THỰC TRẠNG kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY TNHH sản XUẤT và

117 19 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 07:49

... sách kế toán sử dụng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: 34 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 37... vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, mối quan hệ chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.2.1 Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất: 1.2.2 Giá thành sản. .. TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHỞI HOA .95 3.1 Nhận xét chung kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY TNHH sản XUẤT và, THỰC TRẠNG kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY TNHH sản XUẤT và, Phân xưởng sản xuất, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp theo phương pháp KKTX :, Sơ đồ 1.5: Sơ đồ kết chuyển tuần tự để tính tổng giá thành, THƯƠNG MẠI KHỞI HOA., Sơ đồ 2.3 : Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty:, Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung:, Thùng carton sóng E, Bảng 2.3: Trích phiếu xuất kho, Mã đơn hàng sản xuất, Xuất nguyên vật liệu phụ sản xuất thùng carton theo đơn đặt hàng số 110., Bảng 2.6: Trích sổ nhật ký chung tháng 12 năm 2014, Bảng 2.7: trích sổ cái TK 1541, Bảng 2.10 : Bảng phân bổ lương và các khoản trích theo lương, Cộng có TK 338, )Bảng 2.13: Trích sổ cái TK 1542, Bảng 2.14: Bảng thanh toán lương bộ phận quản lý, Các khoản giảm trừ, Bảng 2.17: Trích bảng khấu hao TSCĐ, Dùng cho bộ phận sản xuất, (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên), Bảng 2.21: Bảng sổ cái TK 1547- Chi phí sản xuất chung, Bảng 2.24 : Trích thẻ tính giá thành sản phẩm, NHỮNG Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHỞI HOA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn