Giáo án Lịch sử 4 bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên

3 32 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2019, 10:33

... hỏi: Kháng chiến chống thiếu quân xâm lược Mông- Nguyên kết thúc thắng lợi có ý nghĩa lịch sử dân tộc ta? -Vì dân ta đồn kết, tâm cầm -Theo em nhân dân ta đạt thắng lợi vẻ vũ khí mưu trí đánh... vang ? * Kết kháng chiến chống quân xâm lược mông Nguyên (Hoạt đông cá nhân) - HS kể GV cho HS kể gương tâm đánh giặc Trần Quốc Toản -GV tổng kết đôi nét vị tướng trẻ yêu nước 4. Củng cố : -2... +Các chiến sĩ tự thích vào cánh tay hai chữ “…” -GV nhận xét , kết luận: Rõ ràng từ vua tôi, quân dân nhà Trần trí đánh tan qn xâm lược Đó ý chí mang tính truyền thống dân tộc ta * Kế sách đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 4 bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên, Giáo án Lịch sử 4 bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn