QUY trình vận hành nhà máy thủy điện

39 17 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 13:55

hướng dẫn nhân viên vận hành nhà máy thủy điện, quy trình vận hành đập,trạm,nhà máy thủy điện.nâng cao kiến thức tay nghề thi tín chỉ1.Mục đích.Quy định nhiệm vụ của các chức danh vận hành dây truyền sản xuất Nhà máy thủy điện Sử Pán 1, cách thức tổ chức quản lý vận hành, nề nếp làm việc nhằm đảm bảo Nhà máy vận hành liên tục và hiệu quả.2.Đối tượng áp dụng.1)Công ty Cổ phần ABC;2)Ban Giám đốc Nhà máy thủy điện BCE;3)Cán bộ an toàn, kỹ thuật, phương thức;4)Các nhân viên Tổ vận hành;5)Các nhân viên Tổ sửa chữa.3.Tài liệu viện dẫn.1)Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004.2)Luật Lao động ngày 08 tháng 06 năm 2012.3)Quy chuẩn kỹ thuật vận hành Nhà máy điện và lưới điện.4)Quy chuẩn kỹ thuật an toàn khai thức thiết trí điện các nhà máy điện và lưới điện.5)Quy trình an toàn điện.6)Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.7)Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia.8)Quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia.9)Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia.10)Nội quy lao động của Công ty. ... 12) Quy trình an tồn điện 13) Quy trình vận hành hồ chứa Nhà máy Thủy điện Sử Pán 14) Quy trình nhiệm vụ chức danh vận hành 15) Quy trình vận hành xử lý cố máy phát điện, turbine thủy lực 16) Quy. .. tồn điện (đạt bậc 5/5) 13) Quy trình vận hành hồ chứa Nhà máy thủy điện Sử Pán 14) Quy trình nhiệm vụ chức danh vận hành 15) Quy trình vận hành xử lý cố máy phát điện, turbine thủy lực 16) Quy trình. .. thiết trí điện - nhà máy điện lưới 4) Quy trình điều độ hệ thống điện Quốc gia 5) Quy trình phối hợp vận hành Nhà máy Thủy điện Sử Pán 6) Quy trình xử lý cố hệ thống điện Quốc gia 7) Quy trình thao
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY trình vận hành nhà máy thủy điện, QUY trình vận hành nhà máy thủy điện, Chương I. QUY TRÌNH NHIỆM VỤ TRƯỞNG CA, G. CÁC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRONG VẬN HÀNH., Chương II. QUY TRÌNH NHIỆM VỤ TRỰC TRUNG TÂM, E. THỦ TỤC GIAO NHẬN CA, Chương III. QUY TRÌNH NHIỆM VỤ TRỰC GIAN MÁY, E. CHẾ ĐỘ GIAO NHẬN CA., Chương IV. QUY TRÌNH NHIỆM VỤ TRỰC CỬA NHẬN NƯỚC, D. QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TRỰC CỬA NHẬN NƯỚC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn