99 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn hóa học năm 2019 GIẢI CHI TIẾT tập 2

232 140 0
  • Loading ...
1/232 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 12:43

➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – mơn Hóa Học Trang / 235 Từ TYHH – thầy Thành: Vậy kỳ thi THPT Quốc Gia 2019 tháng diễn Đây thời điểm quan trọng em học sinh bước vào giai đoạn luyện đề Chính mà TYHH tổng hợp tài liệu đề thi để giúp em có thêm nhiều nguồn đề phong phú luyện đề hiệu Hi vọng quà nhỏ giúp em có thêm động lực cho việc ơn thi giúp ôn thi hiệu nhé! Lưu ý: Đề thi TYHH tổng hợp từ nhiều nguồn chưa rà soát kỹ nên phần ĐỀ THI GIẢI CHI TIẾT chắn có số lỗi Trong q trình học tập có thắc mắc bạn truy cập TYHH nhóm Tài liệu VIP TYHH để hỗ trợ học tốt nha! - Để học tập hiệu TYHH khuyến khích em học sinh nên IN RA cố gắng dành không thời gian thi thật! - Các tập phát hành thời gian tới để giúp em học tốt Lộ trình phát hành dự kiến tập tập chi tiết sau:    Tập 1: phát hành (gồm đề → đề 36) Tập 2: phát hành (gồm đề 37 → đề 68) Tập 3: phát hành ngày 05/06 (gồm đề 69 → đề 99) Link tải tập 1: http://bit.ly/tyh-tap-1-199-2019 Chúc em học tốt! Thầy Thành – sáng lập TYHH Quý thầy cô cần file words tài liệu để phục phụ việc giảng dạy vui lòng liên hệ qua sđt facebook sau ạ!  SĐT (ưu tiên): 0865 508 576  Facebook: https://www.messenger.com/t/thanh2k6 ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – mơn Hóa Học Trang / 235 PHẦN 1: ĐỀ BÀI ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – môn Hóa Học Trang / 235 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHỊNG TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 40 câu / trang) Mã đề: 132 Họ tên: Tơi u Hóa Học - #1 Hóa Học Việt Nam SBD: https://www.facebook.com/hoctothoahoc/ Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 Câu 1: Chất sau thuộc loại đisaccarit? A Tinh bột B Glucozơ C Xenlulozơ D Saccarozơ Câu 2: Kim loại Mg điều chế phương pháp sau đây? A Cho MgO phản ứng với khí CO nhiệt độ cao B Điện phân nóng chảy MgCl C Cho dung dịch MgCl phản ứng với lượng dư Na D Điện phân dung dịch MgCl có màng ngăn Câu 3: Kim loại sau kim loại kiềm? A Al B Fe C Ca D K Câu 4: Chất X có cơng thức phân tử C 4H9O2N, cho biết: (a) X + NaOH → Y + CH 4O (b) Y + HCl → Z + NaCl Công thức cấu tạo X Z A CH3CH(NH2)COOCH3 CH3CH(NH2)COOH B CH3CH(NH2)COOCH3 CH3CH(NH3Cl)COOH C H2NCH2COOC2H5 ClH3NCH2COOH D H2NCH2CH2COOCH3 CH3CH(NH3Cl)COOH Câu 5: Phản ứng sau có phương trình ion thu gọn CO 32- + 2H+ → CO2 + 2H2O A CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O B KHCO3 + CH3COOH → CH3COOK + CO2 + H2O C Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO + H2O D NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O Câu 6: Cho lượng hỗn hợp X gồm Ba Na vào 100 ml dung dịch Y gồm HCl 0,4M FeCl 0,3M Kết thúc phản ứng, thu 1,12 lít khí (ở đktc) m gam kết tủa Giá trị m A 2,675 B 2,140 C 1,070 D 3,210 Câu 7: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng Dung dịch AgNO3 NH3 Kết tủa kim loại X Quỳ tím Chuyển màu xanh Y Cu(OH)2 Màu xanh lam đặc trưng Z Nước brom Kết tủa trắng T Các dung dịch X, Y, Z, T A Etyl fomat, lysin, glucozơ, anilin B Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin C Etyl fomat, anilin, glucozơ, lysin D Anilin, glucozơ, lysin, etyl fomat Câu 8: Trong ion sau đây, ion có tính oxi hóa mạnh nhất? A Zn2+ B Cu2+ C Ca2+ D Ag+ Câu 9: Kim loại Cu không tan dung dịch sau đây? A HCl B FeCl3 C HNO3 loãng, nóng D H2SO4 đặc, nguội Câu 10: Kim loại M nóng đỏ cháy mạnh khí clo tạo khói màu nâu Phản ứng hóa học xảy với kim loại M thí nghiệm ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – môn Hóa Học Trang / 235 t t A Fe + Cl2  B 2Al + 3Cl2   FeCl2  2AlCl3 t t C Cu + Cl2  D 2Fe + 3Cl2   CuCl2  2FeCl3 Câu 11: Ở điều kiện thường, kim loại sau dẫn điện tốt nhất? A Cu B Au C Al D Ag Câu 12: Butyl axetat este dùng làm dung môi pha sơn Công thức cấu tạo butyl ax etat A CH3-COO-CH2-CH2-CH2-CH3 B CH3COO-CH2-CH2-CH3 C CH3-CH2-CH2-CH2-COO-CH3 D CH3-COO-CH(CH3)-CH2-CH3 Câu 13: Dung dịch Gly-Ala không phản ứng với? A dung dịch NaOH B Cu(OH)2 C dung dịch KOH D dung dịch HCl Câu 14: Dung dịch sau làm cho quỳ tím chuyển sang màu hồng? A Axit glutamic B Glysin C Lysin D Đimetylamin Câu 15: Trong sơ đồ thực nghiệm theo hình vẽ sau đây? Phát biểu sau đúng? A Chất khí sau qua bơng tẩm NaOH đặc làm màu dung dịch brom KMnO B Vai trò bơng tẩm NaOH đặc hấp thụ lượng C 2H5OH chưa phản ứng bị bay C Vai trò H2SO4 đặc oxi hóa C2H5OH thành H2O CO2 170180 C D Phản ứng chủ yếu thí nghiệm 2C 2H5OH  (C2H5)2O + H2O Câu 16: Cho 7,8 gam bột Zn vào 200 ml dung dịch AgNO 1,0M Sau phản ứng hoàn toàn thu m gam hỗn hợp kim loại Giá trị m A 29,4 B 21,6 C 22,9 D 10,8 Câu 17: Xenlulozơ trinitrat điều chế từ xenlulozơ axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng Để có 297 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%) Giá trị m A 300 kg B 210 kg C 420 kg D 100 kg Câu 18: Trong sơ đồ phản ứng sau: men (1) Xenlulozơ  glucozơ  X + CO2 (2) X + O2   Y + H2 O Các chất X, Y A ancol etylic, axit axetic B ancol etylic, cacbon đioxit C ancol etylic, sobitol D axit gluconic, axit axetic Câu 19: Cho chất sau: etyl amin, glysin, phenylamoni clorua, etyl axetat Số chất tác dụng với dung dịch NaOH điều kiện thích hợp A B C D Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X thu 16,8 lít khí CO 2; 2,8 lít khí N2 (đktc) 20,25 gam H2O Cơng thức phân tử X A C3H9N B C2H7N C C3H7N D C4H9N Câu 21: Chất khí X có tính chất sau: a) phản ứng với dung dịch Ca(OH) dư tạo kết tủa; b) gây hiệu ứng nhà kính làm biến đổi khí hậu; c) khơng có phản ứng cháy; d) khơng làm m àu nước brom Chất X A H2O B CH4 C CO2 D SO2 Câu 22: Có amin bậc ba đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C 5H13N? A B C D Câu 23: Tơ nitron dai, bền với nhiệt giữ nhiệt tốt, thường dùng để dệt vải may quần áo ấm bện thành sợi len đan áo rét Tơ nitron điều chế từ phản ứng trùng hợp chất sau đây? A CH2=CH-CH=CH2 B CH2=CHCN C CH2=CHCl D H2N-[CH2]5-COOH ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – môn Hóa Học Trang / 235 Câu 24: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Nhúng Zn nguyên chất vào dung dịch HCl (b) Nhúng Cu nguyên chất vào dung dịch AgNO (c) Nhúng Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl (d) Để miếng sắt tây (sắt tráng thiếc) khơng khí ẩm (e) Nhúng gang (hợp kim sắt cacbon) vào dung dịch NaCl Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ăn mòn điện hóa học A B C D Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa tripanmitin, triolein, axit stearic, axit panmitic (trong số mol chất béo nhau) Sau phản ứng thu 83,776 lít CO2 (đktc) 57,24 gam nước Mặt khác, đun nóng m gam X với dung dịch NaOH (dư) đến phản ứng hồn tồn thu a gam glixerol Giá trị a A 51,52 B 13,80 C 12,88 D 14,72 Câu 26: Điện phân dung dịch X chứa đồng thời 0,04 mol HCl a mol NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi, hiệu suất điện phân 100%) thời gian t giây thu 1,344 lít hỗn hợp hai khí điện cực trơ Mặt khác, điện phân X thời gian 2t giây thu 1,12 lít khí (đktc) hỗn hợp khí anot Giá trị a A 0,04 B 0,02 C 0,06 D 0,01 Câu 27: Chia m gam hỗn hợp E gồm peptit mạch hở thành hai phần Đốt cháy hoàn toàn phần thu N2, CO2 31,5 gam H2O Thủy phân hoàn toàn phần hai, thu hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin Cho X vào 300ml dung dịch NaOH 2M, dung dịch Y chứa 65,1 gam chất tan Để tác dụng vừa đủ với Y cần dung dịch chứa 1,1 mol HCl Biết phản ứng hoàn toàn Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 86 B 85 C 88 D 87 Câu 28: Cho hai phản ứng sau: điện phân (1) NaCl + H2O  (2) X + CO2 (dư) → T  X + Y↑ + Z↑ màng ngăn Phát biểu sau đúng? A Chất khí Y khơng có màu, mùi, vị Y trì cháy, hơ hấp B Dung dịch X có tính tẩy màu, sát trùng, thường gọi nước Gia-ven C Chất khí Z khử CaO thành Ca nhiệt độ cao D Chất T dùng làm thuốc giảm đau dày Câu 29: Thực thí nghiệm sau: (a) Thổi khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư (b) Nung nóng AgNO (c) Điện phân dung dịch CuSO 4, điện cực trơ (d) Cho mảnh đồng vào dung dịch chứa HCl NaNO (e) Cho sợi dây bạc vào dung dịch H 2SO4 loãng (f) Cho mẩu nhỏ natri vào cốc nước Sau thời gian, số thí nghiệm sinh chất khí A B C D Câu 30: Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa tristearin theo bước sau: Bước 1: Cho vào bát sứ khoảng gam tristearin – 2,5 ml dung dịch NaOH nồng độ 40% Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp khoảng 30 phút khuấy liên tục đũa thủy tinh, thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp khơng đổi Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp – ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ để nguội Phát biểu sau sai? A Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nhẹ lên B Sau bước 2, thu chất lỏng đồng C Mục đích việc thêm dung dịch NaCl làm tăng tốc độ cho phản ứng xà phòng hóa D Phần chất lỏng sau tách hết xà phòng hòa tan Cu(OH) thành dung dịch màu xanh lam ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – mơn Hóa Học Trang / 235 Câu 31: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Na, K, Na2O, Ba BaO (trong oxi chiếm 20% khối lượng) vào nước, thu 300 ml dung dịch Y 0,448 lít (ở đktc) khí H Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch gồm HCl 0,2M H 2SO4 0,3M, thu 400 ml dung dịch có pH = 13 Giá trị m (coi H 2SO4 phân ly hoàn toàn) A 6,4 B 12,8 C 4,8 D 2,4 Câu 32: Cho hỗn hợp X chứa 0,2 mol Y (C7H13O4N) 0,1 mol chất Z (C6H16O4N2, muối axit cacboxylic hai chức) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu ancol đơn chức, hai amin no (kế tiếp dãy đồng đẳng) dung dịch T Cô cạn T thu hỗn hợp G chứa ba muối khan có số nguyên tử cacbon (trong có hai muối hai axit cacboxylic muối mộ t amino axit thiên nhiên) Khối lượng muối có phân tử khối nhỏ G A 19,2 gam B 18,8 gam C 14,8 gam D 22,2 gam Câu 33: Dẫn từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch chứa đồng thời NaOH Ba(OH) Sự phụ thuộc khối lượng kết tủa vào thể tích khí CO2 đktc biểu diễn đồ thị bên Giá trị m A 5,91 B 7,88 C 11,82 D 9,85 Câu 34: Hỗn hợp X chứa Mg, Fe, Cu, FeO, Fe2O3, Fe3O4 CuO, oxi chiếm 3,5% khối lượng Đun nóng m gam X với 0,448 lít khí CO thời gian thu rắn Y hỗn hợp khí Z có tỷ khối so với hiđro 16 Hồ tan hết Y dung dịch chứa 1,3 mol HNO 3, thu dung dịch T chứa 84,72 gam muối 2,688 lít hỗn hợp khí G chứa NO N2 Biết G có tỷ khối hiđro 89/6 Biết thể tích khí đo đktc Giá trị m A 19,2 B 12,8 C 16,0 D 32,0 Câu 35: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO 3)2, Fe(NO3)3 FeCO3 bình kín (khơng có khơng khí) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu chất rắn Y phần khí Z có tỉ khối so với H2 22,75 (giả sử khí NO sinh khơng tham gia phản ứng khác) Cho Y tan hoàn toàn dung dịch gồm 0,04 mol NaNO 0,92 mol KHSO4 (loãng), thu dung dịch chứa 143,04 gam muối trung hòa kim loại hỗn hợp hai khí có tỉ khối so với H 6,6 (trong có khí hóa nâu khơng khí) Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 37 B 40 C 38 D 39 Câu 36: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp KHCO Na2CO3 vào nước dung dịch X Nhỏ chậm khuấy toàn dung dịch X vào 55 ml dung dịch KHSO 2M Sau kết thúc phản ứng thu 1,344 lít khí CO2 (ở đktc) dung dịch Y Thêm dung dịch Ba(OH) (dư) vào Y thu 49,27 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 25,20 B 19,18 C 18,90 D 18,18 Câu 37: Thủy phân hoàn toàn mol peptit mạch hở X thu mol Gly, mol Ala mol Val Mặt khác, thủy phân khơng hồn tồn X thu được tripeptit Y Phát biểu sau đúng? A Phân tử khối X 431 B Số liên kết peptit phân tử X C X phản ứng với Cu(OH) dung dịch NaOH thu dung dịch màu xanh lam D Trong Y ln có mắt xích Gly ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – mơn Hóa Học Trang / 235 Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon mạch hở X (là chất khí điều kiện thường), thu 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) Mặt khác, m gam X làm màu hết tối đa 100 ml dung dịch brom nồng độ 1,5M Giá trị nhỏ m A 4,20 B 3,75 C 3,90 D 4,05 Câu 39: Cho phát biểu sau: (a) Một số este không độc, dùng làm chất tạo hương công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm etyl fomat, benzyl fomat, iso amyl axetat (b) Ở nhiệt độ thường tristearin chất lỏng triolein chất rắn chúng khơng tan nước (c) Glucozơ có hầu hết phận lá, hoa, rễ… chín, đặc biệt nhiều nho chín (d) Tinh bột tạo thành xanh nhờ q trình quang hợp (từ khí cacbonic, nư ớc, ánh sáng mặt trời chất diệp lục) (e) Mùi cá, đặc biệt cá mè (chứa nhiều trimetylamin) giảm bớt ta dùng giấm ăn để rửa sau mổ cá (f) Polietilen, xenlulozơ, cao su tự nhiên, nilon-6, nilon 6-6 polime tổng hợp Số phát biểu A B C D Câu 40: Hợp chất hữu E (chứa nguyên tố C, H, O tác dụng với Na) Cho 44,8 gam E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch F chứa hai chất hữu X, Y Cô cạn F thu 39,2 gam chất X 26 gam chất Y Tiến hành hai thí nghiệm đốt cháy X, Y sau: Thí nghiệm 1: Đốt cháy 39,2 gam X thu 13,44 lít CO2 đktc; 10,8 gam H2O 21,2 gam Na2CO3 Thí nghiệm 2: Đốt cháy 26 gam Y thu 29,12 lít CO2 đktc; 12,6 gam H2O 10,6 gam Na2CO3 Biết E, X Y có cơng thức phân tử trùng với công thức đơn giản phản ứng xảy hồn tồn Số cơng thức cấu tạo E thỏa mãn tính chất A B C D HẾT ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – mơn Hóa Học Trang / 235 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề (Đề thi có 40 câu / trang) Mã đề: 020 Họ tên: Tôi yêu Hóa Học - #1 Hóa Học Việt Nam SBD: https://www.facebook.com/hoctothoahoc/ Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 Câu 41 Peptit bị thủy phân hoàn toàn nhờ xúc tác axit tạo thành A amin B anđehit C ancol D α-amino axit Câu 42 Cacbohiđrat chứa hai gốc glucozơ phân tử A tinh bột B xenlulozơ C saccarozơ D mantozơ Câu 43 Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A Na2SO4 B NaNO3 C NaOH D NaCl Câu 44 Este sau có phản ứng tráng bạc? A HCOOH B HCOOC3H7 C C2H5COOCH3 D C3H7COOH Câu 45 Vật liệu giả da (để sản xuất đồ dùng bọc da bên ngồi áo khốc, đồ nội thất…) thường làm từ nhựa PVC Monome tương ứng PVC có cơng thức phân tử A C2H3Cl B C2H4 C C2H6 D C3H6 Câu 46 Khí sau khí chủ yếu gây nên “hiệu ứng nhà kính”? A CO2 B Cl2 C CO D H2S Câu 47 Fructozơ không phản ứng với chất sau đây? A H2 (Ni/t°) B Cu(OH)2/NaOH (t°) C Dung dịch Br2 D Dung dịch AgNO3/NH3 (t°) Câu 48 Công thức chung oxit kim loại thuộc nhóm IIA A RO B R2O3 C R2O D RO2 Câu 49 Trong tất kim loại, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao A kẽm B vonfam C đồng D sắt Câu 50 Nước cứng không gây tác hại đây? A Gây ngộ độc nước uống B Làm hỏng dung dịch pha chế, làm thực phẩm lâu chín giảm mùi vị C Làm tính tẩy rửa xà phòng, làm hư hại quần áo D Gây hao tốn nhiên liệu không an toàn cho nồi hơi, làm tắc đường ống dẫn nước Câu 51 Chất sau thuộc loại α-aminoaxit? A H N  CH  CH  COOH B CH3  CH  NH2   COOH C CH3  CH  NH2   CH2  COOH D H2 N  CH2 5  NH2 Câu 52 Kim loại sau phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng? A Cu B Ag C Au D Al Câu 53 Khi thủy phân HCOOC6H5 mơi trường kiềm dư thu chất hữu A ancol B muối ancol C muối D muối phenol Câu 54 Hòa tan m gam natri vào nước thu dung dịch X Trung hòa X cần 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M Giá trị m A 6,9 B 4,6 C 9,2 D 2,3 Câu 55 Cho dãy dung dịch sau: Na2SO4, NaOH, HCl, H2SO4 Số chất dãy phản ứng với dung dịch Ba(HCO3)2 tạo kết tủa A B C D ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – môn Hóa Học Trang / 235 Câu 56 Để loại bỏ Al, Fe, CuO khỏi hỗn hợp gồm Ag, Al, Fe CuO, dùng lượng dư dung dịch A Fe(NO3)3 B HCl C NaOH D HNO3 Câu 57 Cho dung dịch NH4NO3 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, sau đun nóng nhẹ thu 4,48 lít khí (đkc) m gam muối Giá trị m A 33,1 B 39,8 C 16,0 D 26,1 Câu 58 Chất sau khơng hòa tan Cu(OH)2? A Glucozơ B Axit axetic C 3-clopropan-1,2-điol D Ancol etylic Câu 59 Cho 100 ml dung dịch X chứa CH3CHO 1M, CH2=CH-COOH 2M phản ứng với dung dịch Br2 Số mol Br2 cần phản ứng vừa đủ với chất X A 0,4 B 0,2 C 0,1 D 0,3 Câu 60 Nhỏ từ từ giọt dung dịch Y vào ống nghiệm chứa kết tủa đồng (II) hidroxit hình vẽ, thấy kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam Dung dịch Y chất sau đây? A Glixerol B Ancol etylic C Anđehit axetic D Phenol Câu 61 Cho m gam glucozơ lên men thu 11,2 lít khí CO2 (đktc), hiệu suất phản ứng đạt 90% Giá trị m A 90 B 50 C 70 D 60 Câu 62 Curcumin thành phần curcuminoid – chất củ nghệ Cucumin có khả làm giảm đau dày, tiêu diệt gốc tự gây ung thư… Curcumin có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản phần trăm khối lượng nguyên tố C, H, O 68,48%; 5,43%; 26,09% Công thức phân tử curcumin A C21H20O5 B C20H20O6 C C21H20O6 D C20H21O6 Câu 63 Ngâm kẽm 100 gam dung dịch CuSO4 16% Sau phản ứng kết thúc, khối lượng kẽm A không thay đổi B tăng 0,1 gam C giảm 0,1 gam D tăng 0,01 gam Câu 64 Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,1M, bỏ qua điện li nước đánh giá nồng độ mol ion sau đúng? A  H    10 7 M B  H    10 7 M C  H    10 7 M D  H    101 M Câu 65 Cho chất X Y có cơng thức phân tử C4 H ClO2 thỏa mãn: X  NaOH  muối hữu X1  C2 H5OH  NaCl Y  NaOH  muối hữu Y1  C2 H4  OH 2  NaCl X Y A CH3COOCHClCH3 CH 2ClCOOCH 2CH3 B CH2ClCOOC2 H5 HCOOCH 2CH 2CH 2Cl C CH2ClCOOC2 H5 CH3COOCH 2CH 2Cl D CH3COOC2 H Cl CH3ClCOOCH 2CH3 Câu 66 Hòa tan gam glyxin vào 200 ml dung dịch hỗn hợp chứa HCl 0,1M H2SO4 0,15M thu dung dịch X Cho 6,8 gam NaOH tan hết dung dịch X dung dịch Y Sau phản ứng hồn tồn, cạn Y thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 13,59 B 14,08 C 12,84 D 15,04 Câu 67 Cho a mol kim loại Mg vào dung dịch chứa hỗn hợp b mol CuSO4 c mol FeSO4 Dung dịch sau phản ứng chứa muối Điều kiện phù hợp với thí nghiệm trên? A b  a  b  c B b  a  b  c C b  a  0,5  b  c  D a  b Câu 68 Hai kim loại kiềm thổ X Y thuộc chu kì liên tiếp bảng tuần hồn ngun tố hóa học Hòa tan X, Y vào nước dư, thu 0,336 lít khí (đktc) dung dịch Z Cho HCl dư vào dung dịch Z, thu 1,515 gam muối Hai kim loại X, Y ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – mơn Hóa Học Trang 10 / 235 - Các phản ứng xảy ra: to nH N[CH ]5 COOH (X )  ( HN  [CH ]5  CO ) n  nH 2O nilon 6 H2 N[CH2 ]5 COOH (X4 )  HCl   ClH3N[CH ]5 COOH (X3 ) H2 N[CH2 ]5 COONa (X1)  2HCl   ClH3N[CH ]5 COOH (X3 )  NaCl H2 N  [CH2 ]5  COO  NH3CH3 (X)  NaOH   H2 N[CH2 ]5 COONa (X1)  CH3NH2 (X2 )  H2O A Sai, X2 làm quỳ tím hóa xanh B Đúng X X4 có tính lưỡng tính C Sai, Phân tử khối X 162 phân tử khối X3 167,5 D Sai, Nhiệt độ nóng chảy X1 lớn X4 Câu 28 Chọn A (a) Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O n  (b) Lập tỉ lệ:  OH  1,5   tạo muối Na2CO3 NaHCO3 Các phản ứng: n CO CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O CO2 + NaOH → NaHCO3 (c) Mg + Fe2(SO4)3 dư  MgSO4 + 2FeSO4 Hỗn hợp thu gồm muối (tính Fe2(SO4)3 dư) Fe2O3  HCl  2FeCl3  H 2O mol  mol  hỗn hợp muối gồm FeCl2, CuCl2 (d)  2FeCl  Cu  FeCl  CuCl 2   mol mol  K2S + Na2S + 2H2O (e) Đúng, 2KHS + 2NaOH  (f) NaHSO4 + NaHCO3  Na2SO4 + CO2 + H2O Câu 29 Chọn A (1) Sai, Cu không khử ion Fe2+ Câu 30 Chọn C Hỗn hợp X gồm C2H2 (x mol), H2 (3x mol) CH4 dư (y mol) 26x  3x.2  16y  0, 08.5.2  0,8 32x  16y  0,8 Ta có:    n Br2  2x  0, 03mol  m  4,8 (g)  x  3x  y  0, 08 4x  y  0, 08 Câu 31 Chọn D - Thứ tự phản ứng xảy cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch chứa NaHCO3 Na2CO3:  HCO3 (1) H   CO32  (2) HCO3  H   CO2  H 2O - Tại vị trí n H   0,15 mol ta có: b  n CO32  0,15 mol - Tại vị trí n H   0,35 mol ta có: a  n HCO3  0,35  n CO32  0, mol Vậy a : b = 0, 2: 0,15  4: Câu 32 Chọn C (1) Đúng, Sự đông tụ đông lại protein tách khỏi dung dịch đun nóng thêm axit, bazơ, muối Sự kết tủa protein nhiệt gọi đơng tụ (2) Đúng, Sợi bơng chứa thành phần xenlulozơ đốt cháy khơng có mùi khét mùi giống mùi đốt giấy Tơ tằm đốt cháy có mùi khét mùi tóc cháy thành phần tơ tằm kết tinh từ protein (3) Đúng, Cho dung dịch HCl dư vào benzen anilin anilin tan HCl phần khơng tan benzen sau ta chiết lọc phần khơng tan thu benzen Đem dung dịch lại gồm có HCl dư C6H5NH3Cl sau chiết tác dụng với NaOH ta thu anilin không tan (4) Đúng ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – mơn Hóa Học Trang 218 / 235 (5) Sai, Khơng dùng AgNO3/NH3 chất có khả tham gia phản ứng Để nhận biết glucozơ fructozơ ta dùng dung dịch Br2 glucozơ làm màu dung dịch Br2 fructozơ khơng (6) Đúng, Trong tinh bột, amilopectin chiểm khoảng 70-80% Trong gạo nếp chứa thành phần amilopectin cao gạo tẻ gạo nếp dẻo gạo tẻ Câu 33 Chọn D - Xét trường hợp dung dịch Y chứa chất tan NaOH NaCl Quá trình điện phân diễn sau : Tại catot: Tại Anot: 2+ Fe + 2e → Fe 2Cl- → Cl2 + 2e x ← 2x → x (2x + 2y) (x + y) ← (2x + 2y) 2H2O + 2e → 2OH + H2 2y → 2y y - Từ phương trình: suy - Khối lượng dung dịch giảm: X: m = Câu 34 Chọn A - Khi cho 0,05 mol X, Y tác dụng với 0,06 mol NaOH, nhận thấy: n NaOH  n E  E có chất este phenol (A) (hoặc đồng đẳng phenol) chất lại (B) Với n A  n NaOH  n E  0,01 mol n B  n E  n A  0,04 mol - Các cấu tạo thỏa mãn chất A là: HCOOC6H4CH3 (o, m, p) CH3COOC6H5 - Các cấu tạo thỏa mãn chất B là: HCOOCH2C6H5 C6H5COOCH3 n H 2O  n A  0, 01 mol m  m NaOH  m T  m H 2O BTKL  M ancol  E  108 : C H 5CH 2OH - Ta có:  n n  n  0, 04 mol ancol ancol B   B HCOOCH2C6H5: 0,04 mol A CH3COOC6H5: 0,01 mol  m  m CH3COONa  0,82 (g) Câu 35 Chọn D - Khi thêm m gam Na vào dung dịch hỗn hợp NaOH Ba(OH)2 thì: (với x số mol Na thêm vào) - Nhận thấy: + Để x đạt giá trị lớn kết tủa Al(OH)3 đạt cực đại tan lại phần  mà  mNa  11,5(g) Câu 37 Chọn B - Đồ thị (a) cho thấy lượng Fe3+ từ tăng dần sau khơng đổi nên ứng với thí nghiệm (1) + Phương trình phản ứng : - Đồ thị (b) cho thấy lượng Fe3+ giảm dần nên ứng với phản ứng (2) + Phương trình phản ứng : - Đồ thị (c) cho thấy lượng Fe3+ không đổi nên ứng với phản ứng (3) + Phương trình phản ứng : Câu 38 Chọn D - Gọi CTTQ X CxHyOzNt Khi đốt X thì: ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – mơn Hóa Học Trang 219 / 235 BT:C  nCO  nCaCO  0,07mol  n H O  100nCaCO  mdd giaûm  44nCO 18 2  0,085mol BT:O  nO(X)  2nCO2  n H2O  2nO2  0,05 mol + Lập tỉ lệ: x : y : z : t  n C :n H :n O :n N  :17 : : suy CTPT X C7 H17 O5 N3  RCOONa  NH2RCOONa - X tác dụng với NaOH C7 H17O5 N3 (X)  NaOH  0,06 mol 0,02 mol - Ta có: n NaOH   X là: CH3COONH3CH2CONHCH(CH3 )COONH nX  m  82nCH3COONa  97n NH2CH2COONa  111n NH2CH(CH3 )COONa  5,8gam Câu 39 Chọn D   Fe3 , Mg 2 , NH 4 , NO3  NO , N 2O (1) HNO - Quá trình: Fe, Mg, O  m gam X 0,26 mol 0,04 mol 129,4(g) dd Y H 2SO4  Fe3 , Mg 2 ,SO 24  SO (2) 104(g) dd Z BT: e cho (1) (2)   n NH NO3  0,7 mol 2n SO2  3n NO  8n N 2O  0, 0375 mol + Gọi T hỗn hợp muối chứa Fe(NO3)2 Mg(NO3)2 suy ra: mT  mY  mNH4 NO3  126, 4gam + Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng + bảo tồn điện tích cho hỗn hợp T Z ta có: mT  m Z 126,  104  2n NO   nSO 2    0,8mol 2.M NO   MSO 2 2.62  96 BT:S  BT: H + Xét trình (2):  n H2O  n H2SO4  nSO2  n SO 2  1,5 mol  mX  mH2SO4  mZ  mSO2  mH2O  m  28,8gam BTKL Câu 40 Chọn A - Nhận thấy Mancol  46 suy hỗn hợp ancol thuộc dãy đồng đẳng CH3OH CTTQ hỗn hợp ancol CmHm1OH Với 32  Mancol  14m  18  46   m  Quá trình: HCl R(COOH)2 ,R(COOC m H2m1 ),C m H2m 1OH NaOH 0,1mol a(g)hỗn hợp X R(COONa)2 ,NaOHdư R(COONa)2 ,NaCl dung dịch Y C m H2m 1OH :0,02 mol  n R(COONa)2  Ta có: nNaOH dư  n HCl  0,02 mol  BT: Na n NaOH  n NaCl  0, 04 mol 1 m  BT: C a  - Khi đốt a (g) X  a.n R(COONa)2  m.nancol  nCO2  0,04a  0,05m  0,19  (Với a số nguyên tử C axit)  Axit cần tìm CH2(COOH)2 Vậy, chất rắn Y gồm có CH2(COONa)2: 0,04 mol NaCl: 0,02 mol  mrắn Y = 7,09 gam HẾT ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – mơn Hóa Học Trang 220 / 235 - NHĨM GIÁO VIÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 ĐỀ CHUẨN – SỐ 14 Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Y HÀ NỘI 1C 11C 21C 31D 2D 12C 22C 32A 3A 13A 23D 33B Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 40 câu / trang) 4B 14A 24B 34A 5B 15D 25B 35D 6C 16B 26D 36B 7D 17B 27C 37A 8C 18A 28C 38C 9B 19C 29B 39A 10A 20A 30C 40A HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 14 Chọn A  10n N2  8n NH4 NO3  3n Al  1, 62  n N2  0, 05 mol Ta có:    VN2  1,12 (l) n  0,14 mol 12n  10n  n  NH NO N NH NO HNO   4 3   Câu 20 Chọn A o xt, t  CH3CHO C2H4 + O2  Câu 21 Chọn C  o H ,t  C2H5OH C2H4 + H2O  t  CaO(X1 )  CO CaCO3 (X)  CaO (X1) + H2O  Ca(OH)2 (X2) Ca(OH)2 (X2) + NaHCO3 (Y)  CaCO3 (X) + NaOH + H2O Ca(OH)2 (X2) + 2NaHCO3 (Y)  CaCO3 + Na2CO3 + H2O Câu 22 Chọn C Khi thuỷ phân X thu sản phẩm có khả phản ứng với dung dịch AgNO NH3  X có dạng HCOOCH=CH-R’ Các đồng phân thoả mãn X H-COOCH=CH-CH2-CH3 (2 đồng phân); H-COOCH=C(CH3)-CH3 Câu 23 Chọn D Chất phản ứng với dung dịch NaOH lỗng nóng Al, CO2, FeCl2, NaHCO3, CuSO4, MgCl2 Câu 24 Chọn B Chất dãy bị thuỷ phân môi trường kiềm metyl acrylat, tristearin, anbumin Câu 25 Chọn B - Khi cho hỗn hợp muối tác dụng với H2SO4 loãng thì: n H 2SO4  n H 2O  n CO2  0, mol BTKL  m X  m hh  98n H 2SO4  m Y  44n CO2  18n H 2O  110,5 (g) BTKL - Khi nung X, ta có:  m Z  m X  44n CO2  88,5 (g) Câu 26 Chọn D Giả sử X chứa gốc oleat gốc stearat  X (C17H33COO)2(C17H35COO)C3H5 n Br C H COONa : 0,12 mol Ta có: n X   0, 06 mol   17 33  m  54,84 (g) (thoả mãn) C17 H35COONa : 0, 06 mol Câu 27 Chọn C Dựa vào kiện đề  CTCT X CH3COO-CH2-CH(CH3)-OOCH A Đúng, Z CH3COONa T HCOONa B Đúng, Z T hai muối cacboxylat đồng đẳng C Sai, Y có cấu trúc mạch khơng phân nhánh D Đúng, T HCOONa có tham gia phản ứng tráng gương Câu 28 Chọn C ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – mơn Hóa Học Trang 221 / 235 (a) 2NH3 + FeSO4 + 2H2O  Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 (b) 2CO2 + Ba(AlO2)2 + 4H2O  2Al(OH)3 + Ba(HCO3)2 (c) Fe(NO3)2 + 3AgNO3  Fe(NO3)3 + 3Ag (d) Na2O + H2O  2NaOH sau Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O (vừa đủ) (e) NaAlO2 dư + HCl + H2O  NaCl + Al(OH)3 (g) Cu + Fe2(SO4)3  CuSO4 + 2FeSO4 (vừa đủ) Câu 29 Chọn B (2) Sai, Fe bị thụ động hóa với HNO3 đặc, nguội (4) Sai, Nước có chứa muối CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4 gọi nước cứng vĩnh cửu Câu 30 Chọn C - Khi cho X tác dụng với Na dư thì: n OH  2n H  1, mol - Khi đốt cháy X thì: m X  12n CO2  2n H 2O  16n O  n H 2O  2, mol  m H 2O  43, (g) Câu 31 Chọn D - Tại vị trí n Ba (OH)  0, 27 mol  n SO  0, 27 mol  n Al (SO )  0,09 mol 2 2 BaSO4 : 0, 27 mol  a  76,95 (g) Al(OH)3 : 0,18 mol - Tại vị trí kết tủa lớn có:  b  mBaSO  62,91 (g)  a  b  14,04 Câu 32 Chọn A (a) Đúng, Xảy tượng đông tụ protein (b) Sai, Trong phân tử triolein có liên kết π (c) Đúng (d) Sai, Ở điều kiện thường, amino axit chất rắn, tan tốt nước (e) Sai, Dung dịch saccarozơ khơng có phản ứng tráng bạc (f) Đúng Câu 31 Chọn B It Ta có: n e   0,34 mol F Ta catot: Tại anot: 2+ Cu + 2e → Cu 2Cl- → Cl2 + 2e 0,15 0,3 0,15 x  2x 2H2O + 2e  H2 + 2OH– H2O → 4H+ + O2 + 4e 0,04  0,02  0,04 4y  y  4y BT: e   2x  4y  0,34  x  0, 05   Ta có:    71x  32y  15,11  mCu  m H2  5, 47  y  0, 06 Dung dịch sau điện phân gồm H+ dư (0,2 mol), NO3– (0,3 mol), Na+ n  BT: e  2n Fe  3n NO  H  0, 075 mol  m Fe  4, (g) Để hồ tan tối đa với Fe Fe lên Fe2+  Câu 34 Chọn A - Khi cho CO2 tác dụng với dung dịch Ba(OH) thu BaCO3 (x mol) Ba(HCO3)2 (y mol) BT: Ba   x  y  0,12 (1) tổng khối lượng kết tủa thu là: 197(x + y) + 100y = 27,64 (2) - Từ (1), (2) ta tính được: x = 0,08 mol y = 0,04 mol  n CO  x  2y  0,16 mol n CO2 162  14, (g)  mtinh bột = 2.H% Câu 35 Chọn D 0,06 mol t0 HCl Al  Cr2 O  Cr , Al O , Al (d­)   CrCl , AlCl H 0,03mol hỗn hợp X dung dịch sau phản ứng Tuyn 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – mơn Hóa Học 0,09 mol Trang 222 / 235 BT:e   n Al(d­)  2n H  2n Cr  0,02 mol vµ n Al2O3  n Cr2O3  0,03 mol BT:Al   n Al  2n Al2O3  n Al(d­)  0,08 mol - Khi cho X tác dụng với NaOH đặc, nóng thì: n NaOH  2n Al2O3 n Al(dư) n Al(ban đầu) 0,08 mol Câu 37 Chọn A Thể tích khí NO lớn trộn dung dịch H 2SO4; HCl HNO3 (với số mol chất nhau) n HNO3  n HCl  2n H 2SO4  n HNO3  n HCl  n H 2SO4  0,02 mol Khi n NO(max)  n HNO3  Thể tích khí NO nhỏ trộn dung dịch HCl , KNO AgNO3 (hoặc HNO3, KNO3 AgNO3 n HNO4 n 0,02 (hc HCl )   0,005 mol  VNO(min)  0,112(l) ) Khi n NO(min)  4 Câu 38 Chọn C hỗn hợp khí Z gồm CO dư CO 0,45 mol - Quá trình: Mg, Fe, O 0,3 mol  CO   32,8 (g) hh X 0,15 mol 0,05 mol  HNO 2 r¾n Y   Mg , Fe 3 , NH 4 , NO 3  NO , N 2O 0,2 mol hh khÝ 122,7 (g) muèi  n CO(Z)  n CO  0,3  n CO = nOpư = 0,15 mol  nO dư (Y) = nO (X) – nOpư = 0,3 mol - Ta có:   28n CO(Z)  44n CO  10,8 BT: e   3n Fe  2n Mg  3n NO  8n N2O  8n NH4  2n O (Y)  1, 45  8n NH4 18n NH 4  62n NO3  m Y  m KL  97,1    n NH 4  0, 0125   BTDT    n NO3  1,5625   n NO3  n NH 4  3n Fe  2n Mg  1, 45  8n NH 4 BT: N  n HNO3  n NH4  n NO3  n NO  n NO2  1,825 mol Câu 39 Chọn A - Khi gộp A, B C với tỉ lệ mol tương ứng : : 2A  3B  4C  A 2B3C4  8H 2O + Từ: n X : n Y : n Z  0,1: 0,14 : 0,07  10 :14 :  A B3C4 (X)10k (Y)14k (Z3 )7k mà  sè m¾c xÝch (min) <  sè m¾c xÝch cđa Y2Z 3T4 <  sè m¾c xÝch(max) 10k 14k 7k (73).2  20  31k  40  k  (73).4 n A  2n A 2B3C  0,02 mol nX   Víi k =1 n A 2B3C   0,01 mol  n Z  3n A 2B3C  0,03 mol 10 n  4n A 2B 3C  0,04 mol  T + Quy đổi hỗn hợp X thành C2H3ON, CH2 H2O n C H ON  n X  n Y  n Z  0,31 mol m  57n C H3ON  18n H2O Víi   n CH2  T  0,35 mol 14 n H2O  n A  n Z  n T  0,09 mol Vậy mCaCO3  100n CO2  100.(2n C2H3ON  n CH )  97 (g) Câu 40 Chọn A H SO ,t o - Axit X  C3H5 (OH)3  hỗn hợp chất hữu có Y BT:C    n C  n CO  0,14 m  12n C  n H O2 - Đốt: 3,8(g) Y  CO  H 2O    n O(Y)  Y  0,12 BT:H 16 0,14mol 0,1mol   n H  2n H 2O  0, - Lập tỉ lệ: n C : n H : n O  0,14 : 0, : 0,12  :10 :  Y có CTPT: C7 H10O6 (kY = 3) Vì Y tác dụng với NaOH theo tỉ lệ : Nên Y thuộc hai trường hợp sau: + Nếu Y chứa chức este tổng số nguyên tử O (không thỏa với CTPT) ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – mơn Hóa Học Trang 223 / 235 + Nếu Y chứa chức axit,1 chức este Khi tổng số nguyên tử O Y (thỏa)  Công thức cấu tạo thỏa mãn Y HOOC  CH  CH  COO  CH2  CH(OH)  CH2OH  Công thức cấu tạo axit X là: HOOC  CH  CH  COOH Câu A Sai, Tổng số nguyên tử hiđro hai phân tử X, Y 14 HẾT ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – môn Hóa Học Trang 224 / 235 NHĨM GIÁO VIÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 ĐỀ CHUẨN – SỐ 15 Môn thi thành phần: HÓA HỌC Y HÀ NỘI 1D 11D 21C 31A 2B 12A 22C 32B 3D 13B 23B 33C Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 40 câu / trang) 4B 14A 24D 34C 5C 15A 25D 35C 6B 16C 26A 36C 7A 17B 27A 37D 8D 18A 28D 38D 9A 19B 29B 39C 10D 20A 30C 40C HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 15 Chọn A Thí nghiệm mơ tả q trình điều chế thử tính chất etilen: 170 180 C C2H5OH  C H4 + H2 O H SO A Sai, Khí sinh etilen (C 2H4) làm màu dung dịch brom dung dịch KMnO B Sai, Vai trò bơng tẩm NaOH đặc hấp thụ khí sinh SO 2, CO2 (những sản phẩm phụ phản ứng C 2H5OH H2SO4 đặc) C Sai, Vai trò H 2SO4 đặc chất xúc tác phản ứng đồng thời chất hút ẩm 170 180 C D Sai, Phản ứng chủ yếu thí nghiệm C 2H5OH  C2H4 + H2O H SO Câu 19 Chọn B Chất tác dụng với dung dịch NaOH glysin, phenylamoni clorua, etyl axetat Câu 24 Chọn D Thí nghiệm xảy ăn mòn hóa học (a), (c) Câu 25 Chọn D (C17 H 33COO)3 C3H (k  6) : x mol  X (C15 H 31COO)3 C3H (k  3) : x mol  n CO  n H 2O  5x  2x  0,56  x  0, 08 C H COOH, C H COOH (k  1) 15 31  17 35 Khi cho X tác dụng với NaOH thì: n C3H5 (OH)3  2x  0,16  a  14, 72 (g) Câu 26 Chọn A  x  y  0, 06 H : x mol   BT: e  x  y  0, 03  n e (1)  0, 06 mol Tại thời điểm t (s):   2x  2y Cl : y mol   z  t  0, 05 O : t mol z  0, 04   BT: e   a  0, 04 Tại thời điểm 2t (s): n e (2)  0,12 mol    2z  4t  0,12  t  0, 01 Cl : z mol   Câu 27 Chọn A Xét hỗn hợp X ta có: n X  n HCl  n OH   0,5 mol Đặt CTTQ X CnH2n+1O2N mX + mNaOH = mc.tan + m H 2O (với n H 2O  0,5 mol )  mX = 50,1 gam  n = 3,8 Quy đổi hỗn hợp T thành CnH2n-1ON (0,5 mol), H2O (x mol) Đốt cháy T thu được: n H 2O  (n  0,5).0,5  x  1, 75  x  0,1 Vậy mE = 2m = 85,8 (g) Câu 28 Chọn D điện phân  NaOH + Cl2↑ + H2↑ (1) NaCl + H2O  màng ngăn (2) NaOH + CO2 (dư) → NaHCO3 A Sai, Chất khí Y Cl2 H2 B Sai, X NaOH nước Gia-ven ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – mơn Hóa Học Trang 225 / 235 C Sai, Khí Z Cl2 H2 không khử CaO nhiệt độ cao Câu 29 Chọn B o t  CaCO3 + H2O (a) CO2 + Ca(OH)2  o t  Ag + 2NO2 + O2 (b) 2AgNO3  dpdd (c) CuSO4 + H2O   Cu + H2SO4 + 1/2O2 + (d) 3Cu + 8H + 2NO3   3Cu + 2NO + 4H2O (e) Không xảy (f) 2Na + 2H2O   2NaOH + H2 Câu 30 Chọn C A Đúng, Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nhẹ lên bề mặt chất lỏng xà phòng phần chất lỏng NaCl glixerol B Đúng, Sau bước 2, chất tạo thành sau phản ứng xà phòng hố hồ tan với nên lúc bát sứ thu chất lỏng đồng C Sai, Mục đích việc thêm dung dịch NaCl bão hồ để kết tinh xà phòng lên bề mặt chất lỏng D Đúng, Sau bước 3, chất lỏng ống nghiệm có chứa glixerol hồ tan Cu(OH)2 thành dung dịch có màu xanh lam Câu 31 Chọn A Ta có: n OH (Y)  n OH  dư + n H  = 0,2 mol mà n OH (Y)  2n O  2n H2  n O  0,08 mol  %mO  mO 100%  m  6, (g) m Câu 32 Chọn B C H 3COONa : 0, Y : C H 3COONH 3CH(CH )COOCH   NaOH   AlaNa : 0,  m C2H3COONa  18,8 (g)   Z : CH NH 3OOC  CH  COONH 3C H CH (COONa) : 0,1  Câu 33 Chọn C a  b 2m a 1,5m    n Ba(OH)2 (1) V  a  Tại V  a  b  (2) 22, 197 22, 197 5b x  (a  6b)  (a  b)  b  n NaOH  (3) 22, a  5,376 m  Tại V  a  5,376  n OH   n CO2  n   2n Ba(OH)2  n NaOH  (4) 22, 197 Đặt x = a/22,4 ; y = b/22,4 z = m/197  x + y = 2z ; x = 1,5z 4z + 5y – (x + 0,24) = z Từ (1), (2), (3), (4) suy ra: z = 0,06  m = 11,82 (g) Câu 34 Chọn C n Hỗn hợp Z gồm hai khí CO CO2 với tỉ lệ: CO   n CO  0, 005 mol n CO 0, 035m 0, 035m  n O (Y)   0, 005 (1) mKL  m  0,035m  0,965m mà n O (X)  16 16 Hỗn hợp khí G chứa NO (0,1 mol) N (0,02 mol) Ta có: n HNO3  4n NO  12n N2  10n NH4  2n O(Y)  10n NH4  2.n O(Y)  0,66 (2) m muối = m KL + 62n NO3  80n NH4 = 0,965m 62.(0,5  8n NH4  2n O(Y) )  80n NH4  84,72 (3) Từ (1), (2), (3) suy ra: m = 16 (g) Câu 35 Chọn C ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – mơn Hóa Học Trang 226 / 235 NO2 ,CO2 (M Z 45,5) Fe; Hỗn hợp khí Z Fe(NO )  to 0,04 0,92 0,92 0,04 mol 0,92 mol Quá trình: X   Fe(NO ) 3 n   Y  NaNO3 , KHSO  Fe ;Na  ;K  : SO 24  H , NO (M khÝ  13,2) FeCO3 21,23 gam dung dịch hỗn hợp hỗn hợp khí - Ta có: mFen   mSO24  mK  m Na   143,04  mFen   l7,92 (g) BT: N  n NaNO3  n NO  0,04 mol mà M  M H  M NO  13,  n H  0, 06 mol BT:H  n H 2O  0,5n KHSO4  n H  0, mol BT: O  n O(Y)  3n NaNO3  n NO  n H 2O  n O(Y)  0,32 mol MX  n NO2  0, 24 M NO2  M CO2  45    m X  m Fe  62n NO3  60n CO32  37, (g) n CO2  0, 08 Câu 36 Chọn C  n HCO3  2n CO32  n H   0,11  n HCO3  0, 01 n HCO3 Khi cho từ từ X vào KHSO4 thì:     n n n  n   n CO  0, 06   0, 05 2   CO3 CO3  HCO3  CO3 BaCO Khi Y tác dụng với Ba(OH) dư kết tủa thu   n BaCO3  0,12 mol BaSO : 0,11 mol   HCO3 : 0, 02 mol  n HCO3  n CO32  n   0,12  Y  2  CO3 : 0,1 mol Vậy X có KHCO3 (0,03 mol) Na2CO3 (0,15 mol)  m = 18,9 (g) Câu 38 Chọn D Đặt CTTQ X CxHy (phân tử có chứa k liên kết π) n CO2  x.n X  0,3 x 0,3     x  2k Ta có:  n Br2  k.n X  0,15 k 0,15 Với x =  k = 1: X C2H4  m = 4,2 (g) Với x =  k = 2: X C4H6  m = 4,05 (g)  giá trị nhỏ Câu 39 Chọn C (b) Sai, Triolein chất lỏng tristearin chất rắn (f) Sai, Xenlulozơ, cao su tự nhiên polime thiên nhiên Câu 40 Chọn C BT: C    n C (X)  0,  0,  0,8 mol  BT: H BT: O  n H (X)  1, mol   n O (X)  1, mol  X C2H3O3Na Xét thí nghiệm 1:    BT: Na   n Na (X)  0, mol Xét thí nghiệm 2: (làm tương tự TN1)  Y C7H7ONa Theo kiện đề ta tìm CTCT E HO-CH2-COO-CH2-COOC6H4CH3 (o, m, p) Có tất đồng phân HẾT ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – mơn Hóa Học Trang 227 / 235 SỞ GD&ĐT TỈNH PHÚ THỌ THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 40 câu / trang) Họ tên: Tơi u Hóa Học - #1 Hóa Học Việt Nam SBD: https://www.facebook.com/hoctothoahoc/ Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 Câu 1: Trong số kim loại sau, kim loại dẫn điện tốt nhất? A Cu B Au C Al D Ag Câu 2: Kim loại có số oxi hóa +2 hợp chất A Al B Fe C Mg D Na Câu 3: X chất khí khơng màu, bị hóa nâu tiếp xúc với khơng khí Chất X A NO B N2 C NO2 D N2O Câu 4: Loại dầu, mỡ chất béo? A Mỡ động vật B Dầu thực vật C Dầu cá D Dầu mazut Câu 5: Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chất X, thu kết tủa màu trắng không tan axit clohiđric Chất X A Na2SO4 B Ca(HCO3)2 C KCl D Na2CO3 Câu 6: Mùi cá amin số chất khác gây Để khử mùi cá, người ta thường dùng dung dịch A axit sunfuric loãng B axit clohiđric loãng C axit axetic loãng D axit nitric loãng Câu 7: Ở nhiệt độ thường, kim loại X không tan nước tan dung dịch kiềm Kim loại X A Al B Mg C Ca D Na Câu 8: Ở điều kiện thường, chất sau khơng có khả phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng? A FeCl3 B Fe2O3 C Fe3O4 D Fe(OH)3 Câu 9: Chất có khả trùng hợp tạo thành cao su A CH2=CHCl B CH2=CH2 C CH2=CH−CH=CH2 D CH2=C(CH3)-COOCH3 Câu 10: Kim loại tác dụng với khí Cl2 dung dịch HCl tạo muối A Cu B Mg C Fe D Ag Câu 11: Chất X có màu trắng, dạng sợi, không mùi vị, không tan nước, thành phần tạo nên màng tế bào thực vật Chất X A tinh bột B saccarozơ C glucozơ D xenlulozơ Câu 12: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn dạng muối ngậm nước, gọi thạch cao sống Công thức thạch cao sống A 2CaSO4.H2O B CaSO4.H2O C CaSO4.2H2O D CaSO4.3H2O Câu 13: Cho phát biểu sau: (a) Những người sử dụng nhiều rượu, bia có nguy cao mắc bệnh ung thư gan (b) Để rửa ống nghiệm có chứa anilin, dùng dung dịch HCl (c) Nhỏ vài giọt dung dịch I2 loãng vào mặt cắt củ khoai lang, thấy xuất màu xanh tím (d) Phản ứng thủy phân xenlulozơ xảy dày động vật ăn cỏ (e) Các loại dầu thực vật dầu bôi trơn không tan nước tan dung dịch axit ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – mơn Hóa Học Trang 228 / 235 (g) Để phân biệt da thật da giả làm PVC, người ta thường dùng phương pháp đơn giản đốt thử Số phát biểu A B C D Câu 14: Cho chất sau: glyxin, axit glutamic, etylamoni cacbonat, anilin Số chất vừa phản ứng với dung dịch HCl vừa phản ứng với dung dịch NaOH A B C D Câu 15: Để đảm bảo an tồn, người làm thí nghiệm khơng trực tiếp cầm ống nghiệm tay mà phải dùng kẹp gỗ (được mơ tả hình vẽ) Kẹp ống nghiệm vị trí đúng? A Kẹp 1/3 từ đáy ống nghiệm lên B Kẹp 1/3 từ miệng ống nghiệm xuống C Kẹp ống nghiệm D Kẹp gần miệng ống nghiệm Câu 16: Có dung dịch: natri clorua (NaCl), rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat (K2SO4) có nồng độ 0,1 mol/lít Dung dịch chứa chất tan có khả dẫn điện tốt A C2H5OH B K2SO4 C CH3COOH D NaCl Câu 17: X Y hai cacbohiđrat X chất rắn, dạng bột vô định hình, màu trắng, khơng tan nước lạnh Y loại đường phổ biến nhất, có nhiều lồi thực vật, có nhiều mía, củ cải đường hoa nốt Tên gọi X, Y là: A saccarozơ fructozơ B xenlulozơ saccarozơ C tinh bột glucozơ D tinh bột saccarozơ Câu 18: Cho nhận định sau: (a) Ăn mòn hố học làm phát sinh dòng điện chiều (b) Để tách lấy Ag khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Ag ta dùng lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3 (c) Trong q trình ăn mòn, kim loại bị khử thành ion (d) Các thiết bị máy móc kim loại tiếp xúc với nước nhiệt độ cao có khả bị ăn mòn hố học Số nhận định A B C D Câu 19: Cho chất sau: Fe(OH)3, Fe3O4, FeSO4, Fe(NO3)2 Số chất tác dụng với dung dịch HCl A B C D Câu 20: Cho polime: amilozơ, xenlulozơ, xenlulozơ triaxetat, polienantoamit, amilopectin, teflon Số polime dùng làm tơ, sợi A B C D Câu 21: Este X có cơng thức phân tử C8H8O2 Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu sản phẩm có hai muối Số công thức cấu tạo X thỏa mãn tính chất A B C D Câu 22: Cho 2,67 gam amino axit X (chứa nhóm -COOH) vào 100 ml HCl 0,2M, thu dung dịch Y Biết Y phản ứng vừa đủ với 200 ml KOH 0,25M Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 23: Thực thí nghiệm sau: (a) Đun sôi nước cứng tạm thời (b) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2 (c) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư (d) Cho hỗn hợp bột Cu Fe3O4 (tỉ lệ mol : 1) vào dung dịch HCl dư (e) Cho NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO3)2 (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư) ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – mơn Hóa Học Trang 229 / 235 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kết tủa A B C D Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm 2,8 gam Fe 3,6 gam Mg vào 200 ml dung dịch CuSO4 x (mol/lít) Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 12,4 gam chất rắn Giá trị x A 0,35 B 0,15 C 0,25 D 0,75 Câu 25: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 75%, lượng khí CO2 sinh hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu 10 gam kết tủa Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi ban đầu Giá trị m A 20,0 B 13,5 C 15,0 D 18,0 Câu 26: Cho phát biểu sau: (a) NaHCO3 dùng làm thuốc chữa đau dày nguyên nhân thừa axit dày (b) Trong phản ứng Al với dung dịch NaOH, chất oxi hóa NaOH (c) Các hợp kim nhẹ, bền, chịu nhiệt độ cao áp suất cao dùng chế tạo tên lửa (d) Thạch cao nung (CaSO4.2H2O) dùng để bó bột, đúc tượng (e) Cho kim loại Mg dư vào dung dịch FeCl3 sau phản ứng thu dung dịch chứa muối tan Số phát biểu A B C D Câu 27: Cho hỗn hợp gồm 0,5 mol K; 0,2 mol Na; 1,2 mol Al vào lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu V lít khí H2 (đktc) Giá trị V A 22,4 B 26,1 C 33,6 D 44,8 Câu 28: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm kim loại kiềm kiềm thổ vào 400 ml dung dịch HCl 0,25 M, thu 400 ml dung dịch Y suốt có pH = 13 Cơ cạn dung dịch Y thu 10,07 gam chất rắn Giá trị m A 6,16 B 5,84 C 4,30 D 6,45 Câu 29: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X dung dịch NaOH, thu glixerol, natri stearat natri oleat Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2, thu H2O 2,28 mol CO2 Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol H2 (xúc tác Ni, to) Giá trị a A 0,04 B 0,08 C 0,20 D 0,16 Câu 30: Chất hữu X mạch hở có cơng thức phân tử C8H12O4 Từ X thực phản ứng sau: t  Y + Z +T (a) X + 2NaOH  Ni, t  E (b) X + H2  t  2Y + T (c) E + 2NaOH   NaCl + F (d) Y + HCl  o o o Khẳng định sau đúng? A Khối lượng phân tử T 62 B Khối lượng phân tử Y 94 C Khối lượng phân tử Z 96 D Khối lượng phân tử E 176 Câu 31: Đốt cháy 2,14 gam hỗn hợp M gồm ankan X anken Y (tỉ lệ mol tương ứng : 3), thu 3,36 lít CO2 (đktc) Số nguyên tử cacbon có phân tử X Y tương ứng là: A B C D Câu 32: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 Al2(SO4)3 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 sau: Khi lượng kết tủa 159,25 gam số mol Ba(OH)2 dùng A 0,65 B 0,75 C 0,85 D 0,55 Câu 33: Cho bước thí nghiệm sau: - Bước 1: Nhỏ vài giọt anilin vào ống nghiệm chứa 10 ml nước cất, lắc đều, sau để yên - Bước 2: Nhỏ tiếp dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm - Bước 3: Cho tiếp dung dịch NaOH lỗng (dùng dư), đun nóng ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – mơn Hóa Học Trang 230 / 235 Nhận định sau không đúng? A Kết thúc bước 1, nhúng quỳ tím vào thấy quỳ tím khơng đổi màu B Ở bước anilin tan dần C Kết thúc bước 3, thu dung dịch suốt D Ở bước 1, anilin khơng tan, tạo vẩn đục lắng xuống đáy Câu 34: Hòa tan hồn tồn hai chất rắn X, Y có số mol vào nước, thu dung dịch Z Tiến hành thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Cho Z phản ứng với dung dịch CaCl2, thấy có n1 mol CaCl2 phản ứng - Thí nghiệm 2: Cho Z phản ứng với dung dịch HCl, thấy có n2 mol HCl phản ứng - Thí nghiệm 3: Cho Z phản ứng với dung dịch NaOH, thấy có n3 mol NaOH phản ứng Biết phản ứng xảy hoàn toàn n1 < n2 < n3 Hai chất X, Y là: A NH4HCO3, Na2CO3 B NH4HCO3, (NH4)2CO3 C NaHCO3, (NH4)2CO3 D NaHCO3, Na2CO3 Câu 35: Điện phân dung dịch X chứa Cu(NO3)2 0,2 mol NaCl với điện cực trơ, sau thời gian thu dung dịch Y có khối lượng giảm 21,5 gam so với dung dịch X Cho sắt vào dung dịch Y đến phản ứng xảy hoàn toàn, thấy khối lượng sắt giảm 1,8 gam thấy khí NO (sản phẩm khử N+5) Điện phân dung dịch X với thời gian 11580 giây với cường độ dòng điện 10A, thu V lít khí (đktc) hai điện cực Giá trị V A 7,84 B 10,08 C 12,32 D 15,68 Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn m gam este đơn chức X cần vừa hết 10,08 lít oxi (đktc), thu 8,96 lít CO2 (đktc) Mặt khác, m gam X phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M Biết X có dạng HCOOCxHy cho X phản ứng với dung dịch NaOH không tạo ancol có mạch vòng Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 37: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Al; Na BaO vào nước dư, thu dung dịch Y 0,085 mol khí H2 Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,03 mol H2SO4 0,1 mol HCl vào Y, thu 3,11 gam hỗn hợp kết tủa dung dịch Z chứa 7,43 gam hỗn hợp muối clorua muối sunfat trung hòa Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp X gần với giá trị sau đây? A 35,9% B 28,8% C 21,6% D 43,1% Câu 38: Hỗn hợp E gồm este X đơn chức axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, khơng no có liên kết đơi C=C phân tử) Đốt cháy hồn tồn lượng E, thu 0,43 mol khí CO2 0,32 mol nước Mặt khác, thủy phân 46,6 gam E 200 gam dung dịch NaOH 12% cạn dung dịch, thu phần Z có chứa chất hữu T Dẫn toàn Z vào bình đựng Na, sau phản ứng khối lượng bình tăng 188,85 gam đồng thời 6,16 lít khí H2 (đktc) Biết tỉ khối T so với H2 16 Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp E có giá trị gần với giá trị sau đây? A 41,3% B 43,5% C 48% D 46,5% Câu 39: Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 m gam Al dung dịch chứa 0,61 mol HCl Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa 47,455 gam muối trung hòa 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO N2O Tỉ khối Z so với H2 16 Phần trăm khối lượng Al X gần với giá trị sau đây? A 3,5% B 11,5% C 14,5% D 6,5% Câu 40: Hỗn hợp X gồm chất hữu có cơng thức phân tử C2H8O3N2 Cho m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu dung dịch Y gồm chất vơ 6,72 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm amin Cơ cạn tồn dung dịch Y, thu 29,28 gam hỗn hợp muối khan Mặt khác, cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl thu V lít khí (đktc) Giá trị V A 2,688 B 4,032 C 3,36 D 2,24 HẾT ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – môn Hóa Học Trang 231 / 235 Cộng đồng Tơi u Hóa Học Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc/ Group: https://www.facebook.com/groups/tyhhVIP/ Biên soạn bởi: Thầy Nguyễn Thành – sáng lập cộng đồng TYHH Một sản phẩm Tơi u Hóa Học - #1 Hóa Học Việt Nam ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 – mơn Hóa Học Trang 232 / 235 ... https://www.messenger.com/t/thanh2k6 ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 20 19 – mơn Hóa Học Trang / 23 5 PHẦN 1: ĐỀ BÀI ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 20 19 – mơn Hóa Học Trang / 23 5 SỞ GIÁO DỤC VÀ... Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 20 19 – môn Hóa Học Trang / 23 5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 20 19 LẦN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian... C 26 % D 9% HẾT ➵ Tuyển tập 99 đề thi thử THPT Quốc gia 20 19 – mơn Hóa Học Trang 20 / 23 5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG LIÊN KẾT TRƯỜNG THPT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 20 19 Mơn thi
- Xem thêm -

Xem thêm: 99 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn hóa học năm 2019 GIẢI CHI TIẾT tập 2 , 99 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn hóa học năm 2019 GIẢI CHI TIẾT tập 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn