Ứng dụng viễn thám và GIS phân tích biến động sử dụng đất trên địa bàn huyện hòa vang thành phố đà nẵng giai đoạn 2005 2015

54 38 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 23:42

...ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ĐÀ NẴNG KHOA ĐỊA LÝ ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2005 - 2015 Giáo... Vang thời điểm 2005 2015 - Thành lập đồ biến động diện tích sử dụng đất, mục đích sử dụng đất giai đoạn 2005 – 2015 - Phân tích biến động diện tích sử dụng đất huyện giai đoạn 2005 – 2015 - Xác định... thám phân tích biến động sử dụng đất huyện Hòa Vang giai đoạn 2005- 2015 đƣợc thực MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu đề tài Ứng dụng GIS phân tích biến động diện tích sử dụng đất địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng viễn thám và GIS phân tích biến động sử dụng đất trên địa bàn huyện hòa vang thành phố đà nẵng giai đoạn 2005 2015, Ứng dụng viễn thám và GIS phân tích biến động sử dụng đất trên địa bàn huyện hòa vang thành phố đà nẵng giai đoạn 2005 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn