Nghiên cứu vận tốc dòng chảy do sóng tại chân kè nông trong thiết kế chân kè đá đổ, áp dụng cho kè đê biển cát hải, hải phòng

153 31 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 06:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI PHẠM VĂN LẬP NGHIÊN CỨU VẬN TỐC DỊNG CHẢY DO SĨNG TẠI CHÂN KÈ NÔNG TRONG THIẾT KẾ CHÂN KÈ ĐÁ ĐỔ, ÁP DỤNG CHO ĐÊ BIỂN CÁT HẢI, HẢI PHÒNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP&PTNN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI PHẠM VĂN LẬP NGHIÊN CỨU VẬN TỐC DÒNG CHẢY DO SĨNG TẠI CHÂN KÈ NƠNG TRONG THIẾT KẾ CHÂN KÈ ĐÁ ĐỔ, ÁP DỤNG CHO ĐÊ BIỂN CÁT HẢI, HẢI PHỊNG Chun ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình thủy Mã số: 9580202 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Lê Xn Roanh GS TS Ngơ Trí Viềng HÀ NỘI, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tác giả Các kết nghiên cứu kết luận luận án trung thực, không chép từ nguồn hình thức Việc tham khảo nguồn tài liệu thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo theo quy định Tác giả luận án Phạm Văn Lập LỜI CẢM ƠN Luận án ““Nghiên cứu vận tốc dòng chảy sóng chân kè nông thiết kế chân kè đá đổ; áp dụng cho đê biển Cát Hải, Hải Phòng” thực từ 11/2014 hoàn thành vào 11/2018 Tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Xuân Roanh GS.TS Ngơ Trí Viềng dành nhiều cơng sức giúp đỡ tận tình hướng dẫn tác giả hồn thành luận án Tác giả trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo cán Trường Đại học Thủy Lợi, đặc biệt thầy cô giáo Bộ mơn Thủy cơng Khoa Cơng trình, mơn Kỹ thuật cơng trình biển thuộc khoa Kỹ thuật Biển, cán thuộc phòng TNTL tổng hợp, Phòng Đào tạo đại học sau đại học, nhà khoa học từ đơn vị trường Đại học Thủy Lợi có nhiều đóng góp quý báu giúp đỡ tác giả suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận án Tác giả cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè gia đình động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện để tác giả hoàn thành luận án MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC i DANH MỤC HÌNH ẢNH iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ vi CÁC KÝ HIỆU CHỦ YẾU DÙNG TRONG LUẬN ÁN vii MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Nội dung nghiên cứu Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Cấu trúc luận án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỔN ĐỊNH CHÂN KÈ ĐÊ BIỂN ĐÁ ĐỔ 1.1 Kết cấu bảo vệ chân kè đê biển .4 1.1.1 Cấu tạo chung đê biển 1.1.2 Khái quát lớp bảo vệ chân kè đê biển 1.1.3 Chân kè nông 1.2 Dòng chảy khu vực chân kè nông 1.2.1Hình thành dòng chảy khu vực gần chân kè 1.2.2 Dòng chảy tiếp cận vùng sóng vỗ .9 1.2.2.1 Chuyển động quỹ đạo phần tử nước 1.2.2.2 Lý thuyết sóng tuyến tính 1.2.2.3 Lý thuyết sóng bậc cao 11 1.2.2.4 Lý thuyết dòng chảy sóng bậc 12 1.2.3.Dòng chảy sóng tác động tới chân kè nơng 13 1.3 Nghiên cứu ổn định chân kè đá đổ 18 1.3.1 Nghiên cứu chân kè đá đổ giới 18 i 1.3.2 Nghiên cứu ổn định chân kè Việt Nam 23 1.3.2.1 Nghiên cứu thử nghiệm lý thuyết .23 1.3.2.2 Nghiên cứu ứng dụng 24 1.3.3 Những tồn nghiên cứu chân kè 26 1.4 Định hướng vấn đề nghiên cứu luận án 27 1.5 Kết luận chương 28 CHƯƠNG 2: MƠ HÌNH SỐ NGHIÊN CỨU DỊNG CHẢY TẠI CHÂN KÈ NƠNG .29 2.1 Đặt vấn đề 29 2.2 Hướng nghiên cứu dạng mơ hình tốn 30 2.2.1 Một số phần mềm thông dụng nghiên cứu sóng vùng ven bờ 30 2.2.2 Máng sóng số 30 2.2.2.1 Các phương trình sử dụng lý thuyết máng sóng số 31 2.2.2.2 Cấu trúc máng sóng số 34 2.3 Lựa chọn điều kiện biên cho chạy mơ hình tốn 35 2.3.1 Căn thiết lập thơng số tính tốn 35 2.3.2 Hiệu chỉnh mơ hình máng sóng số MSS-2D 35 2.3.3 Kiểm định mơ hình trường hợp mái khơng có mố nhám 36 2.3.4 Kiểm định mơ hình trường hợp mái có mố nhám .38 2.4 Nghiên cứu khả tiêu giảm lượng có mố nhám .40 2.5 Mối quan hệ tham số 43 2.6 Kết luận chương 46 CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU VẬN TỐC DÒNG CHẢY DO SĨNG Ở CHÂN KÈ NƠNG BẰNG MƠ HÌNH VẬT LÝ 48 3.1 Đặt vấn đề 48 3.2 Hướng nghiên cứu mơ hình vật lý 48 3.2.1 Quá trình phát triển hướng nghiên cứu 48 3.2.2 Lý thuyết chuyển đổi thơng số tương quan mơ hình 49 3.2.2.1 Thứ nguyên 49 3.2.2.2 Tính tương tự nghiên cứu mơ hình vật lý 50 3.2.3 Giới thiệu mô hình vật lý 51 3.3 Cơ sở lựa chọn biên thí nghiệm 54 3.3.1 Chọn biên thí nghiệm 54 ii 3.3.2 Máng sóng thí nghiệm 55 3.4 Kịch thí nghiệm 57 3.5 Kết thí nghiệm máng sóng vật lý .59 3.6 Xây dựng công thức thực nghiệm 61 3.6.1 Cơ sở lập 61 3.6.2 Giải tìm hàm phiếm phụ 62 3.6.3 Bài toán tổng quát .63 3.6.4 Tính tốn vận tốc chân kè 63 3.7 Kết luận chương 65 CHƯƠNG 4: TÍNH TỐN SO SÁNH KHỐI LƯỢNG VIÊN ĐÁ BẢO VỆ CHÂN KÈ ÁP DỤNG CHO ĐÊ BIỂN CÁT HẢI, HẢI PHÒNG 66 4.1 Giới thiệu chung đê Cát Hải, Hải Phòng 66 4.1.1 Hiện trạng cơng trình trước sửa chữa 66 4.1.2 Thông tin chung phục vụ tính tốn thiết kế 67 4.2 Hiện tượng hư hại mái kè vật rắn chà xát 68 4.3 Thiết kế mố nhám chân kè 69 4.4 Đề xuất quy trình kiểm tra điều kiện ổn định viên đá chân kè 72 4.5 Tính tốn lựa chọn cấu kiện bảo vệ 73 4.5.1 Nhận xét lần sửa chữa nâng cấp gần tuyến đê nghiên cứu 73 4.5.2 Thiết kế chi tiết mố nhám cản đá hình dáng cấu kiện tạo nên mố nhám 73 4.5.3 Kết quan trắc mố nhám thiết kế 78 4.6 So sánh tính tốn khối lượng viên đá chân kè 78 4.7 Nhận xét chung phương án đề xuất 79 4.8 Kết luận chương 79 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .81 Kết đạt luận án 81 Những đóng góp luận án 82 Tồn hướng phát triển 82 Kiến nghị 82 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 iii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Cấu tạo mặt cắt ngang điển hình đê biển Hình 1.2: Cấu tạo số chân kè đại diện kết cấu đê biển Hình 2.1: Sơ đồ cấu trúc máng sóng số [34] .34 Hình 2.2: Kiểm định mơ hình-Vận tốc thực đo vận tốc tính tốn trường hợp khơng đặt mố nhơ 38 Hình 2.3: Kiểm định mơ hình-Vận tốc thực đo vận tốc tính tốn trường hợp có mố nhơ .40 Hình 2.4: Tỷ lệ tiêu giảm vận tốc so sánh có khơng có mố nhám 42 Hình 3.1: Bố trí đầu đo thí nghiệm máng sóng [43],[44],[45] .52 Hình 3.2: Máng sóng phòng thí nghiệm thủy lực tổng hợp - Đại học Thủy lợi 53 Hình 3.3: Đo mực nước tĩnh trước thí nghiệm 53 Hình 3.4: Theo dõi số liệu thị hình .54 Hình 3.5: Phòng điều khiển trung tâm hệ thống máng 54 Hình 3.6: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 55 Hình 3.7: Đá xử dụng thí nghiệm rải chân kè, (a) sàng đá kích cỡ 2x4, (b) phun sơn đá 1x2 56 Hình 3.8: Cấu kiện sử dụng thí nghiệm .56 Hình 3.9: Lắp đặt cấu kiện thí nghiệm 58 Hình 3.10: Ghi chép kết kịch thí nghiệm Phòng TNTLTH – Đại học Thủy lợi .58 Hình 3.11: So sánh vận tốc dòng chảy lớn cơng thức tổng qt với kết thí nghiệm, cơng thức lý thuyết tuyến tính Van Rijn theo tiêu chuẩn TCVN 9901-2014 65 Hình 4.1: Mái kè hư hại tồn tuyến đá hộc mài mòn .67 Hình 4.2: Một số hình ảnh mài mòn cấu kiện mái kè vật rắn chà xát 69 Hình 4.3: Viên đá qua khe hàng thứ bị giữ lại hàng thứ hai 71 Hình 4.4: Sơ họa bố trí mặt hình ảnh thí nghiệm mố nhám cản đá mái kè 71 Hình 4.5: Bố trí cấu kiện mái kè 72 Hình 4.6 : Mặt cắt đứng bố trí mố nhám cản đá 76 Hình 4.7: Bố trí mặt mố nhám sửa chữa .76 Hình 4.8: Chi tiết cấu tạo cấu kiện chèn chân mố nhám ( h =50cm) 77 iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Thống kê thơng số thí nghiệm 30 Bảng 2.2: Các thơng số sử dụng chạy máng sóng số MSS-2D 36 Bảng 2.3: Kịch thí nghiệm trường hợp đê mái nghiêng .37 Bảng 2.4: Kết kiểm định vận tốc ngang lớn (U max) mơ hình máng sóng số mơ hình vật lý 37 Bảng 2.5: Kịch thí nghiệm trường hợp đê mái nghiêng có mố nhám 39 Bảng 2.6: Kết thí nghiệm cho 12 kịch mái kè đặt mố nhô 39 Bảng 2.7: Kết kiểm định vận tốc Umax mơ hình máng sóng số mơ hình vật lý .40 Bảng 2.8: Kịch thí nghiệm trường hợp đê mái nghiêng có mố nhám 41 Bảng 2.9: Vận tốc theo phương ngang U phương đứng V tính toán .41 Bảng 2.10: So sánh hai phương án có khơng có mố nhám 42 Bảng 2.11: Kết tính tốn thay đổi hệ số mái với Hs = 0,8m T(s) = 5,06s 45 Bảng 2.12: Kết tính toán thay đổi hệ số mái với Hs = 1,0m T(s) = 6,96s 46 Bảng 3.1: Ký hiệu đơn vị của thứ nguyên [49] 50 Bảng 3.2: Kịch thí nghiệm 59 Bảng 3.3: Kết thí nghiệm đo vận tốc lớn 60 Bảng 3.4: Kết đo đạc vận tốc lớn chân kè, mái khơng có mố nhám .61 Bảng 4.1: Thơng số tính tốn biên thủy hải văn thiết kế .67 Bảng 4.2: Chiều cao sóng chân kè 10 mặt cắt đặc trưng 68 Bảng 4.3: Tính tốn chiều dày lớp bảo vệ dạng cột 75 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ ARC (Active Reflection Compensation): Hấp thụ sóng phản xạ chủ động; BT: Bê tông; BTCT: Bê tông cốt thép; CUR/CIRIA, Construction Industry Research and Information Association- Liên kết thông tin nghiên cứu công nghệ xây dựng; CWPRS: Phòng thí nghiêm thuỷ lợi, thuỷ điện trung ương Ấn Độ; ĐHBK TP.HCM: Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh; ĐHHH: Đại học Hàng Hải; ĐHTL: Đại học Thủy lợi; ĐHXD: Đại học Xây dựng; FVM (Finite Volume Method): “Phương pháp thể tích hữu hạn”; Hướng S, N, E, W: Hướng Nam, Bắc, Đông, Tây; JONSWAP (Joint North Sea Wave Project): Dự án nghiên cứu sóng biển Bắc; MSS-2D/ MSS-CT: Máng sóng số chiều; NLSW: Non-linear Shallow Water – Phương trình phi tuyến nước nơng; PM (Peirsion-Moskowitz); Phòng TNTLTH: Phòng thí nghiệm thủy lực tổng hợp: RANS - VOF: Reynolds Averaged Navier Stokes - Volume of fluid : Mơ hình tốn họ RANS – VOF; TAW (Technical Report Wave Run- up and Wave Overtopping at Dikes): Sổ tay kỹ thuật tính tốn sóng tràn qua đê; TEST: Kịch thí nghiệm; TNTL: Thí nghiệm thủy lực; VKHTLVN: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; VNIIG: Phòng thí nghiệm Thuỷ cơng Liên Xơ cũ; WES:Trạm thí nghiệm đường thuỷ binh đồn cơng binh Mỹ vi Hình 105: Thiết lập mơ hình máng sóng số với hệ số mái m = Hình 106: Kết tính tốn trường sóng vận tốc dòng chảy với hệ số mái m = Hình 107: Trường sóng vận tốc dòng chảy chân cơng trình với hệ số mái m = lúc nước rút Hình 108: Trường sóng vận tốc dòng chảy chân cơng trình với hệ số mái m = lúc nước dâng 126 Hình 109: Thiết lập mơ hình máng sóng số với hệ số mái m = 3,5 Hình 110: Kết tính tốn trường sóng vận tốc dòng chảy với hệ số mái m = 3,5 Hình 111: Trường sóng vận tốc dòng chảy chân cơng trình với hệ số mái m = 3,5 lúc nước rút Hình 112: Trường sóng vận tốc dòng chảy chân cơng trình với hệ số mái m = 3,5 lúc nước dâng 127 Hình 113: Thiết lập mơ hình máng sóng số với hệ số mái m = Hình 114: Kết tính tốn trường sóng vận tốc dòng chảy với hệ số mái m = Hình 115: Trường sóng vận tốc dòng chảy chân cơng trình với hệ số mái m = lúc nước rút Hình 116: Trường sóng vận tốc dòng chảy chân cơng trình với hệ số mái m = lúc nước dâng 128 Hình 117: Thiết lập mơ hình máng sóng số với hệ số mái m = 4,5 Hình 118: Kết tính tốn trường sóng vận tốc dòng chảy với hệ số mái m = 4,5 Hình 119: Trường sóng vận tốc dòng chảy chân cơng trình với hệ số mái m = 4,5 lúc nước rút Hình 120: Trường sóng vận tốc dòng chảy chân cơng trình với hệ số mái m = 4,5 lúc nước dâng 129 Hình 121: Thiết lập mơ hình máng sóng số với hệ số mái m = Hình 122: Kết tính tốn trường sóng vận tốc dòng chảy với hệ số mái m = Hình 123: Trường sóng vận tốc dòng chảy chân cơng trình với hệ số mái m = lúc nước rút Hình 124: Trường sóng vận tốc dòng chảy chân cơng trình với hệ số mái m = lúc nước dâng 130 2.4 KẾT QUẢ TÍNH TỐN BẰNG MƠ HÌNH MÁNG SĨNG SỐ 2.4.1 Kết kiểm định mơ hình máng sóng số với kết thí nghiệm trường hợp đê mái nghiêng Bảng 1: Kịch thí nghiệm trường hợp đê mái nghiêng TT Độ sâu nước chân kè ds(m) Hs (m) T (s) Ghi KB1 2,6 0,8 5,06 Mái nghiêng KB2 2,6 6,96 Mái nghiêng KB3 2,6 1,1 6,96 Mái nghiêng KB4 2,1 0,6 5,06 Mái nghiêng KB5 2,1 0,7 5,06 Mái nghiêng KB6 2,1 0,8 5,06 Mái nghiêng KB7 2,6 0,8 5,69 Mái nghiêng KB8 2,6 0,8 6,96 Mái nghiêng KB9 2,6 5,06 Mái nghiêng KB10 2,6 1,1 6,32 Mái nghiêng KB11 2,1 0,7 5,69 Mái nghiêng KB12 2,1 0,8 5,69 Mái nghiêng Bảng 2: Kết kiểm định Vmax mơ hình máng sóng số mơ hình vật lý 131 TT Độ sâu nước chân kè ds(m)) Hs (m) T (s) Umax TT UmaxTN KB1 2,6 0,8 5,06 1,26 1,24 KB2 2,6 6,96 1,84 2,23 KB3 2,6 1,1 6,96 2,26 2,35 KB4 2,1 0,6 5,06 0,99 1,03 KB5 2,1 0,7 5,06 1,15 1,37 KB6 2,1 0,8 5,06 1,27 1,46 KB7 2,6 0,8 5,69 1,58 1,85 KB8 2,6 0,8 6,96 2,03 2,11 KB9 2,6 5,06 1,59 1,66 KB10 2,6 1,1 6,32 2,25 2,23 KB11 2,1 0,7 5,69 1,41 1,45 KB12 2,1 0,8 5,69 1,57 1,62 Bảng 3: Vận tốc theo phương U phương V tính tốn TT U (m/s) V (m/s) KB1 1,26 0,46 KB2 1,84 0,55 KB3 2,26 0,65 KB4 0,99 0,36 KB5 1,15 0,29 KB6 1,27 0,33 KB7 1,58 0,37 KB8 2,03 0,58 KB9 1,59 0,39 KB10 2,25 0,61 KB11 1,41 0,32 KB12 1,57 0,37 Bảng 4: Kết vận tốc Vmax mái đê (cách chân cơng trình 2,5m) với đê mái trơn 132 TT Độ sâu nước chân kè ds(m) Hs (m) T (s) Umax TT (2,5m) KB1 2,6 0,8 5,06 0,65 KB2 2,6 6,96 0,77 KB3 2,6 1,1 6,96 0,79 KB4 2,1 0,6 5,06 0,73 KB5 2,1 0,7 5,06 0,82 KB6 2,1 0,8 5,06 0,85 KB7 2,6 0,8 5,69 0,81 KB8 2,6 0,8 6,96 0,83 KB9 2,6 5,06 0,92 KB10 2,6 1,1 6,32 0,95 KB11 2,1 0,7 5,69 0,80 KB12 2,1 0,8 5,69 0,83 2.4.2 Kết kiểm định mơ hình máng sóng số với kết thí nghiệm trường hợp đê mái nghiêng có mố nhơ Bảng 5: Kịch thí nghiệm trường hợp đê mái nghiêng có mố nhám 133 TT Độ sâu nước chân kè ds(m) Hs (m) T (s) KB1 2,6 0,8 5,06 2,6 6,96 Mái nghiêng có mố nhơ R5cm, C2,0cm Mái nghiêng có mố nhơ R5cm, C2,0cm 6,96 Mái nghiêng có mố nhơ R5cm, C2,0cm 5,06 Mái nghiêng có mố nhơ R5cm, C2,0cm 5,06 Mái nghiêng có mố nhơ R5cm, C2,0cm 5,06 Mái nghiêng có mố nhơ R5cm, C2,0cm 5,06 Mái nghiêng có mố nhơ R4,5cm, C2,0cm 6,96 Mái nghiêng có mố nhơ R4,5cm, C2,0cm 5,69 Mái nghiêng có mố nhơ R4,5cm, C2,0cm 5,06 Mái nghiêng có mố nhơ R4,5cm, C2,0cm 6,96 Mái nghiêng có mố nhơ R4,5cm, C2,0cm 6,96 Mái nghiêng có mố nhơ R4,5cm, C2,0cm KB2 KB3 KB4 KB5 KB6 KB7 KB8 KB9 KB10 KB11 KB12 2,6 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,6 2,6 2,6 1,1 0,6 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 0,8 1,1 Ghi Bảng 6: Kết kiểm định Vmax mơ hình máng sóng số mơ hình vật lý 134 T (s) Hệ số nhám Cd Umax TT UmaxTN 0,8 5,06 2,0 1,08 0,01 2,6 6,96 2,1 1,96 0,21 KB3 2,6 1,1 6,96 2,1 2,15 0,14 KB4 2,1 0,6 5,06 2,3 0,81 0,04 KB5 2,1 0,7 5,06 2,3 0,94 0,01 KB6 2,1 0,8 5,06 2,3 1,08 0,01 KB7 2,1 0,6 5,06 2,4 1,06 0,08 KB8 2,1 0,7 6,96 2,3 1,64 0,28 KB9 2,1 0,8 5,69 2,3 1,61 0,20 KB10 2,6 0,8 5,06 2,3 1,45 0,15 KB11 2,6 6,96 2,3 1,97 0,29 KB12 2,6 1,1 6,96 2,2 1,81 0,28 TT Độ sâu nước chân kè ds(m) Hs (m) KB1 2,6 KB2 Bảng 7: Vận tốc theo phương U phương V tính tốn TT Độ sâu nước chân kè ds(m)) Hs (m) T (s) Umax TT VmaxTT KB1 2,6 0,8 5,06 1,08 1,12 KB2 2,6 6,96 1,96 1,86 KB3 2,6 1,1 6,96 2,15 2,27 KB4 2,1 0,6 5,06 0,81 1,08 KB5 2,1 0,7 5,06 0,94 1,23 KB6 2,1 0,8 5,06 1,08 1,27 KB7 2,1 0,6 5,06 1,06 1,12 KB8 2,1 0,7 6,96 1,64 1,68 KB9 2,1 0,8 5,69 1,61 1,5 KB10 2,6 0,8 5,06 1,45 1,35 KB11 2,6 6,96 1,97 1,78 KB12 2,6 1,1 6,96 1,81 2,09 135 Bảng 8: Kết vận tốc Vmax mái đê (cách chân cơng trình 2,5m) với đê có mố nhơ TT Độ sâu nước chân kè ds(m) Hs (m) T (s) Umax TT (2,5m) KB1 2,6 0,8 5,06 0,65 KB2 2,6 6,96 0,67 KB3 2,6 1,1 6,96 0,46 KB4 2,1 0,6 5,06 0,58 KB5 2,1 0,7 5,06 0,63 KB6 2,1 0,8 5,06 0,65 KB7 2,1 0,6 5,06 0,54 KB8 2,1 0,7 6,96 0,57 KB9 2,1 0,8 5,69 0,63 KB10 2,6 0,8 5,06 0,62 KB11 2,6 6,96 0,65 KB12 2,6 1,1 6,96 0,44 2.4.3 Kết tính tốn ảnh hưởng hệ số mái đến vận tốc Vmax chân đê Bảng 9: Kịch tính tốn thay đổi hệ số mái với Hs = 0,8m T(s) = 5,06s TT Độ sâu nước chân kè ds(m) Hs (m) T (s) KB1 2,6 0,8 5,06 1:2 Mái nghiêng KB2 2,6 0,8 5,06 1:2,5 Mái nghiêng KB3 2,6 0,8 5,06 1:3 Mái nghiêng KB4 2,6 0,8 5,06 1:3,5 Mái nghiêng KB5 2,6 0,8 5,06 1:4 Mái nghiêng KB6 2,6 0,8 5,06 1:4,5 Mái nghiêng KB7 2,6 0,8 5,06 1:5 Mái nghiêng 136 Hệ số mái đê Ghi Bảng 10: Kịch tính toán thay đổi hệ số mái với Hs = 1,0m T(s) = 6,96s TT Độ sâu nước chân kè d(m ds(m) Hs (m) T (s) Hệ số mái đê KB1 2,6 1,0 6,96 1:2 Mái nghiêng KB2 2,6 1,0 6,96 1:2,5 Mái nghiêng KB3 2,6 1,0 6,96 1:3 Mái nghiêng KB4 2,6 1,0 6,96 1:3,5 Mái nghiêng KB5 2,6 1,0 6,96 1:4 Mái nghiêng KB6 2,6 1,0 6,96 1:4,5 Mái nghiêng KB7 2,6 1,0 6,96 1:5 Mái nghiêng Ghi Bảng 11: Kịch tính tốn thay đổi hệ số mái với Hs = 1,1m T(s) = 6,96s TT Độ sâu nước chân kè ds(m) Hs (m) T (s) Hệ số mái đê KB1 2,6 1,1 6,96 1:2 Mái nghiêng KB2 2,6 1,1 6,96 1:2,5 Mái nghiêng KB3 2,6 1,1 6,96 1:3 Mái nghiêng KB4 2,6 1,1 6,96 1:3,5 Mái nghiêng KB5 2,6 1,1 6,96 1:4 Mái nghiêng KB6 2,6 1,1 6,96 1:4,5 Mái nghiêng KB7 2,6 1,1 6,96 1:5 Mái nghiêng Kết tính tốn vận tốc theo phương Umax Vmax chân đê 137 Ghi Bảng 12: Kết tính tốn thay đổi hệ số mái với Hs = 0,8m T(s) = 5,06s TT Độ sâu nước chân kè ds(m) Hs (m) T (s) Hệ số mái đê Umax KB1 2,6 0,8 5,06 1:2 1,73 0,73 KB2 2,6 0,8 5,06 1:2,5 1,6 0,57 KB3 2,6 0,8 5,06 1:3 1,5 0,37 KB4 2,6 0,8 5,06 1:3,5 1,26 0,46 KB5 2,6 0,8 5,06 1:4 1,25 0,29 KB6 2,6 0,8 5,06 1:4,5 1,16 0,29 KB7 2,6 0,8 5,06 1:5 0,99 0,01 Vmax Bảng 13: Kết tính tốn thay đổi hệ số mái với Hs = 1,0m T(s) = 6,96s TT Độ sâu nước chân kè ds(m) Hs (m) T (s) Hệ số mái đê u KB1 2,6 1,0 6,96 1:2 1,91 0,73 KB2 2,6 1,0 6,96 1:2,5 1,89 0,57 KB3 2,6 1,0 6,96 1:3 1,85 0,42 KB4 2,6 1,0 6,96 1:3,5 1,84 0,55 KB5 2,6 1,0 6,96 1:4 1,66 0,25 KB6 2,6 1,0 6,96 1:4,5 1,54 0,21 KB7 2,6 1,0 6,96 1:5 1,3 0,02 138 v Bảng 14: Kết tính tốn thay đổi hệ số mái với Hs = 1,1m T(s) = 6,96s TT Độ sâu nước Hs (m) chân kè ds(m) T (s) Hệ số mái đê u v KB1 2,6 1,1 6,96 1:2 2,38 0,86 KB2 2,6 1,1 6,96 1:2,5 2,34 0,78 KB3 2,6 1,1 6,96 1:3 2,28 0,72 KB4 2,6 1,1 6,96 1:3,5 2,26 0,65 KB5 2,6 1,1 6,96 1:4 2,2 0,56 KB6 2,6 1,1 6,96 1:4,5 2,06 0,41 KB7 2,6 1,1 6,96 1:5 1,61 0,02 139 PHỤ LỤC SỐ SÁNG CHẾ QĐ số: 17147 140 ... nghiên cứu dòng chảy chân kè nơng; - Nghiên cứu vận tốc dòng chảy sóng chân kè nơng mơ hình vật lý; - Áp dụng kết nghiên cứu tính tốn kiểm tra ổn định viên đá chân kè cho đê Cát Hải, Hải Phòng. .. đá cho phù hợp Đề tài Nghiên cứu vận tốc dòng chảy sóng chân kè nơng thiết kế chân kè đá đổ; áp dụng cho đê biển Cát Hải, Hải Phòng đề xuất để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Luận án giải hai... ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP&PTNN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI PHẠM VĂN LẬP NGHIÊN CỨU VẬN TỐC DỊNG CHẢY DO SĨNG TẠI CHÂN KÈ NƠNG TRONG THIẾT KẾ CHÂN KÈ ĐÁ ĐỔ, ÁP DỤNG CHO ĐÊ BIỂN CÁT HẢI, HẢI PHÒNG Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu vận tốc dòng chảy do sóng tại chân kè nông trong thiết kế chân kè đá đổ, áp dụng cho kè đê biển cát hải, hải phòng, Nghiên cứu vận tốc dòng chảy do sóng tại chân kè nông trong thiết kế chân kè đá đổ, áp dụng cho kè đê biển cát hải, hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn