LUẬN VĂN NGUYÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG BỂ USBF

56 45 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 11:33

Nước thải phát sinh từ chợ được xử lý như thế nào?Xác định lưu lượng, thành phần ô nhiễm và đặc tính của nước thải, sau đó đề xuất sơ đồ công nghệ, thuyết minh công nghệ.Giới thiệu tổng quan các phươn pháp dùng để xử lý nước thải phát sinh từ chợ, đặc biệt là bể USBF.Mô hình thực tế phòng thí nghiệm với thể tích 100 lít, chạy mô hình và phân tích một số thống số như pH, độ đục, SS, BOD, COD, tổng N, tổng P.Tính toán các công trình trong hệ thống xử lý như Hầm bơm, Bể điều hòa, Bể USBF. Dự toán kinh phí xây dựng, chi phí vận hành hệ thống như: chi phí điện, hóa chất, nhân công, bảo trì bảo dững thiết bị. ... LÝ NƯỚC THẢI Nghiên cứu bể USBF để xử lý nước thải chợ Đầu mối Thủ Đức giai đoạn Hình 2.1 Mặt trạm xử lý nước thải chợ Đầu mối Thủ Đức 10 Nghiên cứu bể USBF để xử lý nước thải chợ Đầu mối Thủ... thống xử lý nước thải chợ Đầu mối Thủ Đức giai đoạn Nguyễn Hàn Mộng Du 25 Nghiên cứu bể USBF để xử lý nước thải chợ Đầu mối Thủ Đức giai đoạn Qui trình xử lý nước thải giống qui trình xử lý thay bể. .. trạm xử lý nước thải chợ có công suất 1.500 m3/ngày đêm Kết phân tích số tiêu nước thải đầu vào trạm xử lý nước thải bảng 2.1 Bảng 2.1 Kết phân tích số tiêu nước thải đầu vào trạm xử lý nước thải
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN NGUYÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG BỂ USBF, LUẬN VĂN NGUYÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG BỂ USBF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn