Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CPTM dược phẩm minh việt

99 22 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 13:45

... chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty CPTM Dược phẩm Minh Việt Chương 3: Ý kiến hồn thiện kế. .. toán xác định kết kinh doanh .67 CHƯƠNG Ý KIẾN HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH VIỆT 71 3.1 Đánh giá chung kế toán. .. hàng xác định kết kinh doanh 1.2 .Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2. 1Doanh thu bán hàng 1.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu……………………………12 1.2.3 .Kế toán giá vốn hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CPTM dược phẩm minh việt , Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CPTM dược phẩm minh việt , b) Phương thức bán hàng, c) Phương pháp kế toán, Sơ đồ 1.6: Trình tự KT các khoản giảm trừ DT, b) Các phương pháp xác định trị giá vốn hàng bán, Sơ đồ 1. 9: Trình tự KT trị giá vốn hàng xuất kho, a) Kế toán chi phí bán hàng, b) Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp, Sơ đồ 1.11: Trình tự KT các nghiệp vụ liên quan đến CP QLDN, b) Nguyên tắc xác định, Sơ đồ 1.15: Trình tự ghi sổ KT theo hình thức KT Nhật ký chung, Sơ đồ 2. 2: Tổ chức bộ máy kế toán của công ty, c) Hình thức ghi sổ và phần mềm kế toán áp dụng:, Hình 2. 2: Giao diện chung của phần mềm SAS, a) Kế toán DT bán hàng, Hình 2. 4: Thêm mới khách hàng, nhà cung cấp, a) Chi phí bán hàng, b) Chi phí quản lý doanh nghiệp, Biểu 2.7: Sổ nhật ký chung, Về hình thức bán hàng:, Ví dụ mẫu có thể như sau:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn