kể chuyện Sói và Sóc

4 1,232 1
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2013, 04:10

KÓ chuyÖn Sãi vµ sãc Sóc nh y nhót chuy n cành th nào ngã ả ề ế trúng ngay vào chó sói đang ng . ủ 1 KÓ chuyÖn Sãi vµ sãc 2 Chó sói choàng d y tóm đ c sóc, ậ ượ đ nh ăn th t. Sóc bèn van xin:ị ị - Xin ông th ả Chau ra. KÓ chuyÖn Sãi vµ sãc - Thôi đ c, ta s th mày, có đi u mày hãy nói cho ta ượ ẽ ả ề hay, vì sao h nhà sóc chúng mày lúc nào cũng vui v ọ ẻ nh v y. Ta thì lúc nào cũng bu n rũ, còn chúng mày ư ậ ồ thì lúc nào cũng th y đùa ngh ch nh y nhót trên tán ấ ị ả cây cao. 3 - Ông c th cháu lên ứ ả cây đã, trên đó cháu s ẽ nói cho ông rõ, ch ứ không cháu s ông quá.ợ Sãi vµ sãc KÓ chuyÖn Sói th Sóc ra, th là Sóc tót lên cây và nói ả ế chõ xu ng:ố 4 - Ông bu n rũ là vì ông đ c ác, cái đ c ồ ộ ộ ác nó bóp th t tim gan ông l i. Còn ắ ạ đ ng này b n ta vui v là vì b n ta ằ ọ ẻ ọ hi n lành và ch ng làm đi u ác cho ai ề ẳ ề c .ả . Sãi vµ sãc Sóc nh y nhót chuy n cành th nào ngã ả ề ế trúng ngay vào chó sói đang ng . ủ 1 KÓ chuyÖn Sãi vµ sãc 2 Chó sói choàng d y tóm đ c sóc, ậ ượ. ông rõ, ch ứ không cháu s ông quá.ợ Sãi vµ sãc KÓ chuyÖn Sói th Sóc ra, th là Sóc tót lên cây và nói ả ế chõ xu ng:ố 4 - Ông bu n rũ là vì ông đ c ác,
- Xem thêm -

Xem thêm: kể chuyện Sói và Sóc, kể chuyện Sói và Sóc, kể chuyện Sói và Sóc

Bình luận về tài liệu ke-chuyen-soi-va-soc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP