Ứng dụng viễn thám và GIS phân tích tương quan giữa nhiệt độ bề mặt đệm với hiện trạng sử dụng đất của thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam

68 49 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 23:42

... lý động nên lựa chọn viễn thám để phân tích biến đổi bề mặt nhiệt độ thành phố Tam Kỳ Vì việc nghiên cứu đề tài Ứng dụng viễn thám GIS phân tích tương quan nhiệt độ bề mặt đệm với trạng sử dụng. .. lập đồ nhiệt độ bề mặt 47 3.1.2 Thành lập đồ đồ nhiệt độ bề mặt thời điểm thành phố Tam Kỳ .50 3.2 PHÂN TÍCH MỐI TƢƠNG QUAN GIỮA NHIỆT ĐỘ VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA THÀNH PHỐ TAM KỲ ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KHOA ĐỊA LÝ ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN GIỮA NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT ĐỆM VỚI HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng viễn thám và GIS phân tích tương quan giữa nhiệt độ bề mặt đệm với hiện trạng sử dụng đất của thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam, Ứng dụng viễn thám và GIS phân tích tương quan giữa nhiệt độ bề mặt đệm với hiện trạng sử dụng đất của thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn