35 chuyên quảng ninh lần 1 năm 2015 mã đề 134

13 51 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 22:10

... tốt 11 Câu 41: Bươc song dài electron từ trạng thái n trạng thái n -1 ta có: E1   13 ,6  13 ,6 n  (n  1) hc n (n  1) hc n (n  1) (1)   13 ,     13 ,6 n  (n  1) 13 ,6 2n  n2 (n  1) ... thêm A 16 r0 B 4r0 C 21r0 D 25r0 ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. A 11 .B 21. B 31. C 41. C 2.A 12 .C 22.A 32.A 42.D 3.C 13 .C 23.A 33.B 43.A 4.D 14 .B 24.C 34.A 44.D 5.B 15 .A 25.D 35. B 45.B 6.D 16 .C 26.B... ( )3 Q1 d1 d1 R2 d1 S xq1 I R1 I1 Câu 26: Ta có: l  >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt 10 => I2 = I1 ( d2 ) = 10 1, 44 = 17 ,28 d1 =>Đáp án A L A  10 lg
- Xem thêm -

Xem thêm: 35 chuyên quảng ninh lần 1 năm 2015 mã đề 134 , 35 chuyên quảng ninh lần 1 năm 2015 mã đề 134

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn