Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch thừa thiên huế, việt nam

240 28 0
  • Loading ...
1/240 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 19:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ NGỌC ANH NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ, VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 9340101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học PGS.TS BÙI THỊ TÁM PGS TS NGUYỄN ĐĂNG HÀO Huế - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập tơi Các số liệu, kết nghiên cứu, điều tra nêu luận án trung thực Kết luận khoa học luận án chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Lê Thị Ngọc Anh i LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tơi bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đến PGS.TS Bùi Thị Tám PGS.TS Nguyễn Đăng Hào hướng dẫn bảo tận tình cho tơi suốt q trình nghiên cứu, hồn thành luận án Tơi bày tỏ lời cám ơn tới Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế; Khoa Du lịch, Đại học Huế thầy ngồi Khoa quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến hỗ trợ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thiện luận án Tơi xin trân trọng gửi lời cám ơn tới chuyên gia Tổng cục Du lịch, tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều tỉnh thành nước, đại diện doanh nghiệp du lịch - lữ hành - khách sạn tỉnh Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng Quảng Nam nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp tài liệu thông tin quý báu giúp thực hồn thành nghiên cứu Sự giúp đỡ chuyên gia, doanh nghiệp đồng nghiệp không yếu tố tiên cho thành công đề tài mà khuyến khích tinh thần nhiệt huyết hỗ trợ tơi suốt hành trình Và hết, tơi chân thành cám ơn gia đình bên cạnh động viên, cám ơn bạn bè cổ vũ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thiện luận án này./ ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp ECR European Competitiveness Report (Báo cáo Năng lực cạnh tranh Châu Âu) Huế Hội An LTCT Thừa Thiên Huế Quảng Nam Lợi cạnh tranh NLCT Năng lực cạnh tranh PCI Provincial Competitiveness Index (Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh) TDCA Tourism Destination Competitiveness and Attractiveness (Khả thu hút khả cạnh tranh điểm đến du lịch) TNDL Tài nguyên du lịch TFP Total Factor Productivity (Năng suất nhân tố tổng hợp) UNWTO United Nations’ World Tourism Organization (Tổ chức du lịch giới Liên hợp quốc) UBND Uỷ Ban Nhân Dân WCI World Competitiveness Index (Chỉ số cạnh tranh toàn cầu) WEF World Economics Forum (Diễn đàn kinh tế giới) WTTC World Travel and Tourism Council (Ủy ban Du lịch Lữ hành giới) iii MỤC LỤC Lời cảm ơn ii Danh mục từ viết tắt iii Mục lục iv Danh mục bảng viii Danh mục sơ đồ, biểu đồ x PHẦN I MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận án Kết cấu luận án PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 11 CHƯƠNG TỔNG LƯỢC VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 11 1.1 Một số khái niệm liên quan 11 1.1.1 Khái niệm điểm đến, điểm đến du lịch điểm đến du lịch địa phương 11 1.1.2 Khả thu hút điểm đến du lịch 14 1.1.3 Hình ảnh điểm đến 15 1.1.4 Năng lực cạnh tranh cấp độ cạnh tranh 16 1.1.5 Lợi cạnh tranh lợi so sánh 21 1.2 Năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch 24 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh điểm đến du lịch 24 1.2.2 Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh điểm đến 26 1.2.3 Mối quan hệ khả thu hút lực cạnh tranh điểm đến 27 1.3 Các mơ hình đánh giá lực cạnh tranh điểm đến 29 1.3.1 Các nghiên cứu nước 29 1.3.2 Các nghiên cứu nước 34 1.4 Các mơ hình lý thuyết lực cạnh tranh điểm đến quốc gia điểm đến địa phương 35 1.5 Một số cách tiếp cận khác phân tích điểm đến cạnh tranh 39 Tiểu kết Chương 52 iv CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 53 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 53 2.1.1 Về điều kiện tự nhiên 53 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế xã hội Thừa Thiên Huế 54 2.1.3 Khái quát tài nguyên du lịch Thừa Thiên Huế 58 2.1.4 Tình hình phát triển du lịch Thừa Thiên Huế mối quan hệ so sánh với Đà Nẵng Quảng Nam 61 2.2 Phương pháp nghiên cứu 66 2.2.1 Thiết kế qui trình nghiên cứu 66 2.2.2 Phương pháp thu thập phân tích số liệu 68 CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ĐIỂM ĐẾN HUẾ 77 3.1 Đề xuất mơ hình lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh điểm đến Huế 77 3.2 Phân tích nhân tố khám phá yếu tố cấu thành lực cạnh tranh điểm đến Huế 88 3.2.1 Kiểm tra độ tin cậy phù hợp số liệu 88 3.2.2 Kết phân tích nhân tố khám phá 89 3.3 Phân tích nhân tố khẳng định yếu tố cấu thành lực cạnh tranh điểm đến Huế 93 3.3.1 Mơ hình hiệu chỉnh phân tích lực cạnh tranh điểm đến Huế 93 3.3.2 Kết phân tích nhân tố khẳng định thang đo nhân tố cấu thành lực cạnh tranh điểm đến Huế 95 3.3.3 Thảo luận 102 3.4 Đánh giá nhân tố cấu thành lực cạnh tranh điểm đến Huế 104 3.4.1 Đánh giá nhóm chuyên gia nhân tố cấu thành lực cạnh tranh điểm đến du lịch Huế 105 3.4.2 Đánh giá chung lực cạnh tranh điểm đến du lịch Huế so với điểm đến du lịch Đà Nẵng Hội An 112 v CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ 115 4.1 Định hướng phát triển du lịch Thừa Thiên Huế đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 115 4.1.1 Quan điểm mục tiêu phát triển du lịch Thừa Thiên Huế 115 4.1.2 Các định hướng phát triển du lịch Thừa Thiên Huế 115 4.2 Các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao lực cạnh tranh điểm đến Huế 118 4.2.1 Hoàn thiện triển khai thực quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 119 4.2.2 Tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch theo hướng xã hội hóa 120 4.2.3 Đầu tư xây dựng hệ thống sở hạ tầng điện- đường- giao thông- thông tin liên lạc nhằm tạo tính thuận lợi, xuyên suốt cho hoạt động du lịch 121 4.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch 122 4.2.5 Củng cố phát triển quan hệ hợp tác khu vực, quốc gia quốc tế 123 4.3 Các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao lực cạnh tranh điểm đến Huế 124 4.3.1 Nhóm giải pháp tăng cường hoạt động quản lý điểm đến 124 4.3.2 Nhóm giải pháp phát triển hoàn thiện dịch vụ du lịch chủ yếu 128 4.3.3 Nhóm giải pháp cải thiện dịch vụ mua sắm 131 4.3.4 Nhóm giải pháp quản lý phát huy giá trị tài nguyên du lịch 132 4.3.5 Nhóm giải pháp cải thiện mơi trường du lịch, an ninh an tồn điểm đến134 4.3.6 Nhóm giải pháp truyền thông marketing điểm đến 136 PHẦN III KẾT LUẬN 139 CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 141 TÀI LIỆU THAM KHẢO 142 PHỤ LỤC 150 PHỤ LỤC Danh sách Phiếu thu thập ý kiến đề xuất chuyên gia mơ hình lý thuyết nghiên cứu lực cạnh tranh điểm đến Huế 151 vi PHỤ LỤC Phiếu thu thập ý kiến chuyên gia doanh nghiệp 162 du lịch- lữ hành 162 PHỤ LỤC Lược trích tổng hợp ý kiến chun gia mơ hình lý thuyết 167 PHỤ LỤC Kiểm tra độ tin cậy thang đo nhân tố cấu thành lực cạnh tranh điểm đến Huế 173 PHỤ LỤC Kết phân tích nhân tố khám phá yếu tố cấu thành lực cạnh tranh điểm đến Huế 177 PHỤ LỤC Kiểm định độ tin cậy thang đo nhân tố khám phá yếu tố cấu thành lực cạnh tranh điểm đến Huế 181 PHỤ LỤC Kiểm tra phân phối chuẩn nhóm nhân tố xác lập cấu thành lực cạnh tranh điểm đến Huế 184 PHỤ LỤC Tóm tắt kết phân tích độ phù hợp mơ hình CFA 188 PHỤ LỤC Trích kết phân tích One Way ANOVA 190 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tổng hợp số cách tiếp cận nghiên cứu lực cạnh tranh 44 Bảng 1.2 Tổng hợp số cách tiếp cận mở rộng nghiên cứu lực cạnh tranh điểm đến du lịch 50 Bảng 2.1: Tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015- 2017 55 Bảng 2.2 Một số tiêu phát triển du lịch Thừa Thiên Huế 2012-2017 62 Bảng 2.3: Tình hình phát triển du lịch Huế- Đà Nẵng- Quảng Nam giai đoạn 2013-2017 65 Bảng 2.4 Tóm tắt trình thảo luận nhóm tập trung mơ hình lý thuyết nghiên cứu lực cạnh tranh điểm đến du lịch 69 Bảng 2.6 Thông tin mẫu điều tra 75 Bảng 3.1 Kết phân tích nhân tố khám phá yếu tố cấu thành lực cạnh tranh điểm đến Huế 90 Bảng 3.2 Các biến quan sát nhân tố tiềm ẩn cấu thành lực cạnh tranh điểm đến Huế 93 Bảng 3.3 Các số phù hợp tổng thể mơ hình đánh giá lực cạnh tranh điểm đến du lịch Huế 97 Bảng 3.4 Trọng số chuẩn hóa, độ tin cậy tổng hợp phương sai trích 98 Bảng 3.5 Hệ số tương quan nhân tố tiềm ẩn sai số 100 Bảng 3.6 Hiệp phương sai nhân tố tiềm ẩn sai số 101 Bảng 3.7 So sánh đánh giá nhóm chuyên gia nhân tố cấu thành lực cạnh tranh điểm đến Huế 106 Bảng 3.8 So sánh đánh giá nhóm chuyên gia khác độ tuổi nhân tố cấu thành lực cạnh tranh điểm đến Huế 107 Bảng 3.9 So sánh đánh giá nhóm chuyên gia khác kinh nghiệm công tác nhân tố cấu thành lực cạnh tranh điểm đến Huế 108 viii Bảng 3.10 So sánh đánh giá nhóm chuyên gia khác kinh nghiệm công tác ngành du lịch nhân tố cấu thành lực cạnh tranh điểm đến Huế 110 Bảng 3.11 So sánh đánh giá nhóm chuyên gia khác nghề nghiệp nhân tố cấu thành lực cạnh tranh điểm đến Huế 111 Bảng 3.12 So sánh nhân tố lực cạnh tranh điểm đến Huế, Đà Nẵng Hội An 112 ix Post Hoc Tests Multiple Comparisons Bonferroni Dependent Variable Quan ly diem den (I) Nhom tham nien cong tac nganh Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam Cac dich vu du lich co ban Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam Tai nguyen du lich Duoi nam van hoa 5-10 nam 11-15 nam (J) Nhom tham nien cong tac nganh 5-10 nam 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam Duoi nam 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam Duoi nam 5-10 nam 16-20 nam tren 20 nam Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam tren 20 nam Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam 16-20 nam 5-10 nam 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam Duoi nam 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam Duoi nam 5-10 nam 16-20 nam tren 20 nam Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam tren 20 nam Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam 16-20 nam 5-10 nam 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam Duoi nam 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam Duoi nam 5-10 nam 215 Mean Differenc e (I-J) -.04050 16336 23866 68109 04050 20385 27916 72159 -.16336 -.20385 07530 51774 -.23866 -.27916 -.07530 44243 -.68109 -.72159 -.51774 -.44243 -.03271 -.00613 08910 37175 03271 02658 12181 40446 00613 -.02658 09523 37788 -.08910 -.12181 -.09523 28265 -.37175 -.40446 -.37788 -.28265 13127 -.02051 -.12435 -.33313 -.13127 -.15178 -.25562 -.46439 02051 15178 Std Error 09369 09925 17143 29383 09369 11146 17877 29818 09925 11146 18175 29998 17143 17877 18175 33094 29383 29818 29998 33094 08111 08593 14841 25439 08111 09650 15477 25815 08593 09650 15735 25970 14841 15477 15735 28651 25439 25815 25970 28651 07954 08427 14555 24947 07954 09464 15178 25316 08427 09464 Sig 1.000 1.000 1.000 210 1.000 683 1.000 160 1.000 683 1.000 853 1.000 1.000 1.000 1.000 210 160 853 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 998 1.000 1.000 1.000 998 1.000 931 675 1.000 1.000 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -.3052 2242 -.1171 4438 -.2457 7230 -.1491 1.5113 -.2242 3052 -.1111 5188 -.2259 7843 -.1209 1.5640 -.4438 1171 -.5188 1111 -.4382 5888 -.3298 1.3653 -.7230 2457 -.7843 2259 -.5888 4382 -.4926 1.3774 -1.5113 1491 -1.5640 1209 -1.3653 3298 -1.3774 4926 -.2619 1964 -.2489 2366 -.3302 5084 -.3470 1.0905 -.1964 2619 -.2461 2992 -.3155 5591 -.3249 1.1338 -.2366 2489 -.2992 2461 -.3493 5398 -.3559 1.1116 -.5084 3302 -.5591 3155 -.5398 3493 -.5268 1.0921 -1.0905 3470 -1.1338 3249 -1.1116 3559 -1.0921 5268 -.0935 3560 -.2586 2176 -.5356 2869 -1.0380 3717 -.3560 0935 -.4192 1156 -.6845 1732 -1.1797 2509 -.2176 2586 -.1156 4192 16-20 nam tren 20 nam Dich vu mua sam Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam An ninh an toan diem den Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam Tai nguyen DL tu nhien Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam tren 20 nam Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam 16-20 nam 5-10 nam 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam Duoi nam 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam Duoi nam 5-10 nam 16-20 nam tren 20 nam Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam tren 20 nam Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam 16-20 nam 5-10 nam 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam Duoi nam 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam Duoi nam 5-10 nam 16-20 nam tren 20 nam Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam tren 20 nam Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam 16-20 nam 5-10 nam 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam Duoi nam 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam Duoi nam 216 -.10384 -.31261 12435 25562 10384 -.20877 33313 46439 31261 20877 -.02820 33221* -.00278 68582 02820 36041* 02542 71402 -.33221* -.36041* -.33499 35360 00278 -.02542 33499 68860 -.68582 -.71402 -.35360 -.68860 02659 02515 -.04479 14527 -.02659 -.00143 -.07137 11869 -.02515 00143 -.06994 12012 04479 07137 06994 19006 -.14527 -.11869 -.12012 -.19006 18208 -.11348 -.12913 -.04141 -.18208 -.29556* -.31120 -.22348 11348 15431 25469 14555 15178 15431 28098 24947 25316 25469 28098 09958 10549 18221 31231 09958 11847 19002 31693 10549 11847 19318 31884 18221 19002 19318 35175 31231 31693 31884 35175 10234 10841 18725 32096 10234 12175 19528 32571 10841 12175 19853 32767 18725 19528 19853 36149 32096 32571 32767 36149 08560 09069 15664 26849 08560 10185 16335 27246 09069 1.000 1.000 1.000 931 1.000 1.000 1.000 675 1.000 1.000 1.000 018 1.000 288 1.000 025 1.000 249 018 025 838 1.000 1.000 1.000 838 511 288 249 1.000 511 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 341 1.000 1.000 1.000 341 039 576 1.000 1.000 -.5398 -1.0322 -.2869 -.1732 -.3321 -1.0026 -.3717 -.2509 -.4070 -.5851 -.3095 0342 -.5176 -.1966 -.2531 0257 -.5114 -.1814 -.6303 -.6951 -.8808 -.5472 -.5120 -.5623 -.2108 -.3052 -1.5682 -1.6094 -1.2544 -1.6824 -.2625 -.2811 -.5738 -.7615 -.3157 -.3454 -.6231 -.8015 -.3315 -.3426 -.6308 -.8056 -.4843 -.4803 -.4910 -.8313 -1.0521 -1.0389 -1.0459 -1.2114 -.0598 -.3697 -.5717 -.8000 -.4239 -.5833 -.7727 -.9933 -.1427 3321 4070 5356 6845 5398 5851 1.0380 1.1797 1.0322 1.0026 2531 6303 5120 1.5682 3095 6951 5623 1.6094 -.0342 -.0257 2108 1.2544 5176 5114 8808 1.6824 1966 1814 5472 3052 3157 3315 4843 1.0521 2625 3426 4803 1.0389 2811 3454 4910 1.0459 5738 6231 6308 1.2114 7615 8015 8056 8313 4239 1427 3134 7171 0598 -.0078 1503 5463 3697 5-10 nam 16-20 nam tren 20 nam 16-20 nam Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam tren 20 nam tren 20 nam Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam 16-20 nam Gia ca dich vu du Duoi nam 5-10 nam lich 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam 5-10 nam Duoi nam 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam 11-15 nam Duoi nam 5-10 nam 16-20 nam tren 20 nam 16-20 nam Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam tren 20 nam tren 20 nam Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam 16-20 nam Nang luc canh Duoi nam 5-10 nam tranh diem den 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam 5-10 nam Duoi nam 11-15 nam 16-20 nam tren 20 nam 11-15 nam Duoi nam 5-10 nam 16-20 nam tren 20 nam 16-20 nam Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam tren 20 nam tren 20 nam Duoi nam 5-10 nam 11-15 nam 16-20 nam * The mean difference is significant at the 0.05 level 217 29556* -.01565 07207 12913 31120 01565 08772 04141 22348 -.07207 -.08772 01179 12839 11725 03830 -.01179 11661 10546 02652 -.12839 -.11661 -.01114 -.09009 -.11725 -.10546 01114 -.07895 -.03830 -.02652 09009 07895 12956 20010 22665 20911 -.12956 07054 09709 07955 -.20010 -.07054 02655 00901 -.22665 -.09709 -.02655 -.01754 -.20911 -.07955 -.00901 01754 10185 16607 27410 15664 16335 16607 30239 26849 27246 27410 30239 08792 09315 16088 27576 08792 10461 16778 27984 09315 10461 17057 28152 16088 16778 17057 31058 27576 27984 28152 31058 08079 08559 14783 25339 08079 09612 15417 25714 08559 09612 15674 25869 14783 15417 15674 28539 25339 25714 25869 28539 039 1.000 1.000 1.000 576 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0078 -.4849 -.7023 -.3134 -.1503 -.4536 -.7666 -.7171 -.5463 -.8465 -.9421 -.2366 -.1348 -.3373 -.7408 -.2602 -.1789 -.3686 -.7641 -.3916 -.4122 -.4931 -.8855 -.5718 -.5795 -.4708 -.9564 -.8174 -.8171 -.7053 -.7985 -.0987 -.0417 -.1910 -.5068 -.3578 -.2010 -.3385 -.6470 -.4419 -.3421 -.4163 -.7219 -.6443 -.5327 -.4694 -.8239 -.9250 -.8060 -.7399 -.7888 5833 4536 8465 5717 7727 4849 9421 8000 9933 7023 7666 2602 3916 5718 8174 2366 4122 5795 8171 1348 1789 4708 7053 3373 3686 4931 7985 7408 7641 8855 9564 3578 4419 6443 9250 0987 3421 5327 8060 0417 2010 4694 7399 1910 3385 4163 7888 5068 6470 7219 8239 ĐÀ NẴNG PHÂN TÍCH ANOVA CHI TIẾT Oneway THEO ĐỘ TUỔI Test of Homogeneity of Variances Quan ly diem den Cac dich vu du lich co ban Tai nguyen du lich van hoa Dich vu mua sam An ninh an toan diem den Tai nguyen DL tu nhien Gia ca dich vu du lich Nang luc canh tranh diem den Levene Statistic 2.073 2.116 1.286 1.144 187 1.400 2.655 df1 1.424 4 4 4 df2 343 343 343 343 343 343 343 Sig .084 078 275 336 945 234 033 343 226 ANOVA Quan ly diem den Between Groups Within Groups Sum of Squares 941 Total Cac dich vu du lich co ban Between Groups Within Groups Total Tai nguyen du lich van hoa Between Groups Within Groups Total Dich vu mua sam Between Groups Within Groups Total An ninh an toan diem den Between Groups Within Groups Total Tai nguyen DL tu nhien Between Groups Within Groups Total Gia ca dich vu du lich Between Groups Within Groups Total Nang luc canh tranh diem den Between Groups Within Groups Total df Mean Square 235 F 125.461 343 366 126.402 2.763 124.700 347 343 691 364 1.900 127.463 5.724 203.582 347 343 1.431 594 2.411 209.306 5.828 179.705 347 343 1.457 524 2.781 185.532 136 162.611 347 343 034 474 072 162.747 6.198 231.104 347 343 1.549 674 2.300 237.301 2.969 141.149 347 343 742 412 1.804 144.118 4.008 347 1.002 2.505 137.201 343 400 141.209 347 643 ANOVA Sig Quan ly diem den Between Groups Within Groups Total 218 632 Cac dich vu du lich co ban Between Groups Within Groups 110 Total Tai nguyen du lich van hoa Between Groups Within Groups 049 Total Dich vu mua sam Between Groups Within Groups 027 Total An ninh an toan diem den Between Groups Within Groups 991 Total Tai nguyen DL tu nhien Between Groups Within Groups 059 Total Gia ca dich vu du lich Between Groups Within Groups 128 Total Nang luc canh tranh diem den Between Groups Within Groups 042 Total Oneway NGHỀ NGHIỆP Test of Homogeneity of Variances Quan ly diem den Cac dich vu du lich co ban Tai nguyen du lich van hoa Dich vu mua sam An ninh an toan diem den Tai nguyen DL tu nhien Gia ca dich vu du lich Nang luc canh tranh diem den Levene Statistic 026a 389b 5.825c 821d 946e 2.224f 540g df1 2.004h 3 3 3 df2 343 343 343 343 343 343 343 Sig .994 761 001 483 418 085 655 343 113 ANOVA Quan ly diem den Mean Square 811 123.159 343 359 126.402 3.555 123.908 347 343 889 361 2.460 127.463 2.129 207.177 347 343 532 604 881 Between Groups Within Groups 209.306 1.037 184.495 347 343 259 538 482 Total 185.532 347 Between Groups Within Groups Sum of Squares 3.243 Total Cac dich vu du lich co ban Between Groups Within Groups Total Tai nguyen du lich van hoa Between Groups Within Groups Total Dich vu mua sam 219 df F 2.258 An ninh an toan diem den Tai nguyen DL tu nhien Between Groups Within Groups 4.073 158.675 343 1.018 463 2.201 Total 162.747 2.911 234.391 347 343 728 683 1.065 237.301 3.925 140.194 347 343 981 409 2.401 144.118 2.871 347 718 1.780 138.338 343 403 141.209 347 Between Groups Within Groups Total Gia ca dich vu du lich Between Groups Within Groups Total Nang luc canh tranh diem den Between Groups Within Groups Total ANOVA Sig Quan ly diem den Between Groups Within Groups 063 Total Cac dich vu du lich co ban Between Groups Within Groups 045 Total Tai nguyen du lich van hoa Between Groups Within Groups 475 Total Dich vu mua sam Between Groups Within Groups 749 Total An ninh an toan diem den Between Groups Within Groups 069 Total Tai nguyen DL tu nhien Between Groups Within Groups 374 Total Gia ca dich vu du lich Between Groups Within Groups 050 Total Nang luc canh tranh diem den Between Groups Within Groups Total 220 132 Oneway THÂM NIÊN CÔNG TÁC Test of Homogeneity of Variances Quan ly diem den Cac dich vu du lich co ban Tai nguyen du lich van hoa Dich vu mua sam An ninh an toan diem den Tai nguyen DL tu nhien Gia ca dich vu du lich Nang luc canh tranh diem den Levene Statistic 4.781 4.876 2.289 1.195 2.292 1.116 4.905 df1 1.189 4 4 4 df2 343 343 343 343 343 343 343 Sig .001 001 060 313 059 349 001 343 315 ANOVA Quan ly diem den Between Groups Within Groups Sum of Squares 2.648 Total Cac dich vu du lich co ban Between Groups Within Groups Total Tai nguyen du lich van hoa Between Groups Within Groups Total Dich vu mua sam Between Groups Within Groups Total An ninh an toan diem den Between Groups Within Groups Total Tai nguyen DL tu nhien Between Groups Within Groups Total Gia ca dich vu du lich Between Groups Within Groups Total Nang luc canh tranh diem den Between Groups Within Groups Total df Mean Square 662 F 1.835 123.754 343 361 126.402 2.295 125.169 347 343 574 365 1.572 127.463 5.708 203.599 347 343 1.427 594 2.404 209.306 5.356 180.177 347 343 1.339 525 2.549 185.532 6.092 156.655 347 343 1.523 457 3.335 162.747 9.540 227.762 347 343 2.385 664 3.592 237.301 3.550 140.568 347 343 888 410 2.166 144.118 3.154 347 788 1.959 138.055 343 402 141.209 347 ANOVA Sig Quan ly diem den Between Groups Within Groups 122 Total Cac dich vu du lich co ban Between Groups Within Groups 181 Total Tai nguyen du lich van hoa Between Groups 221 050 Within Groups Total Dich vu mua sam Between Groups Within Groups 039 Total An ninh an toan diem den Between Groups Within Groups 011 Total Tai nguyen DL tu nhien Between Groups Within Groups 007 Total Gia ca dich vu du lich Between Groups Within Groups 072 Total Nang luc canh tranh diem den Between Groups Within Groups 100 Total Oneway THÂM NIÊN VỀ DU LỊCH Test of Homogeneity of Variances Quan ly diem den Cac dich vu du lich co ban Tai nguyen du lich van hoa Dich vu mua sam An ninh an toan diem den Tai nguyen DL tu nhien Gia ca dich vu du lich Nang luc canh tranh diem den Levene Statistic 2.949 2.480 2.683 2.092 1.492 668 2.736 df1 1.392 4 4 4 df2 343 343 343 343 343 343 343 Sig .020 044 031 082 204 614 029 343 236 ANOVA Quan ly diem den Mean Square 1.039 122.244 343 356 126.402 2.716 124.747 347 343 679 364 1.867 127.463 6.608 202.698 347 343 1.652 591 2.795 209.306 8.282 177.250 347 343 2.070 517 4.007 Between Groups Within Groups 185.532 5.710 157.037 347 343 1.427 458 3.118 Total 162.747 347 Between Groups Within Groups Sum of Squares 4.158 Total Cac dich vu du lich co ban Between Groups Within Groups Total Tai nguyen du lich van hoa Between Groups Within Groups Total Dich vu mua sam Between Groups Within Groups Total An ninh an toan diem den 222 df F 2.916 Tai nguyen DL tu nhien Gia ca dich vu du lich Between Groups Within Groups 7.099 230.202 343 1.775 671 2.644 Total 237.301 4.734 139.384 347 343 1.184 406 2.912 144.118 3.681 347 920 2.295 137.528 343 401 141.209 347 Between Groups Within Groups Total Nang luc canh tranh diem den Between Groups Within Groups Total ANOVA Sig Quan ly diem den Between Groups Within Groups 021 Total Cac dich vu du lich co ban Between Groups Within Groups 116 Total Tai nguyen du lich van hoa Between Groups Within Groups 026 Total Dich vu mua sam Between Groups Within Groups 003 Total An ninh an toan diem den Between Groups Within Groups 015 Total Tai nguyen DL tu nhien Between Groups Within Groups 034 Total Gia ca dich vu du lich Between Groups Within Groups 022 Total Nang luc canh tranh diem den Between Groups Within Groups Total 223 059 HỘI AN PHÂN TÍCH ANOVA CHI TIẾT Oneway ĐỘ TUỔI Test of Homogeneity of Variances Quan ly diem den Cac dich vu du lich co ban Tai nguyen du lich van hoa Dich vu mua sam An ninh an toan diem den Tai nguyen DL tu nhien Gia ca dich vu du lich Nang luc canh tranh diem den Levene Statistic 3.453 1.455 1.362 4.602 143 2.433 679 df1 674 4 4 4 df2 343 343 343 343 343 343 343 Sig .009 216 247 001 966 047 607 343 610 ANOVA Quan ly diem den Between Groups Within Groups Sum of Squares 514 Total Cac dich vu du lich co ban Between Groups Within Groups Total Tai nguyen du lich van hoa Between Groups Within Groups Total Dich vu mua sam Between Groups Within Groups Total An ninh an toan diem den Between Groups Within Groups Total Tai nguyen DL tu nhien Between Groups Within Groups Total Gia ca dich vu du lich Between Groups Within Groups Total Nang luc canh tranh diem den Between Groups Within Groups Total df Mean Square 128 F 144.212 343 420 144.725 1.179 142.917 347 343 295 417 707 144.096 4.298 182.911 347 343 1.075 533 2.015 187.209 1.019 175.633 347 343 255 512 498 176.652 1.267 182.946 347 343 317 533 594 184.213 8.663 254.529 347 343 2.166 742 2.918 263.192 1.380 171.372 347 343 345 500 691 172.752 2.032 347 508 1.272 136.979 343 399 139.011 347 305 TUỔI ANOVA Sig Quan ly diem den Between Groups Within Groups 224 874 Total Cac dich vu du lich co ban Between Groups Within Groups 587 Total Tai nguyen du lich van hoa Between Groups Within Groups 092 Total Dich vu mua sam Between Groups Within Groups 738 Total An ninh an toan diem den Between Groups Within Groups 667 Total Tai nguyen DL tu nhien Between Groups Within Groups 021 Total Gia ca dich vu du lich Between Groups Within Groups 599 Total Nang luc canh tranh diem den Between Groups Within Groups 281 Total Oneway THÂM NIEN CÔNG TÁC Test of Homogeneity of Variances Quan ly diem den Cac dich vu du lich co ban Tai nguyen du lich van hoa Dich vu mua sam An ninh an toan diem den Tai nguyen DL tu nhien Gia ca dich vu du lich Nang luc canh tranh diem den Levene Statistic 2.606 2.990 2.664 1.324 389 644 118 df1 987 4 4 4 df2 343 343 343 343 343 343 343 Sig .036 019 032 261 816 632 976 343 415 ANOVA Quan ly diem den Between Groups Within Groups Sum of Squares 1.205 Total Cac dich vu du lich co ban Between Groups Within Groups Total Tai nguyen du lich van hoa Between Groups Within Groups Total Dich vu mua sam Between Groups 225 df Mean Square 301 F 143.520 343 418 144.725 1.848 142.247 347 343 462 415 1.114 144.096 5.503 181.707 347 343 1.376 530 2.597 187.209 3.619 347 905 1.793 720 An ninh an toan diem den Within Groups 173.033 343 504 Total 176.652 4.605 179.608 347 343 1.151 524 2.199 184.213 7.516 255.675 347 343 1.879 745 2.521 263.192 715 172.036 347 343 179 502 357 172.752 4.754 347 1.189 3.036 134.257 343 391 139.011 347 Between Groups Within Groups Total Tai nguyen DL tu nhien Between Groups Within Groups Total Gia ca dich vu du lich Between Groups Within Groups Total Nang luc canh tranh diem den Between Groups Within Groups Total THÂM NIÊN CÔNG TÁC ANOVA Sig Quan ly diem den Between Groups Within Groups 579 Total Cac dich vu du lich co ban Between Groups Within Groups 350 Total Tai nguyen du lich van hoa Between Groups Within Groups 036 Total Dich vu mua sam Between Groups Within Groups 130 Total An ninh an toan diem den Between Groups Within Groups 069 Total Tai nguyen DL tu nhien Between Groups Within Groups 041 Total Gia ca dich vu du lich Between Groups Within Groups 839 Total Nang luc canh tranh diem den Between Groups Within Groups Total 226 018 Oneway THAM NIÊN DU LỊCH Test of Homogeneity of Variances Quan ly diem den Cac dich vu du lich co ban Tai nguyen du lich van hoa Dich vu mua sam An ninh an toan diem den Tai nguyen DL tu nhien Gia ca dich vu du lich Nang luc canh tranh diem den Levene Statistic 1.881 2.725 2.100 955 1.220 592 473 df1 698 4 4 4 df2 343 343 343 343 343 343 343 Sig .113 029 080 433 302 668 756 343 594 ANOVA Quan ly diem den Between Groups Within Groups Sum of Squares 2.534 Total Cac dich vu du lich co ban Between Groups Within Groups Total Tai nguyen du lich van hoa Between Groups Within Groups Total Dich vu mua sam Between Groups Within Groups Total An ninh an toan diem den Between Groups Within Groups Total Tai nguyen DL tu nhien Between Groups Within Groups Total Gia ca dich vu du lich Between Groups Within Groups Total Nang luc canh tranh diem den Between Groups Within Groups Total df Mean Square 634 F 1.528 142.191 343 415 144.725 3.286 140.809 347 343 822 411 2.001 144.096 4.721 182.488 347 343 1.180 532 2.218 187.209 3.578 173.074 347 343 894 505 1.773 176.652 7.850 176.364 347 343 1.962 514 3.817 184.213 5.818 257.373 347 343 1.455 750 1.939 263.192 2.006 170.746 347 343 502 498 1.007 172.752 4.694 347 1.174 2.997 134.316 343 392 139.011 347 THÂM NIÊN DU LỊCH ANOVA Sig Quan ly diem den Between Groups Within Groups 193 Total Cac dich vu du lich co ban Between Groups Within Groups Total 227 094 Tai nguyen du lich van hoa Between Groups Within Groups 067 Total Dich vu mua sam Between Groups Within Groups 134 Total An ninh an toan diem den Between Groups Within Groups 005 Total Tai nguyen DL tu nhien Between Groups Within Groups 104 Total Gia ca dich vu du lich Between Groups Within Groups 404 Total Nang luc canh tranh diem den Between Groups Within Groups 019 Total Oneway NGHỀ NGHIỆP Test of Homogeneity of Variances Quan ly diem den Cac dich vu du lich co ban Tai nguyen du lich van hoa Dich vu mua sam An ninh an toan diem den Tai nguyen DL tu nhien Gia ca dich vu du lich Nang luc canh tranh diem den Levene Statistic 2.326 1.835 1.295 551 572 4.120 748 df1 1.399 3 3 3 df2 344 344 344 344 344 344 344 Sig .075 141 276 648 634 007 524 344 243 ANOVA Quan ly diem den Between Groups Within Groups Sum of Squares 3.402 Total Cac dich vu du lich co ban Between Groups Within Groups Total Tai nguyen du lich van hoa Between Groups Within Groups Total Dich vu mua sam Between Groups Within Groups Total An ninh an toan diem den Between Groups 228 df Mean Square 1.134 F 2.760 141.323 344 411 144.725 1.353 142.743 347 344 451 415 1.087 144.096 1.544 185.665 347 344 515 540 953 187.209 2.512 174.140 347 344 837 506 1.654 176.652 713 347 238 446 Tai nguyen DL tu nhien Within Groups 183.500 344 533 Total 184.213 6.493 256.699 347 344 2.164 746 2.900 263.192 3.238 169.514 347 344 1.079 493 2.190 172.752 2.021 347 674 1.692 136.989 344 398 139.011 347 Between Groups Within Groups Total Gia ca dich vu du lich Between Groups Within Groups Total Nang luc canh tranh diem den Between Groups Within Groups Total NGHỀ NGHIỆP ANOVA Sig Quan ly diem den Between Groups Within Groups 042 Total Cac dich vu du lich co ban Between Groups Within Groups 355 Total Tai nguyen du lich van hoa Between Groups Within Groups 415 Total Dich vu mua sam Between Groups Within Groups 177 Total An ninh an toan diem den Between Groups Within Groups 721 Total Tai nguyen DL tu nhien Between Groups Within Groups 035 Total Gia ca dich vu du lich Between Groups Within Groups 089 Total Nang luc canh tranh diem den Between Groups Within Groups Total 229 168 ... tranh điểm đến du lịch, phân biệt khác biệt khái niệm lực cạnh tranh điểm đến du lịch với khả thu hút điểm đến du lịch hình ảnh điểm đến; nghiên cứu liên quan giới Việt Nam đánh giá lực cạnh tranh. .. luận lực cạnh tranh điểm đến du lịch để xây dựng, kiểm định đề xuất mơ hình lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh điểm đến du lịch, sử dụng phân tích, đánh giá lực cạnh tranh điểm đến du lịch Thừa Thiên. .. giá lực cạnh tranh điểm đến du lịch Xây dựng khung lý thuyết hệ thống biến đo lường lực cạnh tranh điểm đến du lịch Phân tích, đánh giá yếu tố cấu thành lực cạnh tranh điểm đến du lịch Thừa Thiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch thừa thiên huế, việt nam, Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch thừa thiên huế, việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn