bài tập lớn thiết kế hệ thống nhúng

23 8 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 20:59

...BÁO CÁO 100% BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG Nhóm 23 STT Họ & tên MSSV Đặng Phước Hoàng Minh Trần Nho Đức Trần Việt Hưng... 20cm)  Sẽ có hệ thống phím giống y bàn phím piano thật, gồm hệ thống nốt ( Đô – Rê – Mi – Pha –Son – La – Si )  Ngồi , có nút nhấn khác dùng để chỉnh tone , cao độ, độ ngân, độ lớn nhỏ sản phẩm... thứ khác - Kết chạy mơ thành cơng - Nhóm tiếp tục tiến hành cắm breadboard để test sản phẩm - Kết thành công b Thi công - Đi layout phần mềm Altium - Sau thiết kế làm mach in xong , kết hợp breadboard
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập lớn thiết kế hệ thống nhúng , bài tập lớn thiết kế hệ thống nhúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn