Kết hợp phương pháp thảo luận nhóm với các kĩ thuật dạy học trong dạy học địa lí lớp 10 trung học phổ thông

132 20 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 23:41

... việc kết hợp phương pháp thảo luận nhóm với kĩ thuật dạy học dạy học địa lí lớp 10 trung học phổ thong Chương 2: Kết hợp thảo luận nhóm với kĩ thuật dạy học phương pháp dạy học khác dạy học địa lí. .. khóa luận 10 B PHẦN NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM VỚI CÁC KĨ THUẬT DẠY HỌC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG... nhóm 75 Cách thức kết hợp phương pháp thảo luận nhóm ……………… 75 2.4.1 .Thảo luận nhóm kết hợp với sử dụng phương tiện dạy học 75 2.4.2 .Thảo luận nhóm kết hợp với phương pháp giải vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết hợp phương pháp thảo luận nhóm với các kĩ thuật dạy học trong dạy học địa lí lớp 10 trung học phổ thông, Kết hợp phương pháp thảo luận nhóm với các kĩ thuật dạy học trong dạy học địa lí lớp 10 trung học phổ thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn