Quản trị dự án đầu tư myvinaphone của tập đoàn VNPT

115 14 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 13:24

Luận văn thạc sĩ đại học Ngoại thương. Quản trị dự án đầu tư myvinaphone của tập đoàn VNPT Quản trị dự án đầu tư myvinaphone của tập đoàn VNPT Quản trị dự án đầu tư myvinaphoneQuản trị dự án đầu tư myvinaphone ... chức VNPT 41 2.1.3 Tổng quan dự án My Vinaphone .42 iv 2.2 Thực trạng quản trị dự án đầu tư dự án My Vinaphone VNPT 44 2.2.1 Tổng quan quản trị dự án đầu tư dự án My Vinaphone VNPT. .. đầu tư dự án công nghệ thông tin khái niệm dự án đầu tư, dự án đầu tư công nghệ thông tin; quản trị dự án đầu tư công nghệ thông tin khái niệm, đặc điểm, vai trò, mục tiêu giai đoạn dự án đầu tư. .. quản trị dự án đầu tư công nghệ thông tin Chương 2: Thực trạng quản trị dự án đầu tư dự án Công nghệ thông tin My Vinaphone Tập đồn VNPT Chương 3:Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị dự án đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị dự án đầu tư myvinaphone của tập đoàn VNPT, Quản trị dự án đầu tư myvinaphone của tập đoàn VNPT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn