Quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện tiền hải, thái bìnhn

58 20 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 12:22

... quan thu quản lý thu ngân sách xã Chương 2: Thực trạng thu quản lý thu ngân sách xã địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình Chương 3: Một số giải pháp tăng cường quản lý thu ngân sách xã đìa bàn huyện. .. Trên sở làm rõ lý luận bản, đánh giá thực trạng tình hình quản lý thu ngân sách xã địa bàn huyện Tiền Hải từ đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu ngân sách xã địa bàn huyện Tiền Hải,. .. hoạch huyện bố trí cán làm cơng tác quản lý NSX Trong quản lý thu NSX bố trí cán đảm nhận trách nhiệm quản lý thu NSNN xã địa bàn huyện Tiền Hải 23 2.2 Thực trạng thu quản lý thu ngân sách xã địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện tiền hải, thái bìnhn , Quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện tiền hải, thái bìnhn , CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ THU VÀ QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH XÃ, 1 Những vấn đề chung về thu ngân sách xã, 2 Quản lý thu ngân sách xã, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH, 2 Thực trạng thu và quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Tiền Hải, Bảng 2.4 Cơ cấu các khoản thu ngân sách xã hưởng 100% năm 2012-2014, Bảng 2.6 Cơ cấu các khoản thu ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ % năm 2012-2014, Bảng 2.8 Cơ cấu các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên năm 2012-2014, 3 Đánh giá chung thực trạng quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Tiền Hải, CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH, 2 Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Tiền Hải., 3 Điều kiện thực hiện giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn