Phân tích BCTC vinamilk

145 158 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 00:22

phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần sữa vinamilkTrong nền kinh tế hiện nay, hoạt động tài chính là một hoạt động đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp và cũng là đối tượng quan tâm đặc biệt của những đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, những người có quan hệ tài chính với doanh nghiệp. Do tính chất quan trọng đó, đối tượng hoạt động tài chính luôn là đối tượng cần được nắm bắt để kiểm tra tình hình hoạt động và đưa ra những dự đoán, quyết định cho tương lai. Nếu chỉ nhìn vào những con số khô cứng trong các báo cáo tài chính thì thông tin tài chính không mang một ý nghĩa nào đáng kể, các mối quan hệ, các xu hướng biến đổi, những cơ hội và rủi ro tiềm tàng sẽ chìm trong biển chi tiết các con số. Vì vậy, chỉ có phân tích tình hình tài chính mới giúp người sử dụng đánh giá và đưa ra các dự đoán, quyết định trong tương lai một cách có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của người dùng.Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, với 42 năm hình thành và phát triển, Công ty đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam và đang vươn tầm ra quốc tế. Đó là lý do khiến em thực hiện đề tài “Phân tích tình hình báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk” làm đề tài cho tiểu luận cuối kỳ.2.Mục đích nghiên cứu đề tài:Hai mục tiêu cơ bản cần đạt được qua việc phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk:Tìm hiểu thực trạng về tình hình tài chính của công ty và phân tích báo cáo tài chính của Công ty.Đánh giá và nêu các giải pháp thực tế nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty.3.Đối tượng nghiên cứuCác báo cáo tài chính của công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk năm 2015, 2016, 2017 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.4.Phạm vi nghiên cứuPhạm vi về không gian: Số liệu được thu thập qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán trên trang web chính thức của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk.Phạm vi về thời gian: Số liệu được thu thập từ báo cáo tài chính năm 2015, 2016, 2017 của Công ty. ... có tính thực tế cao - Phân tích Dupont: Phân tích mối liên hệ tiêu mà người ta phát ảnh hưởng đến tiêu phân tích theo trình tự logic chặt chẽ Mơ hình Dupont vận dụng phân tích tỷ suất sinh lợi... TBLT Tiểu ban Lương thưởng 17 TBKT Tiểu ban Kiểm toán Nợ phải trả Phân tích BCTC GVHD: Ths Hồng Thị Kim Thoa DANH MỤC BẢNG Phân tích BCTC GVHD: Ths Hồng Thị Kim Thoa DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC SƠ... pháp để phân tích số tài sau:  Phương pháp chung: - Phân tích theo chiều ngang: Là việc tính tốn sơ tiền chênh lệch, tỉ lệ phần trăm chênh lệch năm so với năm trước Từ đó, đưa so sánh, phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích BCTC vinamilk, Phân tích BCTC vinamilk, PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ, Kết cấu chuyên đề:, CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK, Sơ đồ 1.1 - Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty, Sơ đồ 1.3 - Trình tự thực hiện ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy vi tính, Bảng 1.1 - Phân tích cơ cấu và biến động tài sản của công ty qua 3 năm 2015-2017, Bảng 1.3 – Phân tích biến động tài sản của công ty qua 3 năm 2015– 2017, Bảng 1.4 – Phân tích cơ cấu và biến động nợ phải trả và vốn chủ sở hữa của Công ty qua 3 năm 2015 - 2017, Biểu đồ 1.3 - Biến động nguồn vốn qua 3 năm 2015 – 2017, Bảng 1.6 – Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2015 - 2017, Biểu đồ 1.4 – Tổng Doanh thu qua 3 năm 2015 - 2017, 2 Bảng 1.9 - Phân tích biến động của lợi nhuận của Công ty qua 3 năm 2015-2017, Bảng 1.10 – Phân tích dòng lưu chuyển tiền tệ của công ty qua 3 năm 2015-2017, Biểu đồ 1.7 - Biểu đồ thể hiện biến động tình hình lưu chuyển tiền tệ từ 3 hoạt động chính của công ty qua 3 năm 2015-2017, Bảng 1.11 - Bảng phân tích chỉ số về tình thanh khoản và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, Bảng 1.13 - Phân tích hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản chung năm 2016-2017, Bảng 1.15 - Phân tích hiệu qua quản lý và sử dụng hàng tồn kho năm 2016-2017, Bảng 1.17 - Phân tích hiệu quả quản lý và sử dụng các khoản phải trả, Bảng 1.18 - Phân tích hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản dài hạn, Bảng 1.19 - Bảng phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn của Công ty qua 3 năm 2015-2017, Bảng 1.20 - Bảng phân tích khả năng sinh lời của Công ty năm 2016-2017, Sơ đồ 1.4 - Sơ đồ thể hiện các yếu tố ảnh hưởng đến ROS, Bảng 1.23 - Thị giá mỗi cổ phiếu của năm 2015-2017, CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY, PHẨN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn