Một số giải pháp nhằm tằng cường quản lý chi NSNN cho GD THPT ở tỉnh lạng sơn

59 56 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 21:23

... chi cho GD vấn đề cần quan tâm Do điều kiện hạn chế nghiên cứu toàn vấn đề chi quản lý NSNN Cho GD -ĐT nước Nên em chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm tang cường quản lý chi NSNN cho GD THPT tỉnh. .. Bảng 5: Chi NSNN, chi cho nghiệp GD, chi cho GD THPT Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu 2002 2003 Tổng chi NSNN 1.034.269 727.056 Chi TX 544.665 520.431 Chi cho GD- ĐT 212.580 262.342 Chi cho GD THPT 14.991... thấy chi NSNN cho GD THPT năm qua tăng nhanh cụ thể năm 2003 so với năm 2002 tăng 1.904 triệu đồng năm 2003 chi cho GD THPT chi m 6,44% tổng số chi cho GD- ĐT, năm 2002 số 7,05% chi NSNN cho GD
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm tằng cường quản lý chi NSNN cho GD THPT ở tỉnh lạng sơn , Một số giải pháp nhằm tằng cường quản lý chi NSNN cho GD THPT ở tỉnh lạng sơn , GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ CHI NGÂN SÁCH CHO GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, 1- Khái niệm, vị trí và vai trò của chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông, 2- Chi ngân sách cho giáo dục Trung học phổ thông:, THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TỈNH LẠNG SƠN TRONG THỜI GIAN QUA., 4 .Thực trạng quản lý chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông:, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TỈNH LẠNG SƠN TRONG THỜI GIAN TỚI ., Chương 1: Giáo dục trung học phổ thông và chi ngân sách cho giáo dục trung học phổ thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn