BỔ SUNG một số đặc điểm hòa âm THẾ kỷ XX vào CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG dạy tại học VIỆN âm NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

173 33 0
  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM - NGUYỄN THỊ LOAN BỔ SUNG MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÒA ÂM THẾ KỶ XX VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TẠI HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: ÂM NHẠC HỌC MÃ SỐ: 62 21 02 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ÂM NHẠC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Phạm Tú Hương HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa bảo vệ học vị nào, thơng tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Thị Loan ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỘT SỐ THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN .v BẢNG KÝ HIỆU NỐT NHẠC vii KÝ HIỆU CÁC GIỌNG TRƯỞNG VÀ THỨ viii GIẢI THÍCH KÝ HIỆU CÁC HỢP ÂM .x MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN - TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG DẠY HOÀ ÂM Ở HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM 1.1 Cơ sở lý luận .9 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu hoà âm kỷ XX 11 1.2.1 Sách cơng trình nghiên cứu nước ngồi 11 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 17 1.3 Thực trạng dạy hoà âm HVANQGVN 21 1.3.1 Mơn hồ âm q trình phát triển từ Trường Âm nhạc Việt Nam đến HVANQGVN ngày .21 1.3.2 Chương trình giáo trình .26 1.3.3 Phương pháp giảng dạy phương pháp kiểm tra - đánh giá 33 1.3.4 Đánh giá kết giảng dạy .38 Tiểu kết chương 39 CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ HOÀ ÂM THẾ KỶ XX VÀ VIỆC GIẢNG DẠY HOÀ ÂM THẾ KỶ XX Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 42 2.1 Khái quát hoà âm kỷ XX 42 2.1.1 Một số dạng điệu thức thường gặp hoà âm kỷ XX 44 2.1.2 Một số dạng cấu trúc hợp âm - chồng âm thường gặp hoà âm kỷ XX 61 2.1.3 Một số thủ pháp hoà âm thường gặp âm nhạc kỷ XX .76 2.2 Khảo sát việc dạy hoà âm kỷ XX số sở đào tạo âm nhạc giới .85 2.2.1 Một số nhạc viện Mỹ .85 2.2.2 Một số nhạc viện Châu Âu Châu Á 94 Tiểu kết chương 101 CHƯƠNG THỬ NGHIỆM GIẢNG DẠY HOÀ ÂM THẾ KỶ XX CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC TẠI HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM 103 3.1 Cơ sở lý luận 103 3.2 Dự kiến bổ sung số kiến thức hoà âm kỷ XX vào chương trình giảng dạy mơn hồ âm trình độ đại học HVANQGVN 105 3.2.1 Tiêu chí lựa chọn nội dung kiến thức để đưa vào chương trình 105 iii 3.2.2 Thời lượng nội dung chương trình bổ sung 106 3.2.3 Nội dung chương trình chi tiết .111 3.2.4 Giáo trình 118 3.3 Phương pháp giảng dạy phương pháp kiểm tra đánh giá 119 3.3.1 Phương pháp giảng dạy 119 3.3.2 Phương pháp kiểm tra đánh giá .122 3.4 Thực nghiệm sư phạm 124 3.4.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 124 3.4.2 Đối tượng thực nghiệm tổ chức thực nghiệm 125 3.4.3 Kết thực nghiệm 144 Tiểu kết chương 145 KẾT LUẬN 147 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 150 TÀI LIỆU THAM KHẢO 154 iv DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT GS: Giáo sư TS: Tiến sĩ HVANQGVN: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam NCS: Nghiên cứu sinh NSND: Nghệ sĩ nhân dân NSƯT: Nghệ sĩ ưu tú NS: Nghệ sĩ Nxb: Nhà xuất LSC: Lý Sáng Chỉ PL: Phụ lục PGS: Phó Giáo Sư Tr: Trang GV: Giảng viên SV: Sinh viên đvht: Đơn vị học trình Q: Quãng T: Trưởng t: Thứ Đ: Đúng Ký hiệu +: Dùng để quãng tăng, hợp âm tăng Ký hiệu - : Dùng để quãng giảm, hợp âm giảm v MỘT SỐ THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN Atonal: “Theo từ điển The New Grove Dictionary of Music and musicians 16, thuật ngữ atonal sử dụng ba ý nghĩa sau: thứ để loại âm nhạc khơng có điệu tính; thứ hai dùng để loại âm nhạc khơng phải loại có điệu tính mà serie thứ ba dùng để loại âm nhạc, xác đứng sau loại âm nhạc có điệu tính trước âm nhạc 12 âm Alban Berg, Anton Webern Arnold Schönberg [16/ tr.67] Aleatorik musik: Thuật ngữ tiếng Đức tiếng Anh gọi Aleatoric music, để nguyên tắc sáng tác âm nhạc mang tính ngẫu nhiên, thịnh hành vào năm 50 - 60 kỷ XX Charles Ives nhà soạn nhạc có ý thức sử dụng kỹ thuật sáng tác Clusters: Thuật ngữ tiếng Anh hiểu cụm, đám, bó, đàn, bầy, âm nhạc Tone clusters hiểu chồng âm dạng chùm nốt chồng lên xếp theo chiều dọc, đàn dùng lòng bàn tay chí cánh tay tác động lên hàng phím Tham khảo Hợp âm chồng quãng hai nhà soạn nhạc người Mỹ Henry Cowell (1897-1965) Elektronische Musik: Thuật ngữ tiếng Đức để sáng tác âm nhạc điện tử thịnh hành vào năm 60-70 kỷ XX, nhạc sĩ người Đức K.Stockhausen (1928-2007) sử dụng phổ biến sáng tác Hexatonic scale: Thuật ngữ tiếng Anh, hay gọi six-note scale six-tone scale Được hiểu sau: Hex nghĩa sáu tonic âm, nốt âm thanh, đề cập đến thang sáu âm khác quãng tám Chia làm hai loại thang sáu âm trưởng (The Major Hexatonic Scale) C D E G A B thang sáu âm thứ (The Minor Hexatonic Scale) C D Eb G A Bb Leading note chords: Thuật ngữ tiếng Anh, đề cập đến hợp âm xây dựng bậc VII âm dẫn điệu thức nên có tên gọi hợp âm dẫn Chia làm hai loại hợp âm bảy dẫn thứ B D F A dùng điệu trưởng vi tự nhiên hợp âm bảy dẫn giảm B D F Ab dùng giọng trưởng thứ hoà Microtonal: Thuật ngữ tiếng Anh, đề cập đến âm nhạc có cao độ nốt nhạc chia nhỏ nửa cung (1cung = comma), tức sử dụng quãng 1/4 cung, 3/4 cung v.v… dùng nhiều âm nhạc kỷ XX Phải kể đến tên tuổi số nhà soạn nhạc phương Tây tiếng vận dụng kỹ thuật sáng tác vào âm nhạc họ Charles Ives, Harry Patch, Henry Cowell, John Cage, Benjamin Johnston, Henk Badings, Karlheinz Stockhausen Krzysztof Penderecki Pentatonic scale: Thuật ngữ tiếng Anh, hiểu sau: Penta nghĩa năm tonic âm, nốt âm thanh, đề cập đến thang năm âm khác quãng tám Chia làm hai loại thang năm âm trưởng (The Major Pentatonic Scale) C D E G A C thang năm âm thứ (The Minor Pentatonic Scale) C D Eb G A C Được dùng nhiều âm nhạc kỷ XX, điển hình sáng tác Claude Debussy Maurice Ravel Serialitaet: Thuật ngữ tiếng Đức, tiếng Anh Serial, để phương pháp sáng tác âm nhạc theo chuỗi 12 âm Kỹ thuật hay gặp tác phẩm Arnold Schönberg, Anton Webern v.v… Tăng: Thuật ngữ tiếng Anh augmented, dùng để quãng tăng, hợp âm tăng Ví dụ quãng ba trưởng tăng lên nửa cung gọi quãng ba tăng quãng năm tăng lên nửa cung gọi quãng năm tăng Hợp âm tăng cấu tạo hai quãng ba trưởng hợp thành Giảm: Thuật ngữ tiếng Anh diminished, dùng để quãng giảm hợp âm giảm Ví dụ quãng sáu thứ giảm nửa cung gọi quãng sáu giảm quãng bốn giảm nửa cung gọi quãng bốn giảm Hợp âm ba giảm cấu tạo hai quãng ba thứ hợp thành Thực nghiệm: Thuật ngữ tiếng Anh Experiment, theo từ điển Wiktionary, phương pháp thực nghiệm hiểu phương pháp khoa học dựa vii quan sát, phân loại, nêu giả thuyết kiểm nghiệm giả thuyết thí nghiệm Thử nghiệm: Thuật ngữ tiếng Anh Experiment, theo từ điển Wiktionary, thử nghiệm hiểu làm thử để tìm xem có hiệu hay khơng muốn tìm kiếm kết Thể nghiệm: Thuật ngữ tiếng Anh Experimental, theo từ điển Wiktionary, thể nghiệm hiểu thể nghiệm thân, qua kinh nghiệm, qua thực tiễn mà xét thấy điều hay khơng đúng, cần thể nghiệm thêm thời gian kết luận Experimental: Thuộc dạng tính từ, theo từ điển English Oxford Living Dictionaire, hiểu theo nghĩa thứ phát minh sản phẩm dựa ý tưởng kỹ thuật chưa thử nghiệm chưa thiết lập hoàn thiện Nghĩa thứ hai hiểu nghệ thuật kỹ thuật nghệ thuật liên quan đến phong cách hoàn toàn sáng tạo Ví dụ: Âm nhạc thử nghiệm (of a new invention or product) based on untested ideas or techniques and not yet established or finalized (of art or an artistic technique) involving a radically new and innovative style ‘experimental music’ Experiment: Thuộc loại danh từ, theo từ điển English Oxford Living Dictionaire, hiểu theo nghĩa thứ qui trình khoa học, thực để khám phá, kiểm tra giả thuyết chứng minh thực tế biết Hiểu theo nghĩa thứ hai trình hành động dự kiến thông qua mà không chắn kết (1 A scientific procedure undertaken to make a discovery, test a hypothesis, or demonstrate a known fact A course of action tentatively adopted without being sure of the outcome.) BẢNG KÝ HIỆU NỐT NHẠC 1 Bảng giải thích ký hiệu nốt nhạc tập hợp từ hai từ điển Thuật ngữ Âm nhạc tiếng Anh - Đức Việt tiếng Ý - Pháp - Việt nhóm tác giả Nguyễn Bách – Tiến Lộc – Hạnh Thy, Nhà xuất âm nhạc in năm 2000 viii Tiếng Việt Đô Đô thăng Đô giáng Đô thăng kép Đô giáng kép 2.Rê Rê thăng Rê giáng Rê thăng kép Rê giáng kép Mi Mi thăng Mi giáng Mi thăng kép Mi giáng kép Fa Fa thăng Fa giáng Fa thăng kép Fa giáng kép Sol Sol thăng Sol giáng Sol thăng kép Sol giáng kép 6.La La thăng La giáng La thăng kép La giáng kép Si Si thăng Si giáng Si thăng kép Si giáng kép Tiếng Anh C C sharp C flat C double sharp C double flat D D sharp D flat D double sharp D double flat E E sharp E flat E double sharp E double flat F F sharp F flat F double sharp F double flat G G sharp G flat G double sharp G double flat A A sharp A flat A double sharp A double flat B B sharp B flat B double sharp B double flat Tiếng Đức C Cis Ces Cisis Ceses D Dis Des Disis Deses E Eis Es Eisis Eses F Fis Fes Fisis Feses G Gis Ges Gisis Geses A Ais As Aisis Ases H His B Hisis Heses Tiếng Ý Do Do diesis Do bemolle Do doppio diesis Do doppio bemolle Re Re diesis Re bemolle Re doppio diesis Re doppio bemolle Mi Mi diesis Mi bemolle Mi doppio diesis Mi doppio bemolle Fa Fa diesis Fa bemolle Fa doppio diesis Fa doppio bemolle Sol Sol diesis Sol bemolle Sol doppio diesis Sol doppio bemolle La La diesis La bemolle La doppio diesis La doppio bemolle Si Si diesis Si bemolle Si doppio diesis Si doppio bemolle Tiếng Pháp Do/Ut Do dièse Do bémol Do double dièse Do double bémol Ré Ré dièse Ré bémol Ré double dièse Ré double bémol Mi Mi dièse Mi bémol Mi double dièse Mi double bémol Fa Fa dièse Fa bémol Fa double dièse Fa double bémol Sol Sol dièse Sol bémol Sol double dièse Sol double bémol La La dièse La bémol La double dièse La double bémol Si Si dièse Si bémol Si double dièse Si double bémol Ký hiệu C C# Cb Cx Cbb D D# Db Dx Dbb E E# Eb Ex Ebb F F# Fb Fx Fbb G G# Gb Gx Gbb A A# Ab Ax Abb B B# Bb Bx Bbb KÝ HIỆU CÁC GIỌNG TRƯỞNG VÀ THỨ Trong luận án này, ký hiệu chữ giọng trưởng - thứ dùng theo hệ thống Anh - Mỹ Giới thiệu vòng quãng năm giọng ix trưởng thứ theo hệ thống Anh - Mỹ (Trích dẫn từ Học cách đọc ký hiệu âm nhạc - Learn How to Read Sheetmusic - Dimmie.com) 148 Chúng ta biết rằng, ngơn ngữ hồ âm âm nhạc kỷ XX lĩnh vực phức tạp Ở giai đoạn hình thành nhiều khuynh hướng sáng tác, nhiều trào lưu, nhiều quan điểm nghệ thuật, quan điểm thẩm mỹ khác tồn tại Các nhạc sĩ giai đoạn sáng tạo, tìm tòi khả biểu ngơn ngữ hồ âm Do dẫn đến phong phú, phức tạp đa dạng thủ pháp hoà âm Trong chương luận án, giới thiệu cách khái quát số đặc điểm hoà âm kỷ XX Qua lựa chọn nội dung hoà âm giai đoạn phù hợp với chương trình giảng dạy đại học HVANQGVN Ngồi việc giới thiệu số dạng điệu thức thường gặp âm nhạc kỷ XX như: Điệu thức toàn cung, điệu thức chuyển dịch có giới hạn, điệu thức đối xứng đến dạng âm nhạc khơng có điệu tính, âm nhạc 12 âm v.v… Chúng tơi trình bày số dạng cấu trúc hợp âm, chồng âm phổ biến âm nhạc kỷ XX Từ cấu trúc hợp âm theo quãng ba gồm nhiều nốt (Hợp âm 11, hợp âm 13 v.v… đến hợp âm 21, hợp âm 23), hợp âm chồng quãng bốn, hợp âm chồng quãng hai, chùm nốt đến dạng hợp âm có thêm nốt v.v… Chúng tơi giới thiệu chương số thủ pháp hoà âm thường gặp tác phẩm âm nhạc kỷ XX Đó thủ pháp: Đa điệu tính, đa điệu thức, đa hợp âm, hoà âm song song v.v… Khi lựa chọn nội dung hoà âm kỷ XX để đưa vào chương trình giảng dạy HVANQGVN chúng tơi dựa tiêu chí: - Những nội dung, kiến thức mới, khác biệt với kiến thức hoà âm cổ điển - Là đặc điểm hồ âm có tính phổ biến tác phẩm âm nhạc kỷ XX 149 - Các đặc điểm hoà âm phải tiếp cận mức độ đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với trình độ sinh viên HVANQGVN - Các nội dung đưa vào chương trình phải có liều lượng phù hợp với thời gian cho phép chương trình qui định nhà trường Trong giai đoạn đầu này, biên soạn nội dung giảng dạy phần hoà âm kỷ XX 30 tiết (02 đơn vị học trình) Với tiêu chí trên, chúng tơi bước đầu biên soạn nội dung giảng dạy thành 13 bài, dạy hai tiết Riêng hai tiết 27 28 dành cho ôn tập hai tiết cuối 29 30 dùng để tiến hành kiểm tra đánh giá hết mơn Để xem xét tính khả thi nội dung giảng biên soạn, tiến hành dạy thực nghiệm nhiều đối tượng sinh viên chuyên ngành khác HVANQGVN Chúng tổ chức dạy ba lớp sau: - Lớp sinh viên chuyên ngành Sáng tác – Chỉ huy – Âm nhạc học - Lớp sinh viên chuyên ngành Kèn – Gõ – Keyboard – Guitare Accordeon - Lớp sinh viên chuyên ngành Piano – Dây Khi tiến hành dạy thử nghiệm, chúng tơi ngồi phương pháp dạy truyền thống là: phương pháp thuyết trình, phương pháp trực quan phương pháp thực hành, chúng tơi áp dụng số phương pháp khác Đó phương pháp vấn đáp, phương pháp làm việc nhóm, phương pháp dạy tích hợp v.v Qua thời gian dạy thử nghiệm, nhận thấy rằng: Các em tỏ thích thú với kiến thức hoà âm kỷ XX Thái độ học tập nghiêm túc, tập trung Phần lớn em tiếp thu tốt nội dung giảng Tuy nhiên thấy rằng, thời gian cho q ỏi Vì vậy, phần thực hành phân tích hoà âm tác phẩm phần phối hoà âm lớp Sáng tác – Chỉ huy – Âm nhạc học gặp nhiều lúng túc, khó khăn 150 Nhận thức tầm quan trọng việc đưa kiến thức hồ âm kỷ XX vào chương trình giảng dạy mơn Hồ âm tại HVANQGVN Chúng tơi mạnh dạn nghiên cứu, biên soạn số giảng nhằm bước đầu đưa số đặc điểm hoà âm kỷ XX vào dạy cho sinh viên đại học Là phần kiến thức mẻ mơn học Hồ âm Việt Nam nói chung HVANQGVN nói riêng, phần nghiên cứu chúng tơi chắn nhiều thiếu sót Chúng tơi mong muốn nhận ý kiến đóng góp nhà nghiên cứu âm nhạc, giáo sư, giảng viên bạn đồng nghiệp để hồn thiện phần nghiên cứu mình, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy mơn Hồ âm HVANQGVN MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ Sau thời gian dài nghiên cứu tìm giải pháp làm để triển khai phần hoà âm kỷ XX bổ sung vào chương trình giảng dạy mơn Hồ âm cho sinh viên đại học tại HVANQGVN Chúng tơi có số khuyến nghị sau: Đối với HVANQGVN Tăng cường thời lượng 30 tiết học (tương đương học kỳ) cho mơn hòa âm đại học, nghĩa kéo dài thêm học kỳ để bổ sung phần kiến thức hoà âm kỷ XX cho sinh viên Như mơn hòa âm đại học biểu diễn học liền ba học kỳ từ năm thứ đến hết học kỳ năm thứ hai tốt nghiệp Riêng chuyên ngành Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học rà soát lại nội dung phần hoà âm cổ điển gối tiếp phần hoà âm kỷ XX cho hợp lý thời lượng môn học kéo dài đến học kỳ năm thứ ba Tạo điều kiện cho giảng viên tổ mơn có điều kiện học tập nâng cao kiến thức chun mơn nhiều hình thức đào tạo khác (ở nước nước ngoài) 151 Mời chuyên gia đầu ngành hồ âm chun gia nước ngồi (nếu có thể) để trao đổi cập nhật thông tin nhằm đem lại hội phát triển, hợp tác tương trợ lẫn nhà khoa học với Học viện Xin kinh phí xây dựng giáo án điện tử, ưu tiên cho phần hoà âm kỷ XX Trang bị mạng Internet phòng dạy số mơn kiến thức âm nhạc lịch sử âm nhạc, hoà âm, phân tích tác phẩm, tính nhạc cụ v.v… giúp cho chương trình dạy học cập nhật thơng tin nhanh chóng với giới Ở bậc đại học nên đưa mơn hòa đàn mơn học tự chọn lớp chuyên ngành biểu diễn để giúp cho sinh viên có hội thực hành với môn học (nếu em muốn học) Nên xây dựng chuyên đề hoà âm với nhiều nội dung âm nhạc khác nhau, chẳng hạn phân tích hồ âm nhạc Jazz, Rock hay giới thiệu âm nhạc nước v.v xếp vào môn tự chọn Đối với Khoa Kiến thức Âm nhạc tổ mơn Hồ âm Cần phối hợp tổ mơn hồ âm khoa Kiến thức âm nhạc xin chủ trương Học viện để tổ chức buổi sinh hoạt chun mơn tổ hồ âm, nhằm tập trung giới thiệu rà soát nội dung chi tiết mơn Hồ âm Tăng cường Hội thảo chuyên môn cấp Khoa Đặt kế hoạch sinh hoạt chun mơn định kỳ tổ hồ âm, theo lịch làm việc đầu năm nhà trường vào tuần cuối tháng tám trước bắt đầu năm học Tổ chức họp tổng kết tổ hoà âm cuối kỳ thi, rà soát nội dung phần học cần phải cập nhật nội dung mới, đồng thời rà sốt lại phân tích thống cách chấm điểm v.v Giảng viên tổ hoà âm cần cập nhật phần hoà âm kỷ XX, trau dồi chuyên môn vừa sâu, vừa rộng, áp dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích hợp Quan tâm hướng dẫn sinh viên nghiên cứu tự học ý kiểm tra chuẩn bị sinh viên 152 Đối với Khoa chuyên ngành nhạc cụ Trao đổi nghiệp vụ chuyên môn khoa Kiến thức Âm nhạc với khoa chuyên ngành để cập nhật thêm chuyên ngành nhạc cụ đưa vào phần phân tích hồ âm tác phẩm đương đại khác Tạo mối liên hệ khăng khít Khoa, hỗ trợ lẫn công tác đào tạo, bổ sung cập nhật phần hoà âm kỷ XX vào giảng dạy cho sinh viên đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Học viện ngày hiệu 153 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ VÀ CÓ LIÊN QUAN TỚI LUẬN ÁN Nguyễn Thị Loan (2011), Ngơn ngữ Hòa âm âm nhạc Châu Âu Thế kỷ XX, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 324, tr.67-68 Nguyễn Thị Loan (2014), Một số Hợp âm Chồng âm thường gặp Hòa âm Thế kỷ XX, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 357, tr.41-43 Nguyễn Thị Loan (2016), Thực trạng giảng dạy mơn Hòa âm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bài báo Khoa học đăng Kỷ hiếu Hội thảo Khoa học “Đổi chương trình đào tạo môn Kiến thức Âm nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam”, tr.87-90 Nguyễn Thị Loan (2016), Cần bổ sung kiến thức Hoà âm kỷ XX vào chương trình giảng dạy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Tạp chí Giáo dục Âm nhạc, số (104), tr.32-38 154 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Nguyễn Trọng Ánh (2000), Âm nhạc Quan họ, Viện Âm nhạc Thân Trọng Bình (2012), Giáo Trình sở Hồ âm - Bậc Đại học, Nxb Đại học Huế Nguyễn Thị Minh Châu (2007), Giao hưởng đời, Nxb Âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu (2009), Đây Thăng Long - Đây Đơng Đơ - Đây Hà Nội, Nxb Văn Hố Dân tộc N.A.Rim-xki Cooc-xa-cốp (1961), Sách giáo khoa Hoà âm thực hành, Nxb âm nhạc - Hà Nội, Nguyễn Lương Hồng dịch I.Chulin (1966), Học thuyết hoà âm, Nxb Âm nhạc, Ca Lê Thuần dịch I.Chulin (1978), Giáo trình lý thuyết vắn tắt hồ âm, Nxb Âm nhạc - Maxcova IU.N.Chulin (Tập I - năm 1978 tập II năm 1987), Sách giáo khoa hồ âm, Nxb Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Ca Lê Thuần dịch X Cơrepcôva C.Cơrepcôv (1985), Hợp tuyển để phân tích Hòa âm, Nhạc Viện Hà Nội, Nguyễn Xinh dịch 10 Cơng trình nghiên cứu khoa học cấp (2004), Đào tạo ngành sáng tác âm nhạc giai đoạn Nhóm tác giả: PGS.TS.Phạm Minh Khang (Chủ nhiệm đề tài) - PGS.NSND.Nguyễn Trung Kiên - PGS.TS.Phạm Tú Hương - PGS.TS.Nguyễn Phúc Linh 11 Nguyễn Đại Đồng (2009), Âm nhạc Phương Tây nửa sau kỷ XX, chưa phát hành 12 I.Đubốpxki-X.Épxêếp I.Xpaxôbin-V.Xôcôlốp (1963), Sách Giáo khoa Hòa âm tập I, Văn hóa - Nghệ thuật, Lý Trọng Hưng dịch 13 I.Đubốpxki-X.Épxêếp I.Xpaxôbin-V.Xôcôlốp (1966), Sách Giáo khoa Hòa âm tập II, Văn hóa - Nghệ thuật, Lý Trọng Hưng dịch 14 Phạm Phương Hoa (2002), Phân tích bút pháp âm nhạc, Tập I, Nxb Âm nhạc 155 15 Phạm Phương Hoa (2004), Phân tích bút pháp âm nhạc Tập II, Nxb Âm nhạc 16 Phạm Phương Hoa (2013), Một số thủ pháp sáng tác tiêu biểu âm nhạc kỷ XX, Nxb Âm nhạc 17 Hoàng Hoa (2005), Hoà âm đáp án, Nhạc viện Hà Nội 18 Hoàng Hoa (2008), Giáo trình Hòa âm ứng dụng, Nxb Đại học Sư phạm 19 Hồng Hoa - Trương Ngọc Bích (2012), Tuyển chọn tập tập phân tích hồ thanh, HVANQGVN 20 Phạm Tú Hương - Nguyễn Xinh (1985), Hợp tuyển để phân tích Hòa âm, Nhạc Viện Hà Nội 21 Phạm Tú Hương -Vũ Nhật Thăng (1993), Sách Giáo khoa Hòa thanh, Nhạc Viện Hà Nội - Nxb Âm nhạc 22 Phạm Tú Hương (2007), Âm nhạc Việt Nam, tác giả, tác phẩm, Viện Âm nhạc, Hà Nội 23 Phạm Minh Khang (2000), Hoà thanh”, Nhạc viện Hà Nội 24 Phạm Minh Khang (2005), Giáo trình Hồ (Bậc đại học), Trung tâm thông tin - Thư viện Âm nhạc, Hà Nội 25 Trần Văn Khê “Hệ thống điệu thức” (System Modes) 26 Đào Trọng Minh (2000), Cấu trúc ngơn ngữ Hồ âm, Thành phố Hồ Chí Minh 27 Đào Trọng Minh (2013), Lịch sử Hoà âm (Học phần cao học), Thành phố Hồ Chí Minh 28 Tú Ngọc (1991), Trích giảng âm nhạc giới kỷ XX, Nhạc Viện Hà Nội 29 Nguyễn Thị Nhung (2001), Âm nhạc thính phòng giao hưởng Việt Nam, Viện Âm nhạc 30 Nguyễn Thị Nhung (2005), Phân tích tác phẩm, Tập 1, Nxb Quân đội 156 31 Nguyễn Thị Nhung (2006), Phân tích tác phẩm, Tập 2, Nxb Quân đội 32 Nguyễn Thị Nhung (2006), Âm nhạc Việt nam, tác giả, tác phẩm (tập I), Viện Âm nhạc, Hà Nội 33 Nhiều tác giả (2002), Hợp tuyển nghiên cứu lý luận phê bình âm nhạc Việt Nam kỷ XX, Viện Âm nhạc 34 Đỗ Xuân Tùng (2002), Giải thích thuật ngữ âm nhạc quốc tế, Nhạc viện Hà Nôi 35 V.A.Vakhramêep (1993), Lý thuyết âm nhạc bản, Người dịch Vũ Tự Lân, Nxb Âm nhạc II Tiếng Anh 36 Anderson, Warren, and Thomas J Mathiesen (2001) "Ethos" The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, edited by Stanley Sadie and John Tyrrell London: Macmillan Publishers.Brent, Jeff, with Schell Barkley (2011), Modalogy: Scales, Modes & Chords: The Primordial Building Blocks of Music Milwaukee: Hal Leonard Corporation ISBN 978-1-4584-1397-0 37 Carver, Anthony F (2005) "Bruckner and the Phrygian Mode" Music and Letters 86, no 1:74-99 doi:10.1093/ml/gci004 38 Meier, Bernhard (1988) The Modes of Classical Vocal Polyphony: Described According to the Sources, translated from the German by Ellen S Beebe, with revisions by the author New York: Broude Brothers ISBN 978-0-8450-7025-3 39 Dahlhaus, Carl (1990) Studies on the Origin of Harmonic Tonality Princeton, New Jersey: Princeton University Press ISBN 0-691-091358 40 Paul Cadrin (1996), Harmonie et contrepoint chromatique, Universite Laval-Canada 41 Cleonides (1965) "Harmonic Introduction," translated by Oliver Strunk 157 In Source Readings in Music History, vol (Antiquity and the Middle Ages), edited by Oliver Strunk, 34-46 New York: Norton 42 Judd, Cristle (ed) (1998) Tonal Structures in Early Music: Criticism and Analysis of Early Music, 1st ed New York: Garland ISBN 0-8153-23883 43 Fallows, David (2001), "Tenor §1" The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, edited by Stanley Sadie and John Tyrrell London: Macmillan Publishers 44 Allen Forte (1973), The structure of Atonal Music Edition New Haven and London ISBN 13: 978-0300021202 45 Wiering, Frans (1998) "Internal and External Views of the Modes" In Tonal Structures in Early Music, edited by Cristle Collins Judd, 87-107 Garland Reference Library of the Humanities 1998; Criticism and Analysis of Early Music New York: Garland Publishing ISBN 08153-2388-3 46 Jones, George Thaddeus (1974) Music Theory Barnes & Noble College Outline Series 137 New York: Barnes & Noble Books ISBN 0-06467168-2 47 Powers, Harold S (2001), "Mode" The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, edited by Stanley Sadie and John Tyrrell London: Macmillan Publishers 48 Sten Ingelf (copyright 1991), Jazz & Rock Arranging Edition Sting Music 49 Sten Ingelf (Copyright 2010, Learn from the Masters - Classical Harmony - Text book) NXB Sting Music 50 Sten Ingelf (Copyright 2012, Learn from the Masters - Arrangeing for two to five parts - Text book) NXB Sting Music 51 Porter, James (2001), "Mode §IV: Modal Scales and Traditional Music" The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, 158 edited by Stanley Sadie and John Tyrrell London: Macmillan Publishers 52 Brent, Jeff, with Schell Barkley (2011) Modalogy: Scales, Modes & Chords: The Primordial Building Blocks of Music Milwaukee: Hal Leonard Corporation ISBN 978-1-4584-1397-0 53 Samson, Jim (1977), Music in Transition: A Study of Tonal Expansion and Atonality, 1900-1920 Oxford & New York: Oxford University Press ISBN 0-460-86150-6 54 Cott, Jonathan (1973) Stockhausen: Conversations with the Composer New York: Simon and Schuster ISBN 0-671-21495-0 55 Vincent, John (1974), The Diatonic Modes in Modern Music, revised edition Hollywood: Curlew Music OCLC 249898056 56 Chalmers, John H (1993) Divisions of the Tetrachord / Peri ton tou tetrakhordou katatomon / Sectiones tetrachordi: A Prolegomenon to the Construction of Musical Scales, edited by Larry Polansky and Carter Scholz, foreword by Lou Harrison Hanover, NH: Frog Peak Music ISBN 0-945996-04-7 57 Erhard Karkoschka (1966), Das Schriftbild der Neuen Musik Hermann Moeck Verlag.61 Fallows, David (2001) “Tenor §1” The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, edited by Stanley Sadie and John Tyrrell London: Macmillan Publishers 58 Stefan Kostka & Dorothy Payne (2004), Tonal Harmony with an introduction to twentieth-century music (Fifth Edition) Mc Graw Hill ISBN-13:978-0-07-285260-8 59 Stefan Kostka & Dorothy Payne (2004), Workbook for Tonal Harmony with an introduction to twentieth-century music (Fifth Edition) Mc Graw Hill ISBN-10: 0-07-285260-7 60 Curtis, Liane (1997) "Mode" In Companion to Medieval and Renaissance Music, edited by Tess Knighton and David Fallows 159 Berkeley: University of California Press ISBN 0-520-21081-6 61 Barton, Louis W G (2009), "§ Influence of Byzantium on Western Chant" The Neume Notation Project: Research in Computer Applications to Medieval Chant 62 Olivier Messiaen (1988), Mode of Limited transposition and special chords, Conference de Kyoto, vols (Paris:Alphonse Leduc), V/1,354 63 Vincent Persichetti (copy right 1961), Twentieth-Century Harmony W.W.Norton & Company ISBN-13: 978-0393095395 64 Vincent Persichetti (outline), Twentieth Century Harmony Creative Aspects and Practice 65 Walter Piston Revised by Mark DeVOTO Harmony (Fifth edition) 66 Don Michael Randel (2003), The Harvard Dictionary of Music The Belknap Press of Harvard University Press 67 Miller, Ron (1996) Modal Jazz Composition and Harmony, Vol Rottenburg, Germany: Advance Music OCLC 43460635 68 Arnold Schoenberg (1949, người dịch Roy E.Carter), Theory of Harmony NXB University of California Press Berkeley Los Angeles 69 Arnold Schoenberg (1954, tái 1983), Structural Fuctions of Harmony NXB faber and faber LONDON-BOSTON ISBN 0-571-13000-3 70 Mathiesen, Thomas J (2001b) "Harmonia (i)" The New Grove Dictionary of Music and Musicians, edited by Stanley Sadie and John Tyrrell London: Macmillan 71 Mathiesen, Thomas J (2001c) "Tonos" The New Grove Dictionary of Music and Musicians, edited by Stanley Sadie and John Tyrrell London: Macmillan 72 Ludmila Ulehla (copyright 1994), Contemporary Harmony Romanticism through the Twelve - Tone Row NXB Advance Music 160 III Tiếng Đức 73 Peter Bayerlein, Johannes Becher, Brigitte Beier, Wolfgang Blum (1994), Harenberg Kompaktlexikon, Harenberg Lexikon Verlag, Germany ISBN 3-611-00396-4 74 Friedrich Blume (1989), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Deutscher Taschenbuch Verlag - Baerenreiter-Verlag ISBN-3-76185913-9 75 Carl Dahlhaus (1972), Riemann Music Lexikon, Schott’s Soehne, B.Schott’s Sohne - Mainz 76 Siegmar Hohl (1995), Der Neue Musik Fuehrer, Orbis Verlag, Muenchen ISBN 3-57200706-2 77 Erhard Karkoschka (1984), Das Schriftbild der Neuen Musik Hermann Moeck Verlag 78 Walter Salmen und Norbert J.Schneider (Copyright 1987), Musikalischer Satz 14.-20.Jahrhundert Rhythmik Der Harmonik Kontrapunktik Klangkomposition Jazzarrangerment Minimal-Music Edition Helbling Inbruck IV Luận văn 79 Phạm Nghiêm Việt Anh (2007), Hoà - Phức điệu tác phẩm khí nhạc nhạc sĩ Ca Lê Thuần Luận văn thạc sĩ 80 Nguyễn Mỹ Hạnh (2000), Tìm hiểu liên kết hòa âm phức điệu số tác phẩm khí nhạc” Luận văn thạc sĩ 81 Nghiêm Như Hoa (2013), Phân tích tác phẩm Hai mươi ánh nhìn lên chúa Hài đồng Olivier Mesiaen Luận văn thạc sĩ 82 Nguyễn Thiều Hương (2010), Các tác phẩm giao hưởng nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam Luận văn thạc sĩ 83 Nguyễn Thị Phương Mai (2011), Đặc điểm hoà âm số tác phẩm 161 khí nhạc nhạc sĩ Phạm Minh Khang Luận văn thạc sĩ 84 Nguyễn Thanh Nhã (2015), Hoà - Phức điệu giao hưởng nhạc sĩ Vĩnh Cát Luận văn thạc sĩ 85 Trần Vương Thanh (2013), Hai tác phẩm viết cho dàn nhạc giao hưởng nhạc sĩ Đỗ Dũng Luận văn thạc sĩ 86 Đặng Huyền Trang (2015), Phân tích ba sonata cho Violon Piano nhạc sĩ Nguyễn Văn Quì Luận văn thạc sĩ 87 Nguyễn Anh Việt (2013), Nhạc sĩ Nguyễn Cường với tác phẩm hoà tấu thính phòng Luận văn thạc sĩ 88 Ngun Vũ (1999), Tìm hiểu ngơn ngữ hồ âm qua vài tác phẩm khí nhạc tiêu biểu nhà soạn nhạc Đàm Linh Luận văn thạc sĩ V Luận án 89 Vũ Tú Cầu (2017), Thủ pháp hoà âm tác phẩm giao hưởng Việt Nam sau năm 1975 Luận án tiến sĩ 90 Ngô Phương Đông (2011), Đào tạo âm nhạc Thế kỷ XX cho Kèn Hautbois Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Luận án tiến sĩ 91 Nguyễn Thị Hà (2017), Nghệ thuật Guitar tác phẩm âm nhạc Việt Nam Luận án tiến sĩ 92 Phạm Phương Hoa (2010), Những thủ pháp sang tác số trường phái âm nhạc kỷ XX Luận án tiến sĩ 93 Đáo Trọng Minh (1990), Những vấn đề cấu trúc ngơn ngữ hồ âm Luận án tiến sĩ 94 Cao Sĩ Anh Tùng (2015), Nghệ thuật guitar đương đại nửa sau kỷ XX đào tạo Guitar chuyên nghiệp Việt Nam Luận án tiến sĩ VI Các bài viết đăng báo chí 95 Nguyễn Trọng Ánh, Các phương thức hoà âm tiêu biểu sáng tác âm nhạc nửa đầu kỷ XX, Tạp chí Giáo dục âm nhạc, nhiều số: Năm 2016 162 số 1,2,4; Năm 2017 số 1,2,3,4 năm 2018 số 1,2,3,4 HVANQGVN 96 Nguyễn Thị Minh Châu (2009), Yếu tố hậu đại nhạc Việt, thực hay hư Thông báo khoa học số 25, Viện Âm nhạc ... Bổ sung số đặc điểm hồ âm kỷ XX vào chương trình giảng dạy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hay sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam Vì thế, đề tài luận án khơng trùng lặp với cơng trình. .. GIẢNG DẠY HOÀ ÂM THẾ KỶ XX CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC TẠI HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM 103 3.1 Cơ sở lý luận 103 3.2 Dự kiến bổ sung số kiến thức hoà âm kỷ XX vào chương trình. .. chương trình giảng dạy âm nhạc nói chung hồ âm nói riêng Đây lý khiến lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu Đề tài luận án có tiêu đề Bổ sung số đặc điểm hoà âm kỷ XX vào chương trình giảng dạy Học viện
- Xem thêm -

Xem thêm: BỔ SUNG một số đặc điểm hòa âm THẾ kỷ XX vào CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG dạy tại học VIỆN âm NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM , BỔ SUNG một số đặc điểm hòa âm THẾ kỷ XX vào CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG dạy tại học VIỆN âm NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn