báo cáo thực tập kĩ thuật tại viện điện tử viễn thông và công ty VNPT technology

36 15 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 20:59

... sản xuất thiết bị điện tử, viễn thông CNTT Các công ty công ty liên kết: ANSV (do VNPT sở hữu 48,8% VNPT Technology sở hữu 51,2% vốn điều lệ), TELEQ (do VNPT sở hữu 40% VNPT Technology sở hữu...áp dụng kiến thức học vào thực tế xác định cơng việc phù hợp với thân để có hướng đắn thời gian lại trường Trong 10 tuần thực tập Công ty VNPT Technology viện Điện tử Viễn Thông – Trường Đại học... doanh Công ty dần khẳng định vị vai trò đơn vị tiên phong nghiên cứu phát triển sản xuất thiết bị điện tử, viễn thông công nghệ thông tin, xứng đáng bốn công ty trụ cột VNPT, đơn vị chủ lực VNPT
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập kĩ thuật tại viện điện tử viễn thông và công ty VNPT technology , báo cáo thực tập kĩ thuật tại viện điện tử viễn thông và công ty VNPT technology

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn