Giáo án Lịch sử 4 bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê

2 36 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2019, 10:34

... diện lên trình bày - Nhà Trần đặt lệ - Em tìm kiện người phải tham gia việc Tranh nói lên quan tâm đến đê đắp đê Có lúc, vua Trần ảnh điều cảu nhà Trần trông nom việc đắp đê - GV nhận xét - HS... giới thiệu đê Quai Vạc Hoạt động 3: Hoạt động lớp - Nhà Trần thu kết công đắp đê? Hoạt động 4: Hoạt động lớp - Ở địa phương em , nhân dân làm để chống lũ lụt?  Củng cố Dặn dò: - Nhà Trần làm để... kinh tế nơng nghiệp? - GV tổng kết: Nhà Trần quan tâm có sách cụ thể việc đắp đê phòng chống lũ lụt, xây dựng cơng trình thủy lợi chứng tỏ sáng suốt vua nhà Trần Đó sách tăng cường sức mạnh tồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 4 bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê, Giáo án Lịch sử 4 bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn