc Hoạt động trải nghiệm thực tế e.Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINH, SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn