PRIVATE ENTERPRISE LÝ LUẬN NHÀ nước VÀ PHÁP LUẬT

8 39 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 14:40

... of the private enterprise How many business locations may a Private Enterprise have? There are no limitations on the number of business locations a private enterprise may have A private enterprise. .. Signature of Enterprise Owner Do I need to give a name to my Private Enterprise? Yes, every enterprise, including private enterprises, must have a name Are there rules when naming an Enterprise? ... management of a Private Enterprise? A private enterprise is managed by its owner or by a person the owner of the private enterprise employs If the owner of a private enterprise employs a director or
- Xem thêm -

Xem thêm: PRIVATE ENTERPRISE LÝ LUẬN NHÀ nước VÀ PHÁP LUẬT, PRIVATE ENTERPRISE LÝ LUẬN NHÀ nước VÀ PHÁP LUẬT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn