NGÀY 28 PHƯƠNG PHÁP làm bài đọc HIỂU

15 40 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 10:51

...[31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 28 – Chuyên đề 19 Aland English sưu tầm & tổng hợp Phân tích trình tự làm Để hiểu rõ bước làm nêu trên, phân tích đọc mẫu: Coincident with... Carnegie Hall BƢỚC - Xác định đoạn văn chứa thông tin: - Nhận định: Đây dạng câu hỏi nội dung bài, nên đánh dấu lại làm sau Đáp án A Page 14 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 28 – Chuyên đề 19... đủ, xét phương diện phong phú, đa dạng, nội dung trọng tâm Hi vọng phƣơng pháp làm đọc giúp bạn vừa tiết kiếm đƣợc thời gian vừa đƣa đƣợc lựa chọn xác Để nắm rõ thục phƣơng pháp này, làm tập
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÀY 28 PHƯƠNG PHÁP làm bài đọc HIỂU, NGÀY 28 PHƯƠNG PHÁP làm bài đọc HIỂU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn