SKKN Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap

17 29 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 12:15

Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray SapHiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray SapHiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray SapHiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray SapHiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray SapHiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray SapHiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray SapHiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap MỤC LỤC MỤC LỤC .1 Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề .1 II Mục tiêu nghiên cứu Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận vấn đề .3 II Thực trạng vấn đề III Các giải pháp để giải vấn đề IV Tính giải pháp .12 V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm .12 Phần thứ 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 14 I Kết luận 14 II Kiến nghị 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Thái Thị Mai Trường Tiểu học Dray Sap Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap Nhân dân ta thường nói “Tre già măng mọc” thể niềm hy vọng vào hệ trẻ, chủ nhân tương lai đất nước Trẻ em tương lai đất nước, nguồn hạnh phúc gia đình, lớp người kế tục nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nhân tố quan trọng cho nghiệp đổi nước nhà Bởi vậy, đào tạo hệ trẻ đáp ứng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa ln Đảng, Nhà nước ngành Giáo dục quan tâm, công tác Đội phong trào thiếu nhi nhà trường giữ vai trò ý nghĩa quan trọng góp phần giáo dục học sinh phát triển toàn diện Với mục đích tập hợp, giáo dục thiếu nhi trở thành ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, trở thành cơng dân tốt, có ích cho xã hội Việc giáo dục đội viên, nhi đồng nhiệm vụ chủ yếu, trực tiếp tổ chức Đội Muốn hoạt động Liên đội nhà trường đạt hiệu cần có phối hợp chặt chẽ lực lượng giáo dục nhà trường, đội ngũ giáo viên hay gọi anh chị phụ trách - lực lượng chủ yếu phối hợp, kết nối với Tổng phụ trách Đội, từ thực tốt kế hoạch Đội phong trào thiếu nhi mà từ đầu năm Liên đội xây dựng Trong năm qua, phong trào Đội huyện Krơng Ana nói chung Liên đội trường tiểu học Dray Sap nói riêng thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia trở thành truyền thống Đội, em yêu thích hoạt động Đội Tuy nhiên, hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap năm 2016 -2017 hạn chế chưa đáp ứng u cầu đòi hỏi cơng tác Đội Tổng phụ trách e ngại với đội ngũ giáo viên (các anh chị phụ trách) trình triển khai, đạo tổ chức thực nhiệm vụ; Đa số giáo viên nghĩ công tác Đội phong trào thiếu nhi đơn hoạt động vui chơi, giải trí nên chưa thực trọng có đầu tư mức Giáo viên chưa thực sâu tìm hiểu nội dung, tính chất hoạt động đặc trưng công tác Đội phong trào thiếu nhi Sự đồng hành sẻ chia giúp đỡ, hỗ trợ đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách mức giản đơn Coi công tác truyền thụ kiến thức chuyên môn qua tiết học chủ yếu, xem nhẹ vai trò cơng tác đội, hay nói cách khác phối hợp vai trò giáo viên đứng lớp với Tổng phụ trách mờ nhạt, chưa rõ nét ảnh hưởng không nhỏ đến kết hoạt động Đội phong trào thiếu nhi Với khó khăn trên, với cương vị hiệu trưởng nhà trường, thân suy nghĩ nhiều Sau thời gian, rút kinh nghiệm từ năm học 2016 - 2017, mạnh dạn đưa giải pháp thực năm học 2017 - 2018 nhằm giúp đội ngũ giáo viên nhận thức đầy đủ hiểu rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng cơng tác Đội phong trào thiếu nhi, từ có phối hợp chặt chẽ với Tổng Thái Thị Mai Trường Tiểu học Dray Sap Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap phụ Đội để xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học đạt hiệu Đó lý tơi chọn đề tài "Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap" II Mục tiêu nghiên cứu - Xác định thực trạng công tác Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap - Đưa vài giải pháp đạo đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap nhằm: + Giúp Tổng phụ trách Đội nắm rõ quyền hạn để đạo sát đội ngũ giáo viên thực nhiệm vụ + Giúp đội ngũ giáo viên nhận thức đắn, đầy đủ hiểu rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng cơng tác Đội phong trào thiếu nhi, từ có phối hợp với Tổng phụ trách thực hoạt động cách hiệu + Nâng cao chất lượng, hiệu công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống giá trị tốt đẹp người dân tộc Việt Nam + Giúp học sinh hồn thiện nhân cách, ni dưỡng ước mơ, trở thành ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ - Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận vấn đề Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức thiếu niên nhi đồng hoạt động Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập ngày 15 tháng năm 1941 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách hướng dẫn Trong Điều lệ Đội nêu rõ: "Tổ chức thiếu nhi Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách", "Đội TNTPHCM đồn kết, hợp tác với tổ chức, phong trào thiếu nhi khu vực giới, quyền lợi trẻ em, hòa bình, hạnh phúc dân tộc"; lực lượng nồng cốt phong trào thiếu nhi, tổ chức hoạt động trường địa bàn dân cư Lấy điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng mục tiêu phấn đấu rèn luyện Thái Thị Mai Trường Tiểu học Dray Sap Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap Để góp phần thực nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước nói chung nghiệp đổi ngành giáo dục nói riêng đòi hỏi phải trọng đến nhân tố người Chính vậy, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm tới nghiệp giáo dục, coi "Giáo dục Quốc sách hàng đầu" " Đầu tư cho giáo dục đầu tư cho người" Đối với ngành giáo dục Krơng Ana nói chung trường tiểu học Dray Sap nói riêng, năm qua trọng giáo dục học sinh cách toàn diện đồng bộ, hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức quan trọng nhà trường, nồng cốt phong trào thiếu nhi Chính vậy, với quan tâm đạo sát sao, tạo điều kiện lãnh đạo nhà trường, tâm huyết, linh hoạt giáo viên Tổng phụ trách Đội nên hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap có chuyển biến tích cực gặt hái thành định Tuy nhiên, Tổng phụ trách Đội e ngại, chưa thực quyền hạn công tác đạo, giám sát, kiểm tra, đôn đốc đội ngũ giáo viên; đa số giáo viên nghĩ công tác Đội phong trào thiếu nhi đơn hoạt động vui chơi, giải trí nên chưa thực trọng có đầu tư mức, họ tập trung vào dạy học kiến thức, phối hợp với giáo viên Tổng phụ trách mờ nhạt đẫn đến hiệu mang lại chưa cao, đòi hỏi phải có giải pháp để tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi nhà trường II Thực trạng vấn đề Trường tiểu học Dray Sap nằm địa bàn xã Dray Sap, có hai điểm trường, điểm đặt thơn An Na, điểm lẻ đặt buôn Kuôp, gần khu du lịch thác Dray Nur Nằm địa bàn nói khó khăn huyện nhà, đường vào phân hiệu nhiều đoạn gồ ghề, khúc khuỷu nên khó khăn trình lại giáo viên học sinh Phân hiệu bn Kp cách điểm gần 10 số cách trung tâm huyện 30 số Điều kiện dân sinh nhiều khó khăn, trình độ dân trí đồng bào dân tộc thiểu số hạn chế Trong năm qua, công tác Đội phong trào thiếu nhi tồn huyện nói chung trường TH Dray Sap nói riêng cấp lãnh đạo, ban ngành quan tâm Nhà trường nhận đạo sát phòng giáo dục, Hội đồng Đội huyện, quan tâm Đoàn xã, đồn niên thơn An Na bn Kp; lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện để Đội hoạt động; giáo viên Tổng phụ trách Đội trẻ, khỏe, có khiếu, có tố chất việc tổ chức hoạt động Đội phong trào thiếu nhi Đa số học sinh ngoan ngỗn, lễ phép, công tác Đội phong trào thiếu nhi nhà trường bước đầu đầu đạt thành đáng khích lệ Tuy nhiên công tác Đội trường tiểu học Dray Sap hạn chế, khó khăn định Thái Thị Mai Trường Tiểu học Dray Sap Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap Đội ngũ giáo viên chưa hiểu nhận thức chưa đầy đủ tầm quan trọng công tác Đội nhà trường; giáo viên Tổng phụ trách chưa xác định rõ quyền hạn, vai trò to lớn quan trọng thân Việc đạo Tổng phụ trách chưa bám sát với nhiệm vụ người giáo viên, chưa mạnh dạn công tác đạo giáo viên thực nghiêm túc theo yêu cầu công tác Đội phong trào thiếu nhi; Trong trình thực giáo viên thiếu tính phối hợp, kết nối với Tổng phụ trách Đội; Bên cạnh cơng tác kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở, xử lý hiệu tồn tại, hạn chế sau kiểm tra hạn chế; công tác động viên khen thưởng đôi lúc chưa kịp thời Chính cần có giải pháp phù hợp để khắc phục hạn chế, khó khăn nhằm nâng cao hiệu công tác Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap Thực trạng đội ngũ giáo viên học sinh năm học 2016 - 2017 tiến hành khảo nghiệm tháng 5/2017 sau: Tổng số giáo viên 28 Tổng số học sinh Hiểu rõ ý nghĩa Bám sát thực nội dung chủ nghiêm túc đề công tác Đội tiêu đầu năm phong trào thiếu nhi SL % SL % 15 53,6 15 Phối hợp với TPT tham gia hiệu phong trào Đội phát động SL % 53,6 16 Thích tham gia hoạt động Đội phong trào thiếu nhi Số lượng Tỉ lệ 299 161 57,1 Phối hợp với Tổng phụ trách thực tốt hoạt động lên lớp SL % 17 60,7 Khơng thích tham gia hoạt động Đội phong trào thiếu nhi Số lượng Tỉ lệ 53,8% 138 46,2% III Các giải pháp để giải vấn đề * Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức, hiểu biết tầm quan trọng công tác Đội phong trào thiếu nhi nhà trường cho đội ngũ giáo viên Thái Thị Mai Trường Tiểu học Dray Sap Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap Việc nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên vơ quan trọng nhằm giúp giáo viên có nhận thức đầy đủ, đắn ý nghĩa, vị trí, vai trò, nhiệm vụ Đội phong trào thiếu nhi nhà trường; giúp giáo viên hiểu xác định rõ giáo viên anh chị phụ trách; trang bị cho giáo viên nội dung lí luận phương pháp cơng tác Đội làm sở để nghiên cứu, thiết kế phối hợp với Tổng phụ trách hoạt động Có thể thấy rằng, từ lâu nay, giáo viên hiểu đơn hoạt động Đội hoạt động mang tính vui chơi, giải trí chưa hiểu rõ chất vấn đề Chính vậy, muốn công tác đội trường TH Dray Sap hoạt động hiệu quả, mang lại giá trị thiết thực cần giúp giáo viên hiểu rõ công tác Đội phong trào thiếu nhi không đơn hoạt động vui chơi mà hoạt động có tính khoa học tính nghệ thuật Tính khoa học tuân thủ nguyên tắc, phương pháp, hình thức, nội dung phù hợp với mục tiêu giáo dục thực tế Liên đội trường máy móc, rập khn, cứng nhắc Hoạt động Đội phải tính đến đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm tâm sinh lý, đặc điểm cá nhân… thiếu nhi tập thể Đội Còn tính nghệ thuật chủ động sáng tạo, tự quản, khơng bị gò bó, áp đặt người lớn định trước Các hoạt động phải có hình thức đa dạng, nội dung phong phú Sự phối hợp hoạt động thân thiếu nhi hoạt động định hướng giúp đỡ người lớn Ngoài ra, hoạt động Đội phong trào thiếu nhi có tính lãng mạn màu sắc vui chơi, thu hút đông đảo thiếu nhi lứa tuổi tham gia Chính Tổng phụ trách nói riêng đội ngũ giáo viên nói chung phải hiểu rõ chất vấn đề vận dụng linh hoạt, sáng tạo * Giải pháp 2: Chỉ đạo Tổng phụ trách xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chức thực sát với nhiệm vụ người giáo viên Vào đầu năm học sở văn đạo Hội đồng Đội huyện, kế hoạch nhà trường, hiệu trưởng đạo giáo viên Tổng phụ trách Đội xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần cụ thể sát với tình hình thực tế hai điểm trường (thơn An Na, bn Kp) địa phương trình Hiệu trưởng, cấp phê duyệt Sau phê duyệt Hiệu trưởng đạo giáo viên Tổng phụ trách Đội có trách nhiệm triển khai cụ thể tới toàn thể đội ngũ giáo viên; tổ chức tập huấn đầu năm công tác Đội cho đội ngũ giáo viên Sau tháng có đánh giá ưu, khuyết điểm để phát huy khắc phục nhằm thực hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi nhà trường Thái Thị Mai Trường Tiểu học Dray Sap Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap Muốn vậy, Tổng phụ trách phải hiểu rõ quyền hạn, nhiệm vụ thực theo quyền hạn, không phép e ngại, né tránh phải triển khai, đạo sát với nhiệm vụ, yêu cầu công tác Đội phong trào thiếu nhi đội ngũ giáo viên; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở khắc phục hiệu sau kiểm tra Bên cạnh giáo viên Tổng phụ trách Đội cần làm tốt công tác tham mưu cho hoạt động, tranh thủ giúp đỡ ban giám hiệu tổ chức đoàn thể trường Không ngừng đổi mới, động, sáng tạo linh hoạt để tổ chức hoạt động có giá trị thực tiễn, hấp dẫn, lơi tất học sinh tham gia, thông qua hoạt động giúp học sinh phát triển toàn diện Củng cố kiến thức kĩ năng, nghiệp vụ, rèn luyện tay nghề khả tiếp cận tổ chức hoạt động thiếu nhi cách sáng tạo, hiệu thông qua họp buổi tập huấn nhà trường * Giải pháp 3: Chỉ đạo đội ngũ giáo viên phối hợp chặt chẽ với Tổng phụ trách việc thực kế hoạch công tác Đội phong trào thiếu nhi Tìm hiểu nắm bắt chủ đề công tác Đội năm học Muốn làm tốt công tác Đội trường học trước hết đòi hỏi đội ngũ phụ trách Chi đội Sao nhi đồng phải hiểu rõ nội dung, ý nghĩa chủ đề năm học Ví dụ: Năm học 2017 - 2018 với chủ đề: “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo điều Bác Hồ dạy”, từ đầu năm, Tổng phụ trách đội triển khai tới toàn thể giáo viên học sinh ý nghĩa chủ đề, giúp đội ngũ thầy cô em hiểu sâu sắc điều Bác dạy Chủ đề không thuộc điều Bác dạy mà phải giúp em hiểu rõ, thực với chức nhiệm vụ mình, thấm nhuần tư tưởng giáo dục thiếu niên nhi đồng Đảng, Bác Hồ kính yêu.Thực tốt điều Bác Hồ dạy quán triệt tốt tư tưởng Chủ Tịch Hồ Chí Minh cơng tác giáo dục hệ trẻ để thực mục tiêu giáo dục, điều xác định “Luật giáo dục” nước ta Bám sát chủ đề năm học, Liên đội tập trung cơng tác tun truyền vận động từ hướng dẫn hành động nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với độ tuổi, thời gian hợp lý, để từ em thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, phấn đấu trở thành ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ Chỉ đạo giáo viên Tổng phụ trách triển khai kế hoạch cụ thể, kịp thời tới đội ngũ giáo viên Phân tích, hướng dẫn giáo viên chưa hiểu rõ vấn đề Từ giúp giáo viên nắm việc cần làm bám sát kế hoạch đội để thực nghiêm túc, hiệu Thái Thị Mai Trường Tiểu học Dray Sap Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap Bám sát thực nghiêm túc tiêu Đội đầu năm Đầu năm theo đạo Hiệu trưởng, Tổng phụ trách xây dựng kế hoạch tiêu cho chương trình cụ thể thông qua đại hội liên đội Năm học 2017 - 2018 có chương trình, chương trình xây dựng mục tiêu cụ thể Ví dụ: Chương trình 1: Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh *Chỉ tiêu - 100% đội viên, nhi đồng tham gia dự lễ khai giảng năm học Phát động tuyên truyền sâu rộng thiếu nhi phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực tốt điều Bác Hồ dạy” - 100% đội viên, nhi đồng tham gia phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Tiết kiệm” Liên đội phát động - 100% đội viên, nhi đồng tham gia tốt chương trình “Rèn luyện Đội viên” “Dự bị đội viên” - 100% đội viên, nhi đồng tham gia sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói khơng với bạo lực học đường”do Liên đội phối hợp với nhà trường tổ chức - 100% đội viên tham gia thi vẽ tranh, thi trắc nghiệm tìm hiểu Biển đảo Việt Nam thông qua sinh hoạt đội, sinh hoạt cờ; hưởng ứng vận động “Em yêu biển đảo Việt Nam”,… - 100% đội viên, nhi đồng thực tốt vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực tốt điều Bác Hồ dạy” - 100% đội viên, nhi đồng tham gia ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” Liên đội tổ chức - 100% đội viên, nhi đồng : "Nói lời hay - làm việc tốt", đẩy mạnh phong trào “Đọc làm theo báo Đội” thiếu nhi - 100% đội viên tham gia buổi tìm hiểu Đồn, Đội thơng qua sinh hoạt cờ Với tiêu trên, Tổng phụ trách Đội cho anh chị phụ trách học sinh lấy biểu quyết, kí cam kết thực Hàng tháng, cuối học kì, cuối năm Tổng phụ trách ghi vào sổ theo dõi kết hoạt động chi đội, lớp nhi đồng đưa vào xếp thi đua khen thưởng cuối năm Tham gia hiệu phong trào Đội phát động Thái Thị Mai Trường Tiểu học Dray Sap Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap Thực lời Bác Hồ dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ Tùy theo sức mình” Nhà trường đạo Tổng phụ trách Đội triển khai cụ thể tới giáo viên chủ nhiệm, giải thích cho giáo viên hiểu mục đích, ý nghĩa phong trào từ kế hoạch nhỏ, phát động cách rầm rộ đạo giáo viên nghiêm túc triển khai thực hai điểm trường, trọng tuyên truyền để học sinh hiểu, khích lệ, động viên đội viên, nhi đồng hưởng ứng tham gia cách tự giác, tự nguyện, tích cực từ dần hình thành thói quen cho đội viên nhi đồng Giáo viên phải chủ động phối hợp với Tổng phụ trách để thực đa dạng, phong phú phong trào "Thu gom giấy vụn, vỏ lon bia", phong trào “Tiết kiệm”; phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”, Thơng qua phong trào giáo dục rèn luyện cho đội viên, nhi đồng ý thức tiết kiệm, yêu lao động, đồn kết, sẻ chia, cảm thơng với hồn cảnh khó khăn sống, biết nói lời hay, làm việc tốt “Đội em làm kế hoạch nhỏ" Thực tốt hoạt động lên lớp Hoạt động lên lớp (ngoài tiết/tháng theo quy định), nhà trường đạo thực nghiêm túc thông qua hoạt động như: chào cờ đầu tuần, sinh hoạt chủ điểm, văn nghệ chào mừng ngày 20/11, sinh hoạt tập thể, trồng chăm sóc hoa; lao động vệ sinh trường lớp; múa dân vũ, múa hát sân trường, thể dục buổi sáng, giờ, tổ chức trò chơi dân gian, tổ chức viếng Thái Thị Mai Trường Tiểu học Dray Sap Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap tượng đài liệt sĩ xã Dray Sap, tổ chức hoạt động Đội, nhi hoạt động tập thể khác Tổng phụ trách Đội phối hợp với giáo viên tổ chức thường xuyên, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh tồn trường Văn nghệ 20/11 Chào cờ Dân vũ “Tay bé ngoan” Sinh hoạt Sao Sinh hoạt đội Tiết SHTT GVCN Thái Thị Mai Trường Tiểu học Dray Sap 10 Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap Trồng hoa khuôn viên Lao động vệ sinh Dâng hương đài tưởng niệm xã Kéo co Thơng qua giúp học sinh nâng cao hiểu biết giá trị truyền thống dân tộc, giá trị văn hóa nhân loại; củng cố, bổ sung, nâng cao mở rộng kiến thức, kỹ rèn luyện; tiếp tục rèn luyện phát triển số lực chủ yếu như: lực giao tiếp, lực thích ứng, lực tự hồn thiện, lực tổ chức quản lý, lực hợp tác, Ngoài giúp em mạnh dạn bày tỏ ý kiến trước tập thể; tự tin, chủ động, tích cực tham gia vào Thái Thị Mai Trường Tiểu học Dray Sap 11 Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap hoạt động; giáo dục lòng biết ơn, lòng yêu nước, hình thành nhân cách cho học sinh * Giải pháp 4: Động viên, khen thưởng kịp thời Việc động viên, ghi nhận, khen thưởng vật chất tinh thần giáo viên, học sinh vô quan trọng cần thiết, nhằm động viên, khuyến khích tơn vinh cá nhân, chi đội, nhi đồng hăng hái phong trào Đội thiếu niên nhi đồng Việc làm đòi hỏi phải kịp thời, thường xun thơng qua hình thức thưởng nóng, thưởng sau kết thúc hội thi, giao lưu, vào cuối kỳ, cuối năm học Như giáo viên học sinh không ngừng nỗ lực, cố gắng, sáng tạo cống hiến, tạo khơng khí thi đua sơi tồn trường nhằm đưa hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi nhà trường ngày cao hơn, góp phần vào thành cơng chung nhà trường Khen thưởng em tích cực trong phong trào Đội - Sao IV Tính giải pháp - Đội ngũ giáo viên (anh chị phụ trách chi đội, nhi đồng) hiểu rõ công tác Đội phong trào thiếu nhi mơn học có tính khoa học tính nghệ thuật, mang tính đặc trưng riêng; đội ngũ giáo viên có phối hợp nhịp nhàng với Tổng phụ trách Đội; Giáo viên học sinh tham gia vào số hoạt động, tạo gần gũi, thân thiện, cởi mở, hòa đồng giáo viên học sinh - Tổng phụ trách Đội hiểu xác định rõ quyền hạn vị trí, vai trò cơng tác đạo đội ngũ giáo viên thực nhiệm vụ đạt hiệu qủa tốt mà không cần phải e ngại, né tránh Thái Thị Mai Trường Tiểu học Dray Sap 12 Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Nhờ giải pháp sử dụng đề tài mà cuối năm học 2017 - 2018, Tổng phụ trách Đội đội ngũ giáo viên có chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động Tổng phụ trách Đội thực quyền hạn nhiệm vụ mình, cơng tác đạo Tổng phụ trách thực nghiêm túc, đạt hiệu quả; đa số giáo viên có nhận thức đầy đủ hiểu rõ ý nghĩa, vị trí, vai trò, tầm quan trọng phân biệt điểm khác hoạt động dạy học với hoạt động Đội phong trào thiếu nhi Họ hiểu công việc phải làm chủ động phối hợp, kết nối tốt với Tổng phụ trách Đội việc tổ chức hoạt động Đội phong trào thiếu nhi Chính phối hợp nhịp nhàng giáo viên Tổng phụ trách Đội tạo sân chơi bổ ích đầy vui tươi khơng phần lãng mạn nhiều màu sắc thu hút 100% đội viên nhi đồng hai điểm trường Ana, bn Kp tham gia cách chủ động, tích cực đầy hào hứng; kỹ sống học sinh tiến rõ rệt, nhiều em mạnh dạn bày tỏ ý kiến trước tập thể, Đa số Đội viên, nhi đồng ngoan ngoãn, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ hoạt động; thực tốt An tồn giao thơng, nội quy, quy chế trường, Đội Các em biết tránh xa thói hư tật xấu, khơng chơi Game, sử dụng đồ chơi nguy hiểm, vệ sinh; biết nói lời hay, làm việc tốt, khơng nói tục, đánh nhau, Học sinh buôn Kuôp hào hứng tham gia trò chơi Khơng học sinh mà thân thầy cô giáo bị hút vào hoạt động đó, giáo viên sẵn sàng hòa học sinh tham gia vào trò chơi dân gian nhảy bao bố, kéo co số hoạt động khác tạo nên gần gũi, thân thiện, cởi mở từ giáo viên học sinh Thái Thị Mai Trường Tiểu học Dray Sap 13 Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap Giáo viên học sinh sôi tham gia trò chơi “Ép bóng bỏ rổ” Năm học 2017- 2018, qua khảo nghiệm vào tháng 5/2018, kết đạt sau: * Đối với giáo viên: Tổng số giáo viên 28 Hiểu rõ ý nghĩa Bám sát thực nội dung chủ nghiêm túc đề công tác Đội tiêu đầu năm phong trào thiếu nhi Phối hợp với Tổng phụ trách tham gia hiệu phong trào Đội phát động Phối hợp với TPT thực tốt HĐNGLL SL % SL % SL % SL % 27 96,4 25 89,3 27 96,4 27 96,4 * Đối với học sinh: Kết học sinh ý thức sinh hoạt Đội phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018: TSHS Thích tham gia hoạt động Đội phong trào thiếu nhi Số lượng Tỉ lệ Khơng thích tham gia hoạt động Đội phong trào thiếu nhi Số lượng Tỉ lệ Thái Thị Mai Trường Tiểu học Dray Sap 14 Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap 305 296 97% 3% Các giải pháp tiếp tục áp dụng cho năm học 2018 - 2019 đem lại hiệu thiết thực Phần thứ 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận Hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học nói chung trường tiểu học Dray Sap nói riêng có ý nghĩa vị trí vơ quan trọng, góp phần tích cực việc giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh, tạo hứng thú cho em học tập sinh hoạt để em cảm thấy " Mỗi ngày đến trường ngày vui" Xác định rõ vai trò trách nhiệm mình, với cương vị Hiệu trưởng, thân xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác Đội phong trào thiếu nhi nhà trường sở văn đạo tình hình thực tế hai điểm trường An Na buôn Kuôp Các giải pháp đạo hoạt động Liên đội trường tiểu học Dray Sáp tiến hành năm học 2016 - 2017 2017 - 2018 cách nghiêm túc cho thấy kết đạt khả quan Giáo viên Tổng phụ trách Đội nói riêng đa số giáo viên nói chung có nhận thức đầy đủ, đắn, hiểu rõ ý nghĩa, vị trí, vai trò tầm quan trọng hoạt động Đội phong trào thiếu nhi; giáo viên phân biệt điểm khác hoạt động dạy học (kiến thức) với hoạt động Đội, hiểu hoạt động có tính khoa học tính nghệ thuật để từ phối hợp, kết nối nhịp nhàng với Tổng phụ trách Đội nhằm mang lại hiệu thiết thực, giáo dục rèn luyện đội viên theo điều Bác Hồ dạy để trở thành ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, nhi đồng chăm ngoan Như vậy, hoạt động Đội phong trào thiếu nhi ngồi tính riêng biệt, đặc thù, có tính tổng hợp, đòi hỏi người dạy vừa hiểu biết chuyên ngành, vừa có kiến thức tổng hợp Biết tổ chức, huy động lực lượng giáo dục khác tham gia với đặc biệt phối hợp Tổng phụ trách với Đội ngũ giáo viên để đạt hiệu cao Trên số giải pháp đạo Hiệu trưởng kết đạt việc phối hợp đội ngũ giáo viên với Tổng phụ trách Đội nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap Bản thân tiếp tục vận dụng giải pháp thực hiện, q trình thực có cải tiến, đổi sáng tạo bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế Thái Thị Mai Trường Tiểu học Dray Sap 15 Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap nhà trường nhằm bước nâng cao hoạt động Đội phong trào thiếu nhi nhà trường TH Dray Sap./ II Kiến nghị Các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư xây dựng phòng riêng dành cho hoạt động Liên đội nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục Dray Sap, ngày 08 tháng năm 2019 Người viết Thái Thị Mai NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN Trần Thị Nguyệt TÀI LIỆU THAM KHẢO Điều lệ Trường Tiểu học Chương trình Giáo dục Tiểu học- QĐ 16/2006/QĐ-BGD&ĐT Thái Thị Mai Trường Tiểu học Dray Sap 16 Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap Sổ tay người phụ trách (Nhà xuất giáo dục) Các tham luận, chuyên đề hoạt động đội phong trào thiếu nhi Các văn đạo hoạt động đội phong trào thiếu nhi cấp Thái Thị Mai Trường Tiểu học Dray Sap 17 ... Mai Trường Tiểu học Dray Sap 12 Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap V Hiệu. .. Mai Trường Tiểu học Dray Sap 10 Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap. .. Thị Mai Trường Tiểu học Dray Sap Hiệu trưởng với vài giải pháp đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đội phong trào thiếu nhi trường tiểu học Dray Sap Muốn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap, SKKN Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn