TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH (Luận văn thạc sĩ)

93 26 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 11:25

... trạng tạo động lực cho người lao động Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh Chương Giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh 17 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO. .. học thuyết tạo động lực cho lao động; công cụ tạo động lực cho lao động làm rõ cần thiết việc tạo động lực cho lao động tổ chức Trên sở nghiên cứu lý luận v tạo động lực làm việc cho CBCC, đánh... giá thực trạng tạo động lực làm việc cho CBCC CHQ tỉnh Quảng Ninh Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động tạo động lực làm việc cho CBCC Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, bao gồm: Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH (Luận văn thạc sĩ), TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH (Luận văn thạc sĩ), Quy trình và phương pháp nghiên cứu, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÔNG CHỨC, Hình 1.2: Tháp nhu cầu của Abraham Maslow, Bảng 1.1: Hai nhóm nhân tố của Frederick Herzberg, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn