Nghiên cứu sự hấp phụ của 2,4 d và 2,4,5 t trong môi trường nước bằng vật liệu ống nano cacbon (CNTs)

195 23 0
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 17:56

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ QN SỰ HỒNG KIM HUẾ NGHIÊN CỨU SỰ HẤP PHỤ 2,4-D VÀ 2,4,5-T TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU ỐNG NANO CACBON (CNTs) LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC Hà Nội - 2019 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ QN SỰ HỒNG KIM HUẾ NGHIÊN CỨU SỰ HẤP PHỤ 2,4-D VÀ 2,4,5-T TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU ỐNG NANO CACBON (CNTs) Chuyên ngành: Hóa lý thuyết Hóa lý Mã số: 44 01 19 LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Lâm Vĩnh Ánh TS Tô Văn Thiệp Hà Nội - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết trình bày luận án trung thực chưa công bố công trình khác Các liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ Ngày tháng năm 2019 Tác giả Hoàng Kim Huế ii LỜI CẢM ƠN Luận án thực hồn thành Viện Cơng nghệ mới, Viện Khoa học Cơng nghệ qn sự; Viện Hóa học Mơi trường qn sự, Binh chủng Hóa học; Khoa Hóa pháp, Viện Pháp y Quốc gia Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Lâm Vĩnh Ánh TS Tô Văn Thiệp đạo, hướng dẫn tận tình sâu sát giúp đỡ tơi suốt q trình thực hồn thành luận án Trân trọng cảm ơn Phòng Đào tạo, Viện Viện Khoa học Cơng nghệ qn sự; Phòng Cơng nghệ Mơi trường, Viện Cơng nghệ mới; Phòng Hóa học, Viện Hóa học Mơi trường qn sự; Khoa Hóa pháp, Viện Pháp y Quốc gia nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian thực luận án tiến sĩ Tôi xin chân thành cảm ơn GS.TS Nguyễn Hữu Phú, PGS.TS Lê Minh Cầm tận tình dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Cuối tơi xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp chia sẻ, động viên cho thêm nghị lực tâm để hoàn thành luận án này! Tác giả Hoàng Kim Huế iii MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ xi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chất diệt cỏ 2,4-D 2,4,5-T 1.1.1 Lịch sử sử dụng độc tính 1.1.2 Đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lý hóa học 2,4-D 2,4,5-T 1.1.3 Nguồn ô nhiễm trạng ô nhiễm 2,4-D 2,4,5-T Việt Nam 1.1.4 Một số biện pháp xử lý nguồn ô nhiễm chất diệt cỏ sử dụng chiến tranh Việt Nam 1.1.5 Tình hình nghiên cứu hấp phụ 2,4-D 2,4,5-T môi trường 10 nước vật liệu cacbon 1.2 Vật liệu ống nano cacbon đặc điểm hấp phụ hợp chất hữu 11 1.2.1 Khái quát chung vật liệu nano cacbon 11 1.2.2 Cấu trúc vật liệu CNTs 13 1.2.3 Hóa học bề mặt vật liệu CNTs 17 1.2.4 Đặc điểm hấp phụ hợp chất hữu vật liệu CNTs 19 1.2.5 Phương pháp điều chế vật liệu CNTs 24 1.3 Cơ sở lý thuyết hấp phụ liên quan đến luận án 35 1.3.1 Khái niệm phân loại hấp phụ 35 1.3.2 Phương trình đẳng nhiệt hấp phụ 36 1.3.3 Động học hấp phụ 38 1.3.4 Điều kiện nhiệt động học động học 41 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1 Đối tượng nghiên cứu 43 2.2 Hóa chất thiết bị 43 iv 2.2.1 Hóa chất 43 2.2.2 Thiết bị 43 2.3 Phương pháp nghiên cứu 44 2.3.1 Xây dựng quy trình tinh chế CNT-TH 44 2.3.2 Khảo sát điều kiện hoạt hóa CNT-TC 45 2.3.3 Khảo sát trình hấp phụ 46 2.3.4 Phương pháp xác định nồng độ 2,4-D 2,4,5-T HPLC 49 2.3.5 Các phương pháp phân tích thành phần cấu trúc vật liệu 51 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 56 3.1 Nghiên cứu tinh chế vật liệu ống nano cacbon 56 3.1.1 Đặc trưng cấu trúc thành phần tạp chất CNT-TH 56 3.1.2 Xây dựng quy trình tinh chế CNT-TH 60 3.1.3 Đặc trưng hóa lý độ tinh khiết CNT-TC 68 3.2 Nghiên cứu hoạt hóa vật liệu ống nano cacbon 73 3.2.1 Các điều kiện hoạt hóa CNT-TC 73 3.2.2 Đặc trưng hóa lý CNT-HKi 78 3.3 Nghiên cứu nhiệt động học hấp phụ 2,4-D 2,4,5-T vật liệu ống 84 nano cacbon 3.3.1 Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ 2,4-D CNT-TC 84 CNT-HKi 3.3.2 Nghiên cứu thiết lập mơ hình đẳng nhiệt hấp phụ 2,4-D CNT-TC 88 CNT-HKi 3.3.3 Xác định thông số nhiệt động học hấp phụ 2,4-D CNT-TC 94 CNT-HKi 3.3.4 Nghiên cứu khả hấp phụ 2,4,5-T CNT-HK5 so sánh với 98 2,4-D 3.3.5 Tổng hợp kết nghiên cứu nhiệt động học hấp phụ 3.4 Nghiên cứu động học hấp phụ 2,4-D 2,4,5-T vật liệu ống nano cacbon 10 104 v 3.4.1 Ảnh hưởng thời gian tiếp xúc đến dung lượng hấp phụ 2,4-D 105 CNT-TC CNT-HKi 3.4.2 Nghiên cứu thiết lập động học hấp phụ 2,4-D CNT-TC 106 CNT-HKi 3.4.3 Ảnh hưởng nhiệt độ lượng hoạt hóa trình hấp 113 phụ 2,4-D CNT-TC CNT-HKi 3.4.4 Nghiên cứu động học hấp phụ 2,4,5-T CNT-HK5 so sánh 115 với 2,4-D 3.4.5 Tổng hợp kết nghiên cứu động học hấp phụ 11 KẾT LUẬN 120 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO 123 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Am Tiết diện ngang C Hằng số phương trình BET C0 Nồng độ 2,4-D hay 2,4,5-T dung dịch ban đầu Ce Nồng độ 2,4-D hay 2,4,5-T dung dịch thời điểm cân Ct Nồng độ 2,4-D hay 2,4,5-T dung dịch thời điểm t D Đường kính mao quản trung bình Ehp Năng lượng hoạt hóa biểu kiến trình hấp phụ KF Hằng số Freundlich đặc trưng cho khả hấp phụ KHW, KOW Hằng số kỵ nước (Hexadecane - water partitioning Coefficient, Octanol - Water partitioning Coefficient) KL Hằng số Langmuir K0 Hằng số phân bố kd Hằng số tốc độ khuếch tán phương trình Weber - Morris k1 Hằng số tốc độ phương trình động học hấp phụ biểu kiến bậc k2 Hằng số tốc độ phương trình động học hấp phụ biểu kiến bậc L Hằng số mơ hình Weber - Morris m Khối lượng n Hằng số Freundlich đặc trưng cho lực hấp phụ N0 Số Avogadro P Áp suất qe Dung lượng hấp phụ thời điểm cân qm Dung lượng hấp phụ cực đại tính đơn vị khối lượng qmdt Dung lượng hấp phụ cực đại tính đơn vị diện tích bề mặt qt Dung lượng hấp phụ thời điểm t R Hằng số khí RL Tham số cân phương trình Langmuir SBET Diện tích bề mặt riêng theo BET Scum Diện tích bề mặt tính theo phương pháp BJH vii T Nhiệt độ t Thời gian V Thể tích v0 Tốc độ hấp phụ đầu Vcum Thể tích mao quản trung bình tính theo phương pháp BJH θ Góc tia nhiễu xạ σ Liên kết sigma π Liên kết pi 0D Cấu trúc không gian hình cầu 1D Cấu trúc khơng gian chiều 2D Cấu trúc không gian chiều 3D Cấu trúc không gian chiều 2,4-D 2,4-diclophenoxyaxetic axit 2,4,5-T 2,4,5-triclophenoxyaxetic axit ΔG Biến thiên lượng tự Gibbs ΔH Nhiệt hấp phụ ΔS Biến thiên Entropi hấp phụ AAS Phổ hấp thụ nguyên tử (Atomic Absorption Spectroscopy) ACN Acetonitrile AC Than hoạt tính ARE Sai số tương đối trung bình (Average Relative Error) BET Brunauer - Emmett - Teller BJH Barrett, Joyner, Halenda CNTs Ống nano cacbon (Carbon Nanotubes) CNT-TC Ống nano cacbon tinh chế CNT-TH Ống nano cacbon tổng hợp nước CNT-TQ Ống nano cacbon Trung Quốc CNT-HK3 Ống nano cacbon hoạt hóa KOH tỷ lệ KOH/CNT-TH 3/1 CNT-HK5 Ống nano cacbon hoạt hóa KOH tỷ lệ KOH/CNT-TH 5/1 viii CNT-HK7 Ống nano cacbon hoạt hóa KOH tỷ lệ KOH/CNT-TH 7/1 CNT-HKi Ký hiệu chung cho CNT-HK3, CNT-HK5 CNT-HK7 CVD Phương pháp lắng đọng hóa học pha (Chemical Vapor Deposition) Diuron 3-(3,4-diclophenyl)-1,1-dimetylure DTA Phân tích nhiệt vi sai (Differential Thermal Analysis) EDX Phổ tán sắc lượng tia X (Energy dispersive X - ray Spectroscopy GC-MS Sắc kí khí khối phổ (Gas Chromatography - Mass Spectrometry) HPLC Máy sắc ký lỏng hiệu cao (High - Performance liquid chromatography) IR Phổ hồng ngoại (Imfra Red Spectroscopy) IUPAC Hiệp hội quốc tế hóa học ứng dụng (International Union of Pure and Appied Chemistry) MWCNTs Ống nano cacbon đa tường (Multi- Wall Carbon Nanotubes) PZC Điểm đẳng điện (Point of Zero Charge) SEM Hiển vi điện tử quét (Scanning Electron Microscopy) SWCNTs Ống nano cacbon đơn tường (Single - Wall Carbon Nanotubes) TEM Hiển vi điện tử truyền qua (Transmission Electron Mictroscopy) TGA Phương pháp phân tích nhiệt (Thermogravimetry Analysis) TIC Sắc đồ ion (Total ion current) XRD Phương pháp nhiễu xạ tia X (X Ray Diffraction) PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG Fe TRONG CÁC MẪU KHẢO SÁT QUY TRÌNH TINH CHẾ CNT-TH Bảng P2.1: Hàm lượng Fe mẫu khảo sát quy trình tinh chế CNT-TH Mẫu C (%) Mẫu C (%) Mẫu C (%) CNT-TH 1,44 TC2 0,20 TC10 0,07 CNT-TQ 0,55 TC3 0,16 TC11 0,18 KL1 1,43 TC4 0,08 TC12 0,16 KL2 0,06 TC5 0,05 TC13 0,08 KL3 1,11 TC6 0,28 TC14 0,06 KL4 0,19 TC7 0,18 TC15 0,06 KL5 0,08 TC8 0,14 TC1 0,23 TC9 0,08 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NỒNG ĐỘ 2,4-D VÀ 2,4,5-T TRONG DUNG DỊCH TRÊN HPLC Bảng P3.1: Nồng độ ban đầu 2,4-D 2,4,5-T dung dịch Hợp chất Nồng độ 2,4-D 2,4,5-T ban đầu (mg/L) C₀₁ C₀₂ C₀₃ C₀₄ C₀₅ C₀₆ 2,4-D 52,248 75,833 99,694 131,215 151,756 205,572 2,4,5-T 53,002 77,098 101,711 128,248 149,019 199,954 Bảng P3.2: Kết khảo sát quy trình tinh chế CNT-TH (C₀₁ = 52,248 mg/L) Mẫu Ce (mg/L) Mẫu Ce (mg/L) Mẫu Ce (mg/L) CNT-TH 18,607 TC3 10,161 TC12 9,076 CNT-TQ 15,902 TC4 8,754 TC13 8,754 KL1 15,608 TC5 7,334 TC14 8,525 KL2 20,570 TC6 12,068 TC15 8,445 KL3 16,168 TC7 10,419 TC16 10,368 KL4 13,816 TC8 9,781 TC17 9,123 KL5 10,368 TC9 8,754 TC18 8,754 TC1 13,128 TC10 9,151 TC19 8,859 TC2 11,588 TC11 10,260 TC20 9,269 Bảng P3.3: Kết nghiên cứu hoạt hóa vật liệu CNT-TC (C₀₁ = 52,248 mg/L) Mẫu Ce (mg/L) Mẫu Ce (mg/L) Mẫu Ce (mg/L) CNT-TC 8,754 HK7 0,813 HK14 1,405 CNT-HK 0,973 HK8 3,093 HK15 1,735 CNT-HNa 5,699 HK9 2,215 HK16 2,639 AC 1,049 HK10 0,972 HK17 0,972 HK2 2,868 HK11 0,867 HK18 0,987 HK3 1,025 HK12 1,320 HK19 0,977 HK5 0,973 HK13 0,972 Bảng P3.4: Kết khảo sát ảnh hưởng pH đến khả hấp phụ 2,4-D CNT-TC CNT-HKi (C₀ = 51,1 mg/L) Nồng độ 2,4-D dung dịch thời điểm cân bằng(mg/L) pH Ce, CNT-TC Ce, CNT-HK3 Ce, CNT-HK5 Ce, CNT-HK7 1,365 0 2,886 0,145 0,127 0,118 6,857 0,667 0,539 0,374 8,861 1,048 0,898 0,608 8,992 1,240 0,949 0,701 9,214 1,289 0,973 0,651 9,522 1,318 1,024 0,725 Bảng P3.5: Kết khảo sát ảnh hưởng nồng độ CaCl2 đến khả hấp phụ 2,4-D CNT-TC CNT-HKi (C₀ = 50,0 mg/L) Nồng độ Nồng độ 2,4-D dung dịch thời điểm cân (mg/L) CaCl2 (mol/L) Ce, CNT-TC Ce, CNT-HK3 Ce, CNT-HK5 Ce, CNT-HK7 9,333 2,947 2,766 2,586 0,002 8,538 1,481 1,300 1,120 0,005 8,555 1,472 1,275 1,100 0,01 8,377 1,019 0,933 0,689 0,05 6,429 0,799 0,708 0,464 0,1 6,350 0,776 0,695 0,455 Bảng P3.6: Kết nghiên cứu đẳng nhiệt hấp phụ 2,4-D CNT-TC 10, 20, 30 40 ̊C Nồng độ 2,4-D Nồng độ 2,4-D dung dịch thời điểm cân (mg/L) Ce, 10 ̊C Ce, 20 ̊C Ce, 30 ̊C Ce, 40 ̊C C₀₁ 5,192 6,954 8,754 10,731 C₀₂ 16,977 21,291 22,326 25,555 C₀₃ 34,004 38,697 39,210 41,267 C₀₄ 55,706 58,702 61,633 64,047 C₀₅ 76,381 78,009 82,246 86,351 C₀₆ 125,297 127,077 127,891 132,016 ban đầu Bảng P3.7: Kết nghiên cứu đẳng nhiệt hấp phụ 2,4-D CNT-HK3 10, 20, 30 40 ̊C Nồng độ 2,4-D Nồng độ 2,4-D dung dịch thời điểm cân (mg/L) Ce, 10 ̊C Ce, 20 ̊C Ce, 30 ̊C Ce, 40 ̊C C₀₁ 0,466 0,628 1,025 1,604 C₀₂ 1,791 2,556 4,043 5,908 C₀₃ 3,965 7,775 10,949 14,504 C₀₄ 13,459 18,385 20,100 26,955 C₀₅ 28,029 32,092 37,985 42,230 C₀₆ 66,561 70,449 74,967 81,141 ban đầu Bảng P3.8: Kết nghiên cứu đẳng nhiệt hấp phụ 2,4-D CNT-HK5 10, 20, 30 40 ̊C Nồng độ 2,4-D Nồng độ 2,4-D dung dịch thời điểm cân (mg/L) Ce, 10 ̊C Ce, 20 ̊C Ce, 30 ̊C Ce, 40 ̊C C₀₁ 0,390 0,566 0,973 1,484 C₀₂ 1,708 2,127 3,088 4,859 C₀₃ 4,067 5,845 8,822 11,476 C₀₄ 9,609 12,099 16,735 21,054 C₀₅ 21,476 25,001 28,456 35,634 C₀₆ 54,348 59,106 64,503 69,513 ban đầu Bảng P3.9: Kết nghiên cứu đẳng nhiệt hấp phụ 2,4-D CNT-HK7 10, 20, 30 40 ̊C Nồng độ 2,4-D Nồng độ 2,4-D dung dịch thời điểm cân (mg/L) Ce, 10 ̊C Ce, 20 ̊C Ce, 30 ̊C Ce, 40 ̊C C₀₁ Ce, CNT-HK7 0,515 0,813 1,265 C₀₂ 0,410 2,088 2,852 4,186 C₀₃ 1,348 5,756 7,633 10,394 C₀₄ 3,793 13,142 15,481 19,758 C₀₅ 10,553 25,375 28,695 34,123 C₀₆ 22,026 55,564 60,782 65,452 ban đầu Bảng P3.10: Kết nghiên cứu đẳng nhiệt hấp phụ 2,4,5-T CNT-HK5 10, 20, 30 40 ̊C Nồng độ 2,4,5-T Nồng độ 2,4,5-T dung dịch thời điểm cân (mg/L) Ce, 10 ̊C Ce, 20 ̊C Ce, 30 ̊C Ce, 40 ̊C C₀₁ 0,523 0,680 0,957 1,357 C₀₂ 4,514 5,347 6,500 8,118 C₀₃ 16,200 18,180 20,872 22,233 C₀₄ 37,540 39,362 41,242 42,913 C₀₅ 57,768 58,117 60,382 61,084 C₀₆ 101,035 102,858 103,210 106,021 ban đầu Bảng P3.11: Kết nghiên cứu động học hấp phụ 2,4-D CNT-TC Nồng độ 2,4-D dung dịch thời điểm t (mg/L) Thời gian (phút) 30 ̊C C₀₃ Ct (C₀₁) Ct (C₀₂) Ct (C₀₃) Ct (C₀₄) Ct (C₀₅) Ct (C₀₆) 10 ̊C 20 ̊C 40 ̊C 21,087 36,382 55,897 76,546 96,995 141,282 56,734 57,513 57,553 16,387 31,568 49,136 70,591 90,586 135,081 48,649 49,382 51,304 12,588 25,952 46,231 61,957 87,295 132,186 42,097 43,349 46,807 10,684 24,894 43,711 62,782 80,732 133,482 39,155 41,355 45,698 10 10,373 23,272 41,080 60,659 81,393 133,137 40,092 38,225 45,708 12 9,980 22,208 41,015 63,293 84,354 133,150 38,271 38,502 43,462 15 9,493 23,216 41,654 63,301 83,884 132,485 38,588 37,257 45,996 20 8,759 21,834 41,873 62,471 82,789 129,068 37,745 38,061 45,246 30 8,621 22,204 41,403 62,619 82,036 130,144 37,341 36,089 45,546 40 8,697 22,149 41,759 61,024 81,494 126,733 36,837 37,225 44,200 60 8,399 22,089 41,514 59,947 78,871 126,549 36,676 38,221 44,324 90 8,079 22,380 41,260 59,775 79,537 126,831 36,881 35,710* 44,926 120 8,275 22,502 40,248* 60,596 79,318 124,435 36,539 38,831* 44,935* Chú thích: (*) Các số liệu khơng sử dụng để thiết lập mơ hình động học biểu kiến bậc Bảng P3.12: Kết nghiên cứu động học hấp phụ 2,4-D CNT-HK3 Nồng độ 2,4-D dung dịch thời điểm t (mg/L) Thời gian (phút) 30 ̊C C₀₃ Ct (C₀₁) Ct (C₀₂) Ct (C₀₃) Ct (C₀₄) Ct (C₀₅) Ct (C₀₆) 10 ̊C 20 ̊C 40 ̊C 11,376 19,720 35,758 46,795 64,737 102,606 39,843 36,956 32,441 5,760 12,840 21,332 37,642 52,330 87,521 26,133 22,312 22,923 2,999 8,935 15,957 30,899 42,448 80,215 16,040 15,241 17,767 2,299 7,850 13,252 29,060 41,417 78,734 11,868 12,297 16,076 10 2,070 6,752 12,701 28,474 40,161 77,612 11,340 11,302 15,218 12 1,902 6,503 12,080 27,885 39,311 77,046 10,465 10,786 14,130 15 1,759 6,336 11,686 27,670 39,414 76,842* 9,631 10,376 14,205 20 1,581 5,973 11,333 27,132 39,701 77,428 8,836 10,082 14,013 30 1,355 5,266 11,269 27,208 39,438 78,078 8,1240 9,775 13,863 40 1,320 5,264 11,193 26,934 39,680 77,940 7,902 9,244 13,740 60 1,146 5,140 11,051 26,154 39,102 78,115 7,517 8,971 13,808 90 1,085 5,111 11,017 26,600 39,194 77,303 7,441 9,155 13,685 120 1,009 4,983 10,903 26,612 39,471 77,387 7,385 9,144 13,917 Chú thích: (*) Số liệu khơng sử dụng để thiết lập mơ hình động học biểu kiến bậc Bảng P3.13: Kết nghiên cứu động học hấp phụ 2,4-D CNT-HK5 Nồng độ 2,4-D dung dịch thời điểm t (mg/L) Thời gian (phút) 30 ̊C C₀₃ Ct (C₀₁) Ct (C₀₂) Ct (C₀₃) Ct (C₀₄) Ct (C₀₅) Ct (C₀₆) 10 ̊C 20 ̊C 40 ̊C 10,292 23,5780 33,070 50,267 68,332 96,371 42,902 35,046 30,247 5,869 13,315 21,667 35,624 48,872 80,468 28,479 21,082 18,959 2,838 7,165 13,409 23,804 38,439 68,505 14,436 12,891 13,124 2,163 5,679 10,940 20,443 34,329 65,307 10,027 10,181 11,890 10 1,907 5,019 9,871 19,623 34,377 65,732 9,212 8,968 11,504 12 1,759 4,637 9,854 19,415 33,419 64,732 8,216 8,241 10,778 15 1,552 4,190 9,439 18,926 32,827 64,599 7,213 7,714 10,616 20 1,376 4,138 9,158 18,575 33,328 64,583 6,403 6,808 10,420 30 1,249 3,589 8,913 18,285 33,372 63,437 5,685 6,318 10,415 40 1,164 3,509 8,713 18,377 33,897 64,567 5,316 6,362 10,224 60 1,076 3,426 8,537 18,300 33,60462 64,460 5,007 6,901 10,314 90 1,016 3,392 8,529 18,485 33,718 64,267 4,852 6,107 10,329 120 0,969 3,316 8,626 18,872* 33,570 64,346 4,834 6,092 10,428* Chú thích: (*) Các số liệu khơng sử dụng để thiết lập mơ hình động học biểu kiến bậc Bảng P3.14: Kết nghiên cứu động học hấp phụ 2,4-D CNT-HK7 Nồng độ 2,4-D dung dịch thời điểm t (mg/L) Thời gian (phút) 30 ̊C C₀₃ Ct (C₀₁) Ct (C₀₂) Ct (C₀₃) Ct (C₀₄) Ct (C₀₅) Ct (C₀₆) 10 ̊C 20 ̊C 40 ̊C 6,869 15,509 22,607 35,416 55,564 79,044 32,650 26,925 23,782 3,781 9,509 15,094 24,730 39,621 66,343 18,614 16,168 16,125 2,229 6,034 10,191 19,094 34,722 60,453 10,178 9,752 11,775 1,791 4,903 8,612 17,694 31,747 60,391 7,957 7,954 10,725 10 1,599 4,220 8,274 16,804 31,993 58,820 7,148 7,293 10,478 12 1,469 4,141 8,003 16,546 30,942 58,230 6,774 6,987 10,408 15 1,384 4,028 7,775 16,485 31,183 58,344 6,178 6,691 10,036 20 1,357 3,701 7,590 16,206 30,971 58,098 5,662 6,146 9,684 30 1,219 3,643 7,302 15,956 30,384 58,124 5,151 5,795 9,899 40 1,169 3,380 7,331 15,693 30,391 57,831 4,805 5,616 9,910 60 0,992 3,524 7,158 15,698 30,391 57,481 4,448 5,388 9,733 90 0,979 3,283 7,198 15,818 30,557 56,781* 4,191 5,340 9,682 120 0,956 3,236 7,181* 15,467 30,447 57,502 4,331* 5,413 9,783 Chú thích: (*) Các số liệu khơng sử dụng để thiết lập mơ hình động học biểu kiến bậc Bảng P3.15: Kết nghiên cứu động học hấp phụ 2,4,5-T CNT-HK5 Nồng độ 2,4-D dung dịch thời điểm t (mg/L) Thời gian (phút) 30 ̊C C₀₃ Ct (C₀₁) Ct (C₀₂) Ct (C₀₃) Ct (C₀₄) Ct (C₀₅) Ct (C₀₆) 10 ̊C 20 ̊C 40 ̊C 21,337 34,868 50,936 74,290 90,380 135,761 63,558 59,815 48,919 14,325 24,786 38,761 60,149 78,976 121,538 49,154 44,781 36,328 6,406 15,565 29,503 52,454 66,206 112,466 36,546 30,758 27,368 4,241 12,368 23,961 44,501 62,659 106,317 28,877 24,279 23,421 10 3,404 10,683 22,778 43,804 61,767 103,387 25,340 22,490 22,371 12 2,737 9,780 22,323 42,860 62,172 103,889 23,310 21,491 22,227 15 2,353 8,668 20,795 41,975 61,088 101,947 20,868 19,611 21,245 20 1,866 7,611 20,645 40,489 61,026 103,272 19,073 18,611 21,194 30 1,483 7,394 19,747 39,805 61,504 102,227 17,171 17,668 21,058 40 1,315 6,785 19,277 39,687 60,609 103,905 16,900 17,591 21,324 60 1,107 6,205 20,179 40,279 59,611 102,915 16,355 17,448 21,576 90 1,015 6,067 19,363 39,039 60,474 102,451 15,913 17,330 21,031 120 0,955 5,997 19,622 40,059 60,868 103,232 15,680 17,450 21,473 ... hợp nước d ng để hấp phụ ch t di t cỏ 2,4- D 2,4, 5 -T - Nghiên cứu đặc điểm hấp phụ ch t di t cỏ 2,4- D 2,4, 5 -T môi trường nước CNTs tinh chế CNTs ho t hóa Đối t ợng, phạm vi nghiên cứu: * Đối t ợng... (Carbon Nanotubes) CNT-TC Ống nano cacbon tinh chế CNT-TH Ống nano cacbon t ng hợp nước CNT-TQ Ống nano cacbon Trung Quốc CNT-HK3 Ống nano cacbon ho t hóa KOH t lệ KOH/CNT-TH 3/1 CNT-HK5 Ống nano cacbon. .. đề t i nghiên cứu luận án là: Nghiên cứu hấp phụ 2,4- D 2,4, 5 -T môi trường nước v t liệu ống nano cacbon (CNTs) Mục tiêu luận án: - Xây d ng quy trình tinh chế ho t hóa CNTs t nguồn CNTs t ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự hấp phụ của 2,4 d và 2,4,5 t trong môi trường nước bằng vật liệu ống nano cacbon (CNTs) , Nghiên cứu sự hấp phụ của 2,4 d và 2,4,5 t trong môi trường nước bằng vật liệu ống nano cacbon (CNTs)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn