Giáo án Ngữ văn 11 tuần 7: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 11:28

... dạng, từ có nhiều nghĩa tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Tính nhiều nghĩa từ kết hợp trình chuyển nghĩa Quá trình chuyển nghĩa thường thực theo hai phương thức ẩn dụ hoán dụ Đồng thời chuyển nghĩa. .. thích hợp nghĩa, thái độ tình cảm phù hợp với ngữ cảnh * Hoạt động GV tổng kết, rút kết luận thông qua hệ thống tập Giáo án Ngữ văn 11 Hướng dẫn nhà - Tập luyện với cách dùng từ thay từ văn cảnh... Các từ khác nhau, có hình thức âm khác Trình chiếu hắt GV chuẩn xác kiến nhau, nghĩa giống nhau, khác biệt phạm vi sử dụng khác biệt sắc thái thức biểu cảm tu từ Khi sử dụng cần có lựa chọn từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 7: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 7: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn