BẢN KIỂM điểm 2018 2019

12 31 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 15:49

... vấn đề gợi ý kiểm điểm (nếu có) Giải trình vấn đề gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm cá nhân vấn đề gợi ý kiểm điểm V- Làm rõ trách nhiệm cá nhân hạn chế, khuyết điểm tập thể... vấn đề gợi ý kiểm điểm (nếu có) Giải trình vấn đề gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm cá nhân vấn đề gợi ý kiểm điểm V- Làm rõ trách nhiệm cá nhân hạn chế, khuyết điểm tập thể... XÃ CHIẾN PHỐ CHI BỘ MN CHIẾN PHỐ * Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2018 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chiến phố, ngày tháng 12 năm 2018 BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN Năm 2018 Họ tên: Hoàng Thị Như Ngày sinh: 20/ 02/ 1989
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢN KIỂM điểm 2018 2019, BẢN KIỂM điểm 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn