Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng nhân giống cá ong căng terapon jarbua (forsskal, 1775) vùng ven biển thừa thiên huế

195 17 0
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:54

I HỌC HU TRƢỜNG I HỌC SƢ PH M LÊ THỊ NHƢ PHƢƠNG NGHIÊN CỨU ẶC IỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG CÁ ONG CĂNG – Terapon jarbua (Forsskål, 1775) VÙNG VEN BIỂN THỪA THIÊN HU Chuyên ngành: Mã số: ộng vật học 9.42.01.03 LUẬN ÁN TI N SĨ SINH HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Võ Văn Phú PGS TS Nguyễn Quang Linh HU , 2019 LỜI CAM OAN Xin cam đoan luận án đƣợc hoàn thành dựa kết nghiên cứu thực với hƣớng dẫn khoa học Quý Thầy giáo đồng nghiệp Tất số liệu kết đƣợc trình bày luận án hồn tồn trung thực, chƣa đƣợc cơng bố luận văn, luận án cơng trình khác Việc sử dụng tài liệu để hoàn chỉnh luận án đƣợc dẫn nguồn thích tài liệu tham khảo Các cơng trình cơng bố chung liên quan đến luận án đƣợc tác giả gửi xác nhận cho sử dụng Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng năm 2019 Tác giả luận án NCS Lê Thị Như Phương LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, xin gửi lời cảm ơn Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm Khoa Sinh học, Phòng Đào tạo Sau đại học, tập thể cán Khoa Sinh học, trƣờng Đại học Sƣ phạm, Đại học Huế tạo điều kiện để tơi thực hồn thành chƣơng trình nghiên cứu sinh Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Võ Văn Phú, PGS.TS Nguyễn Quang Linh, tận tình hƣớng dẫn, đóng góp nhiều ý kiến chun mơn tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành Luận án Xin cảm ơn Quý thầy, cô giáo, anh chị Trung tâm Ƣơm tạo chuyển giao công nghệ, Viện Công nghệ Sinh học thuộc Đại học Huế tạo điều kiện cho đƣợc tham dự đề tài Quỹ gen cấp Nhà nƣớc, hỗ trợ kinh phí thực nghiên cứu góp phần cho thành cơng luận án Sau tơi kính gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng nghiệp, Gia đình ngƣời thân động viên, chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ nhiều mặt suốt trình học tập, thực đề tài luận án Chúng tơi kính gửi lời chào trân trọng Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng năm 2019 Tác giả NCS Lê Thị Như Phương MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC TỪ VI T TẮT iv DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH v MỞ ẦU Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1.1 Tình hình nghiên cứu họ cá Căng (Teraponidae) giới .4 1.1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 10 1.1.3 Một số nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá biển Việt Nam 14 1.2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 18 1.2.1 Vị trí địa lý .18 1.2.2 Địa hình 19 1.2.3 Khí hậu thủy văn 19 1.2.4 Điều kiện kinh tế - xã hội 24 Chƣơng ỐI TƢỢNG, ỊA IỂM, THỜI GIAN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 27 2.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 28 2.3 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 28 2.3.1 Địa điểm thu mẫu .28 2.3.2 Địa điểm phân tích mẫu 28 2.3.3 Địa điểm thăm dò khả nhân giống 28 2.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.4.1 Sơ đồ nghiên cứu 31 2.4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực địa 31 2.4.3 Phƣơng pháp nghiên cứu phòng thí nghiệm 32 2.4.4 Thăm dò khả nhân giống cá Ong căng 37 2.4.5 Phƣơng pháp xử lý số liệu 42 i Chƣơng K T QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 43 3.1 ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ ONG CĂNG 43 3.1.1 Đặc điểm sinh trƣởng cá 43 3.1.2 Đặc điểm dinh dƣỡng .51 3.1.3 Đặc điểm sinh sản 63 3.2 THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG CÁ ONG CĂNG 81 3.2.1 Kích thích sinh sản ấp trứng cá Ong căng 81 3.2.2 Kỹ thuật ƣơng từ cá bột lên cá hƣơng 89 3.2.3 Kỹ thuật ƣơng từ cá hƣơng lên cá giống 93 3.3 XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG CÁ ONG CĂNG .98 3.3.1 Kỹ thuật nuôi vỗ thành thục cá bố mẹ 99 3.3.2 Kỹ thuật tuyển chọn cá bố mẹ cho đẻ 100 3.3.3 Kỹ thuật thu, ấp trứng nở cá bột 102 3.3.4 Kỹ thuật ƣơng cá bột lên cá hƣơng 103 3.3.5 Kỹ thuật ƣơng cá hƣơng lên cá giống 105 K T LUẬN VÀ Ề NGHỊ 107 KẾT LUẬN 107 ĐỀ NGHỊ 108 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH Ã CƠNG BỐ 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 PHỤ LỤC P1 iii DANH MỤC CÁC TỪ VI T TẮT CMSD Chín muồi sinh dục Cs Cộng CT Cơng thức DO Oxy hòa tan D1 Vây lƣng thứ D2 Vây lƣng thứ hai ĐH Đại học GĐ Giai đoạn GSI Gonadosomatic index: hệ số thành thục HCG Human Chorionic Gonadotropin: Hormone thai kỳ đƣợc tiết thai KHCN Khoa học công nghệ KH KT Khoa học kỹ thuật KTSS Kích thích sinh sản L1(tb), L2(tb), L3(tb), L4(tb) Chiều dài trung bình hàng năm cá NT Nghiệm thức R2 Hệ số tƣơng quan UBND Ủy ban nhân dân T1(tb), T2(tb), T3(tb), T4(tb) Mức tăng trƣởng chiều dài trung bình năm TĂCN Thức ăn công nghiệp TLS Tỷ lệ sống TSD Tuyến sinh dục TLTT Tỷ lệ thành thục TB Trung bình TP Thành phố iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Nhiệt độ trung bình tháng năm 2016 trạm quan trắc tỉnh Thừa Thiên Huế 20 Bảng 1.2 Số nắng trung bình tháng năm 2016 21 Bảng 1.3 Phân chia lao động theo khu vực kinh tế (ngƣời) .24 Bảng 1.4 Diện tích ni trồng thủy sản năm (2012 – 2016) .25 Bảng 1.5 Sản lƣợng thủy sản năm GĐ 2012 - 2016 .25 Bảng 2.1 Địa điểm, thời gian thu mẫu số lƣợng mẫu 29 Bảng 2.2 Các loại nồng độ chất kích thích sinh sản cá Ong căng .39 Bảng 2.3 Hàm lƣợng chất dinh dƣỡng loại thức ăn (%) 41 Bảng 3.1 Chiều dài khối lƣợng cá Ong căng theo giới tính theo nhóm tuổi 43 Bảng 3.2 Chiều dài khối lƣợng cá Ong căng theo giới tính năm 46 Bảng 3.3 Tỷ lệ đực cá Ong căng theo nhóm tuổi năm 49 Bảng 3.4 Tốc độ tăng trƣởng chiều dài trung bình năm cá Ong căng 50 Bảng 3.5 Các thông số sinh trƣởng theo chiều dài khối lƣợng 51 Bảng 3.6 Thành phần loại thức ăn ống tiêu hóa cá Ong căng 52 Bảng 3.7 Khối lƣợng nhóm thức ăn ống tiêu hóa cá Ong căng .54 Bảng 3.8 Độ no cá Ong căng theo tháng năm 56 Bảng 3.9 Bậc độ no cá Ong căng theo mùa .57 Bảng 3.10 Độ no cá Ong căng năm 58 Bảng 3.11 Độ no cá Ong căng theo GĐ CMSD 59 Bảng 3.12 Độ no cá Ong căng theo nhóm tuổi 61 Bảng 3.13 Hệ số béo cá Ong căng theo nhóm tuổi 62 Bảng 3.14 Đƣờng kính tế bào trứng nhân qua thời kỳ phát triển .66 Bảng 3.15 Các GĐ CMSD cá Ong căng theo nhóm tuổi 78 Bảng 3.16 Sức sinh sản tuyệt đối tƣơng đối cá Ong căng 80 Bảng 3.17 Các yếu tố sinh thái trong thí nghiệm nuôi vỗ môi trƣờng khác 81 iii Bảng 3.18 Tỷ lệ thành thục cá Ong căng theo thời gian môi trƣờng nuôi vỗ khác (%) 82 Bảng 3.19 Tỷ lệ thành thục cá Ong căng đƣợc nuôi vỗ loại thức ăn khác (%) 83 Bảng 3.20 Ảnh hƣởng LRH-A3 đến số tiêu sinh sản 84 Bảng 3.21 Ảnh hƣởng nồng độ HCG đến số tiêu sinh sản cá Ong căng 85 Bảng 3.22 Sự phát triển phôi cá Ong căng 87 Bảng 3.23 Các yếu tố sinh thái môi trƣờng ƣơng cá Ong căng từ cá bột lên cá hƣơng thí nghiệm độ mặn 89 Bảng 3.24 Các yếu tố sinh thái ƣơng cá Ong căng từ cá bột lên cá hƣơng thí nghiệm thức ăn .90 Bảng 3.25 Ảnh hƣởng loại thức ăn đến tỷ lệ sống cá Ong căng GĐ cá bột lên cá hƣơng (%) 91 Bảng 3.26 Ảnh hƣởng độ mặn đến tỷ sống cá Ong căng GĐ cá bột lên cá hƣơng (%) 92 Bảng 3.27 Các yếu tố sinh thái môi trƣờng ƣơng cá Ong căng từ cá hƣơng lên cá giống thí nghiệm thức ăn 94 Bảng 3.28 Các yếu tố sinh thái môi trƣờng ƣơng cá Ong căng từ cá hƣơng lên cá giống thí nghiệm độ mặn 95 Bảng 3.29 Ảnh hƣởng độ mặn đến tăng trƣởng cá .95 Bảng 3.30 Ảnh hƣởng phần thức ăn đến tăng trƣởng cá .96 Bảng 3.31 Ảnh hƣởng loại thức ăn đến tỷ lệ sống cá Ong căng GĐ 15 đến 40 ngày tuổi (%) 97 Bảng 3.32 Ảnh hƣởng độ mặn đến tỷ lệ sống cá Ong căng GĐ 15 đến 40 ngày tuổi (%) .97 iv DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Cá Ong căng – Terapon jarbua (Forsskål, 1775) .27 Hình 2.2 Các vùng/điểm thu mẫu khu vực nghiên cứu 30 Hình 2.3 Sơ đồ nghiên cứu đề tài 31 Hình 3.1 Biểu đồ chiều dài trung bình cá Ong căng theo nhóm tuổi 44 Hình 3.2 Biểu đồ khối lƣợng trung bình cá Ong căng theo nhóm tuổi 45 Hình 3.3 Đồ thị tƣơng quan chiều dài khối lƣợng cá Ong căng 46 Hình 3.4 Biểu đồ thành phần nhóm tuổi (%) cá Ong căng .47 Hình 3.5 Biểu đồ giới tính theo nhóm tuổi cá Ong căng 48 Hình 3.6 Biểu đồ tăng trƣởng chiều dài năm cá Ong căng .50 Hình 3.7 Biểu đồ phổ thức ăn cá Ong căng theo tỷ lệ (%) số nhóm thức ăn 54 Hình 3.8 Biểu đồ số loại thức ăn cá Ong căng theo nhóm kích thƣớc 55 Hình 3.9 Biểu đồ thể bậc độ no cá Ong căng theo tháng 57 Hình 3.10 Biểu đồ bậc độ no theo mùa .58 Hình 3.11 Biểu đồ bậc độ no cá Ong căng năm 59 Hình 3.12 Biểu đồ độ no cá Ong căng theo GĐ CMSD 60 Hình 3.13 Biểu đồ bậc độ no cá Ong căng theo nhóm tuổi 62 Hình 3.14 Ảnh tế bào trứng cá Ong căng thời kỳ tổng hợp nhân (x20) 64 Hình 3.15 Ảnh tế bào trứng cá Ong căng thời kỳ sinh trƣởng sinh chất (x20) 64 Hình 3.16 Ảnh tế bào trứng cá Ong căng pha khơng bào hóa (x20) .65 Hình 3.17 Ảnh tế bào trứng cá Ong căng thời kỳ chín (x20) 66 Hình 3.18 Lát cắt buồng trứng GĐ I (x20) 68 Hình 3.19a Cá Ong căng mang buồng trứng GĐ II 69 Hình 3.19b Lát cắt buồng trứng cá Ong căng GĐ II (x20) 69 Hình 3.20a Cá Ong căng mang buồng trứng GĐ III 70 Hình 3.20b Buồng trứng cá Ong căng GĐ III (x20) .70 Hình 3.21a Cá Ong căng mang buồng trứng GĐ IV 71 Hình 3.21b Buồng trứng cá Ong căng GĐ IV (x20) 71 Hình 3.22 Lát cắt buồng trứng cá Ong căng GĐ V (x20) 72 v Hình 3.23 Lát cắt buồng trứng cá Ong căng GĐ VI - III (x20) .73 Hình 3.24 Ảnh tinh sào cá Ong căng GĐ I (x100) 73 Hình 3.25a Tinh sào cá Ong căng GĐ II 74 Hình 3.25b Ảnh tinh sào cá Ong căng GĐ II (x100) .74 Hình 3.26a Tinh sào cá Ong căng GĐ III 75 Hình 3.26b Ảnh tinh sào cá Ong căng GĐ III (x100) 75 Hình 3.27 Tinh sào cá Ong căng GĐ IV (x100) 76 Hình 3.28a Bụng cá Ong căng đực GĐ V 76 Hình 3.28b Tinh sào cá Ong căng GĐ V (x100) 76 Hình 3.29 Tinh sào cá Ong căng GĐ VI (x100) 77 Hình 3.30 Biểu đồ phát triển tuyến sinh dục theo nhóm tuổi 79 Hình 3.31 Các GĐ phát triển phơi cá Ong căng 88 Hình 3.32 Ảnh hƣởng độ mặn đến tỷ lệ sống cá GĐ cá bột lên cá hƣơng 93 Hình 3.33 Sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất giống cá Ong căng 98 Hình 3.34 Vị trí đặt lồng ni xã Phú Thuận 99 Hình 3.35 Kiểm tra thành thục sinh dục cá 101 Hình 3.36 Tiêm LRH-A3 cho cá 101 Hình 3.37 Bể đẻ cá Ong căng .102 Hình 3.38 Bể ấp trứng 103 Hình 3.39 Bể ƣơng cá Ong căng từ cá bột lên cá hƣơng .104 Hình 3.40 Bể ƣơng giai đoạn cá hƣơng lên cá giống .105 vi Ngày nuôi Tốc độ tăng trƣở ng chiề u dài (mm STT NT1 - 20‰ NT2 - 25‰ NT3 - 30‰ 21,3 21,3 23,2 23,4 23,7 23,6 21,3 21,1 20,9 21,0 21,0 23,2 23,6 23,9 23,6 21,0 20,8 21,1 21,2 21,9 22,1 23,6 23,0 23,0 21,0 20,0 20,8 21,2 21,0 22,6 23,0 23,2 23,8 21,0 20,9 20,0 10 21,1 21,0 23,1 23,8 23,9 23,9 21,1 20,0 20,9 11 21,0 21,6 23,2 23,9 23,5 23,0 21,5 21,5 20,0 12 21,9 21,5 23,2 23,0 23,9 23,0 20,9 20,9 20,0 13 21,0 21,3 23,3 23,2 23,0 23,0 21,3 21,3 20,0 14 21,0 21,2 23,3 23,7 23,7 24,0 21,5 21,7 20,0 15 21,8 21,8 22,3 23,4 23,7 23,2 20,0 21,7 20,0 16 21,6 21,3 21,9 23,5 23,5 23,7 20,9 21,0 20,9 17 21,5 21,0 22,6 23,5 23,4 23,4 21,4 21,2 21,4 18 21,4 21,2 23,2 23,7 23,6 23,5 20,0 20,0 19,0 19 21,3 21,3 22,9 23,9 23,6 23,5 21,2 19,9 21,2 20 21,2 21,3 23,2 23,0 23,0 23,7 21,7 21,5 21,7 21 21,0 21,3 23,3 23,2 23,8 23,9 21,7 20,0 21,7 22 21,1 21,9 23,2 23,9 23,9 23,0 21,0 20,9 21,0 23 21,1 21,0 23,1 23,5 23,0 23,2 21,2 20,0 21,2 24 21,2 21,0 21,9 23,0 23,0 23,9 20,0 21,5 21,8 25 21,0 21,9 22,5 23,0 23,0 23,5 19,9 21,2 19,9 26 21,9 21,2 21,9 24,0 24,0 23,9 20,9 20,9 20,9 27 20,8 21,2 23,0 23,9 23,9 23,9 21,3 20,0 20,0 28 21,0 21,1 22,6 23,8 23,8 23,8 21,0 21,0 21,0 29 21,0 20,0 23,6 23,9 23,9 23,9 21,1 21,1 21,1 30 21,0 21,0 23,5 23,3 23,0 23,5 20,5 20,5 20,5 Trung bình 21,3 21,2 22,9 23,5 23,5 23,5 20,9 20,9 20,8 0,47 0,43 0,52 0,58 0,55 0,51 0,47 0,47 0,47 0,56 0,46 0,55 0,54 0,56 0,57 0,46 0,46 0,46 0,48 0,48 0,50 0,58 0,56 0,58 0,48 0,45 0,46 0,48 0,46 0,55 0,56 0,56 0,55 0,45 0,46 0,47 0,47 0,47 0,54 0,55 0,55 0,55 0,39 0,46 0,49 0,48 0,48 0,55 0,56 0,57 0,57 0,48 0,47 0,47 0,46 0,46 0,55 0,56 0,58 0,56 0,47 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 0,57 0,55 0,54 0,47 0,41 0,45 P52 Ngày nuôi /ngà y) STT NT1 - 20‰ NT2 - 25‰ NT3 - 30‰ 0,47 0,46 0,52 0,54 0,55 0,58 0,46 0,45 0,42 10 0,46 0,46 0,54 0,56 0,59 0,53 0,47 0,42 0,45 11 0,46 0,49 0,55 0,58 0,56 0,54 0,48 0,48 0,41 12 0,50 0,48 0,55 0,54 0,58 0,54 0,46 0,46 0,42 13 0,47 0,47 0,55 0,56 0,54 0,54 0,48 0,48 0,43 14 0,47 0,43 0,56 0,57 0,57 0,59 0,48 0,49 0,41 15 0,49 0,50 0,52 0,56 0,58 0,55 0,42 0,49 0,42 16 0,49 0,48 0,50 0,56 0,55 0,57 0,45 0,47 0,45 17 0,49 0,46 0,48 0,56 0,55 0,56 0,48 0,46 0,48 18 0,48 0,47 0,55 0,57 0,56 0,56 0,42 0,42 0,38 19 0,48 0,48 0,54 0,58 0,57 0,56 0,47 0,41 0,47 20 0,47 0,43 0,51 0,54 0,54 0,57 0,48 0,47 0,48 21 0,46 0,48 0,56 0,55 0,57 0,58 0,49 0,41 0,49 22 0,47 0,50 0,51 0,58 0,58 0,55 0,47 0,45 0,47 23 0,47 0,46 0,54 0,57 0,54 0,55 0,47 0,42 0,47 24 0,47 0,46 0,46 0,54 0,54 0,58 0,42 0,48 0,49 25 0,50 0,49 0,52 0,54 0,54 0,57 0,41 0,47 0,43 26 0,52 0,47 0,50 0,58 0,58 0,58 0,44 0,46 0,46 27 0,50 0,47 0,54 0,58 0,58 0,58 0,48 0,41 0,43 28 0,47 0,47 0,52 0,56 0,56 0,54 0,47 0,46 0,45 29 0,44 0,42 0,57 0,57 0,57 0,54 0,47 0,46 0,46 30 0,45 0,46 0,56 0,55 0,54 0,56 0,44 0,44 0,44 Trung bình 0,48 0,47 0,53 0,56 0,56 0,56 0,46 0,45 0,45 Results for: Chieu dai ca Cang - TN2 uong ca huong len ca giong Descriptive Statistics: Chieu dai ca Chieu dai ca Chieu dai ca Nghiem thuc Variable TN2 N Mean SE Mean StDev Minimum Maximum Chieu dai ca - 15 ( NT1 90 9,5041 0,0356 0,3378 8,3700 10,6200 NT2 90 9,5048 0,0244 0,2315 9,2600 10,5400 NT3 90 9,5036 0,0177 0,1683 9,2600 10,2600 P53 Chieu dai ca - 40 NT1 90 21,797 0,0928 0,880 20,000 23,610 NT2 90 23,516 0,0355 0,337 23,000 24,000 NT3 90 20,855 0,0613 0,581 19,000 21,830 One-way ANOVA: Chieu dai ca - 15 (B.dau) versus Nghiem thuc - TN2 Source DF SS MS F P Nghiem thuc - TN2 0,0001 0,0000 0,00 0,999 Error 267 17,4489 0,0654 Total 269 17,4490 S = 0,2556 R-Sq = 0,00% R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ NT1 90 9,5041 0,3378 ( -* -) NT2 90 9,5048 0,2315 ( * -) NT3 90 9,5036 0,1683 ( -* -) + -+ -+ -+ 9,450 9,480 9,510 9,540 Pooled StDev = 0,2556 Grouping Information Using Tukey Method Nghiem thuc TN2 N NT2 90 NT1 90 NT3 90 Mean 9,5048 9,5041 9,5036 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different P54 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of Nghiem thuc - TN2 Individual confidence level = 98,00% Nghiem thuc - TN2 = NT1 subtracted from: Nghiem thuc TN2 Lower Center Upper + -+ -+ -+NT2 -0,0885 0,0007 0,0899 ( -* -) NT3 -0,0897 -0,0006 0,0886 ( -* -) + -+ -+ -+-0,050 0,000 0,050 Nghiem thuc - TN2 = NT2 subtracted from: 0,100 Nghiem thuc TN2 Lower Center Upper + -+ -+ -+NT3 -0,0904 -0,0012 0,0880 ( -* -) + -+ -+ -+-0,050 0,000 0,050 0,100 One-way ANOVA: Chieu dai ca - 40 versus Nghiem thuc - TN2 Source DF SS MS F P Nghiem thuc - TN2 327,656 163,828 400,82 0,000 Error 267 109,131 0,409 Total 269 436,787 S = 0,6393 R-Sq = 75,02% R-Sq(adj) = 74,83% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -NT1 90 21,797 0,880 (*-) P55 NT2 90 23,516 0,337 (-*-) NT3 90 20,855 0,581 (-*) -+ -+ -+ -+ -20,80 21,60 22,40 23,20 Pooled StDev = 0,639 Grouping Information Using Tukey Method Nghiem thuc TN2 N Mean Grouping NT2 90 23,5156 A NT1 90 21,7974 B NT3 90 20,8546 C Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of Nghiem thuc - TN2 Individual confidence level = 98,00% Nghiem thuc - TN2 = NT1 subtracted from: Nghiem thuc TN2 Lower Center Upper -+ -+ -+ -+ NT2 1,4950 1,7181 1,9412 (*-) NT3 -1,1660 -0,9429 -0,7198 (-*) -+ -+ -+ -+ -1,5 0,0 1,5 3,0 Nghiem thuc - TN2 = NT2 subtracted from: Nghiem thuc - P56 TN2 NT3 Lower Center Upper -+ -+ -+ -+ -2,8841 -2,6610 -2,4379 (*-) -+ -+ -+ -+ -1,5 0,0 1,5 3,0 Results for: Toc tang truong chieu dai - TN2 uong ca Cang huong len ca giong Descriptive Statistics: Toc tang truong chieu dai (m Nghiem thuc Variable TN2 N Mean StDev Minimum Maximum Toc tang truong chieu NT1 90 0,49173 0,03616 0,42320 0,56760 NT2 90 0,56043 0,01544 0,50960 0,58560 NT3 90 0,45404 0,02519 0,37600 0,49080 One-way ANOVA: Toc tang truong chieu dai (m versus Nghiem thuc - TN2 Source DF SS MS F P Nghiem thuc - TN2 0,523777 0,261889 360,30 0,000 Error 267 0,194071 0,000727 Total 269 0,717849 S = 0,02696 R-Sq = 72,96% R-Sq(adj) = 72,76% Level NT1 NT2 NT3 N 90 90 90 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Mean StDev -+ -+ -+ -+ -0,49173 0,03616 (-*-) 0,56043 0,01544 (-*-) 0,45404 0,02519 (-*-) -+ -+ -+ -+ -0,450 0,480 0,510 0,540 Pooled StDev = 0,02696 Grouping Information Using Tukey Method P57 Nghiem thuc TN2 N Mean Grouping NT2 90 0,56043 A NT1 90 0,49173 B NT3 90 0,45404 C Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of Nghiem thuc - TN2 Individual confidence level = 98,00% Nghiem thuc - TN2 = NT1 subtracted from: Nghiem thuc TN2 Lower NT2 NT3 Center Upper 0,05929 0,06870 0,07810 -0,04710 -0,03769 -0,02829 Nghiem thuc TN2 -+ -+ -+ -+ NT2 (*-) NT3 (-*) -+ -+ -+ -+ -0,060 0,000 0,060 0,120 Nghiem thuc - TN2 = NT2 subtracted from: Nghiem thuc TN2 Lower Center Upper NT3 -0,11580 -0,10639 -0,09698 P58 Nghiem thuc TN2 -+ -+ -+ -+ NT3 (*-) -+ -+ -+ -+ -0,060 0,000 0,060 0,120 Bảng PL 2.8 Tỷ lệ sống cá Ong căng (%) (số lƣợng cá thả ban đầu n=8500 con/lơ TN) Lơ thí nghiệm NT1 - 20‰ NT2 - 25‰ NT3 - 30‰ 76,47 74,12 82,35 64,71 70,59 70,59 58,82 68,24 70,59 Trung bình 66,67 70,98 74,51 Results for: TLS ca Cang - TN2 uong ca Cang huong len giong Descriptive Statistics: Ty le song (%) Nghiem thuc Variable TN2 N Mean SE Mean StDev Minimum Maximum Ty le song (%) NT1 66,67 5,19 8,99 58,82 76,47 NT2 70,98 1,71 2,96 68,24 74,12 NT3 74,51 3,92 6,79 70,59 82,35 One-way ANOVA: Ty le song (%) versus Nghiem thuc - TN2 Source DF SS MS F P Nghiem thuc - TN2 92,6 46,3 1,02 0,414 Error 271,3 45,2 Total 363,9 S = 6,724 R-Sq = 25,44% R-Sq(adj) = 0,59% P59 Level NT1 NT2 NT3 N 3 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Mean StDev + -+ -+ -+66,667 8,985 ( * -) 70,980 2,961 ( * -) 74,510 6,792 ( * -) + -+ -+ -+63,0 70,0 77,0 84,0 Pooled StDev = 6,724 Grouping Information Using Tukey Method Nghiem thuc TN2 N Mean Grouping NT3 74,510 A NT2 70,980 A NT1 66,667 A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of Nghiem thuc - TN2 Individual confidence level = 97,80% Nghiem thuc - TN2 = NT1 subtracted from: Nghiem thuc TN2 Lower Center Upper -+ -+ -+ -+-NT2 -12,535 4,314 21,162 ( -* -) NT3 -9,005 7,843 24,692 ( * -) -+ -+ -+ -+ P60 -12 12 24 Nghiem thuc - TN2 = NT2 subtracted from: Nghiem thuc TN2 Lower Center Upper -+ -+ -+ -+-NT3 -13,319 3,529 20,378 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 12 12 24 P61 PL MỘT SỐ HÌNH ẢNH HO T ỘNG NGHIÊN CỨU Hình PL 3.1 Phỏng vấn ngƣ dân Hình PL 3.2 Thu mẫu cá Ong căng chợ Thuận An Hình PL 3.3 Cá Ong căng chợ Nọ Hình PL 3.4 o mẫu cá Ong căng thuyền đánh bắt Hình PL 3.5 o mẫu cá Ong căng phòng thí nghiệm P62 Hình PL 3.5 Nghiên cứu tuyến sinh dục cá Ong căng Hình PL 3.6 Nghiên cứu phòng thí nghiệm Hình PL 3.7 Ao nuôi vỗ cá Ong căng thuộc trại Phú Thuận Hình PL 3.8 Lồng ni cá Ong căng xã Phú Thuận Hình PL 3.9 Cá Ong căng đƣợc ni xã Hải Dƣơng Hình PL 3.10 Kiểm tra thành thục cá Ong căng nuôi đầm phá P63 Hình PL 3.11 Tuyển chọn cá cho sinh sản nhân tạo Hình PL 3.12 Hệ thống ni tảo Rotifer Hình PL 3.13 ếm cá giống Hình PL 3.14 Cân khối lƣợng cá giống P64 a Cá ngày tuổi (x40) b Cá ngày tuổi (x40) c Cá ngày tuổi (x40) d Cá ngày tuổi (x40) e Cá ngày tuổi (x40) f Cá ngày tuổi (x100) g Cá ngày tuổi (x100) h Cá 12 ngày tuổi (x40) P65 i Cá 14 ngày tuổi j Cá 16 ngày tuổi k Cá 18 ngày tuổi l Cá 23 ngày tuổi m Cá 25 ngày tuổi n Cá 28 ngày tuổi o Cá 33 ngày tuổi p Cá 40 ngày tuổi Hình PL 15 Cá Ong căng giai đoạn từ – 40 ngày tuổi P66 ... đặc điểm sinh học, đặc điểm sinh sản cá Ong căng vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế - Cung cấp đƣợc quy trình sinh sản nhân tạo cá Ong căng để chủ động nhân giống vấn đề nuôi thả cá vùng ven biển. .. Từ nghiên cứu thấy cá Ong căng có vùng phân bố rộng, phân bố vùng sông, cửa sông, ven biển vùng nƣớc ngập mặn 1.1.2.2 Các nghiên cứu đặc điểm sinh học Một số kết nghiên cứu đặc điểm sinh học cá. .. quản lý nguồn lợi cá Ong căng vùng đầm phá ven biển Thừa Thiên Huế, đòi hỏi có nghiên cứu chun sâu đặc điểm sinh học khả sinh sản cá Ong căng để tiến tới việc sản xuất giống cá nhân tạo nhằm chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng nhân giống cá ong căng terapon jarbua (forsskal, 1775) vùng ven biển thừa thiên huế , Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng nhân giống cá ong căng terapon jarbua (forsskal, 1775) vùng ven biển thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn