Giáo án Lịch sử 4 bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê

2 39 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2019, 10:34

... cụ thể việc đắp đê phòng chống lũ lụt, xây dựng cơng trình thủy lợi chứng tỏ sáng suốt vua nhà Trần Đó sách tăng cường sức mạnh tồn dân, đồn kết dân tộc làm cội nguồn cho triều đại nhà Trần D... tộc làm cội nguồn cho triều đại nhà Trần D CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - Nhà Trần làm để phát triển kinh tế nơng nghiệp? - Chuẩn : Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên DUYỆT : ( Ý kiến góp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 4 bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê, Giáo án Lịch sử 4 bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn