Mô hình tính toán cho cọc xi măng đất để ứng dụng cho công trình dân dụng vừa và cao tầng

99 14 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 14:00

... cứu mô hình tính toán cho cọc xi măng đất để ứng dụng cho công trình dân dụng vừa cao tầng Công nghệ cọc xi măng đất với u điểm nh giá thành rẻ công nghệ khác không tốn nhiều vật liệu, tận dụng. .. cờng đất yếu Giải pháp gia cờng cọc xi măng đất Chơng 2: Xây dựng mô hình tính cọc xi măng đất Chơng 3: Khảo sát mô hình số, xác định phạm vi áp dụng cọc xi măng đất cho công trình dân dụng Các... hình ảnh ứng dụng công nghệ cọc xi măng đất Việt Nam xem Hình 1.6; Hình 1.7; Hình 1.8 27 Hình 1.6 Gia cố cọc xi măng đất sân bay Cần Thơ Hình 1.7 Gia cố cọc xi măng đất Hình 1.8 Gia cố cọc xi
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình tính toán cho cọc xi măng đất để ứng dụng cho công trình dân dụng vừa và cao tầng, Mô hình tính toán cho cọc xi măng đất để ứng dụng cho công trình dân dụng vừa và cao tầng, Nghiên cứu tổng quan các giảI pháp gia cường nền đất yếu. giải pháp gia cường bằng cọc xi măng đất, Xây dựng mô hình tính cọc xi măng đất, Khảo sát trên mô hình số, xác định phạm vi ứng dụng của cọc xi măng đất, Kết luận và kiến nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn