BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 7 ĐIỂM

16 14 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2019, 18:58

... cách dây có giá trò sau đây: A 2.10-5T B 0 ,5. 10-5T C 2 ,5. 10-5T D 5. 10-5T Câu 40 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách mm, hình ảnh giao thoa hứng ảnh đặt cách hai khe... A 22,5cm B 15cm C 30cm D 7,5cm  Câu 18: Tần số riêng mạch dao động gồm cuộn cảm L  mH tụ C  0,8 F là:  A 25 kHz B 15 kHz C 7 ,5 kHz D 12 ,5 kHz Câu 19: Sóng điện từ có bước sóng 21m thu c... xuất khung khoảng thời gian có từ trường biến thi n A 1 ,5. 10-2 mV B 1 ,5. 10 -5 V C 0, 15 mV D 0, 15  V Câu 21: Trong công thức sau, công thức để xác định vị trí vân tối tượng giao thoa Y – âng ? A
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 7 ĐIỂM, BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 7 ĐIỂM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn