SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình tại lớp lá 3 trường mầm non EaNa

23 43 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 10:25

Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình tại lớp lá 3 trường mầm non EaNaMột số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình tại lớp lá 3 trường mầm non EaNaMột số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình tại lớp lá 3 trường mầm non EaNaMột số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình tại lớp lá 3 trường mầm non EaNaMột số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình tại lớp lá 3 trường mầm non EaNaMột số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình tại lớp lá 3 trường mầm non EaNaMột số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình tại lớp lá 3 trường mầm non EaNaMột số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình tại lớp lá 3 trường mầm non EaNaMột số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình tại lớp lá 3 trường mầm non EaNaMột số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình tại lớp lá 3 trường mầm non EaNaMột số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình tại lớp lá 3 trường mầm non EaNaMột số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình tại lớp lá 3 trường mầm non EaNaMột số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình tại lớp lá 3 trường mầm non EaNa Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt mơn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa MỤC LỤC * Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề: II Mục đích nghiên cứu: * Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề .4 II Thực trạng vấn đề .5 III Các giải pháp tiến hành giải vấn đề - Giải pháp - Giải pháp - Giải pháp 10 - Giải pháp 12 - Giải pháp 14 - Giải pháp 16 IV Tính giải pháp 16 V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 17 * Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 18 I Kết luận .18 II Kiến nghị .18 * Danh mục tài liệu tham khảo .20 *Nhận xét hội đồng sáng kiến cấp trường 21 *Nhận xét hội đồng sáng kiến cấp huyện 22 Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ -6 TUỔI HỌC TỐT MƠN HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH TẠI LỚP LÁ TRƯỜNG MẦM NON EA NA Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề - Lý lý luận Trong năm gần đây, nghành giáo dục đào tạo quan tâm chăm lo mức [Nghị trung ương khóa VII ban chấp hành TW Đảng khẳng định “thực coi giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu”, “đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển”] Chúng ta sống kỉ 21, kỉ văn minh trí tuệ, đòi hỏi hệ trẻ phải người “trí tuệ phát triển cao, giàu tính sáng tạo, giàu tính nhân văn giàu cảm xúc thẩm mỹ” Giáo dục mầm non coi mắt xích hệ thống giáo dục quốc dân Mục tiêu giáo dục mầm non giáo dục toàn diện khả cho trẻ, hình thành sở nhân cách người Trong giáo dục mầm non giáo dục thẩm mỹ chiếm vị trí quan trọng thiếu Chân – Thiện –Mỹ ba tiêu chí góp phần hồn thiện nhân cách cho trẻ Giáo dục thẩm mỹ nói chung hoạt động tạo hình nói riêng với tư cách hoạt động nghệ thuật, tạo nên điều kiện thuận lợi cho phát triển cảm giác, tri giác thẩm mỹ: Việc quan sát tìm hiểu vật, tượng giúp trẻ nhận đặc điểm thẩm mỹ ( hình dạng, màu sắc, cấu trúc, xếp không gian, ) nhận nét độc đáo, tạo nên sức hấp dẫn đối tượng miêu tả Nội dung tạo hình thể phương tiện mang tính trực quan (đường nét,hình dạng, màu sắc…) làm cảm xúc thẩm mỹ trẻ trở nên sâu sắc hơn, trí tưởng tượng mang tính nghệ thuật trẻ ngày phong phú Sự phản ánh thực qua tác phẩm, sản phẩm tạo hình đường nét, hình dạng, màu sắc, bố cục đường lĩnh hội kinh nghiệm văn hóa thẩm mỹ phù hợp với lứa tuổi trẻ mầm non, sở hình thành thị hiếu thẩm mỹ sau trẻ - Lý thực tiễn Hoạt động tạo hình giúp cho trẻ phát triển tìm hiểu đối tượng miêu tả, để có hiểu biết hình dung đối tượng, nhằm phát triển trẻ khả hoạt động trí tuệ giúp trẻ tăng trí thơng minh, khả ghi nhớ, nhận biết mơi trường, nhìn dạng màu sắc tự nhiên Không thế, qua tập, tác phẩm, trẻ có hội khám phá giới xung quanh trẻ, học hỏi kiến thức bản, nhận biết điều lạ Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa tiềm ẩn cá thể trẻ Mỗi trẻ cá thể riêng biệt, nhu cầu hứng thú trẻ khác nên cho trẻ phát triển thẩm mỹ thơng qua hoạt động tạo hình số tính cách trẻ kiên trì, nhẫn nại, ham học hỏi dần hình thành, trì phát triển Ngồi hoạt động tạo hình trẻ trường mầm non phương tiện phát triển thẩm mỹ cho trẻ, để hình thành trẻ sở ban đầu hoạt động học tập, hoạt động vẽ, nặn, xé, dán Thông qua hoạt động giúp trẻ phát triển chức tâm lý khả tri giác vật tượng xung quanh, từ phát triển tư q trình làm phát triển óc tưởng tượng ham muốn tạo đẹp; góp phần khơng nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường nhóm lớp, sản phẩm trẻ tạo đơn giản lại hàm chứa ngộ nghĩnh sinh động Việc tổ chức hoạt động tạo hình mang lại hiệu tốt vào việc phát triển nhân cách trẻ thật chưa đáp ứng chưa phát huy hết kỹ sáng tạo mà tính áp đặt, rập khn máy móc vào linh hoạt người giáo viên, tổ chức hoạt động tạo hình người giáo viên phải làm gì? Làm nào? Để trẻ mạnh dạn tự tin tạo sản phẩm mang tính sáng tạo nhiều màu sắc nghệ thuật Nhận thức nhiệm vụ trách nhiệm thiết thực người giáo viên Mầm non giai đoạn phát triển mong muốn truyền đạt thật nhiều kiến thức cho trẻ, giúp trẻ thể nhu cầu, phát triển hết khả tiềm ẩn thân Chính tơi ln trăn trở, tìm cách thức hay, đạt hiệu cao phương pháp giảng dạy mơn hoạt động tạo hình Tơi trải qua q trình nghiên cứu tìm tòi, tích cực học hỏi vận dụng số kinh nghiệm thân để thực đề tài “ Một số biện pháp giúp trẻ -6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non Ea Na” Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp giúp trẻ -6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình Phạm vi nghiên cứu: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non Ea Na Thời gian nghiên cứu: Từ tháng năm 2018 đến hết tháng năm 2019 Tóm lại việc nghiên cứu đề tài “ Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt mơn hoạt động tạo hình áp dụng trẻ lớp trường mầm non Ea Na” giúp cho giáo viên hiểu rõ tầm quan trọng hoạt động tạo hình việc phát triển thẩm mỹ cho trẻ nói riêng việc hồn thiện nhân cách cho trẻ nói chung Giúp giáo viên có biện pháp giảng dạy phù hợp với trẻ lớp Bên cạnh trẻ tiếp cận phương pháp học phù hợp, giúp trẻ phát huy tối đa khả tạo nhận thức thơng qua hoạt động, nội dung học II Mục đích nghiên cứu Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa Mục đích tơi nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tốt môn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non Ea Na học” là: Nghiên cứu thực trạng việc dạy học hoạt động tạo hình, đề xuất số biện pháp giúp trẻ học tốt mơn hoạt động tạo hình Nghiên cứu, lựa chọn số biện pháp phù hợp với học sinh để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục nói chung hoạt động tạo hình nói riêng Thơng qua việc nghiên cứu, khảo sát thực trạng, lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm hình thành cho trẻ kỹ năng, kỹ xảo tiếp nhận tạo sản phẩm đẹp, sáng tạo Giáo dục trẻ tình yêu đẹp tạo hình có biện pháp nghiên cứu cụ thể, hiệu để nâng cao chất lượng dạy trẻ mẫu giáo lớn Từ có biện pháp phù hợp để cải thiện thực trạng Tóm lại, nghiên cứu đề tài nhằm phát triển trẻ khả cảm nhận thể đẹp cách sáng tạo, giáo dục mối quan hệ thẩm mĩ, tình cảm thẩm mĩ, hình thành trẻ thị hiếu thái độ thẩm mỹ đắn Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận vấn đề Giáo dục thẩm mỹ năm mặt giáo dục phát triển toàn diện trẻ mầm non Góp phần hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp Trong chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phát triển thẩm mỹ cho trẻ tiến hành thông qua nhiều hoạt động mà hoạt động tạo hình coi hoạt động có ưu Với mục đích chung giáo dục mầm non hoạt động tạo hình phận văn hóa tinh thần, gắn liền với kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo thể nghệ thuật Thơng qua hoạt động tạo hình đem đến cho trẻ ấn tượng đẹp, xúc cảm chân thật, phẩm chất tốt đẹp người Về mặt đạo đức hoạt động tạo hình giúp trẻ hình thành đức tính tốt như: u thích đẹp, muốn tạo đẹp Về mặt thể chất giúp trẻ vui vẻ phấn khởi góp phần tác động đến hệ thần kinh, điều chỉnh toàn hoạt động thể giúp trẻ ngày khéo léo linh hoạt Về mặt thẩm mỹ giúp trẻ hình thành cảm xúc thị hiếu thẩm mỹ trẻ tạo hình Ngồi hoạt động tạo hình giúp trẻ hình thành rèn luyện trẻ khả đánh giá tự đánh giá, tạo điều kiện cho trẻ phát triển vốn từ giúp cho trẻ thể ngôn ngữ mạch lạc hơn, mặt khác hoạt động giáo dục trẻ lòng ham muốn tiếp thu điều lạ, phương thức hoạt động mới, giúp trẻ hình thành thói quen học tập có mục đích, có tổ chức, biết lắng nghe ghi nhớ lời bảo Hoạt động tạo hình môi trường cho trẻ rèn luyện lực, điều khiển hành vi nhờ có hoạt động mà vốn hiểu biết trẻ giới xung quanh tăng lên Trong hoạt động tạo hình trẻ thao tác với đồ dùng bút chì, bút màu, màu nước, giấy vẽ,…, thông qua hoạt động cắt, xé dán, vẽ, tô màu trẻ Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt mơn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa thỏa thích tạo cho sản phẩm đẹp Trẻ thích thú tham gia vào hoạt động tạo hình thỏa mãn tính tò mò, thích hoạt động mong muốn tạo sản phẩm đơi bàn tay khéo léo mình, cho trẻ hoạt động rèn luyện kiên trì trẻ, trẻ sáng tạo, luyện tập vận động tinh khéo léo đôi bàn tay dẻo dai ngón tay Hoạt động tạo hình mang tính nghệ thuật lứa tuổi Mầm non, tạo hình phương tiện để trẻ thể mình, có tác dụng hình thành nhân cách cho trẻ, giúp trẻ hình thành phát triển tồn diện mặt tâm sinh lý, thơng qua hoạt động tạo hình trẻ phản ánh thực hình tượng tư hình thành tình yêu vẻ đẹp thiên nhiên, hình thành trẻ kĩ năng, kỹ xảo, lực quan sát, tư ghi nhớ, trí tưởng tượng sáng tạo Ngồi hoạt động tạo hình biểu lộ thái độ tình cảm trẻ giới xung quanh yêu ghét, vui mừng hay buồn, thích thú qua đề tài mà trẻ thể hiện, thơng qua hoạt động tạo hình mà ta biết suy nghĩ mong muốn trẻ để nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ II Thực trạng vấn đề Khi nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt mơn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa” tơi có thuân lợi khó khăn sau: Được quan tâm ban giám hiệu tạo điều kiện sở vật chất đồ dùng học tập cho cháu Lớp học an tồn, rộng rãi thống mát trẻ hoạt động Giáo viên có trình độ trung cấp trở lên, giúp đỡ lẫn học hỏi kinh nghiệm, nắm vững kỹ dạy tạo hình Bản thân giao nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm lớp tuổi với đồng chí Đặng Thị Hải Yến giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy Đồng nghiệp trường thường xuyên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy qua sách báo từ kinh nghiệm trường bạn từ có biện pháp giúp trẻ học tốt mơn tạo hình Bên cạnh tơi gặp khó khăn như: Năm tơi phân công dạy lớp tuổi gồm 23 trẻ Trong có 18 trẻ học qua lớp tuổi đạt tỉ lệ 78,3% lại trẻ nhà lần đến trường đạt, tỉ lệ 22,7% nhiều cháu nhút nhát thể ý tưởng nhiều trẻ yếu kỹ tạo hình, nhiều sản phẩm đạt yêu cầu nhiên sáng tạo bố cục tranh yếu, chưa biết phối hợp mảng màu, khả nhận xét tranh trẻ Nhiều trẻ chưa thực tích cực hoạt động tạo hình, thao tác tạo hình vụng về, rập khuôn chưa thể sáng tạo Đa số độ tuổi tạo hình sơ sài số trẻ mải chơi, cảm nhận tác phẩm đơn giản, chậm, chưa tập trung ý học Nhiều cha mẹ nhận thức chưa đầy đủ tầm quan trọng việc học tạo hình, cho trẻ đến trường chơi khơng học Với thực trạng nêu trên nhận thức cần nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình lớp Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt mơn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa trường mầm non EaNa” để tìm giải pháp, biện pháp giáo dục phù hợp với trẻ, giúp trẻ có biện pháp học tốt mơn tạo hình, đồng thời làm tăng khả nhận thức giáo viên trẻ mơn học Qua đề tài tơi tìm biện pháp nhằm thu hút, truyền cảm hứng cho trẻ qua vẻ đẹp giới xung quanh qua tác phẩm nghệ thuật Bên cạnh giúp cho trẻ có kỹ tạo hình, khả nhận thức đẹp thể qua đường nét, màu sắc,…, khả sáng tạo trẻ Rèn luyện cho trẻ mạnh dạn thể kỹ tạo hình qua tiết khác vẽ, nặn, xé dán…, cách thể tác phẩm có ý tưởng, bố cục, chi tiết hài hòa có ý kiến riêng nhận xét sản phẩm bạn Bên cạnh cần tuyên truyền cho cha mẹ tầm quan trọng việc học tạo hình trẻ mầm non Rằng việc học trẻ không nhiệm vụ giáo viên nhà trường mà phối hợp gia đình việc giáo dục trẻ điều cần thiết III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề - Giải pháp 1: Lập kế hoạch giáo dục phù hợp với trẻ theo chương trình giáo dục thơng tư 28 Bộ giáo dục đào tạo + Trong năm học việc lên kế hoạch giáo dục chủ đề lựa chọn chủ đề nhánh phù hợp vừa sức với trẻ việc làm quan trọng Vì vậy, từ đầu năm học tơi phối hợp với giáo viên lớp khảo sát khả năng, nhu cầu trẻ nghiên cứu tài liệu giáo dục để lên kế hoạch giáo dục cho phù hợp Từ kế hoạch năm học triển khai kế hoạch học kỳ, kế hoạch tháng tuần để chọn chủ đề, chủ đề nhánh để lên kế hoạch giảng dạy cho phù hợp với điều kiện trường, lớp, điều kiện văn hóa, điều kiện tự nhiên địa phương nơi trẻ sinh sống Tạo sở giúp cho giáo viên chủ động việc lựa chọn đề tài, tổ chức hoạt động giáo dục giúp trẻ phát triển theo mục tiêu giáo dục đề Trong có nội dung phát triển thẩm mỹ Stt Chủ đề Trường mầm non – kiện tháng Bản thân- ngày lễ 20-10 Gia đình – ngày lễ 20-11 Một số nghành nghề - ngày lễ 22-12 Thế giới động vật – ngày tết dương lịch Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết Chủ đề nhánh * Ngày hội bé đến trường *Lớp bé yêu thương * Những hoạt động thú vị * Bé * Bản thân bé có gì? * Bé cần để lớn lên khỏe mạnh * Gia đình bé * Những người thân bé * Đồ dùng gia đình bé * Ngơi nhà hạnh phúc * Nghề dạy học * Nghề bố mẹ * Nghề nghiệp phố biến * Chú đội bé * Động vật ni gia đình * Động vật sống rừng * Động vật sống nước * Một số loại côn trùng Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa Tết mùa xuân- Thế giới thưc vật – ngày tết nguyên đán Phương tiện luật lệ giao thông- lễ 8-3 Các tượng thiên nhiên Quê hương đất nước bác hồ 10 Trường tiểu học * Sắc hoa mùa xuân * Tết nguyên đán * Lễ hội mùa xuân * Một số loại rau * Một số loại * Những phương tiện giao thơng đáng u * phân nhóm phương tiện giao thông * Một số luật lệ giao thông * Các mùa đaklak * Nước sống * Quê hương bé * Biển đảo quê hương em * Hà nội mến yêu * Bác hồ bé * Trường bé * Những đồ dùng + Trong chủ đề chủ đề nhánh giáo viên cần linh hoạt lựa chọn đề tài, nội dung phù hợp với chủ đề, chủ đề nhánh dựa theo chương trình giáo dục mầm non theo thơng tư 28 Bộ giáo dục đào tạo Ngoài tháng có ngày lễ hội giáo viên nên lồng ghép cho trẻ hoạt động đẻ trẻ tạo sản phẩm ý nghĩa đồng thời giáo dục nhận thức cho trẻ ý nghĩa ngày lễ hội Ví dụ: Trong chủ đề gia đình thực vào tháng 11 Trong tháng 11 có ngày lễ 20-11 ngồi hoạt động có chương trình giáo viên cho trẻ làm thiệp tặng giáo vào hoạt động chiều vừa rèn kỹ tạo hình sáng tạo trẻ nguyên vật liệu mở như: cây, hoa, hột hạt,…, vừa giáo dục trẻ ý nghĩa ngày 20-11 ngày tết cô giáo thầy giáo nước, ngày người học sinh thường mang tặng cho thầy thiệp với lời chúc tỏ lòng biết ơn, kính trọng Hình 1: trẻ làm thiệp chúc mùng 20-11 tặng cô giáo Việc lựa chọn đề tài việc làm quan trọng giúp giáo viên chủ động cho việc thiết kế kế hoạch giáo dục, lựa chọn hoạt động nội dung liên quan phù hợp Giúp trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào tiết học Trong chủ Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt mơn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa đề trẻ trải nghiệm hoạt động, nội dung khác giúp trẻ rèn luyện, phát triển kỹ khác Ví dụ: Trong chủ đề giới động vật trẻ trải nghiệm kỹ vẽ, nặn, xé dán, tạo hình cây, vật liệu phế thải,…, đề tài như: Vẽ, tô màu đàn gà, nặn động vật sống rừng, xé dán đàn cá, tạo hình trùng từ vật liệu mở, trang trí cảnh ngày tết giáo Những đề tài tạo hình thay đổi liên tục với nguyên vật liệu phong phú khác làm cho trẻ hứng thú, tham gia tích cực - Giải pháp 2: Tạo môi trường học tập rèn luyện cho trẻ lúc nơi + Như biết hoạt động tạo hình trẻ hoạt động nhận thức đặc biệt thơng qua hình tượng nghệ thuật tạo nên cảm nhận thẩm mỹ phương tiện truyền cảm mang tính trực quan Mặt khác tư trẻ giai đoạn tư trực quan hình tượng Trẻ muốn tiếp xúc, xem xét, khám phá, tìm tòi nêu ý kiến cách tự nhiên mà trẻ phát để bộc lộ cảm xúc đối tượng Vì cho trẻ hoạt động tạo hình tốt mơi trường lớp học yếu tố quan trọng, giáo viên thường xuyên vệ sinh nhóm lớp, lau chùi đồ dùng đồ chơi, giáo viên trẻ trang trí chủ đề, chủ đề nhánh cho đồ dùng, đồ chơi xếp khoa học, gọn gàng thuận lợi cho việc sử dụng giúp trẻ cảm thấy hứng thú thích hoạt động Ví dụ : Chủ đề số nghề trẻ quan sát, sờ, cầm nắm dụng cụ nghề khác nhau: nón, rổ, gùi,…, với chất liệu làm khác nhau, trẻ giáo viên phân loại xếp lên kệ góc phân vai Việc tạo mơi trường kích thích hứng thú học tập cho trẻ hoạt động tạo hình quan trọng, nên trưng bày góc học tập, nghệ thuật, tranh ảnh vẽ, xé dán đồ chơi vật mẫu sản phẩm mang tính nghệ thuật Ngồi hoạt động tạo hình tìm hiểu giới xung quanh tìm hiểu giới cách có tổ chức tiếp thu tri thức, kỹ năng, kỹ xảo theo chương trình có hệ thống Ví dụ: Với chủ điểm “Thế giới thực vật” Giáo viên trang trí nhiều hình ảnh lồi hoa, ăn hình ảnh có ghi từ ghép tương ứng để từ trẻ nhớ lâu loài hoa, quả, Và chữ từ Từ giúp trẻ phát triển ngơn ngữ, tập trung ý, mở rộng hiểu biết trẻ làm quen với mơi trường chữ viết Ví dụ: Dưới tranh hoa cúc, hoa hồng có ghi từ hoa cúc, hoa hồng Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt mơn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa Tranh 2: Tranh có từ để trang trí lớp Qua việc trang trí góc, trẻ thích thú đến xem, mong muốn thể ý tưởng Tuy nhiên giáo viên tham gia với trẻ để hướng dẫn gợi ý thêm cho trẻ đối tượng mà lần trẻ nhìn thấy Ví dụ: Với hình ảnh voi cho trẻ gọi tên tự nêu lên nhận xét đặc điểm bật đối tượng trẻ muốn thể ý tưởng độc đáo riêng Tranh 3: Trẻ nặn voi theo ý tưởng riêng Việc tạo mơi trường xây dựng góc nghệ thuật biện pháp hỗ trợ đắc lực việc tạo hứng thú cho trẻ với hoạt động tạo hình, trẻ hoạt động góc nghệ thuật cảm giác giới riêng trẻ tự bộc lộ cảm xúc mãnh liệt, xung quanh trẻ vẽ, nặn, xé dán tay bạn làm với nguyên liệu thiên nhiên, phế thải có sẵn như: hạt na, vỏ hến, vỏ hướng dương, xốp, len màu vụn, giấy màu vụn, để sẵn góc + Bên cạnh việc tạo môi trường cho trẻ hoạt động tạo hình lớp mơi trường ngồi lớp học quan trọng trẻ qua tranh tường vẽ sân Trẻ quan sát trò chuyện với nói lên đẹp tranh, chi tiết màu sắc, hình dạng,…, Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt mơn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa vẽ lên mảng tường giấy mà trẻ thường thấy Tranh 4: Tranh vẽ tường sân chơi Ngồi muốn trẻ hứng thú học hỏi giáo viên nên tổ chức cho trẻ tham quan để giúp trẻ quan sát đàm thoại nhằm khơi gợi hứng thú, kích thích tính tò mò, ham hiểu biết trẻ, đồng thời cung cấp kiến thức cho trẻ đối tượng, đặc điểm, hình dáng, lợi ích đối tượng hướng cho trẻ phát lạ, hấp dẫn tham quan Mặt khác trình tham quan giúp trẻ hiểu biết lĩnh hội mở rộng nhiều kiến thức, trẻ tự cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên Ví dụ: Khi cho trẻ dạo chơi ngồi trời giáo viên cho trẻ quan sát hoa nở rực rỡ, búp chồi non xanh mơn mởn, giọt sương long lanh đọng Giáo viên gọi hỏi trẻ nêu đặc điểm, cấu tạo cảm nhận cảnh vật Ví dụ: Cô cho trẻ tham quan vườn rau trường, sau trẻ vẽ vườn rau theo ý tưởng riêng cảm nhận qua buổi tham quan Hoặc rảnh rỗi giáo viên cung cấp cho trẻ đối tượng miêu tả, trao đổi với trẻ để nắm bắt suy nghĩ trẻ để gợi xúc cảm, bồi dưỡng cảm thụ vẻ đẹp vật tượng Nhìn chung lứa tuổi Mầm non hình thành phát triển nhân cách trẻ diễn qua tiết học môn khoa học riêng rẽ mà người dạy hoạt động theo quan niệm tích hợp Các hoạt động giúp trẻ lĩnh hội, khám phá hiểu biết tự nhiên xã hội, khoa học, kỹ thuật, bồi dưỡng lực nhận thức, khả vận động để trẻ bước hòa nhập vào giới xung quanh nhờ giúp trẻ tiếp thu kiến thức hoạt động - Giải pháp 3: sử dụng sản phẩm đẹp, nguyên vật liệu đa dạng phong phú để gây hứng thú, khích thích sáng tạo trẻ, hướng dẫn trẻ dựa vào chương trình lấy trẻ làm trung tâm Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết 10 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt mơn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa + Bồi dưỡng hứng thú, tìm kiếm, khám phá, tự tích lũy vốn biểu tưởng, ấn tượng, kinh nghiệm tạo hình, đồng thời sử dụng khả tạo hình cách tích cực tự giác để tìm hiểu sống, giới xung quanh Trước dạy kỹ tạo hình cho trẻ đòi hỏi người giáo viên cần phải có chuẩn bị đồ dùng, đảm bảo yêu cầu chuẩn xác đặc điểm, kiến thức mà phải đảm bảo thẩm mỹ cho hấp dẫn, thu hút trẻ nhỏ phù hợp với nhận thức trẻ Ví dụ: Đề tài “Vẽ gà trống” ( theo mẫu ) Chủ điểm : Thế giới động vật Thì tranh vẽ mẫu giáo viên phải gà trống với đặc điểm bật là: mào, cổ, đi, cánh, mỏ, chân, có màu lơng sặc sỡ Ngồi tơi cho trẻ quan sát gà trống thật qua buổi tham quan hình máy chiếu Từ hình thành cho trẻ biết nhận xét, đánh giá vẻ đẹp tranh vẽ Nếu tranh vẽ mẫu giáo viên vẽ gà trống không giống tô màu không tươi sáng không hấp dẫn, không thu hút ý trẻ Muốn trẻ tham gia vào hoạt động tạo hình hứng thú đạt hiệu cao, ngồi việc tạo tình lơi tò mò trẻ kỹ sư phạm giáo viên, sản phảm đẹp mắt chuẩn bị sẵn, việc chuẩn bị nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động việc làm vô quan trọng Giáo viên sưu tập nguyên vật liệu khác như: có hình dạng khác nhau, hoa, màu sáp, màu nước, giấy màu, giấy lụa, dây len, dây ruy băng… Bên cạnh giáo viên giáo dục trẻ tận dụng vật liệu phế thải để làm tranh như: hộp thìa sữa chua, ống hút, hộp sữa,… Việc làm vừa giúp giáo viên trẻ tận dụng nguyên vật liệu có sẵn lớp, địa phương trẻ tự chuẩn bị đồ dùng cho Đồng thời giúp giáo viên trẻ chủ động hoạt động học, có đồ dùng phong phú giúp bảo vệ mơi trường Ví dụ: Khi ăn xế xong giáo viên nhắc trẻ tận dụng hộp thìa sữa chua lại để làm đồ chơi tranh, trước sử dụng giáo viên vệ sinh Hộp sữa chua tận dụng cho trẻ hoạt động chiều trẻ trang trí hộp sữa chua tạo thành chậu đặt góc xây dựng + Để hoạt động tạo hình có hiệu quả, ngồi việc chuẩn bị nguyên vật liệu tạo hình, vốn kinh nghiệm tạo hình cho trẻ giáo viên cần trọng phương pháp lấy trẻ làm trung tâm Trong hoạt động tạo hình giáo cần để trẻ tự thể hiện, ln người động viên, khuyến khích sáng tạo Trẻ cần động viên để thể tình cảm, ý muốn, cảm xúc hiểu biết trẻ vật, trẻ muốn lựa chọn làm gì? Làm để đạt sản phẩm nào? Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết 11 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt mơn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa Giáo viên nên tăng cường câu hỏi gợi ý giúp trẻ củng cố áp dụng kinh nghiệm hoạt động khác nhau, động viên suy nghĩ,tìm cách giải vấn đề trẻ Hãy để trẻ miêu tả trẻ biết làm Câu hỏi giáo viên cần rõ mục đích để khơng làm phân tán suy nghĩ ý tưởng trẻ Ví dụ: Trong tạo hình chủ đề giới động vật, chủ đề nhánh số côn trùng, đàm thoại tranh mẫu giáo viên chuẩn bị sau cất hết tranh mẫu giáo viên giới thiệu nguyên vật liệu thìa sữa chua, ống hút, cây, cánh hoa, dây ruy băng, bìa cattong, loại màu sáp, màu nước, ngồi có vỏ hạt dưa, vỏ hạt hướng dương,…, để trẻ nói lên ý tưởng tạo trùng thích Trong thực giáo viên không áp đặt trẻ mà cho trẻ làm theo ý Với trẻ nhút nhát chưa có ý tưởng giáo viên dùng nững câu hỏi gợi mở để giúp trẻ như? Con muốn làm tranh có vật gì? Để hình thành chuồn chuồn dùng vật liệu bàn? Lấy ơng hút cắt ngắn làm gì? Lá ghép lại với nhau, cánh hoa ghép lại tạo thành con vật gì? Trẻ sử dụng vỏ hạt dưa, vỏ hạt hướng dương tạo thành để trang trí cho tranh? Dùng ngón tay chấm vào màu sau ấn vào giấy hình gì? Con vật nằm vị trí cho bật? Con vật gần với vật xa? Với nhiều nguyên vật liệu trẻ sáng tạo làm tranh theo ý thích Trong qua trình thực cô gợi ý để trẻ sử dụng nguyên vật liệu, màu sắc khác tạo bố cục cho tranh Tranh 5: Trẻ dùng vật liệu khác để tạo hình - Giải pháp 4: Xây dựng hình thức tổ chức tạo hình theo hướng tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy Trẻ tuổi “Học chơi, chơi mà học” với phương pháp dạy trẻ theo chương trình mầm non việc day trẻ vẽ, nặn, xé dán, xếp hình Theo chủ đề, chủ đề nhánh tích hợp nội dung nhẹ nhàng, phù hợp với hoạt động gây ấn tượng cho trẻ hướng dẫn trẻ thực số hoạt động có Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết 12 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt mơn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa chủ đích Đòi hỏi người giáo viên cần phải tạo hứng thú, thu hút hứng thú trẻ Ví dụ: Đề tài: “ Vẽ phương tiện giao thông đường ” Chủ đề : Giao thông Vào giáo viên đọc câu đố để gây ý thu hút trẻ: “ Xe bốn bánh Chạy bon bon Máy nổ giòn Kêu bíp bíp ” Đố bé biết xe ? Sau cho trẻ nói lên đặc điểm xe, gồm có phần cho giáo viên bạn nghe Để xem bé nêu nhận xét có không? Giáo viên mời trẻ xem đoạn video clip hình Qua đoạn video giáo viên cung cấp kiến thức cho trẻ câu hỏi giáo dục trẻ tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm học phải phía bên tay phải, muốn sang đường phải nhìn hai bên đường, khơng có xe sang đường Tiếp theo giáo viên cho trẻ xem vài tranh mà bạn khác vẽ phương tiện giao thông đường Giáo viên cho trẻ tự nhận xét nêu ý tưởng vẽ thân Giáo viên khuyến khích trẻ tự lựa chọn dụng cụ chất liệu để thể sản phẩm theo ý mình, khuyến khích trẻ thể thêm chi tiết tơ màu trang trí theo ý thích để tạo sản phẩm tạo hình đa dạng Tuy nhiên để tạo hứng thú cho trẻ không nhàm chán, việc gây ấn tượng cho trẻ thích thể mà trẻ quan sát thực tế tranh ảnh, băng hình tivi điều quan trọng Ví dụ: Với đề tài “ Vẽ vật sống gia đình ” Chủ điểm : Thế giới động vật Chủ đề : Những vật bé yêu Vào giáo viên cho trẻ hát bài: “Gà trống , mèo cún con” Sau giới thiệu chương trình “Những vật bé yêu” Giới thiệu dự với chương trình ngày hơm có nhiều vật tham dự Các bé quan sát xem vật Giáo viên cho trẻ xem đoạn video clip có hình ảnh vật sống gia đình chiếu ti vi Từ video quan sát hình sinh động trẻ miêu tả lại đặc điểm, hình dáng, màu sắc vật Rồi tự hình thành ý tưởng cho thân Có trẻ vẽ ngơi nhà bé, trẻ vẽ ngơi nhà phía có ông mặt trời, sân chị cho gà ăn có trẻ lại vẽ vịt bơi ao, với đường nét, màu sắc hài hòa ấn tượng Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết 13 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt mơn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa Tranh 6: Trẻ vẽ tranh đề tài “những vật ni gia đình” Ngồi hoạt động tạo hình tiến hành lúc, nơi, hoạt động ngồi trời, góc, hoạt động chiều Nhưng với hình thức giáo viên luôn người hướng dẫn cho trẻ tự tạo nên sản phẩm nghệ thuật thân Ví dụ: Trong hoạt động trười trẻ vẽ cảnh bầu trời phấn sân trường, hoạt động góc trẻ nặn vật theo ý thích gia đình,… Mặt khác hoạt động tạo hình hoạt động bổ trợ cho hoạt động khác Ví dụ: Khi dạy thơ “Bó hoa tặng cơ” sau dạy xong giáo viên củng cố giáo dục trẻ tình cảm thầy giáo giáo viên gợi ý cho trẻ vẽ bơng hoa bó hoa để tặng Nói chung nhờ có hình thức tổ chức hoạt động tạo hình theo hướng tích hợp kết hợp với áp dụng cơng nghệ thơng tin vào giảng góp phần tới việc kích thích hứng thú học tập trẻ, giúp trẻ tạo sản phẩm đẹp mở rộng hiểu biết trẻ giới xung quanh - Giải pháp : Tổ chức nhận xét sản phẩm, dạy trẻ nhận xét tranh Qua trình nhận xét sản phẩm quan trọng hoạt động tạo hình, niềm phấn khởi, hứng thú cho trẻ thực hoạt động tạo hình Chính trẻ Mầm non nói chung trẻ 5- tuổi nói riêng trẻ thích khen, nhận xét sản phẩm cho trẻ, giáo viên cần phải có nhiều hình thức nhận xét khác để tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động Ví dụ: Khi treo tranh nhận xét sản phẩm giáo viên không nên treo tranh xấu dưới, tranh đẹp làm gây cho trẻ tâm lý xấu hổ với bạn bè trẻ dần tính sáng tạo, tự tin Trong hoạt động Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết 14 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa nặn giáo viên tổ chức cho trẻ nhận xét hình thức cho trẻ tham quan triển lãm nghệ thuật… Tranh 7: Trẻ tự nhận xét sản phẩm bạn Giáo viên nên cho trẻ tự nhận xét đẹp sản phẩm bạn cần tôn trọng ý kiến trẻ Bên cạnh nhận xét sản phẩm giáo viên giới thiệu thêm hình ảnh chi tiết bật trẻ sáng tạo ra, mà trẻ khác chưa phát sản phẩm bạn khuyến khích cháu hồn thành nhiệm vụ, động viên trẻ yếu Trong nhận xét sản phẩm, cần lưu ý khen động viên trẻ chính, biết khơi gợi cảm xúc ý tưởng trẻ, không nên trách phạt phê bình trẻ chưa thực yêu cầu Giáo viên tham gia nhận xét sản phẩm với trẻ với tư cách người hướng dẫn, gợi ý trẻ để trẻ tự nhận xét nói lên ý kiến mình, đồng thời khéo léo cho trẻ thấy trẻ chưa làm tốt để sau trẻ cố gắng Ví dụ: Đối với hoạt động nặn, đề tài: Nặn vật sống gia đình Sau trẻ nặn xong giáo viên cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày bàn chuẩn bị sẵn, giáo viên gợi ý cho trẻ phân loại sản phẩm theo nhóm: Nhóm gia súc, nhóm gia cầm để trẻ dễ dàng quan sát, so sánh, nhận xét Giáo viên cho trẻ đứng lên tự nhận xét sản phẩm bạn? Gợi ý trẻ cách đặt câu hỏi: Con thích sản phẩm nào? Tại thích? Giáo viên khơng áp đặt mà gợi ý để trẻ nói lên suy nghĩ cảm nhận Đồng thời động viên, khích lệ trẻ để trẻ phấn khởi, hứng thú nặn Mặt khác tạo cho trẻ tự tin, chủ động sáng tạo hoạt động giáo viên cho trẻ tự mang sản phẩm vào góc nghệ thuật để trẻ ngắm nhìn sản phẩm bạn Khi sản phẩm trẻ tạo không nhận xét, động viên khích lệ trẻ khơng hứng thú tham gia vào hoạt động sau Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết 15 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa Do vậy, đòi hỏi giáo viên phải ln tạo hứng thú cho trẻ hoạt động - Giải pháp : Phối kết hợp với cha mẹ trẻ để tạo cho trẻ có hoạt động tạo hình phong phú đa dạng Để nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ có giáo dục đồng gia đình nhà trường việc làm cần thiết tơi nhận thấy rằng: “Gia đình mơi trường giáo dục cho trẻ” nên việc kết hợp gia đình nhà trường điều khơng thể thiếu q trình nuôi dưỡng giáo dục trẻ trường Mầm non Vậy để làm tốt điều giáo viên thường xuyên trao đổi hướng dẫn cha mẹ trẻ hiểu thêm hoạt động tạo hình đồng thời thường xuyên gặp gỡ trao đổi với cha mẹ trẻ tầm quan trọng hoạt động tạo hình trẻ 5- tuổi, hướng dẫn cha mẹ trẻ mua đồ dùng cho trẻ tập tạo hình như: Bút màu, giấy màu, hồ dán, đất nặn Hoặc tuyên truyền với cha mẹ trẻ việc áp dụng công nghệ thơng tin dạy trẻ để giúp trẻ có nhận thức sâu hơn, tạo điều kiện hướng dẫn khuyến khích trẻ sử dụng máy vi tính nhà để trẻ tập tô màu phần mềm như: Bút chì thơng minh, phát triển tư cho trẻ Để trẻ tạo sản phẩm đẹp theo ý thích, trí tưởng tượng óc sáng tạo trẻ Sau buổi học lớp giáo viên nên khơi gợi niềm say mê, hứng thú cách: “Hơm vẽ tranh gì? Về nhà vẽ lại tranh lớp để tặng cho ông bà , bố mẹ nhé!” Mặt khác kích thích hứng thú học tập trẻ hoạt động tạo hình cần cha mẹ trẻ giúp đỡ, hỗ trợ, kinh phí đồ dùng, đồ chơi giảng dạy mang đến cho giáo viên nguyên vật liệu phế thải như: Len vụn, vải vụn, vỏ hộp sữa, chai nhựa để giáo viên đóng góp vào góc nghệ thuật làm vật liệu cho trẻ sử dụng tạo đồ dùng sáng tạo để lôi hấp dẫn trẻ cho trẻ tạo hình Bên cạnh hoạt động tạo hình khơng giúp trẻ khả thẩm mỹ biết nhìn nhận đẹp đánh giá đẹp mà giúp trẻ rèn luyện đôi tay khéo léo, vững linh hoạt Vì vậy, tiến hành đề tài tạo hình, tơi thường xun trao đổi, thơng báo với cha mẹ trẻ trò chuyện với trẻ gia đình đề tài, từ giúp trẻ hiểu trước hiểu sâu hơn, có cảm xúc đề tài trẻ hứng thú hoạt động giáo viên đưa đề tài Như việc phối kết hợp gia đình giáo viên tạo điều kiện cho trẻ hình thành phát triển kỹ tạo hình cách thuận lợi Hình thành cho trẻ thói quen hoạt động tạo hình tích cực IV Tính giải pháp - Tính đề xuất: Để nâng cao hiệu công tác thiết kế, soạn giảng mơn hoạt động tạo hình góp phần phát triển lĩnh vực thẩm mỹ thân đề xuất tính giải pháp đề tài nghiên cứu sau: Việc lập kế hoạch giáo dục, lựa chọn đề tài phù hợp với trẻ theo chương trình giáo dục Thơng tư 28 Bộ giáo dục đào tạo giúp trẻ có nội dung hoạt động phong phú Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết 16 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt mơn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa Việc tạo môi trường học tập rèn luyện cho trẻ lúc nơi, sử dụng sản phẩm đẹp, nguyên liệu đa dạng phong phú để gây hứng thú, khích thích sáng tạo trẻ Giúp trẻ tiếp cận với hoạt động tạo hình nhạy bén, linh hoạt qua việc sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Điều quan trọng trẻ thực thoải mái, hứng thú, mạnh dạn nói lên suy nghĩ, ý tưởng sáng tạo Bước đầu trẻ biết cảm thụ tạo vẻ đẹp tạo hình qua sản phẩm vẽ, nặn, xé dán Qua giúp trẻ hình thành phát triển khả tạo hình tiềm ẩn trẻ góp phần hồn thiện nhân cách, làm tiền đề vững cho trẻ vào cấp V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: Sáng kiến áp dụng cho trẻ - tuổi lớp trường mầm non Ea Na Dự kiến áp dụng sáng kiến mang lại hiệu sau: Trẻ tiếp cận với hoạt động tạo hình dựa nhu cầu, khả hứng thú trẻ cách tích cực, trọn vẹn Trẻ học kiến thức vừa sức với mình, khơng bị gò bó, rập khn theo hình thức định trước Trẻ thỏa sức tìm hiểu, học hỏi, sáng tạo, bộc lộ cảm xúc thật theo trẻ biết, trẻ muốn, trẻ thể cụ thể vào sản phẩm tạo hình mà trẻ làm Thơng qua thiết bị điện tử, đồ dùng vật liệu xung quanh trẻ, hay qua trải nghiệm thực tế trẻ có nhìn phong phú vật, tượng xung quanh trẻ nhằm phát triển khả sáng tạo, khích thích phát triển kỹ tạo hình Thông qua hoạt động mở rộng, câu hỏi gợi mở cô hay qua nhận xét sản phẩm giúp trẻ mạnh dạn hơn, kích thích trẻ nói lên suy nghĩ mong muốn, cảm nhận thân trước đẹp Khi biện pháp áp dụng vào q trình giảng dạy mơn tạo hình giáo viên chủ động, linh hoạt việc nắm bắt đặc điểm tâm sinh lý, khả nhận thức trẻ lớp để lên kế hoạch việc áp dụng phương pháp đạt hiệu Giáo viên động dạy, nhạy bén việc lựa chọn nội dung, cách thức tổ chức, hướng dẫn cho trẻ Khi áp dụng sáng kiến đòi hỏi giáo viên tìm cách để giúp đỡ trẻ yếu lớp đạt yêu cầu, kỹ cần thiết lứa tuổi -6 tuổi Việc áp dụng sáng kiến giúp cho phụ huynh có nhìn nhận đắn giáo dục mầm non nói chung hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non nói riêng Việc làm giúp cho trẻ có mơi trường hoạt động quan tâm, hướng dẫn cha mẹ trẻ thể tác phẩm nghệ thuật nhà Đối với việc áp dụng sáng kiến “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt mơn hoạt động tạo hình lớp Lá trường mầm non Ea Na” có tác động lớn nhận thức cảm nhận thẩm mỹ trẻ Nó giúp trẻ hình thành rèn Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết 17 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa luyện kỹ năng, biểu tượng tạo hình, đồng thời giáo dục tình cảm, thái độ trẻ giới xung quanh Tạo tiền đề trẻ vào lớp thuận lợi Điều kiện để thực sáng kiến là: Với thực trạng nêu trên, giáo viên dạy lớp Lá có kinh nghiệm giảng dạy với giúp đỡ ban giám hiệu nhà trường đồng nghiệp công tác Tuy nhiên trẻ lớp tơi có kỹ tạo hình yếu, khả nhận thức hạn chế nên để thực sáng kiến này: Bản thân giáo viên phải tìm tòi học hỏi, trau dồi kiến thức chun môn, kiến thức tâm lý trẻ độ tuổi 5-6 tuổi Cần chịu khó tìm tòi để đưa vào tiết dạy Ví dụ: Các nguyên vật liệu mới, thủ thuật lôi trẻ,… Giáo viên cần nắm vững phương pháp, nên đầu tư linh hoạt việc lựa chọn hoạt động phương pháp dạy để áp dụng phù hợp trẻ dạy tạo mơi trường phong phú, nhiều cảm xúc cho trẻ Thường xuyên kết hợp công tác giáo dục thông qua hoạt động học tập vui chơi lớp, giao tiếp với phụ huynh đón trả trẻ để thay đổi cách nhìn nhận phụ huynh bậc học mầm non có biện pháp phối hợp với giáo viên để tăng chất lượng giáo dục trẻ Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận Hoạt động tạo hình hoạt động nghệ thuật, phương tiện để giáo dục thẩm mỹ góp phần vào phát triển toàn diện cho trẻ Với hoạt động trẻ thể ước mơ, suy nghĩ, cảm xúc giới xung quanh theo cách trẻ thích trẻ tưởng tượng Với giáo viên mầm non, hoạt động tạo hình sử dụng phương tiện, hình thức giáo dục hiệu Hoạt động tạo hình mang lại hiệu giáo dục cao việc tổ chức hoạt động tạo tình phải có hứng thú, có phương pháp, biện pháp phù hợp với đặc thù hoạt động, đặc điểm tâm sinh lý trẻ Các biện pháp giúp trẻ học tốt mơn hoạt động tạo hình tổng hợp biện pháp thiết thực giúp trẻ hình thành kỹ tạo hình thuận lợi, hình thành cách nhìn nhận xác giới xung quanh, tạo tiền đề cho trẻ vào năm học Trên biện pháp giải pháp hữu ích giúp cho trẻ 5-6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình Tơi mong ủng hộ đồng nghiệp cấp lãnh đạo II Kiến nghị Theo việc giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình nhiều hạn chế Để thực đề tài để đề phổ biến rộng rãi mong muốn cấp lãnh đạo quan tâm mảng chuyên môn, tạo nhiều tiết chuyên đề với nội dung phong phú đa dạng để giáo viên có hội Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết 18 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy Bổ sung đầy đủ đồ dùng, vật liệu học tập theo Thông tư 02 để trẻ có mơi trường học tập tốt Ngồi ra, tơi mong muốn nhà trường có phòng học chức năng, trang bị giá vẽ để trẻ học tạo hình tốt Ban giám hiệu nên động viên giáo viên trường chịu khó tìm tòi, học hỏi mới, lạ qua đồng nghiệp, qua sách báo, mạng internet, , tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, lựa chọn nội dung giáo dục phù hợp, sáng tạo cách dẫn dắt lơi trẻ Để hồn thành sáng kiến kinh nghiệm này, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp đặc biệt ban giám hiệu nhà trường Nhưng khơng tránh khỏi thiếu sót mong đóng góp ý kiến lãnh đạo cấp để sáng kiến ngày hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! EaNa, ngày 09 tháng 04 năm 2019 Người viết Nguyễn Thị Tuyết Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết 19 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt mơn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa TÀI LIỆU THAM KHẢO Module 5: đặc điểm phát triển thẩm mỹ, mục tiêu kết mong đợi trẻ mầm non thẩm mỹ Tâm lý học trẻ em Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non – nhà xuất Đại học sư phạm Hướng dẫn tổ chức thực chương trình giáo dục màm non mẫu giáo lớn – nhà xuất Giáo dục Việt Nam Tham khảo báo, mạng internet Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết 20 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt mơn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết 21 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết 22 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt mơn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết 23 .. .Một số biện pháp giúp trẻ 5- 6 tuổi học tốt mơn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ -6 TUỔI HỌC TỐT MÔN HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH TẠI LỚP LÁ TRƯỜNG... Một số biện pháp giúp trẻ 5- 6 tuổi học tốt mơn hoạt động tạo hình lớp Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết Một số biện pháp giúp trẻ 5- 6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non EaNa. .. Một số biện pháp giúp trẻ 5- 6 tuổi tốt mơn hoạt động tạo hình lớp trường mầm non Ea Na học là: Nghiên cứu thực trạng việc dạy học hoạt động tạo hình, đề xuất số biện pháp giúp trẻ học tốt môn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình tại lớp lá 3 trường mầm non EaNa, SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình tại lớp lá 3 trường mầm non EaNa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn