Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo công giáo trên địa bàn thành phố hà nội

224 37 0
  • Loading ...
1/224 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐỖ HỒNG VƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠO CÔNG GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐỖ HOÀNG VƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠO CÔNG GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 34 04 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS HOÀNG VĂN CHỨC TS HOÀNG QUANG ĐẠT HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng cá nhân Các thông tin, số liệu luận án trình bày trung thực có nguồn gốc rõ ràng Việc sử dụng, trích dẫn tư liệu số cơng trình nghiên cứu cơng bố đưa vào luận án thực theo quy định Kết nghiên cứu khoa học luận án chưa cơng bố cơng trình Hà Nội, ngày tháng TÁC GIẢ LUẬN ÁN Đỗ Hoàng Vương i năm 2019 LỜI CẢM ƠN Nghiên cứu quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo nội dung khoa học quản lý nói chung khoa học quản lý hành nhà nước nói riêng Cơng trình nghiên cứu kết thời gian học tập, nghiên cứu tác giả Khoa Sau Đại học, Khoa QLNN Xã hội, thuộc Học viện Hành Quốc gia Với tình cảm chân thành, Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc Học viện Hành Quốc gia; q thầy, Học viện; Thầy, Cơ Khoa Sau đại học, Khoa QLNN Xã hội; đặc biệt PGS.TS Hoàng Văn Chức TS Hoàng Quang Đạt, người Thầy tận tình hướng dẫn tơi suốt trình học tập, từ xây dựng đề cương, tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực địa đến phân tích số liệu báo cáo hồn thành luận án Xin cảm ơn quan tâm tạo điều kiện Ban Tơn giáo Chính phủ, Ban Tơn giáo, Cơng An thành phố Hà Nội, UBMTTQ Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã địa bàn thành phố Hà Nội Xin cảm ơn đội ngũ cán quản lý nhà nước tơn giáo cấp, cán đồn thể đồng nghiệp nhiệt tình cung cấp số liệu, tham gia đóng góp ý kiến qua phiếu điều tra, trao đổi trực tiếp nội dung đề tài nghiên cứu Tác giả có nhiều nỗ lực q trình nghiên cứu, song khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến dẫn, đóng góp thầy bạn bè, đồng nghiệp để bổ sung, hồn thiện, góp phần cung cấp sở khoa học cho việc nâng cao hiệu quản quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội năm Hà Nội, ngày tháng năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN ÁN Đỗ Hoàng Vương ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ix PHẦN MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Cơng trình nghiên cứu đạo Công giáo 1.1.1 Những cơng trình nghiên cứu đạo Cơng giáo ngồi nước 1.1.2 Những cơng trình nghiên cứu đạo Cơng giáo nước 10 1.2 Công trình nghiên cứu quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo 18 1.2.1 Những cơng trình nghiên cứu quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo địa bàn nước 18 1.2.2 Những cơng trình nghiên cứu đạo Công giáo quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội 22 1.3 Nhận xét cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài vấn đề đặt đề tài luận án 23 1.3.1 Kết đạt 23 1.3.2 Những nội dung chưa tìm hiểu, nghiên cứu sâu 25 1.3.3 Những vấn đề đặt cho đề tài luận án cần tiếp tục nghiên cứu 26 Chương CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠO CÔNG GIÁO 29 2.1 Những khái niệm liên quan đến luận án 29 2.1.1 Tôn giáo, đạo Công giáo hoạt động đạo Công giáo 29 2.1.2 Giáo lý, giáo luật lễ nghi tôn giáo 31 2.1.3 Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 32 2.1.4 Chức sắc tín đồ tơn giáo 34 2.2 Khái quát đạo Công giáo giới Việt Nam 34 2.2.1.Khái quát đạo Công giáo 34 iii 2.2.2 Đạo Công giáo Việt Nam 40 2.3 Quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo 46 2.3.1 Sự cần thiết quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo 46 2.3.2 Khái niệm quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo 49 2.3.3 Chủ thể, đối tượng quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo 51 2.3.4 Nội dung, phương thức quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo 52 2.3.5 Những yếu tố tác động đến quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo 58 2.4 Kinh nghiệm quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo 61 2.4.1 Kinh nghiệm số địa phương 61 2.4.2 Bài học kinh nghiệm cho thành phố Hà Nội 70 Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠO CÔNG GIÁO VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠO CÔNG GIÁOTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 74 3.1 Khái quát thành phố Hà Nội 74 3.1.1 Vị trí địa lý 74 3.1.2 Kinh tế, văn hóa - xã hội 74 3.1.3 Dân cư, tín ngưỡng, tơn giáo 75 3.2 Đạo Công giáo Hà Nội thực trạng hoạt động đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội 76 3.2.1 Khái quát Tổng giáo phận Hà Nội 76 3.2.2 Đạo Công giáo hoạt động đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội 81 3.2.3 Đặc điểm tín đồ đạo Cơng giáo địa bàn thành phố Hà Nội 84 3.3 Thực trạng thực nội dung quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội 86 3.3.1 Xây dựng, hướng dẫn tổ chức thực thi sách, pháp luật tơn giáo 86 3.3.2 Tuyên truyền phổ biến pháp luật vận động chức sắc, tín đồ đạo Cơng giáo 90 3.3.3 Thực trạng tổ chức máy quản lý nhà nước tôn giáo Thành phố 95 3.3.4 Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước tôn giáo TP Hà Nội 99 iv 3.3.5 Quản lý nhà nước tổ chức hoạt động đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội 101 3.3.6 Quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, trùng tu, sửa chữa cơng trình, kiến trúc đạo Cơng giáo địa bàn Thành phố 110 3.3.7 Quản lý hoạt động đối ngoại Công giáo địa bàn Thành phố 114 3.3.8 Phối hợp đoàn thể quần chúng nhân dân quản lý hoạt động đạo Công giáo địa bàn Thành phố 116 3.3.9 Kiểm tra, tra việc thực sách, pháp luật nhà nước tơn giáo hoạt động đạo Công giáo địa bàn Thành phố 118 3.4 Nhận xét thực trạng quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo thành phố Hà Nội 121 3.4.1 Những kết đạt 121 3.4.2 Những hạn chế, bất cập 125 3.4.3 Nguyên nhân 126 Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠO CÔNG GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 131 4.1 Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam thành ủy thành phố Hà Nội tôn giáo công tác tôn giáo 131 4.1.1 Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam công tác tôn giáo 131 4.1.2 Quan điểm thành ủy Thành phố công tác tơn giáo tình hình 133 4.2 Dự báo xu hướng hành đạo đạo Công giáo địa bàn Hà Nội 135 4.2.1 Xu hướng đối thoại, tuân thủ pháp luật quan hệ với quyền Thành phố 135 4.2.2 Xu hướng củng cố đức tin truyền giáo gắn với hội nhập văn hóa, bối cảnh tồn cầu hóa 136 4.2.3 Phát triển đạo gắn với hoạt động xã hội, từ thiện, nhận đạo 136 4.2.4 Xu hướng mở rộng quan hệ đối thoại liên tôn, quan hệ quốc tế 137 4.2.5 Thế lực thù địch lợi dụng vấn đề đất đai, xây dựng sở thờ tự để xâm hại đến an ninh, trật tự thành phố 138 4.3 Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội 138 v 4.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý nhà nước tôn giáo, tăng cường thể chế văn pháp luật tôn giáo 138 4.3.2 Đổi hoạt động tuyên truyền vận động chức sắc, tín đồ đạo Cơng giáo 142 4.3.3 Củng cố, kiện toàn tổ chức máy; nâng cao lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước tôn giáo thành phố Hà Nội 146 4.3.4 Tăng cường phối hợp quan, tổ chức đoàn thể quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo địa bàn Thành phố 152 4.3.5 Thực tốt sáchnhà đất liên quan đến đạo Cơng giáo địa bàn Thành phố 155 4.3.6 Quản lý hoạt động dòng tu đạo Công giáo địa bàn Thành phố 157 4.3.7 Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật hoạt động đạo Công giáo địa bàn Thành phố 158 KẾT LUẬN 163 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 165 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 166 PHỤ LỤC i vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Từ viết tắt Nghĩa từ HĐND Hội đồng nhân dân MTTQ Mặt trận Tổ quốc MEP Hội Thừa sai Pari QLNN Quản lý nhà nước TNTG Tín ngưỡng, tơn giáo TP Thành phố UBĐKCG Ủy ban đồn kết Cơng giáo UBMTTQ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc UBND Ủy ban nhân dân VPQPPL Văn quy phạm pháp luật XHCN Xã hội chủ nghĩa vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Thống kê tình hình đạo Cơng giáo địa bàn TP Hà Nội 82 Bảng 3.2: Kết khảo sát thực trạng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tôn giáo công tác vận động, thuyết phục quần chúng tín đồ đạo Cơng giáo 94 Bảng 3.3: Thống kê trình độ chun mơn, trị QLNN cán bộ, công chức chuyên trách QLNN tôn giáo TP Hà Nội 99 Bảng 3.4: Thống kê trình độ tin học, ngoại ngữ, kiến thức tôn giáo kinh nghiệm quản lý cán bộ, công chức chuyên trách QLNN tôn giáo TP Hà Nội 100 Bảng 3.5: Kết khảo sát thực trạng thực quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây mới, sửa chữa trùng tu cơng trình kiến trúc đạo Cơng giáo TP Hà Nội 112 Bảng 3.6: Kết khảo sát thực trạng phối hợp quan thành phố với MTTQ thành viên QLNN hoạt động đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội 117 Bảng 3.7: Kết khảo sát thực trạng tra, kiểm tra giải khiếu nại, tố cáo quan chức việc chấp hành sách, phát luật có liên quan đến đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội 120 Bảng 4.1: Kết khảo sát phương hướng kiện tồn máy QLNN tơn giáo thành phố Hà Nội 148 Bảng 4.2 Kết khảo sát biện pháp tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức QLNN tôn giáo TP Hà Nội 151 viii CBĐT Đạo đức, lối sống 48 96.00 4.00 0.00 Giáo dục, đào tạo 38 76.00 14.00 10.00 Kinh tế - xã hội 27 54.00 18.00 14 28.00 Chính trị - xã hội 18.00 23 46.00 18 36.00 An ninh, trật tự 17 34.00 16.00 25 50.00 Khối đại đoàn kết toàn dân 11 22.00 14 28.00 25 50.00 Chung Đạo đức, lối sống 198 99.00 1.00 0.00 Giáo dục, đào tạo 126 63.00 44 22.00 30 15.00 Kinh tế - xã hội 110 55.00 55 27.50 35 17.50 Chính trị - xã hội 36 18.00 75 37.50 89 44.50 An ninh, trật tự 65 32.50 67 33.50 68 34.00 Khối đại đoàn kết toàn dân 46 23.00 72 36.00 82 41.00 Câu Đánh giá Ông/Bà, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo địa bàn thành phố Hà Nội? Nội dung đánh giá Kiến thức chuyên môn Kỹ năng, nghiệp vụ công tác Kinh nghiệm công tác tôn giáo Đạo đức lối sống Kiến thức chuyên môn Kỹ năng, nghiệp vụ công tác Kinh nghiệm công tác tôn giáo Đạo đức lối sống Kiến thức chuyên môn Kỹ năng, nghiệp vụ công tác Kinh nghiệm công tác tôn giáo Đạo đức lối sống Tốt SL % CBQLTG 31 20.67 27 18.00 28 18.67 77 51.33 CBĐT 11 22.00 18.00 18.00 32 64.00 Chung 42 21.00 36 18.00 37 18.50 109 54.50 xxiv Mức độ thực Bình thường SL % Chưa tốt SL % 78 84 43 63 52.00 56.00 28.67 42.00 41 39 79 10 27.33 26.00 52.67 6.67 26 25 14 11 52.00 50.00 28.00 22.00 13 16 27 26.00 32.00 54.00 14.00 104 109 57 74 52.00 54.50 28.50 37.00 54 55 106 17 27.00 27.50 53.00 8.50 Câu 7: Đánh giá Ông/Bà việc thực quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây mới, sửa chữa trùng tu cơng trình kiến trúc đạo Cơng giáo TP Hà Nội? Tốt Nội dung đánh giá SL CBQLTG Quản lý đất đai 12 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quản lý xây dựng, trùng tu, cải tạo, sửa chữa 84 CBĐT Quản lý đất đai Quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quản lý xây dựng, trùng tu, cải tạo, sửa chữa 31 Chung Quản lý đất đai 17 Quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quản lý xây dựng, trùng tu, cải tạo, sửa chữa 115 % Mức độ thực Bình thường Chưa tốt SL % SL % 8.00 0.67 56.00 47 34 38 31.33 22.67 25.33 91 115 28 60.67 76.67 18.67 10.00 11 13.00 34 68.00 0.00 13.00 48 96.00 62.00 12 13.00 14.00 8.50 58 29.00 125 62.50 0.50 36 18.00 163 81.50 57.50 50 25.00 35 17.50 Câu 8: Ý kiến Ông/Bà thực trạng quản lý hoạt động từ thiện, nhân đạo; xã hội hóa giáo dục, y tế đạo Công giáo địa bàn TP Hà Nội? Kết đánh giá SL % Phương án đánh giá CBQLTG Thực tốt Thực bình thường Thực chưa tốt 52 74 24 34.67 49.33 16.00 16 27 32.00 54.00 14.00 68 101 32 34.00 50.50 15.50 CBĐT Thực tốt Thực bình thường Thực chưa tốt Chung Thực tốt Thực bình thường Thực chưa tốt xxv Câu Xin Ông/Bà cho biết thực trạng việc quản lý quyền thành phố với tổ chức hoạt động dòng tu đạo Cơng giáo địa bàn? Phương án đánh giá Kết đánh giá SL % CBQLTG Thực tốt Thực bình thường Thực chưa tốt 36 105 6.00 24.00 70.00 Thực tốt 8.00 Thực bình thường Thực chưa tốt 37 18.00 74.00 13 45 142 6.50 22.50 71.00 CBĐT Chung Thực tốt Thực bình thường Thực chưa tốt Câu 10 Đánh giá Ông/Bà thực trạng thực nhiệm vụ tra, kiểm tra giải khiếu nại, tố cáo quan chức việc chấp hành sách, phát luật có liên quan đến đạo Cơng giáo? Mức độ thực Bình Tốt thường Chưa tốt SL % SL % SL % Nội dung đánh giá CBQLTG Hoạt động tra, kiểm tra 32 21.33 76 50.67 42 28.00 Hoạt động xử lý khiếu nại, tố cáo 26 17.33 48 32.00 76 50.67 CBĐT Hoạt động tra, kiểm tra 12 24.00 22 44.00 16 32.00 Hoạt động xử lý khiếu nại, tố cáo 16.00 16 32.00 26 52.00 Chung Hoạt động tra, kiểm tra Hoạt động xử lý khiếu nại, tố cáo 44 22.00 34 17.00 98 64 49.00 58 29.00 32.00 102 51.00 xxvi Phần Khảo sát tính cần thiết giải pháp Câu 11 Đổi hình thức phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tôn giáo đạo Công giáo cho chức sắc, tín đồ; vận động chức sắc đạo Cơng giáo tham gia vào cơng tác trị xã hội? Kết đánh giá SL % Phương án đánh giá CBQLTG Cần thiết Bình thường Khơng cần thiết 87 39 24 58.00 26.00 16.00 31 12 62.00 24.00 14.00 CBĐT Cần thiết Bình thường Khơng cần thiết Chung Cần thiết 118 59.00 Bình thường 51 25.50 Khơng cần thiết 31 15.50 Câu 12 Hoàn thiện thể chế pháp luật tơn giáo, thể chế tốt sách, pháp luật tôn giáo? Kết đánh giá SL % Phương án đánh giá CBQLTG Cần thiết Bình thường Không cần thiết 94 35 21 62.67 23.33 14.00 33 10 66.00 20.00 14.00 127 45 28 63.50 22.50 14.00 CBĐT Cần thiết Bình thường Khơng cần thiết Chung Cần thiết Bình thường Khơng cần thiết xxvii Câu 13 Kiện tồn tổ chức máy QLNN tơn giáo TP Hà Nội? Kết đánh giá SL % Phương án đánh giá CBQLTG Cần thiết Bình thường Khơng cần thiết 103 32 15 68.67 21.33 10.00 31 11 62.00 22.00 16.00 134 43 23 67.00 21.50 11.50 CBĐT Cần thiết Bình thường Khơng cần thiết Chung Cần thiết Bình thường Khơng cần thiết Câu 14 Phương hướng kiện tồn máy theo hướng đây? Tính cần thiết Phương hướng kiện toàn Cần thiết SL Giữ nguyên Tách Ban Tôn giáo TP trở thành quan tham mưu giúp việc cho UBND TP, cấp huyện thành lập Phòng cơng tác tơn giáo thuộc UBND cấp huyện Chuyển Ban Tôn giáo TP sang Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch trở thành quan ham mưu, giúp việc cho Sở Văn Hóa, Tơn giáo Thể Thao (Tách Du lịch thành quan tham mưu riêng cho UBND Thành phố) Giữ nguyên Tách Ban Tôn giáo TP trở thành quan tham mưu giúp việc cho UBND TP, cấp huyện thành lập Phòng cơng tác tơn giáo thuộc UBND cấp huyện Chuyển Ban Tôn giáo TP sang Sở Văn % CBQLTG 41 27.33 Bình thường Khơng cần thiết SL % SL % 34 22.67 75 50.00 97 64.67 31 20.67 22 14.67 32 21.33 47 31.33 71 47.33 CBĐT 14 28.00 12 24.00 24 48.00 34 68.00 18.00 14.00 16.00 17 34.00 25 50.00 xxviii hóa, Thể thao - Du lịch trở thành quan ham mưu, giúp việc cho Sở Văn Hóa, Tơn giáo Thể Thao (Tách Du lịch thành quan tham mưu riêng cho UBND Thành phố) Chung 55 27.50 Giữ nguyên 46 23.00 99 Tách Ban Tôn giáo TP trở thành quan tham mưu giúp việc cho UBND TP, cấp 131 65.50 40 20.00 29 huyện thành lập Phòng cơng tác tơn giáo thuộc UBND cấp huyện Chuyển Ban Tơn giáo TP sang Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch trở thành quan ham mưu, giúp việc cho Sở Văn 40 20.00 64 32.00 96 Hóa, Tơn giáo Thể Thao (Tách Du lịch thành quan tham mưu riêng cho UBND Thành phố) Câu 15 Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo? 49.50 14.50 48.00 Kết đánh giá Phương án đánh giá SL % Cần thiết 128 85.33 Bình thường 19 12.67 Khơng cần thiết 2.00 Cần thiết 41 82.00 Bình thường 14.00 Không cần thiết 4.00 Cần thiết 169 84.50 Bình thường 26 13.00 Khơng cần thiết 2.50 CBQLTG CBĐT Chung xxix Câu 16 Biện pháp tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức QLNN tơn giáo TP Hà Nội? Tính cần thiết Phương hướng kiện tồn Cần thiết SL % Bình thường Khơng cần thiết SL % SL % CBQLTG Tăng cường chuyên môn, nghiệp vụ Tăng cường kiến thức, kỹ QLNN tơn giáo Tăng cường kiến thức, trình độ lí luận trị Tăng cường kiến thức, kỹ tin học, ngoại ngữ 137 91.33 5.33 3.33 119 79.33 19 12.67 12 8.00 126 84.00 13 8.67 11 7.33 38 25.33 37 24.67 75 50.00 42 84.00 14.00 2.00 43 86.00 10.00 4.00 40 80.00 10.00 10.00 12 24.00 11 22.00 27 54.00 CBĐT Tăng cường chuyên môn, nghiệp vụ Tăng cường kiến thức, kỹ QLNN tôn giáo Tăng cường kiến thức, trình độ lí luận trị Tăng cường kiến thức, kỹ tin học, ngoại ngữ Chung Tăng cường chuyên môn, nghiệp vụ Tăng cường kiến thức, kỹ QLNN tôn giáo Tăng cường kiến thức, trình độ lí luận trị Tăng cường kiến thức, kỹ tin học, ngoại ngữ 179 89.50 15 7.50 3.00 162 81.00 24 12.00 14 7.00 166 83.00 18 9.00 16 8.00 50 25.00 48 24.00 102 51.00 xxx Câu 17 Theo quan điểm Ông/Bà cần thực tốt sách đạo Cơng giáo? Tính cần thiết Chính sách thực Cần thiết SL Bình thường Khơng cần thiết % SL % SL % 96 64.00 23 15.33 31 20.67 117 78.00 13 8.67 20 13.33 47 31.33 38 25.33 65 43.33 93 62.00 26 17.33 31 20.67 35 70.00 18.00 12.00 37 74.00 14.00 12.00 18.00 23 46.00 18 36.00 29 58.00 18.00 12 24.00 131 65.50 32 16.00 37 18.50 154 77.00 20 10.00 26 13.00 56 28.00 61 30.50 83 41.50 122 61.00 35 17.50 43 21.50 CBQLTG Chính sách đất đai Chính sách xây dựng, trùng tu, xây cơng trình, kiến trúc đạo Cơng giáo Chính sách đào tạo, bồi dưỡng chức sắc đạo Cơng giáo Chính sách từ thiện nhân đạo CBĐT Chính sách đất đai Chính sách xây dựng, trùng tu, xây cơng trình, kiến trúc đạo Cơng giáo Chính sách đào tạo, bồi dưỡng chức sắc đạo Cơng giáo Chính sách từ thiện nhân đạo Chung Chính sách đất đai Chính sách xây dựng, trùng tu, xây cơng trình, kiến trúc đạo Cơng giáo Chính sách đào tạo, bồi dưỡng chức sắc đạo Công giáo Chính sách từ thiện nhân đạo xxxi Câu 18: Ý kiến Ông/Bà việc tăng cường phối hợp quan chức việc QLNN hoạt động đạo Công giáo? Phương án đánh giá Kết đánh giá SL % Cần thiết 122 81.33 Bình thường 17 11.33 Khơng cần thiết 11 7.33 Cần thiết 43 86.00 Bình thường 8.00 Khơng cần thiết 6.00 Cần thiết 165 82.50 Bình thường 21 10.50 Không cần thiết 14 7.00 CBQLTG CBĐT Chung xxxii Phụ lục 6: Thống kê tình hình đạo Cơng giáo Thế giới Thống kê tín đồ đạo Cơng giáo Châu lục Dân số Đạo Công giáo Tỉ lệ Châu Phi 1.112.948.000 214.759.000 19,30 % Châu Mỹ 973.493.000 620.512.000 63,74 % Châu Á 4.319.384.000 139.829.000 3,24 % Châu Âu 716.281.000 287.096.000 40,08 % 38.633.000 (+ 649.000) 10.085.000 26,12 7.160.739.000 1.272.281.000 17,77% Châu Đại Dương Tổng cộng Thống kê số giáo dân linh mục Số dân Số tín hữu đạo Cơng giáo linh mục linh mục Châu Phi 25.934 (- 125) 5.004 (+73) Châu Mỹ 7.915 (+ 79) 5.045 (+59) Châu Á 46.071 (- 1.100) 2.198 (- 27) Châu Âu 3.944 (+ 41) 1.581 (+ 22) Châu Đại Dương 8.333 (+ 289) 2.175 (+ 83) Tổng cộng 13.882 (+ 130) 3.060 (+ 41) Châu lục Thống kê số lượng giám mục Châu lục Tổng số giám mục Giám mục giáo phận Giám mục dòng Châu Phi 711 (+ 6) 510 (+ 1) 201 (+ 5) Châu Mỹ 1.958 (+ 22) 1.405 (+ 20) 553 (+ 2) Châu Á 792 (+ 12) 593 (+ 9) 199 (+ 3) Châu Âu 1.645 (+ 24) 1.401 (+ 18) 244 (+ 6) 131 (=) 83 (- 1) 48 (+ 1) 5.237 (+ 64) 3.992 (+ 47) 1.245 (+ 17) Châu Đại Dương Tổng cộng xxxiii Thống kê số lượng linh mục Châu lục Tổng số giám mục Giám mục giáo phận Giám mục dòng Châu Phi 711 (+ 6) 510 (+ 1) 201 (+ 5) Châu Mỹ 1.958 (+ 22) 1.405 (+ 20) 553 (+ 2) Châu Á 792 (+ 12) 593 (+ 9) 199 (+ 3) Châu Âu 1.645 (+ 24) 1.401 (+ 18) 244 (+ 6) 131 (=) 83 (- 1) 48 (+ 1) 5.237 (+ 64) 3.992 (+ 47) 1.245 (+ 17) Châu Đại Dương Tổng cộng Thống kê số phó tế vĩnh viễn Tổng số Phó tế vĩnh viễn Phó tế vĩnh viễn phó tế vĩnh viễn giáo phận dòng tu Châu Phi 452 (+ 25) 400 (+ 8) 52 (+ 17) Châu Mỹ 28.907 (+ 965) 28.727 (+ 971) 180 (- 6) Châu Á 303 (+ 65) 237 (+ 36) 66 (+ 29) Châu Âu 14.510 (+ 311) 14.201 (+ 285) 309 (+ 26) 394 (+ 5) 389 (+ 4) (+ 1) 44.566 (+ 1.371) 43.954 (+ 1.304) 612 (+ 67) Châu lục Châu Đại Dương Tổng cộng Thống kê số lượng thừa sai giáo dân giáo lý viên Châu lục Thừa sai giáo dân Giáo lý viên Châu Phi 7.235 (+ 9) 506.078 (+ 103.084) Châu Mỹ 314.890 (- 5.596) 1.819.202 (- 2.814) Châu Á 31.915 (- 419) 377.111 (+ 6.862) Châu Âu 14.350 (+ 6.806) 547.973 (- 203) 130 (+ 41) 14.404 (+ 271) 368.520 (+ 841) 3.264.768 (+ 107.200) Châu Đại Dương Tổng cộng xxxiv Thống kê số lượng đại chủng sinh giáo phận dòng tu Tổng số Đại chủng sinh Đại chủng sinh đại chủng sinh giáo phận dòng tu Châu Phi 28.528 (+ 636) 19.173 (+ 222) 9.355 (+ 414) Châu Mỹ 33.985 (- 676) 22.897 (- 594) 11.088 (- 82) Châu Á 34.469 (- 635) 15.958 (- 373) 18.511 (- 262) Châu Âu 18.945 (- 629) 11.649 (- 471) 7.296 (- 158) 1.012 (- 8) 624 (- 20) 388 (+ 12) 116.939 (- 1.312) 70.301 (- 1.236) 46.638 (- 76) Châu lục Châu Đại Dương Tổng cộng Thống kê số lượng tiểu chủng sinh giáo phận dòng tu Tổng số Tiểu chủng sinh Tiểu chủng sinh tiểu chủng sinh giáo phận dòng tu Châu Phi 53.339 (+ 487) 46.593 (+ 291) 6.746 (+ 196) Châu Mỹ 14.008 (+ 1) 10.096 (- 47) 3.912 (+ 48) Châu Á 25.646 (+ 174) 15.933 (- 668) 9.713 (+ 842) Châu Âu 9.747 (+ 394) 5.726 (+ 394) 4.021 (=) 202 (- 42) 141 (- 37) 61 (- 5) 102.942 (+ 1.014) 78.489 (- 67) 24.453 (+ 1.081) Châu lục Châu Đại Dương Tổng cộng Thống kê số lượng trường học học sinh Nhà Châu lục trẻ Số Mẫu Trẻ giáo Trường HS Trường HS Sinh Sinh Tiểu Tiểu Trung Trung viêncao viênđại học học học học đẳng học 94.973 107.601 Châu Phi 18.200 1.688.564 38.162 17.013.610 13.564 5.675.930 Châu Mỹ 16.408 1.455.721 21.915 6.414.488 11.516 4.229.228 791.626 1.820.117 Châu Á 13.788 1.889.319 16.078 6.334.576 10.898 5.749.826 1.297.057 398.603 Châu Âu 23.940 1.954.736 16.158 3.040.311 Châu Đại Dương Tổng 1.244 55.294 3.970 713.875 9.664 697 3.670.962 284.318 434.978 9.662 363.170 30.152 73.580 7.043.634 96.283 33.516.860 46.339 19.760.924 2.477.636 2.719.643 xxxv 10 Thống kê số lượng bệnh viện, dưỡng đường, sở bác từ thiện Châu lục Trung tâm Nhà cho Trung tâm Bệnh Dưỡng chăm sóc người già Cơ nhi viện đường bệnh nhân người viện phong khuyết tật Nhà trẻ phục hồi chức xã hội Châu Phi 1.221 5.230 174 648 1.120 2.996 213 Châu Mỹ 1.501 4.667 43 3.726 2.227 3.477 1.603 Châu Á 1.159 3.584 313 2.564 3.859 3.422 696 Châu Âu 1.042 2.485 81 8.304 2.173 2.606 1.158 235 557 437 113 136 112 5.158 16.523 612 15.679 9.492 12.637 3.782 Châu Đại Dương Tổng cộng Nguồn: Giáo hội Cơng giáo (tính dến 31/12/2005) xxxvi Phụ lục 7: Thống kê giáo tỉnh Hà Nội STT Giáo phận Tín đồ Giám Linh Chủng Tu sĩ Tu sĩ Giáo mục mục sinh dòng GH dòng GP lý viên Hà Nội 315.764 149 246 121 392 1.332 Bắc Ninh 135.914 98 114 35 240 1.495 Bùi Chu 394.982 206 373 28 863 4.367 Hải Phòng 134.846 83 85 92 750 Hưng Hóa 243.000 106 209 14 300 3.400 Lạng Sơn 6.227 26 40 10 27 20 Phát Diệm 151.038 103 258 85 271 964 Thái Bình 132.856 139 149 30 195 2.262 Thanh Hóa 147.146 124 189 15 288 1.410 10 Vinh 538.075 252 214 97 1.012 6.678 2.198878 17 1.289 1.877 434 3.680 22.678 Tổng cộng Nguồn: Hội đồng Giám mục Việt Nam 2016 xxxvii Phụ lục 8: Thống kê số liệu tín đồ, chức sắc, sở thờ tự số tôn giáo địa bàn thành phố Hà Nội STT Tên Tôn giáo Số lượng Số lượng Cơ sở tín đồ chức sắc thờ tự Phật giáo 800.000 2.060 2.059 Công giáo 192.959 100 416 Tin lành (33 hệ phái) 11.500 60 04 Cao Đài 400 20 Hồi Giáo 864 01 01 Tôn giáo Baha’s 400 điểm 50 01 200 12 1.006.013 2.254 2.483 Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư Đạo Giáo hội Các ngày thành hữu Ngày sáu Chúa Ghê su Tổng cộng Nguồn: Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội 12/2018 xxxviii ... Chương 2: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo Chương 3: Thực trạng hoạt động đạo Công giáo quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội Chương 4: Quan điểm... THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠO CÔNG GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 131 4.1 Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam thành ủy thành phố Hà Nội tôn giáo công tác tôn giáo. .. động đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội 81 3.2.3 Đặc điểm tín đồ đạo Công giáo địa bàn thành phố Hà Nội 84 3.3 Thực trạng thực nội dung quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo công giáo trên địa bàn thành phố hà nội , Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo công giáo trên địa bàn thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn