Báo cáo hệ thống điều khiển số(kèm 1 số m.file và file mô phỏng)

31 10 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 14:25

I.Bài tập thực hành số 1: Tìm mô hình gián đoạn của ĐCMC. Động cơ có các tham số : + Điện trở phầ n ứng : =250mΩ. + Điện cảm phần ứng : =4mH. + Từ thông danh định : =0,04Vs. + Mômen quán tính : =0,012kgm2 .+ Hằng số động cơ : =236,8, =38,2.1.1. Xác định hàm truyền trên miền z bằng phương pháp thủ công. Hàm truyền: Với TA = LARA = 4 103 (250 103) = 0.016; Tt = 100 .106(s).1.2.Sử dụng MATLAB để tìm hàm truyền đạt trên miền ảnh Z:
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo hệ thống điều khiển số(kèm 1 số m.file và file mô phỏng), Báo cáo hệ thống điều khiển số(kèm 1 số m.file và file mô phỏng)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn