Bản mô tả công việc Kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp

4 26 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2019, 21:56

Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Mơ tả cơng việc kế tốn thuế phải làm doanh nghiệp Kế toán thuế phận khơng thể thiếu loại hình doanh nghiệp, nhiên cơng việc kế tốn thuế phải làm doanh nghiệp khơng q phức tạp gần việc phải làm theo quy định Luật thuế Vì bạn muốn làm tốt cơng việc người kế tốn thuế trước hết phải thường xuyên cập nhập am hiểu sắc thuế, luật thuế hành nhất, cần khéo léo để vận dụng thông tư nghị định cách linh hoạt Dưới mơ tả cơng việc kế tốn thuế cụ thể cần phải làm: Các cơng việc Đối với cơng ty thành lập kế tốn thuế cần lập tờ khai thuế môn vào nộp thuế môn cho quan thuế Hàng ngày tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi hạch toán Cuối tháng lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN nộp tiền thuế cho quan thuế (nếu có) Hàng quý làm báo cáo thuế tháng quý báo cáo quý cho thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN báo cáo sử dụng hóa đơn Cuối năm lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV báo cáo toán thuế TNCN Trách nhiệm kế toán thuế Trực tiếp làm việc với quan thuế có phát sinh Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào đầu Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu công ty phân loại theo thuế suất Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào tồn cơng ty theo tỷ lệ phân bổ đàu khấu trừ Theo dõi tình hình nộp ngân sách,tồn đọng ngân sách hồn thuế cơng ty Kết hợp kế tốn tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế sở báo cáo với toán Lập hồ sơ ưu đãi dự án đầu tư mới, đăng kí đơn vị phát sinh điều chỉnh giảm có phát sinh Lập hồ sơ hồn thuế có phát sinh Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kì đột suất Kiểm tra, truy tìm hóa đơn khơng hợp pháp thơng báo đến sở có liên quan Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế sở, tồn cơng ty Kiểm tra, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế Lập bảng kê danh sách dự trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT theo thời gian, thứ tự số Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ khơng để thất thốt, hư hỏng Cập nhật kịp thời thơng tin, sách luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Cập nhật, theo dõi tình hình sử dụng trao đổi hóa đơn Chấp hành ngun tắc bảo mật Kiểm tra, đối chiếu biên trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời có phát sinh Quyền hạn kế toán thuế Đề xuất hướng xử lý trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh ,hoặc huỷ theo qui định Luật thuế hành Nhận xét đánh giá có chênh lệch số liệu báo cáo thuế toán Hướng dẫn kế toán sở thực việc kê khai báo cáo thuế theo qui định Các cơng việc khác có liên quan đến thuế Cơng việc kế tốn thuế theo trình tự thời gian Tuỳ vào thực tế hoạt động kinh doanh DN mà máy kế toán xây dựng đầy đủ hay khuyết thiếu thành viên kế toán Tuy nhiên, đầy đủ hay khuyết thiếu vị trí kế tốn Thuế khơng thể thiếu DN Vậy xét công việc Kế tốn Thuế, theo trình tự thời gian Hàng ngày: Thu thập, xử lý, xếp, lưu trữ hóa đơn - chứng từ kế tốn - Thu thập: Đối với hóa đơn kế tốn Thuế có nguồn để thu thập: Trong Ngồi doanh nghiệp Trong việc bạn tự lập hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ ( hóa đơn đầu ra), Ngồi bạn mua hàng hóa, dịch vụ để phục vụ cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhiệm vụ kế toán Thuế phải tập hợp hết chứng để làm kê khai, hạch tốn - Xử lý: hóa đơn chứng từ lập khơng phải lúc xác, Vì người kế toán Thuế cần biết cách xử lý cho: Hợp lý - Hợp lệ - Hợp pháp Khi nhắc đến vấn đề nhắc đến điều kiện khấu trừ thuế hay chi phí trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp Còn bạn lập sai hóa đơn, khơng xử lý kịp thời bị xử phạt việc sử dụng hóa đơn ( Thơng tư 10/2014/TT-BTC) Tất trường hợp cháy, mất, hỏng cần xử lý kịp thời - Sắp xếp: Mỗi kế tốn Thuế có cách xếp hóa đơn - chứng từ khác theo ( ví dụ tờ hóa đơn đầu vào có phiếu chi/GBN phiếu nhập kho, hay hợp đồng có ) cần phải xếp theo trình từ thời gian, nên để đầu vào riêng, đầu riêng, kỳ file khác nhau, kèm theo tờ khai thuế kỳ - Lưu trữ: Đối với hóa đơn thơng thường lưu trữ 10 năm, chứng từ: phiếu thu, chi, nhập, xuất năm Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ - Ngồi cơng việc bạn phải thường xuyên luật thuế liên quan đến doanh nghiệp cách kịp thời để đảm bảo làm đúng, làm đủ theo luật thuế hành, giúp doanh nghiệp hưởng sách ưu đãi từ phủ Hàng tháng: K ê khai làm loại báo cáo thuế theo tháng - Cơng việc kế tốn Thuế thường làm vào cuối tháng đầu tháng sau Vì hạn nộp loại báo cáo thuế tháng ngày 20 tháng sau - Bạn phải tự xác định xem doanh nghiệp có loại báo cáo thuế phải làm theo tháng Ví dụ như: Thuế GTGT, Thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (dành cho DN thành lập, hoạt động 12 tháng) - Căn để kê khai hóa đơn - chứng từ mà thu nhập xử lý bên Nhớ có hóa đơn hợp lý - hợp lệ - hợp pháp kê khai Nếu hóa đơn có vấn đề bạn phải xử lý trước tiến hành kê khai Hàng quý: Làm báo cáo thuế quý - Lập tờ khai thuế Tạm tính Thuế TNDN theo Quý - Lập Bảng kê Báo cáo tình hình sử dụng Hố đơn theo Q - Lập tờ khai thuế GTGT( có) - Lập tờ khai thuế TNCN( có) Tuy nhiên cơng việc mà Kế tốn thuế phải làm hàng Quý Các bạn đừng quên công việc người kế toán thuế Hàng tháng phải thực cho tháng cuối thuộc Quý - Hạn nộp báo cáo quý ngày 30 tháng đầu quý sau Hàng năm - Công việc đầu năm: + Nộp thuế Môn Bài - Cơng việc cuối năm: + Quyết tốn thuế TNDN + Quyết toán thuế TNCN + Lập Báo cáo tài chính: - Bảng Cân đối Kế tốn - Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh - Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ - Thuyết minh Báo cáo Tài - Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Toán Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ ... năm - Công việc đầu năm: + Nộp thuế Môn Bài - Công việc cuối năm: + Quyết toán thuế TNDN + Quyết tốn thuế TNCN + Lập Báo cáo tài chính: - Bảng Cân đối Kế toán - Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh. .. cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhiệm vụ kế toán Thuế phải tập hợp hết chứng để làm kê khai, hạch toán - Xử lý: hóa đơn chứng từ lập khơng phải lúc xác, Vì người kế tốn Thuế. .. khai thuế GTGT( có) - Lập tờ khai thuế TNCN( có) Tuy nhiên cơng việc mà Kế toán thuế phải làm hàng Quý Các bạn đừng qn cơng việc người kế tốn thuế Hàng tháng phải thực cho tháng cuối thuộc Quý
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản mô tả công việc Kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp, Bản mô tả công việc Kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn