kể chuyện Sói và Sóc

Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs(9853 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 212
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2013, 04:10

Mô tả: KÓ chuyÖn Sãi vµ sãc Sóc nh y nhót chuy n cành th nào ngã ả ề ế trúng ngay vào chó sói đang ng . ủ 1 KÓ chuyÖn Sãi vµ sãc 2 Chó sói choàng d y tóm đ c sóc, ậ ượ đ nh ăn th t. Sóc bèn van xin:ị ị - Xin ông th ả Chau ra. KÓ chuyÖn Sãi vµ sãc - Thôi đ c, ta s th mày, có đi u mày hãy nói cho ta ượ ẽ ả ề hay, vì sao h nhà sóc chúng mày lúc nào cũng vui v ọ ẻ nh v y. Ta thì lúc nào cũng bu n rũ, còn chúng mày ư ậ ồ thì lúc nào cũng th y đùa ngh ch nh y nhót trên tán ấ ị ả cây cao. 3 - Ông c th cháu lên ứ ả cây đã, trên đó cháu s ẽ nói cho ông rõ, ch ứ không cháu s ông quá.ợ Sãi vµ sãc KÓ chuyÖn Sói th Sóc ra, th là Sóc tót lên cây và nói ả ế chõ xu ng:ố 4 - Ông bu n rũ là vì ông đ c ác, cái đ c ồ ộ ộ ác nó bóp th t tim gan ông l i. Còn ắ ạ đ ng này b n ta vui v là vì b n ta ằ ọ ẻ ọ hi n lành và ch ng làm đi u ác cho ai ề ẳ ề c .ả . Sãi vµ sãc Sóc nh y nhót chuy n cành th nào ngã ả ề ế trúng ngay vào chó sói đang ng . ủ 1 KÓ chuyÖn Sãi vµ sãc 2 Chó sói choàng d y tóm đ c sóc, ậ ượ. ông rõ, ch ứ không cháu s ông quá.ợ Sãi vµ sãc KÓ chuyÖn Sói th Sóc ra, th là Sóc tót lên cây và nói ả ế chõ xu ng:ố 4 - Ông bu n rũ là vì ông đ c ác,

— Xem thêm —

Xem thêm: kể chuyện Sói và Sóc, kể chuyện Sói và Sóc, kể chuyện Sói và Sóc

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.26665806770325 s. Memory usage = 17.78 MB