TÓM TẮT CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SOẠN THẢO VĂN BẢN KINH TẾ DWS104

15 17 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2019, 00:08

CÁC ANH CHỊ CÁC BẠN ĐANG HỌC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TOPICACÓ THỂ TẢI TÀI LIỆU NÀY VỀ HỌC VÀ THAM KHẢO BẢO ĐẢM ĐIỂM LÀM BÀI CỦA CÁC ANH CHỊ SẼ TỪ 9,5 10 ĐIỂM CÁC CÂU HỎI PHÂN BỐ THEO NỘI DUNG BÀI HỌC ĐƯỢC SẮP XẾP THEO THỨ TỰ CÁC BẢNG TÓM TẮT NỘI DUNG CHI TIẾT BÀI HỌC ĐỂ ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI KẾT THÚC MÔN DWS104 CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG HĐ dân Là: Gồm loại C) thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ bên mua bán, thuê, vay, mượn, tặng cho tài sản, làm không làm việc, dịch vụ thỏa thuận khác A) Hợp đồng song vụ Hợp đồng đơn vụ B) Hợp đồng Hợp đồng phụ C) Hợp đồng lợi ích người thứ ba D) Tất loại Là: B) thoả thuận văn bản, tài liệu giao dịch bên ký kết việc thực công việc sản xuất, trao HĐ đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến kinh tế khoa học kỹ thuật thoả thuận khác có mục đích thương kinh doanh mại B) văn việc thực công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học kĩ thuật thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh Chủ thể: C) Cơng dân với pháp nhân, công dân với công dân, công dân với cá nhân có đăng kí kinh doanh D) cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác đại diện giao kết hợp đồng dân theo ủy quyền Có hiệu lực: Bị vơ hiệu Được xác lập Chấm dứt A) Có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác Gồm loại Chủ thể: phân loại dựa vào nội dung C) Hợp đồng gia công, đặt hàng phân loại theo tiêu chí thời hạn D) Hợp đồng kinh tế thương mại ngắn hạn dài hạn B) Thương nhân hoạt động thương mại tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại A) Hợp đồng thực xong, Hợp đồng chấm dứt theo thoả thuận bên B) Hợp đồng chấm dứt theo qui định pháp luật C) Chủ thể giao kết hợp đồng khơng tồn tai đối tượng hợp đồng khơng tồn D) Tất trường hợp Có hiệu lực: Được xác lập Bị vô hiệu Chấm dứt D) đại diện ký kết hợp động không thủ trưởng đơn vị ủy quyền Là: Gồm loại HĐ khoán việc B) thỏa thuận hai bên việc bên có nghĩa vụ hồn thành số cơng việc theo u cầu bên D) hợp đồng khốn việc tồn bộ; hợp đồng khoán việc phần hợp đồng làm việc HĐ lao động A) Sự thoả thuận người lao động người sử dụng lao động việc làm có trả cơng, điều kiện lao động, quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động A) hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn hợp đồng lao động theo thời vụ theo cơng việc định có thời hạn 12 tháng B) thỏa thuận cho thuê nhà thời gian Là: định với ràng buộc định D) Ký kết văn số trường hợp lời nói D) Xác lập lời nói, văn xác lập hành vi cụ thể Không thuộc: D) Điều khoản chất lượng, quy cách hàng hóa phải ghi rõ ràng hợp đồng HĐ mua bán hàng hóa HĐ thuê nhà Có hiệu lực: Được xác lập Hợp đồng có điều kiện Hợp đồng cho vay D) hợp đồng mà việc thực phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi chấm dứt kiện định A) thỏa thuận bên việc người cho vay giao cho người vay số tiền vật làm sở hữu HĐ vận chuyển hàng hóa HĐ liên kết kinh doanh Có đặc điểm: Có đặc điểm: C) bên B) xảy có nghĩa vụ đóng trục trặc thực góp cho xã hội nên cần phải thông qua quy định rõ người có sách thuế trách nhiệm giải khoản tự trục trặc nguyện khác HĐ kinh tế dịch vụ HĐ nghiên cứu k.học triển khai kĩ thuật C) thỏa thuận hai bên việc bên nhận dịch vụ có nghĩa vụ thực hoạt động dịch vụ theo yêu cầu bên thuê dịch vụ Không thuộc: A) Dịch vụ vận chuyển hàng hóa B) khó đánh giá kết nghiên cứu, khó chủ động điều tiết tiến độ chi phí cho hợp đồng HĐ dân Là: HĐ kinh tế thương mại B) thoả thuận văn bản, tài liệu giao dịch bên ký kết việc thực C) thỏa thuận bên cơng việc sản xuất, trao đổi hàng hố, việc xác lập, thay đổi chấm dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến dứt quyền nghĩa vụ bên khoa học kỹ thuật thoả thuận khác mua bán, th, vay, mượn, có mục đích kinh doanh tặng cho tài sản, làm không B) văn việc thực công việc làm việc, dịch vụ sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, thỏa thuận khác nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học kĩ thuật thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh Gồm loại A) Hợp đồng song vụ Hợp đồng đơn vụ B) Hợp đồng Hợp đồng phụ C) Hợp đồng lợi ích người thứ ba D) Tất loại Chủ thể: C) Công dân với pháp nhân, công dân với công dân, công dân với cá B) Thương nhân hoạt động thương mại nhân có đăng kí kinh doanh tổ chức, cá nhân khác hoạt động có D) cá nhân, pháp nhân, hộ gia liên quan đến thương mại đình, tổ hợp tác đại diện giao kết hợp đồng dân theo ủy quyền phân loại dựa vào nội dung C) Hợp đồng gia công, đặt hàng phân loại theo tiêu chí thời hạn D) Hợp đồng kinh tế thương mại ngắn hạn dài hạn HĐ khoán việc B) thỏa thuận hai bên việc bên có nghĩa vụ hồn thành số cơng việc theo yêu cầu bên D) hợp đồng khoán việc tồn bộ; hợp đồng khốn việc phần hợp đồng làm việc HĐ lao động HĐ mua bán hàng hóa A) Sự thoả thuận người lao động người sử dụng lao động việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động A) hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn hợp đồng lao động theo thời vụ theo công việc định có thời hạn 12 tháng Có hiệu lực: Được xác lập A) Có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác Bị vơ hiệu Chấm dứt A) Hợp đồng thực xong, Hợp đồng chấm dứt theo thoả thuận bên B) Hợp đồng chấm dứt theo qui định pháp luật C) Chủ thể giao kết hợp đồng khơng tồn tai đối tượng hợp đồng khơng tồn D) Tất trường hợp D) Ký kết văn số trường hợp lời nói D) Xác lập lời nói, văn xác lập hành vi cụ thể Không thuộc: D) Điều khoản chất lượng, quy cách hàng hóa phải ghi rõ ràng hợp đồng D) đại diện ký kết hợp động không thủ trưởng đơn vị ủy quyền KẾ HOẠCH Căn theo thời gian A) kế hoạch năm, kế hoạch quý kế hoạch tháng Căn theo phạm vi A) Kế hoạch tổng thể kế hoạch tác nghiệp CÁC LOẠI VĂN BẢN Hệ thống văn quản lí doanh nghiệp là: A) sổ sách ghi chép hoạt động doanh nghiệp B) giấy tờ chứng minh tài sản doanh nghiệp C) sổ sách phòng kế tốn D) tập hợp thống văn có liên hệ mật thiết với phương diện định, xếp theo trật tự pháp lí khách quan, logic, khoa học, ban hành nhằm điều chỉnh vận hành hoạt động doanh nghiệp Vì: Hệ thống văn quản lí doanh nghiệp tập hợp văn sử dụng doanh nghiệp nhằm điều chỉnh vận hành hoạt động doanh nghiệp Quản lý: Tác nghiệp hành Là: A) văn chuyển giao thông tin theo chiều dọc theo chiều ngang nhằm thực quan hệ giao dịch, trao đổi, phối kết hợp công tác Tiêu chuẩn Kinh tế Kỹ Thuật C) văn chứa đựng tiêu chuẩn kinh tế kĩ thuật nghiệp vụ làm sở cho soạn thảo văn quản lí kinh tế Quản lý: Kinh Tế DN A) Các văn xác lập quan hệ kinh tế hoạt động kinh tế doanh nghiệp Quản lý: Tổ Chức Quản lý: Tổ Chức DN A) Các quy định nhằm tạo nên hoạt động thống phận cá nhân tổ chức đảm bảo tổ chức vận hành thơng suốt có hiệu A) văn sử dụng hình thành hoạt động doanh nghiệp Về chất là: A) quy định nhằm tạo nên hoạt động thống phận cá nhân tổ chức đảm bảo tổ chức vận hành thơng suốt có hiệu Gồm loại: Đặc điểm: Chủ thể ban hành A) quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đơn vị công văn, báo cáo, biên mục đích quản lí, giải cơng việc cụ thể, thơng tin, phản ánh tình hình hay ghi chép cơng việc phát sinh B) nội dung truyền đạt văn tác nghiệp hành chủ yếu thơng tin mang tính hai chiều Khơng phải: D) Quyết định, Nghị quyết; Điều lệ tổ chức hoạt động nội quy, quy chế hoạt động A) Văn quản lí kinh tế doanh nghiệp xác lập quan hệ hình thành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp A) Văn quản lí kinh tế định đến định hướng ngắn hạn, dài hạn doanh nghiệp Vai trò: Ý nghĩa D) Chiến lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; giải pháp kinh tế kĩ thuật doanh nghiệp dự án sản xuất kinh doanh mở rộng sản xuất kinh doanh A) Văn tác nghiệp hành trì hoạt động hành thường ngày tổ chức C) tạo đồng hoạt động quản lí, thừa hành hướng hoạt động vào thực có hiệu mục tiêu tổ chức Được pháp lý hóa VB pháp luật là: A) định ban hành Giám đốc doanh nghiệp D) Nghị định Nghị định văn quy phạm pháp luật Hiến pháp, Quyết định, Nghị Mang tính quyền lực, cưỡng chế VB phải chuyển đổi Là: VB phụ lục hợp đồng KTTM A) văn mà để ban hành bắt buộc phải ban hành văn khác Là B) văn thể yếu tố hoạt động sản xuất kinh doanh chu kì đầu tư Dự án sản xuất kinh doanh Đặc điểm Các loại C) Dự án sản xuất kinh doanh D) Dự án sản xuất kinh doanh cho kinh doanh hoàn soạn thảo cho chu kì đầu tư có sức tồn; dự án sản xuất kinh doanh cho diện mở rộng kinh thuyết phục chủ đầu tư doanh; dự án mở rộng sản xuất kinh doanh Chiến lược Sản xuất kinh doanh Đặc điểm Là B) văn thể định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khoảng thời gian định Được sử dụng D) Ghi chép lại diễn biến toàn việc B) Ghi chép diễn biến kiện, tượng để làm chứng hợp pháp cho kiện tượng trước pháp luật A) tài liệu chi tiết hóa nội dung hợp đồng mà bên chi tiết hợp đồng kinh tế thương mại C) Chiến lược sản xuất kinh doanh soạn thảo dựa nhiều tài liệu thực tế, thu thập xử lí nhiều cách khác Có loại A) Biên hội nghị biên vụ việc BIÊN BẢN Đặc điểm C) ghi chép trung thực diễn biến kiện, tượng biên làm chứng hợp pháp cho kiện tượng Vai trò B) Là sở cho việc xác định chiến lược phát triển mở rộng nguồn lực sách kinh doanh, giúp cho hoạch định sách kinh doanh cụ thể cho mặt Biên lí Biên bổ sung C) văn ghi nhận thỏa D) biên ghi nhận thuận bên việc thay đổi, thực xong hợp điều chỉnh, bổ sung điều đồng khoản hợp đồng ... chuẩn Kinh tế Kỹ Thuật C) văn chứa đựng tiêu chuẩn kinh tế kĩ thuật nghiệp vụ làm sở cho soạn thảo văn quản lí kinh tế Quản lý: Kinh Tế DN A) Các văn xác lập quan hệ kinh tế hoạt động kinh tế doanh... động nội quy, quy chế hoạt động A) Văn quản lí kinh tế doanh nghiệp xác lập quan hệ hình thành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp A) Văn quản lí kinh tế định đến định hướng ngắn hạn, dài... lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; giải pháp kinh tế kĩ thuật doanh nghiệp dự án sản xuất kinh doanh mở rộng sản xuất kinh doanh A) Văn tác nghiệp CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG HĐ dân Là: Gồm loại C) thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ bên mua bán, thuê, vay, mượn, tặng cho tài sản, làm không làm việc, dịch vụ thỏa thuận khác A) Hợp đồng song vụ Hợp đồng đơn vụ B) Hợp đồng Hợp đồng phụ C) Hợp đồng lợi ích người thứ ba D) Tất loại Là: B) thoả thuận văn bản, tài liệu giao dịch bên ký kết việc thực công việc sản xuất, trao HĐ đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến kinh tế khoa học kỹ thuật thoả thuận khác có mục đích thương kinh doanh mại B) văn việc thực công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học kĩ thuật thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh Chủ thể: C) Cơng dân với pháp nhân, công dân với công dân, công dân với cá nhân có đăng kí kinh doanh D) cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác đại diện giao kết hợp đồng dân theo ủy quyền Có hiệu lực: Bị vơ hiệu Được xác lập Chấm dứt A) Có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác Gồm loại Chủ thể: phân loại dựa vào nội dung C) Hợp đồng gia công, đặt hàng phân loại theo tiêu chí thời hạn D) Hợp đồng kinh tế thương mại ngắn hạn dài hạn B) Thương nhân hoạt động thương mại tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại A) Hợp đồng thực xong, Hợp đồng chấm dứt theo thoả thuận bên B) Hợp đồng chấm dứt theo qui định pháp luật C) Chủ thể giao kết hợp đồng khơng tồn tai đối tượng hợp đồng khơng tồn D) Tất trường hợp Có hiệu lực: Được xác lập Bị vô hiệu Chấm dứt D) đại diện ký kết hợp động không thủ trưởng đơn vị ủy quyền Là: Gồm loại HĐ khoán việc B) thỏa thuận hai bên việc bên có nghĩa vụ hồn thành số cơng việc theo yêu cầu bên D) hợp đồng khoán việc tồn bộ; hợp đồng khốn việc phần hợp đồng làm việc HĐ lao động A) Sự thoả thuận người lao động người sử dụng lao động việc làm có trả cơng, điều kiện lao động, quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động A) hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn hợp đồng lao động theo thời vụ theo cơng việc định có thời hạn 12 tháng B) thỏa thuận cho thuê nhà thời gian Là: định với ràng buộc định D) Ký kết văn số trường hợp lời nói D) Xác lập lời nói, văn xác lập hành vi cụ thể Không thuộc: D) Điều khoản chất lượng, quy cách hàng hóa phải ghi rõ ràng hợp đồng HĐ mua bán hàng hóa HĐ thuê nhà Có hiệu lực: Được xác lập Hợp đồng có điều kiện Hợp đồng cho vay D) hợp đồng mà việc thực phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi chấm dứt kiện định A) thỏa thuận bên việc người cho vay giao cho người vay số tiền vật làm sở hữu HĐ vận chuyển hàng hóa HĐ liên kết kinh doanh Có đặc điểm: Có đặc điểm: C) bên B) xảy có nghĩa vụ đóng trục trặc thực góp cho xã hội nên cần phải thông qua quy định rõ người có sách thuế trách nhiệm giải khoản tự trục trặc nguyện khác HĐ kinh tế dịch vụ HĐ nghiên cứu k.học & triển khai kĩ thuật C) thỏa thuận hai bên việc bên nhận dịch vụ có nghĩa vụ thực hoạt động dịch vụ theo yêu cầu bên thuê dịch vụ Không thuộc: A) Dịch vụ vận chuyển hàng hóa B) khó đánh giá kết nghiên cứu, khó chủ động điều tiết tiến độ chi phí cho hợp đồng HĐ dân Là: HĐ kinh tế thương mại B) thoả thuận văn bản, tài liệu giao dịch bên ký kết việc thực C) thỏa thuận bên công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, việc xác lập, thay đổi chấm dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến dứt quyền nghĩa vụ bên khoa học kỹ thuật thoả thuận khác mua bán, thuê, vay, mượn, có mục đích kinh doanh tặng cho tài sản, làm không B) văn việc thực công việc làm việc, dịch vụ sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, thỏa thuận khác nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học kĩ thuật thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh Gồm loại A) Hợp đồng song vụ Hợp đồng đơn vụ B) Hợp đồng Hợp đồng phụ C) Hợp đồng lợi ích người thứ ba D) Tất loại Chủ thể: C) Công dân với pháp nhân, công dân với công dân, công dân với cá B) Thương nhân hoạt động thương mại nhân có đăng kí kinh doanh tổ chức, cá nhân khác hoạt động có D) cá nhân, pháp nhân, hộ gia liên quan đến thương mại đình, tổ hợp tác đại diện giao kết hợp đồng dân theo ủy quyền phân loại dựa vào nội dung C) Hợp đồng gia công, đặt hàng phân loại theo tiêu chí thời hạn D) Hợp đồng kinh tế thương mại ngắn hạn dài hạn HĐ khoán việc B) thỏa thuận hai bên việc bên có nghĩa vụ hồn thành số công việc theo yêu cầu bên D) hợp đồng khốn việc tồn bộ; hợp đồng khốn việc phần hợp đồng làm việc HĐ lao động HĐ mua bán hàng hóa A) Sự thoả thuận người lao động người sử dụng lao động việc làm có trả cơng, điều kiện lao động, quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động A) hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn hợp đồng lao động theo thời vụ theo cơng việc định có thời hạn 12 tháng Có hiệu lực: Được xác lập A) Có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác Bị vô hiệu Chấm dứt A) Hợp đồng thực xong, Hợp đồng chấm dứt theo thoả thuận bên B) Hợp đồng chấm dứt theo qui định pháp luật C) Chủ thể giao kết hợp đồng khơng tồn tai đối tượng hợp đồng khơng tồn D) Tất trường hợp D) Ký kết văn số trường hợp lời nói D) Xác lập lời nói, văn xác lập hành vi cụ thể Không thuộc: D) Điều khoản chất lượng, quy cách hàng hóa phải ghi rõ ràng hợp đồng D) đại diện ký kết hợp động không thủ trưởng đơn vị ủy quyền KẾ HOẠCH Căn theo thời gian A) kế hoạch năm, kế hoạch quý kế hoạch tháng Căn theo phạm vi A) Kế hoạch tổng thể kế hoạch tác nghiệp 10 CÁC LOẠI VĂN BẢN Hệ thống văn quản lí doanh nghiệp là: A) sổ sách ghi chép hoạt động doanh nghiệp B) giấy tờ chứng minh tài sản doanh nghiệp C) sổ sách phòng kế tốn D) tập hợp thống văn có liên hệ mật thiết với phương diện định, xếp theo trật tự pháp lí khách quan, logic, khoa học, ban hành nhằm điều chỉnh vận hành hoạt động doanh nghiệp Vì: Hệ thống văn quản lí doanh nghiệp tập hợp văn sử dụng doanh nghiệp nhằm điều chỉnh vận hành hoạt động doanh nghiệp Quản lý: Tác nghiệp hành Là: A) văn chuyển giao thông tin theo chiều dọc theo chiều ngang nhằm thực quan hệ giao dịch, trao đổi, phối kết hợp công tác Tiêu chuẩn Kinh tế Kỹ Thuật C) văn chứa đựng tiêu chuẩn kinh tế kĩ thuật nghiệp vụ làm sở cho soạn thảo văn quản lí kinh tế Quản lý: Kinh Tế DN A) Các văn xác lập quan hệ kinh tế hoạt động kinh tế doanh nghiệp Quản lý: Tổ Chức Quản lý: Tổ Chức DN A) Các quy định nhằm tạo nên hoạt động thống phận cá nhân tổ chức đảm bảo tổ chức vận hành thông suốt có hiệu A) văn sử dụng hình thành hoạt động doanh nghiệp Về chất là: A) quy định nhằm tạo nên hoạt động thống phận cá nhân tổ chức đảm bảo tổ chức vận hành thơng suốt có hiệu 11 Gồm loại: Đặc điểm: Chủ thể ban hành A) quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đơn vị công văn, báo cáo, biên mục đích quản lí, giải cơng việc cụ thể, thơng tin, phản ánh tình hình hay ghi chép công việc phát sinh B) nội dung truyền đạt văn tác nghiệp hành chủ yếu thơng tin mang tính hai chiều Khơng phải: D) Quyết định, Nghị quyết; Điều lệ tổ chức hoạt động nội quy, quy chế hoạt động A) Văn quản lí kinh tế doanh nghiệp xác lập quan hệ hình thành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp A) Văn quản lí kinh tế định đến định hướng ngắn hạn, dài hạn doanh nghiệp Vai trò: Ý nghĩa D) Chiến lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; giải pháp kinh tế kĩ thuật doanh nghiệp dự án sản xuất kinh doanh mở rộng sản xuất kinh doanh A) Văn tác nghiệp hành trì hoạt động hành thường ngày tổ chức C) tạo đồng hoạt động quản lí, thừa hành hướng hoạt động vào thực có hiệu mục tiêu tổ chức Được pháp lý hóa VB pháp luật là: A) định ban hành Giám đốc doanh nghiệp D) Nghị định Nghị định văn quy phạm pháp luật Hiến pháp, Quyết định, Nghị Mang tính quyền lực, cưỡng chế 12 13 VB phải chuyển đổi Là: VB phụ lục hợp đồng KTTM A) văn mà để ban hành bắt buộc phải ban hành văn khác Là B) văn thể yếu tố hoạt động sản xuất kinh doanh chu kì đầu tư Dự án sản xuất kinh doanh Đặc điểm Các loại C) Dự án sản xuất kinh doanh D) Dự án sản xuất kinh doanh cho kinh doanh hồn soạn thảo cho chu kì đầu tư có sức tồn; dự án sản xuất kinh doanh cho diện mở rộng kinh thuyết phục chủ đầu tư doanh; dự án mở rộng sản xuất kinh doanh Chiến lược Sản xuất kinh doanh Đặc điểm Là B) văn thể định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khoảng thời gian định Được sử dụng D) Ghi chép lại diễn biến toàn việc B) Ghi chép diễn biến kiện, tượng để làm chứng hợp pháp cho kiện A) tài liệu chi tiết hóa nội dung hợp đồng mà bên chi tiết hợp đồng kinh tế thương mại C) Chiến lược sản xuất kinh doanh soạn thảo dựa nhiều tài liệu thực tế, thu thập xử lí nhiều cách khác Có loại A) Biên hội nghị biên vụ việc BIÊN BẢN Đặc điểm C) ghi chép trung thực diễn biến kiện, tượng biên làm chứng hợp pháp cho kiện tượng Vai trò B) Là sở cho việc xác định chiến lược phát triển mở rộng nguồn lực sách kinh doanh, giúp cho hoạch định sách kinh doanh cụ thể cho mặt Biên lí Biên bổ sung D) biên ghi nhận C) văn ghi nhận thỏa thực xong hợp thuận bên việc thay đổi, đồng điều chỉnh, bổ sung điều khoản hợp đồng 14 tượng trước pháp luật 15 ... chuẩn Kinh tế Kỹ Thuật C) văn chứa đựng tiêu chuẩn kinh tế kĩ thuật nghiệp vụ làm sở cho soạn thảo văn quản lí kinh tế Quản lý: Kinh Tế DN A) Các văn xác lập quan hệ kinh tế hoạt động kinh tế doanh... B) văn thể yếu tố hoạt động sản xuất kinh doanh chu kì đầu tư Dự án sản xuất kinh doanh Đặc điểm Các loại C) Dự án sản xuất kinh doanh D) Dự án sản xuất kinh doanh cho kinh doanh hồn soạn thảo. .. lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; giải pháp kinh tế kĩ thuật doanh nghiệp dự án sản xuất kinh doanh mở rộng sản xuất kinh doanh A) Văn tác nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: TÓM TẮT CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SOẠN THẢO VĂN BẢN KINH TẾ DWS104, TÓM TẮT CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SOẠN THẢO VĂN BẢN KINH TẾ DWS104

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn