37 chuyên ĐHSP hà nội lần 3 năm 2015 mã đề 132

12 75 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 22:10

... 1.D 11.B 21.C 31 .D 41.D 2.D 12.C 22.B 32 .B 42.B 3. A 13. A 23. B 33 .A 43. C 4.C 14.D 24.C 34 .D 44.B 5.D 15.C 25.C 35 .D 45.D 6.C 16.A 26.A 36 .B 46.A 7.D 17.B 27.A 37 . B 47.D 8.D 18.B 28.A 38 .A 48.B 9.C... v/4 =>Đáp án B hc 6,625 10 34 .3. 10   2,07 pm Câu 45: Ta có:    0,6.1,6.10  13 =>Đáp án D Câu 46: Giới hạn quang điện kim loại :   hc   6,625 10 34 .3. 10  0 ,33 125 m 6.10 19 =>Đáp án... A 1,75% B 1,5% C 3, 5% D 3% Câu 38 (ID:92022) Một ánh sáng đơn sắc truyền nước có bước sóng 0, 045m chiết suất nước ánh sáng 1 ,33 Nếu chiết suất cac – bon sun-fua ánh sáng 1, 63 bước sóng ánh sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: 37 chuyên ĐHSP hà nội lần 3 năm 2015 mã đề 132 , 37 chuyên ĐHSP hà nội lần 3 năm 2015 mã đề 132

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn