robot planar 2 bậc tự do ( 2DOF) – tính số bậc tự do của robot

24 23 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 21:23

... l1 ^2* lg2 ^2* m2 ^2* cos(u(3)) ^2 + lg1 ^2* lg2 ^2* m1*m2) - (u (2 ) *(m2*lg2 ^2 + l1*m2*cos(u(3))*lg2 + J2))/(J1*J2 + l1 ^2* lg2 ^2* m2 ^2 + J2*l1 ^2* m2 + J2*lg1 ^2* m1 + J1*lg2 ^2* m2 l1 ^2* lg2 ^2* m2 ^2* cos(u(3)) ^2 +... lg1 ^2* lg2 ^2* m1*m2) q2cc = (u (2 ) *(m2*l1 ^2 + 2* m2*cos(u(3))*l1*lg2 + m1*lg1 ^2 + m2*lg2 ^2 + J1 + J2))/(J1*J2 + l1 ^2* lg2 ^2* m2 ^2 + J2*l1 ^2* m2 + J2*lg1 ^2* m1 + J1*lg2 ^2* m2 l1 ^2* lg2 ^2* m2 ^2* cos(u(3)) ^2. .. l1 ^2* lg2 ^2* m2 ^2* cos(u(3)) ^2 + lg1 ^2* lg2 ^2* m1*m2) - (u(1)*(m2*lg2 ^2 + l1*m2*cos(u(3))*lg2 + J2))/(J1*J2 + l1 ^2* lg2 ^2* m2 ^2 + J2*l1 ^2* m2 + J2*lg1 ^2* m1 + J1*lg2 ^2* m2 - l1 ^2* lg2 ^2* m2 ^2* cos(u(3)) ^2 + lg1 ^2* lg2 ^2* m1*m2) Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: robot planar 2 bậc tự do ( 2DOF) – tính số bậc tự do của robot , robot planar 2 bậc tự do ( 2DOF) – tính số bậc tự do của robot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn