Quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở quận nam từ liêm, thành phố hà nội”

61 12 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 11:07

... thường xuyên ngân sách Nhà nước cho nghiệp giáo dục Quận Nam Từ Liêm Chương 3.Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho nghiệp giáo dục Quận Nam Từ Liêm Trong... Nhà nước cho nghiệp giáo dục quận 30 Nam Từ Liêm Thực trạng chi thường xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục 36 quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2013 – 2015 Thực trạng chi toán cá nhân cho giáo dục Quận Nam. .. 1: SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 1.1.Vai trò nghiệp giáo dục phát triển kinh tế - xã hội 1.1.1 Sự nghiệp giáo dục Giáo dục q trình tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở quận nam từ liêm, thành phố hà nội” , Quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở quận nam từ liêm, thành phố hà nội” , SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, Bảng 4: Quy mô đội ngũ giáo viên ngành giáo dục ở Quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2013 – 2015, Bảng 5: Dự toán chi ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở quận Nam Từ Liêm, Hình 1. Mô hình cấp phát chi thường xuyên NSNN cho các trường ở Quận Nam Từ Liêm, Bảng 8. Thực trạng chi nghiệp vụ chuyên môn cho giáo dục quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2013 – 2015, Bảng 9: Tình hình chi mua sắm sửa chữa cho giáo dục quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2013-2015, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở QUẬN NAM TỪ LIÊM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn