Đề cương báo cáo rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục

11 78 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 00:17

ĐỀ CƯƠNG(Kèm theo Công văn số UBNDKGVX ngày 52018)BÁO CÁOKết quả rà soát và phương án sắp xếp lại trường, lớp, biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường mầm non, trường phổ thông và các trung tâm thuộc sự nghiệp giáo dục công lập đến năm 2021Mở đầuNêu khái quát về công tác triển khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác rà soát, sắp xếp trường, lớp, biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường mầm non, trường phổ thông và các trung tâm thuộc sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn huyện, thành, thị;Công tác tuyên truyền, quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương; kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (Nghị quyết 18, 19 của Trung ương; Nghị quyết 08, 10 của Chính phủ, Kế hoạch 44, 45 của Tỉnh ủy và Kế hoạch kèm theo Quyết định 579, 580 của UBND tỉnh ...).Phần ITHỰC TRẠNG QUY MÔ TRƯỜNG, LỚP, CÁN BỘ QUẢN LÝ,GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊNI. QUY MÔ TRƯỜNG, LỚP, SỐ LƯỢNG HỌC SINHBáo cáo chi tiết theo từng cấp học, cụ thể về số trường, điểm trường, lớp, học sinh; công lập, ngoài công lập; tỷ lệ huy động ra lớp, tỷ lệ học sinh vào công lập năm học 2017 2018 ...).1. Mầm non1.1. Trường mầm non: (Báo cáo về tổng số trường mầm non, trong đó công lập, ngoài công lập, phân bố, bình quân số trườngxã phường, thị trấn).1.2. Lớp (nhóm), số trẻ: (Báo cáo về số lớp (nhóm), số trẻ công lập, ngoài công lập, tỷ lệ huy động chung, tỷ lệ huy động vào công lập, ...). ... Trung học sở Trung học phổ thông Trung tâm GDNN - GDTX (Thống kê theo Phụ lục 2.1 đến 2.4 Phụ lục đính kèm) III KẾT QUẢ TRIỂN KHAI RÀ SOÁT, SẮP XẾP MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC, TINH... rà soát, xếp, kết việc thực xóa điểm trường, sáp nhập trường, tinh giản biên chế, ) Công tác đạo triển khai 2 Kết thực việc xếp mạng lưới sở giáo dục 2.1 Sáp nhập, giảm trường 2.2 Sắp xếp, ... tế, dựa sở nguyên tắc, tiêu chí xếp trường, lớp nêu trên, Sở GD&ĐT, ủy ban nhân dân huyện, thị, thành tiến hành chốt phương án xếp xây dựng Đề án thực việc rà soát, xếp trường, lớp sở giáo dục công
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương báo cáo rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, Đề cương báo cáo rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn