Tổng về truyền động điện, đi sâu thiết mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều có đảo chiều công suất nhỉ cấp điện từ bộ biến đổi

71 8 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 17:51

... 1: Tổng quan truyền động đi n chiều Chương 2: Các phương pháp để đi u chỉnh tốc độ động đi n chiều Chương 3: Thiết kế mạch đi u khiển tốc độ động đi n chiều có đảo chiều có cơng suất nhỏ cấp từ. .. hệ thống truyền động iện 1.1.2.1 Theo đặc đi m động c đi n: - Truyền động đi n chiều: Dùng động đi n chiều Truyền động đi n chiều sử dụng cho máy có yêu cầu cao đi u chỉnh tốc độ mơmen, có chất... 1613102067 Lớp : ĐC1802- Ngành Đi n Tự Động Công Nghiệp Tên đề tài : Tổng truyền động đi n, sâu thiết mạch đi u chỉnh tốc độ động chiều có đảo chiều công suất cấp đi n từ biến đổi NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng về truyền động điện, đi sâu thiết mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều có đảo chiều công suất nhỉ cấp điện từ bộ biến đổi , Tổng về truyền động điện, đi sâu thiết mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều có đảo chiều công suất nhỉ cấp điện từ bộ biến đổi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn