Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt

4 14 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 17:37

... thơng d Viết tiểu sử tóm tắt tin cần thiết Trình bày tiểu sử tóm tắt trước + Viết tiểu sử tóm tắt lớp : -GV gọi HS lên bảng ghi tóm tắt - GV chọn vài em HS Khá cho trình bày lớp tiểu sử để lớp nhận... Viết tiểu sử tóm tắt thầy Hỉệu trưỏng nhà trường Củng cố : - Cách viết tiểu sử tóm tắt ? - Nêu mục đích, yêu cầu cách viết tiểu sử tóm tắt? Dặn dò : - Về nhà làm tiếp tập lại, đọc kỹ cách viết tóm. .. bảng phụ nêu tóm tắt tiểu sử để HS tham khảo - Nhận xét chung cho HS ghi lại HĐ : Hướng dẫn làm tập nhà: - Tập thể lớp nhận xét đánh giá góp phần hồn chỉnh tiểu sử tóm tắt - Từng người sửa chửa,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn