Bài 15: THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (Từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ X)

5 25 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 17:45

... đồng hố/ bảo tồn Thời kì Bắc thuộc Nho giáo có ảnh hưởng nước ta? A Ảnh hưởng sâu rộng B Ảnh hưởng đến giai cấp thống trị C Ảnh hưởng đến toàn tầng lớp nhân dân D Chỉ có ảnh hưởng đến số vùng trung... đích phong kiến phương Bắc sáp nhập đất nước Âu Lạc cũ vào đồ Trung Quốc - Chính sách bóc lột quyền phong kiến phương Bắc: + Thực sách bóc lột, cống nạp nặng nề + Nắm độc quyền muối sắt + Quan... phương Bắc * Phương thức: - GV giao nhiệm vụ cho học sinh: Hãy tìm hiểu SGK cho biết: + Những chuyển biến kinh tế, văn hóa, xã hội? + Em có nhận xét tình hình kinh tế nước ta thời Bắc thuộc?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 15: THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (Từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ X), Bài 15: THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (Từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ X)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn